Hotărârea nr. 19/2018

Hotãrârea nr. 19 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 19


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii și prognoze: Palaș-Alexandru Paul, Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate nr. 361/12.02.2018 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018 ;

Având în vedere raportul Consiliului Administrativ din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu din data de 17.01.2018 prin care a fost aprobată propunerea privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

în temeiul art. 36, alin. 4, litera „a” și art. 45, alin. 2, lit, „a” din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2018 a Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă nota de fundamentare a cheltuielilor de personal pe anul 2018 a Filarmonicii ”Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 5 în anul 2018 nu se vor acorda vouchere de vacanță salariaților Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

Art. 6 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Contrasertinează

SECRETAR^


Lan ren ii u


JUDEȚUL: PRAHOVA

FILARMONICA,,PAUL CONSTANTINESCU'

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

8.365,00

11.190,00

10.600,00

10.613,00

10.615,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

7.586,00

10.600,00

10.600,00

10.613,00

10.615,00

Venituri din serbări si spectacole școlare

33.19

237,00

270,00

270,00

280,00

275,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri

30.05.30

20,00

50,00

45,00

48,00

50,00

Venituri din prestări de servicii

30.08

43,00

35,00

40,00

40,00

45,00

Donații si sponsorizări

37.01

27,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

7.259,00

10.245,00

10.245,00

10.245,00

10.245,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

779,00

590,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.19

779,00

590,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

8.365,00

11.190,00

10.600,00

10.613,00

10.615,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.586,00

10.600,00

10.600,00

10.613,00

10.615,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.586,00

10.600,00

10.600,00

10.613,00

10.615,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.953,00

8.212,00

8.613,00

8.634,00

8.644,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.732,00

7.529,00

8.103,00

8.124,00

8.124,00

Salarii de baza

10.01.01

4.258,00

6.872,00

7.303,00

7.324,00

7.324,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

354,00

650,00

800,00

800,00

800,00

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

120,00

7,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

186,00

255,00

255,00

255,00

Ivouchere vacanta

10.02.06

186 00

255 00

255.00

255 00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.221,00

497,00

255,00

255,00

265,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

895,00

301,00

70,00

70,00

70,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

23,00

4,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

247,00

25,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

12,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

44,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

160,00

185,00

185,00

195,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1.633,00

2.276,00

1.875,00

1.894,00

1.886,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.212,00

1.506,00

1.438,00

1.513,00

1.508,00

Furnituri de birou

20.01.01

10,00

11 00

12 00

1200

1300

Materiale pentru curățenie

20.01.02

17,00

18,00

17,00

18,00

17,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

59,00

95,00

98,00

100,00

100,00

Apa, canal si salubritate

20.01 04

5,00

8,00

10,00

10,00

10,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

11,00

10,00

13,00

13,00

13,00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

16,00

18,00

20,00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

179,00

260,00

260,00

255,00

250,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

916,00

1.088,00

1.010,00

1.085,00

1.085,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

140,00

183,00

160,00

155,00

150,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

140,00

183,00

160,00

155,00

150,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

97,00

404,00

105,00

104,00

104,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

6,00

19,00

20,00

19,00

19,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

91,00

385,00

85,00

85,00

85,00

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

2,00

2,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

REALIZĂRI

BUGET

ESTIMĂRI

indicator

31.12.2017

2018

2019

2020

2021

Pregătire profesionala

20.13

3,00

10,00

7,00

7,00

7,00

Protecția muncii

20.14

14,00

15,00

15,00

15,00

15 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

167.00

156,00

148,00

98,00

100.00

Reclama si publicitate

20.30.01

48,00

45 00

45 00

40 00

42 00

Protocol si reprezentare

20.30.02

11,00

15.00

10.00

10,00

10,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

11,00

20 00

17 00

1800

18 00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

97,00

76,00

76 00

30,00

30 00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0,00

112,00

112,00

85,00

85,00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

112 00

112.00

85,00

85,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

779,00

590,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

779,00

590,00

),00

0,00

0,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

779,00

590,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe

71.01

779,00

590,00

0,00

0,00

0,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

68,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

696,00

500,00

Alte active fixe

71.01.30

15,00

90,00

ORDONATOR TERTIARCONTABIL ȘEF,


FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI

Anexa nr.2


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2018

-mii lei-

Nr

Cr t.

Nominalizarea obiectivelor de investiții

U. M.

Buget aprobat

Influente

Valoare

Buget

rectificat

Cantitat

e

Valoar

e

Cant

Valoare

Cantitate

Valoare

A

Obiective de investiții in cont.

B

Obiective de investiții noi

C

Alte chelt. de investiții, din care:

590,00

I

Achiziții de imobile

II

Dotări independente, din care:

2.

Instrumente muzicale

buc

16

500,00

3.

Licențe Windows

buc

16

9,00

4.

Licențe Office

buc

16

16,00

5.

Licențe PHOTOSHOP

buc

1

10,00

6.

Licențe Finale

buc

1

5,00

7.

Licențe Adobe Indesign

buc

1

5,00

8.

înlocuire mocheta

mp

300

45,00

III

Chelt. pt elaborarea studiilor de prefezab, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investiții

IV

Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările

V

Alte cheltuieli assimilate investițiilor

TOTAL

590,00


CONTABIL SEF,

Dfetrea Elena Lacramioara

JUDEȚUL: PRAHOVA

Filarmonica ,, Paul Constantinescu"

ANEXA NR.3

FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE ANUL 2018

Număr maxim de posturi în anul 2017

i'enit medi ie bază dii na ianuar 2018

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2017

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

132

15259

0

132

616336

7396032

7396

din care:

II

Funcții publice

Inalti funcționari publici

Funcții publice de conducere

Funcții publice de execuție

Clasa I - studii superioare-

Clasa II - studii superioare de scurta durata -

Clasa III - studii medii -

________

ț.« -j        •    -

Funcții publice specif

ce

■'........'"X" X

X--- ..

III

Personal cu contract c

e muncă

132

15259

132

616336

7396032 T

X- 7396 x

Personal de specialitate

104

4934

104

513136

6157632

-   6.158

Personal care ocupă funcții comune

24

3095

24

74280

891360

891

Personal contractual c

e conducere

4

7230

4

28920

347040

347

Fond salarii brute

7396

Drepturi salariale câștigate in instanța

7

Promovări in grad+vechime

110

Concedii medicale FNUASS

16

Viramente (22,5%)ianuarie

119

Viramente 11 luni (CAS+Contrib. asiguratorie)            378

Tichete de vacanta (vouchere )

186

Total general

8212


117 monitorizare ianuarie +2 sentința

Art.42 din OUG79/2017 se datoreaza 8% pentru cond.specialeCOMPARTIMENT RESURSE UMANE BALAȘ LARISĂ


CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli

al Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești, pentru anul 2018 si estimativ pentru anii 2019-2021

A

In conformitate cu prevederile Legii 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018, prevederile Legii 3/2018 Legea asigurărilor sociale de stat și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a fundamentat bugetul, pentru care s-au avut in vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și în Planul cu programele și proiectele culturale, minimale, raportate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, pornind de la cele umanist științifice, artistice până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

A

In anul 2018, cuprinzând stagiunea simfonică și populară 2017-2018 (perioada ianuarie-iunie) și stagiunea 2018-2019 (perioada august - decembrie) vom avea ca principali invitați dirijori și soliști de renume la nivel național cât și internațional (mai ales în ceea ce privește stagiunea simfonică). Printre dirijorii care vor fi pe scena Filarmonicii se numără : I.Ionescu Galați (cetățean de onoare al orașului Ploiești), Ovidiu Bălan (cetățean de onoare al orașului Ploiești), Jozsef Horvath, Walter Hilgers (Germania), Misha Katz (Franța), Cristian Măcelaru (S.U.A.), Sabin Pautza (S.U.A.), Ivan Iliev (Bulgaria) iar printre soliștii importanți se numără: Josu de Solaun (Spania), Liviu Prunaru (Olanda), Ondin Brezeanu (Liban), Razvan Suma, Filip Papa, Serban Mereuta, Rodin Moldovan (Germania), Razvan Stoica, Alexandru Tomescu.

Orchestra de muzică populară „Flacăra Prahovei" va susține o serie de concerte și spectacole aparte în fiecare lună având ca invitați pe Ionut Dolanescu, Matilda Pascal Cojocărița, Mioara Velicu.

Totodată Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești va susține o serie de proiecte și concerte in cadrul: Saptamanii tinerilor dirijori, Saptamanii internaționale a Muzicii Noi, Concerte rock-simfonic, vocal simfonic dar si proiecte importante ca Festivalul International de jazz si Festivalul Zilele

proiectele .U <• un Proiect


Muzicale ale Filarmonicii, langa toate acestea alaturandu-se s educaționale: „Mickey Mouse la Filarmonica" si „ Darth Vader la Fi Unul dintre cele mai importante evenimente, și, de altfel cel mai mares al Filarmonicii este „Filarmonica 65 - Zilele Filarmonicii”


desfășurat pe perioada august 2017 - iunie 2018, fiind cel mai amplu proiect din istoria instituției.

Anul acesta Filarmonica ”Paul Constantinescu” va organiza ediția a doua a "Balului Filarmonicii” la Sala Coloanelor a Palatului Culturii, un eveniment complex la care participă personalități artistice, autorități locale și naționale și care la prima ediție a reușit să fie cea mai importantă manifestare culturală a anului 2017.

Pentru anul 2018 veniturile totale sunt prevăzute in sumă de 11.006 mii lei. Cheltuielile totale sunt in sumă totală de 11.006 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 8.212 mii lei avându-se în vedere legislația în vigoare, la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 2.276 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 112 mii lei, iar la cheltuieli de capital 406 mii lei.

COMISIA DE SPECIALITATE


Sălceanu Claudia Oana
VICEPRIMAR, George Pana


Filarmonica „Paul Constantinescu,, Ploiești -Str. Anton Pann, nr. 5

CIF: 2845842

Nr.

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Filarmonicii „Paul Constantinescu" Ploiești pentru anul 2018 si estimativ pentru anii 2019-2021

Bugetul de venituri și cheltueli al instituției este fundamentat în conformitate cu Scrisoarea - Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 si a estimărilor pentru anii 2019-2021 si conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

In anul 2018, cuprinzând stagiunea simfonică și populară 2017-2018 (perioada ianuarie-iunie) și stagiunea 2018-2019 (perioada august - decembrie) vom avea ca principali invitați dirijori și soliști de renume la nivel național cât și internațional (mai ales în ceea ce privește stagiunea simfonică).

Având ca punct de plecare execuția bugetară a anului 2017, instituția noastră previzionează pentru anul 2018 un buget total de 11.006 mii lei, structurat astfel pe venituri:

 • -  Venituri din chirii: 50 mii lei;

 • -  Venituri din prestări servicii: 35 mii lei;

 • -  Venituri din spectacole: 270 mii lei;

 • -  Subvenții de la bugetul local: 10.651 mii lei, din care pentru secțiunea de funcționare 10.245 mii lei si pentru secțiunea de dezvoltare 406 mii lei.

J

Cheltuielile totale sunt structurate astfel:

 • -  Cheltuieli de personal: 8.212 mii lei.

 • -  Cheltuieli cu bunuri și servicii: 2.276 mii lei.

 • -  Alte cheltuieli: 112 mii lei.

 • -  Cheltuieli de capital: 406 mii lei.

. Q fA yV"

1. “ Cheltuieli de personal” m sumă de 8.212 mii lei.

La fundamentarea drepturilor salariale cuvenite în anul 2018Js-au! avdtjîn vedere modificările si completările la Legea 227/2015privind transferul contribuțiilor de la angajator la angajat conform OUG 79/2017/S.âplicareă^Legii 274/2017

10.01. Cheltuieli salariale în bani = 7.529 mii lei               '

Art. 10.01.01 - salarii de bază = 6.872mii lei, astfel:

Mii lei

Salarii conform OLTG 79/2017

Angajări 2018

Total brut

587 xll luni= 6.458

414X1 luna=414(dec.2O17)

6.872 mii

Art. 10.01.05 - spor pentru condiții grele = 650 mii lei

Mii lei

Sporuri conform OG 2/2017

Angajări 2018

Total brut

55 x 11 luni = 611

39x1 luna=39(dec.2O17)

650 mii

Art. 10.01.30 - sentințe judecătorești = 7 mii lei

Mii lei

Sentință

Valoare

Total brut

7 mii

10.02 Cheltuieli salariale în natură - 186 mii lei vouchere de vacanță

10.03. Contribuții = 497 mii lei

La fundamentarea calculării contribuțiilor datorate de angajat s-a avut in vedere plata aferenta lunii decembrie ce urmeaza a se face in luna ianuarie 2018 , defalcate după cum urmeaza: 10.03.01 “CAS” = 86 mii lei.

10.03.02.”Șomaj” = 3 mii lei 10.03.03 “CASS” = 24 mii lei;

10.03.04. “Fond risc și accid” = 1 mii lei;

10.03.06 “FNUASS” = 4 mii lei

Pentru perioada februarie - decembrie 2018 s-a avut in vedere OUG 79/2017 privind modificarea si completarea Legii 227/2015 precum si plata sentinței civile, contribuțiile datorate fiind următoarele:

10.03.01“CAS” = 215 mii lei (CAS datorat pentru condiții speciale in procent de 8%)

10.03.02.”Șomaj” = 1 mii lei 10.03.03 “CASS” = 1 mii lei;

10.03.04. “Fond risc și accid” = 1 mii lei;

10.03.06 “FNUASS” = 1 mii lei

10.03.07"Contribuție asiguratorie pentru munca “ - 160 mii lej(^25% aplicat la venitul brut).                                                3            Vi

Vk r-7       V- ‘■'iV * "■ x/ /’S* **#?

 • II.“ Cheltuieli cu bunuri și servicii” sunt estimate în sumă;M.21276 inii lei

Suma propusă inițial pentru anul 2018 la bunuri și servicii este^fe 2727^&ii lei.

Sumele sunt strict necesare acoperirii cheltuielilor cu utilitățile instituției, cu procurarea materialelor de întreținere, accesorii muzicale, obiecte de inventar precum și a unor prestări de servicii necesare la realizarea concertelor și a celorlalte activități artistice specifice instituției noastre.

Art. 20.01.01 “furnituri de birou” - 11 mii lei - pentru procurarea rechizitelor de birou, registrelor, imprimatelor, hârtiei, materialelor necesare pentru legarea și arhivarea documentelor de birou, multiplicarea documentelor, alte materiale.

Art. 20.01.02 “materiale de curățenie” - 18 mii lei - pentru menținerea curățeniei și igienei birourilor, magaziilor, sălii de spectacole, sălilor de studiu și celorlalte spații aparținând instituției.

Art. 20.01.03 “încălzit, iluminat și forță motrică” - 95 mii lei - pentru plata consumului de energie electrică și căldură. S-a avut in vedere execuția bugetară din 2017 pana la aceasta data și o creștere medie de 20% a prețurilor de consum si faptul ca o parte din activitate se desfasoara in alt sediu.

Art. 20.01.04 “apă, canal, salubritate” - 8 mii lei - pentru plata consumului de apă, canal, salubritate. . S-a avut in vedere execuția bugetară din 2017 și o creștere medie de 20% a prețurilor de consum si faptul ca o parte din activitate se desfasoara in alt sediu.

Art. 20.01.05 “carburanți și lubrifianți” - 10 mii lei - combustibil necesar pentru cele 3 autovehicule aflate in dotarea instituției.

Art. 20.01.08 “poștă, telecomunicații, radio, tv, internet” - 16 mii lei - pentru plata abonamentelor de telefonie fixă și mobilă, a intemetului și a taxelor poștale.

Art. 20.01.09 “materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 260 mii lei - pentru plata materialelor și serviciilor necesare funcționării în condiții optime a instituției: consumabile pentru imprimante și multifuncționale, materiale pentru întreținerea tehnicii de calcul, pentru modernizarea rețelei de calculatoare, pentru întreținerea instalației electrice, pentru întreținerea și îmbunătățirea obiectelor și spațiilor aflate în patrimoniul instituției, alte materiale necesare desfășurării activităților în condiții normale. Pentru orchestra simfonică și orchestra populară s-a avut în vedere achiziționarea de accesorii muzicale și alte materiale necesare întreținerii instrumentelor. De asemenea, s-au avut în vedere plata serviciilor de asistență tehnică de calcul, dezinsecție și deratizare, monitorizare și intervenție la efracție, revizii auto, reparații și acordaje instrumente, actualizare legis, mentenanță aparate aer condiționat, colectare și transport deșeuri reciclabile, verificare și reparare hidranți și stingătoare, administrare site, alte servicii.

Art. 20.01.30 “alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” - 1.088 mii lei - pentru plata cheltuielilor strict necesare susținerii concertelor și altor activități artistice specifice instituției. Astfel, s-au avut în vedere nhpîtdîeliț^'QU onorariile colaboratorilor de prestații artistice, cheltuielile cazarea colaboratorilor, servicii de sceno-tehnica, servicii foto-video, afișeOțe nSțeriăle^șî' servicii pentru realizarea concertelor și activităților specifice la o calitate superioară.

Filarmonica “Paul Constantinescu" , prin evenimentele pe car^l^oțgâhizeazăf este aliniată la standardele internaționale din toate punctele de veddrpț'coiiddpția evenimentelor, promovarea acestora și calitatea înaltă a actului artistic; de la an la an devine tot mai vizibilă pe plan național și internațional. Stagiunea 2017-2018 sărbătorește 65 de ani de tradiție în promovarea valorilor culturale, iar cele mai importante evenimente ale anului 2018 se desfășoară în cadrul proiectului inițiat de Ministerul Culturii, "România 100-sărbătorim împreună”.

Pentru ca performanța formațiilor Filarmonicii să fie în continuă ascensiune, dirijorii și soliști invitați să concerteze alături de acestea sunt în general personalități artistice de renume mondial precum: dirijorii Jin Wang, Walter Hilgers, Diamantis Panagiotis, Alexander Walker ( concertele desfașurându-se sub egida Ambasadelor țărilor de unde provin, în România) și soliștii: Răzvan Stoica, Alexandru Tomescu, Răzvan Stoica , Eduard Kunz, etc. Deși onorariile pe care aceștia le percep în mod obișnuit sunt foarte mari, Filarmonica alocă un buget nu mai mare de 22.000 lei pentru un muzician/formatie din această categorie, artiști de înaltă ținută, care concertează pe toate marile scene ale lumii.

In urma negocierilor onorariilor acceptă să vină în ajutorul culturii prahovene, să fie ambasadori culturali, iar astfel publicul ploieștean poate audia concerte ca în Filarmonicile cu tradiție din Europa.

"Ploiești Jazz Festival” este la acest moment printre primele festivaluri de gen din Europa, datorită invitaților ce concertează pe scena Filarmonicii în cele cinci zile, personalități ale muzicii de jazz din toată lumea. Astfel, Ploieștiul promovează un gen de muzică destul de puțin ascultat în România, înscriindu-se pe harta internațională a jazz-ului prin "Ploiești Jazz Festival” și "Ploiești Jazz Trio”, cea mai nouă formație a Filarmonicii. în general, dar mai ales pe parcursul campaniei de promovare a Ploiești Jazz Fetsival , Filarmonica "Paul Constantinescu” aduce muzica mai aproape de public și organizeaă diferite concerte în spații neconvenționale, acțiuni ce îndeamnă publicul mai des către sala de concerte, iar Filarmonica își atinge și scopul educațional, subînțeles pentru o instituție de cultură.

De-a lungul stagiunii, Filarmonica ploieșteană organizează evenimente pentru toate categoriile de public, mai ales că are în componența sa trei formații muzicale: orchestră simfonică, populară și compartiment de jazz, propunând publicului spectacole sincretice care necesită servicii de sceno-tehnică elaborate, așa cum este primul concert al anului 2018, în care unul dintre personajele Operei "The One Born From a Tear” este virtual, o proiecție, sau cele care se desfășoară în aer liber, precum Concertul Simfonic ce încheie stagiunea aniversară, în care orchestra simfonică va interpreta o lucrare specială, "Planetele” de Holst și concertele în care performează orchestra populară sau trio-ul de jazz.

Pentru ca instrumentiștii să-și poată susține activitatea zilnic^^MeVpie jde instrumente profesionale și de accesorii (consumabile) care permit'funcționarea acestora la parametri normali, astfel încât emisia sonoră săi" nu fie' afectată. Instrumentele muzicale, obiecte sensibile, au nevoie de întreținere (curățare în cazul instrumentelor de alamă, sau diferite reglaje ce se impun celorlalte^^ihenteyclifi lemn, material ce este în continuă transformare) sau reparațH^țjdepăre'ce instrumentele muzicale sunt sensibile chiar și la schimbările de temperatura și se pot deteriora, iar altele necesită acest lucru din cauza uzurii.

Formațiile Filarmonicii sunt invitate adesea să susțină concerte în străinătate și reprezintă orașul Ploiești și România în diveresele schimburi interculturale la care participă an de an dezvoltând astfel relații internaționale importante pentru Ploiești.

3

Anul acesta Filarmonica ”Paul Constantinescu” va organiza ediția a doua a "Balului Filarmonicii” la Sala Coloanelor a Palatului Culturii, un eveniment complex la care participă personalități artistice, autorități locale și naționale și care la prima ediție a reușit să fie cea mai importantă manifestare culturală a anului 2017.

Art. 20.05.30 “alte obiecte de inventar” - 183 mii lei - pentru plata: accesorii muzicale, costume scenă, instrumente muzicale, alte obiecte de inventar necesare dezvoltării bazei materiale a instituției.

Art. 20.06.01 “ deplasări interne, detașări, transferări” - 19 mii lei - pentru plata deplasărilor efectuate de personalul angajat.

Art.20.06.02“ deplasări in străinătate” - 385 mii lei - pentru deplasarea personalului angajat in vederea participării la diverse concerte organizate in străinătate ( manifestări in Grecia, China, Croația, Germania).

Art. 20.11 “cărți, publicații, materiale documentare” - 2 mii lei - pentru plata abonamentului la monitorul oficial și a altor publicații cu caracter economic și artistic.

Art. 20.13 “pregătire profesională” - 10 mii lei - pentru plata cursurilor salariaților.

Art. 20.14 “protecția muncii” - 15 mii lei - pentru plata serviciilor de prevenire și protecție privind SSM, SU, managementul deșeurilor, medicina muncii, verificarea prizelor de pamant și a instalațiilor electrice.

Art. 20.30.01 “reclamă și publicitate” 45 mii lei - pentru plata anunțurilor la monitorul oficial și alte publicații, în legătură cu angajarea de personal, pentru susținerea activităților din programul minimal de activitate prin bannere și mash-uri stradale, roll-up-uri, flyere, etc.

Art. 20.30.02 “protocol și reprezentare” - 15 mii lei - pentru susținerea activității de organizare evenimente.

Art. 20.30.03 “prime de asigurare non-viată” - 20 mii lei - pentru plata primelor de asigurare la clădirea și bunurile aflate în patrimoniul instituției, și a asigurărilor obligatorii RCA, CASCO, plata unor asigurări pentru persoanele care participa la manifestări peste hotare.

Art. 20.30.30 “alte cheltuieli cu bunuri și servicii” - 76 mii lei - -pentru plata impozitelor și taxelor datorate la UCMR, UCIMR, Crucea Roșie și^bugetul local, taxe ce sunt calculate conform încasărilor de la fiecare concert.              .v - >

IV. Alte cheltuieli în sumă de 112 mii lei.                 |               4

Art. 59.40- “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadraț©^J12 pentru plata fondului de handicap datorat conform Legii 448/200o^modificată?și completată cu OUG 60/2017,

 • III.“Cheltuieli de capital în suma de 406 mii lei.

Suma este cuprinsă în programul anual de investiții la poziția “alte cheltuieli de investiții”, la categoria dotări independente.

Art. 71.01.03 “mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” - 361 mii lei, astfel:

- Instrumente pentru orchestrele din cadrul instituției - 361 mii lei.

Art. 71.01.30 “alte active fixe” - 45 mii lei, astfel:

 • - 10 mii lei - pentru achiziționarea de licențe PHOTOSHOP;

 • -  5 mii lei - pentru achiziționarea de licențe Finale ;

 • -  5 mii lei - pentru achiziționarea de licențe Adobe Indesign;

 • - 9 mii lei - pentru achiziționarea de licențe WINDOWS;

 • - 16 mii lei - pentru achiziționarea de licențe Office .


Contabil sef,

Petrea Elena Lacramioara

Comp. Administrativ,


Balaș Lafis


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ECONOMICA


DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


w w <

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de veniturR^che.ltuieli al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești pe anul 21^^,^ W-

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri: - venituri proprii

355,00 mii lei

10.245,00 mii lei 406.00 mii lei

11.006,00 mii lei


 • - subventii/transferuri de la bugetul local(functionare)

 • - subventii/transferuri de la bugetul local(dezvoltare)

TOTAL

Cheltuieli: suma de 11.006,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate”.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu ăre prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direoFrdșpunzp de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarfre alatufât.

DIRECTOR ECONOMIC,

Mariana


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE !

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

și a emis:

______kAak-S               ___

___________iS-L&o |        24L


SECRETAR,