Hotărârea nr. 189/2018

Hotãrârea nr. 189 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 337/19.12.2008 referitoare la stabilirea modalităţii de executare a lucrărilor de reparaţii pe domeniul public şi privat al municipiului Ploieşti, de refacere a sistemului rutier în urma executării lucrărilor de intervenţie şi de punere în conformitate a reţelelor subterane sau supraterane deţinute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilităţi în Municipiul Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 189 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 337/19.12.2008 referitoare la stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, de refacere a sistemului rutier în urma executării lucrărilor de intervenție și de punere în conformitate a rețelelor subterane sau supraterane deținute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilități în Municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 5411/25.05.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 337/19.12.2008, referitoare la stabilirea modalității de executare a lucrărilor de reparații pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești, de refacere a sistemului rutier în urma executării lucrărilor de intervenție și de punere în conformitate a rețelelor subterane, sau supraterane, deținute sub orice formă juridică de către operatorii serviciilor publice ce asigură utilități în Municipiul Ploiești;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 2, Comisia pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Turism, Agricultură și Promovare Operațiuni Comerciale din data de 23.05.2018 și de raportul comisiei de specialitate nr. 3, Comisia pentru Utilități Publice, Calitatea Vieții si Protecția Mediului din data de 29.05.2018;.

Având în vedere următoarele prevederi:

 • -  Art.3, alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, Articol unic, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor;

 • - Art.476, alin.l, lit.e) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr.227/2015;

 • - Art.29, art.32-33, art.36 - 37 din Legea nr.51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

 • - Art.5, art.12, art.14, art.27 - 28, art.33, alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - Art.15, alin.l și 2 din Ordonanța Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;

- Art.36, alin.2, lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:wW 'S I

Art. 1 Aprobă modificarea conținutului Anexei 1 „Telindlogif de refacere a carosabilului în cazul lucrărilor de intervenții, extinderi, înlocuiri,^efelîtă^i’ ale rețelelor edilitare” și Anexei 2 „Procedură privind aprobarea executării luc^ă?|k)r pe domeniul public și privat al Municipiului Ploiești”.                   '


Art. 2 Aprobă modificarea și completarea Art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2008, care va avea următorul conținut:

„Aprobă ca lucrările, al căror beneficiar este Municipiul Ploiești, să fie scutite de plata taxei pentru depozitarea de materiale și realizarea unor lucrări”.

Art. 3 Aprobă modificarea și completarea Art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.337/2008, care va avea următorul conținut:

Stabilește aplicarea următoarelor sancțiuni:

 • 1. Executarea lucrărilor pe domeniul public al Municipiului Ploiești, fără respectarea prevederilor prezentei hotărâri, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 2.000 lei și 2.500 lei, pentru:

 • a) Executarea lucrărilor fără Avizul de intervenție/Autorizația pentru începerea Lucrărilor Edilitare;

 • b) Nerespectarea termenului de execuție și a condițiilor din Avizul de Intervenție/Autorizația pentru începerea Lucrărilor Edilitare;

 • c) Neanunțarea la Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiești a intervențiilor în urma avariilor sau deranjamentelor apărute la rețelele tehnico-edilitare;

 • d) Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a lucrărilor de intervenție pe domeniul public al Municipiului Ploiești;

 • e) Neremedierea defecțiunilor apărute la lucrările de refacere a carosabilului/trotuarelor pe perioada de garanție, în termen de 7 zile de la data primirii notificării scrise din partea Direcției Tehnic Investiții;

 • 2.    Verificarea respectării condițiilor stabilite prin Avizul de Intervenție/Autorizația pentru începerea Lucrărilor Edilitare, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor cade în sarcina personalului împuternicit în acest sens, prin Dispoziția Primarului Municipiului Ploiești.

 • 3. Agenții constatatori vor întocmi procese-verbale de constatare și sancționare a contravenției, în condițiile legii. Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției constituie titlu executoriu în baza căruia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei Municipiului Ploiești.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 337/2008 rămân neschimbate.

Art. 5 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.ANEXA nr.l

tycL

TEHNOLOGIA DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT SI DE REFACERE A ACESTORA

TEHNOLOGIA I

Străzi din balast sau pamant: sântul (groapa) se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm, concomitent cu cilindrare mecanica, sau manuala după caz, in straturi de 20 cm.

TEHNOLOGIA II

Străzi cu imbracaminte din asfalt, indiferent de trafic: sântul (groapa) se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm, ținând cont ca fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic.

Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se va face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si 10 cm mixtura asfaltica astfel: 5 cm EB25 (22,4) si 5 cm EB rul.

TEHNOLOGIA III

Străzi cu imbracaminte din beton de ciment: sântul (groapa) se va astupa numai cu balast concasat sort 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm.

Placa degradata se va reface numai cu beton, astfel: 20 cm beton C 18/22,5 (B 300). TEHNOLOGIA IV

Străzi cu imbracaminte din pavaj de pavele: sântul (groapa) se va astupa numai cu balast concasat 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm.

Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 20 cm beton C 18/22,5 (B 300) si se vor monta pavele.

TEHNOLOGIA V

Refacere trotuare: sântul (groapa) se va astupa numai cu balast concasat de 0-50 mm care se va compacta in straturi de 20 cm.

Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor face cu 10 cm beton C 12/15 (B 200) si 7 cm mixtura asfaltica, astfel: 4 cm EB25 (22,4) si 3 cm EB rul.

Pentru lucrările de investiții, refacerea sistemului rutier se va executa conform proiectelor de specialitate. Proiectele de specialitate, vizate de verificator de proiect atestat si insotite de expertiza tehnica a străzii vor fi prezentate, obligatoriu, Direcției Tehnic Investiții in vederea emiterii Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare.

In cazul in care semnalizarea rutiera va fi afectata aceasta va fi refăcută la forma inițiala.

De asemenea, in cazul in care bordurile vor fi deteriorate, acestea vor fi inlocuite, după caz, funcție de bordurile existente astfel:

 • - borduri beton 20x25cm pe fundație de beton CI6/20

 • - borduri beton 10x15cm pe fundație de beton CI6/20

Capacele căminelor si gurile de scurgere de orice tip vor fi ridicate la cota, inainte de turnarea stratului de uzura.

Se vor respecta pantele de scurgere a apelor pluviale astfel:

 • • 2% - 2,5% in cazul trotuarelor (după caz, se va respecta panta existenta a acestora)

si

 • • 2,5% in cazul carosabilului (după caz se va respecta panta existenta a acestuia)

Pentru toate tehnologiile de refacere a carosabilului / trotuarelor, in urma lucrărilor de intervenții pe domeniul public sau privat al Municipiului Ploiești, deținătorul / administratorul / concesionarul si societățile specializate care executa lucrări de refacere a sistemului rutier vor prezenta documente de calitate si buletine de verificare a terenului de fundare, a umpluturii și a stratului ce compune fundația drumului. Se vor prezenta inclusiv caracteristicile de compactare a balastului prin incercareaPROCTOR, conform STAS 1913/13.

Deținătorii / administratorii / concesionarii rețelelor vor avea obligația refacerii imbracamintilor de asfalt, beton de ciment sau pavele, astfel:

 • 1.    In cazul lucrărilor la rețelele unde conducta/conductele se montează longitudinal in carosabil (conducta montata pe o banda) refacerea carosabilului se va face pe latimea benzii si pe o lungime ce depășește cu 1 ml marginile sântului (săpăturii). îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 2.    In cazul lucrărilor la rețelele unde conducta/conductele se montează pe axul drumului refacerea carosabilului se face pe toata latimea străzii si pe o lungime ce depășește cu 1 ml marginile sântului (săpăturii).

îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 3.    In cazul lucrărilor la rețelele montate in trotuar (de-a lungul acestuia) refacerea se va face pe toata latimea acestuia si pe o lungime egala cu marginile sântului (săpăturii). îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 4.   In cazul executării/ inlocuirii branșamentelor de apa, agent termic si de gaze refacerea carosabilului se va face pe o lățime de 3 ml (cate 1,5 m de o parte si de alta a axului branșamentului), iar refacerea trotuarelor se va face pe o lățime de 0,5 ml fata de marginile săpăturii. Lungimea pe care carosabilul si trotuarele trebuie refăcute este distanta dintre zona unde s-a făcut cuplarea (luând in calcul si un metru in plus fata de marginea săpăturii) si limita proprietății abonatului. îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 5. a) In cazul executarii/inlocuirii racordurilor de canalizare cuplate in colector refacerea carosabilului se va face pe o lățime de 3 ml (cate 1,5 ml de o parte si de alta a axului racordului), iar refacerea trotuarelor se va face pe o lățime de 0,5 ml fata de marginile săpăturii. Lungimea pe care carosabilul si trotuarele trebuie refăcute este distanta dintre zona unde s-a făcut cuplarea (luând in calcul si un metru in plus fata de marginea săpăturii) si limita de proprietate a abonatului. îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

b) In cazul executarii/inlocuirii racordurilor de canalizare cuplate intr-un cămin de vizitare existent, carosabilul se va reface pe o lățime ca la punctul a) si pe o lungime egala cu distanta dintre căminul de vizitare si limita proprietății abonatului. îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 6.    In cazul unor avarii/ intervenții in carosabil, pe una dintre benzi sau pe axul drumului, refacerea se va face pe o suprafața ce depășește conturul regulat al sântului cu cel puțin 1 ml. îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 7.    In cazul montării/inlocuirii sau aducerea la cota a capacelor si a ramelor căminelor refacerea se face pe o suprafața ce depășește cu 0,5 ml conturul acestora, îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 8.    In cazul montării rasuflatorilor de gaze, vanelor de concesie si a altor piese auxiliare refacerea carosabilului se va face pe o suprafața de minim 0,25 mp (0,5 x 0,5 mp). îmbinarea intre straturile de uzura, refăcut si cel existent, se va face cu mastic bituminos.

 • 9.    In cazul inlocuirii/montarii stâlpilor pe trotuare cu lățime mai mica de 1.5 ml refacerea covorului asfaltic se va face pe toata latimea trotuarului si pe o lungime de minim 1,5 ml.

 • 10.   In cazul înlocuirii/ montării stâlpilor pe trotuare cu lățime mai mare de 1,5 ml refacerea covorului asfaltic se va face pe 1 mp fata de axul acestora.

In funcție de poziționarea pe carosabil/ trotuare a cablurilor electrice/ telefonice/ semaforizare/ fibra optica, refacerea carosabilului/trotuarelor, in urma lucrărilor de pozare subterana/avarii/interventii, se va executa pe suprafețele mai sus menționate.

Pana la cota de fundare, umplutura se va executa numai cu balast care se va compacta in straturi succesive cu o grosime de 20 cm.

Se interzice umplerea sântului cu materialul rezultat din săpătură.

Municipiul Ploiești, prin firme specializate, va executa prin sondaj probe de compactare si va preleva carote pentru a se asigura ca lucrările de refacere a carosabilului/ trotuarelor sunt executate in conformitate cu tehnologiile menționate in prezenta anexa si ca acestea corespund prescripțiilor tehnice.

Daca se constata, in urma rezultatelor probelor de laborator, ca lucrările nu sunt executate in conformitate cu prescripțiile tehnice in vigoare deținătorul / administratorul/ concesionarul si societățile specializate care executa lucrări de refacere a sistemului rutier, vor suporta contravaloarea cheltuielilor cu probele de laborator, fiind totodată obligate sa refaca lucrările.

Având în vedere Normativul CI6-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și instalații și STAS-ul SR 174-2/1997, privind lucrările de drumuri “îmbrăcăminți bituminoase cilindrate executate la cald”, conform căruia aștemerea mixturilor asfaltice se face în perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10° C, în condiții de timp uscat, pe timpul sezonului rece, readucerea provizorie a carosabilului la starea inițială se face prin aștemerea de mixtura stocabila la cota, până când condițiile meteo vor permite readucerea terenului afectat de lucrări la starea inițială (asfaltare).

Termenul de execuție a lucrărilor pe domeniul public si privat al Municipiului Ploiești, si de refacere a acestuia, se Stabilește după cum cum urmeaza:

 • 1. Pentru execuție/ reabilitare branșamente si racorduri: maxim 15 zile de la data începerii lucrărilor;

 • 2. Pentru lucrări executate in baza Avizului de Intervenție: maxim 10 zile de la data începerii lucrărilor;

 • 3. Pentru montarea de stâlpi electrici, ridicări la cota capace/ guri scurgere, schimbat elemente cămin, etc.: maxim 7 zile de la data anunțării inceperii lucrărilor;

 • 4. Pentru investirii/ reabilitări/ inlocuiri conducte, inclusiv branșamente si racorduri: maxim 60 zile.

Termenul de execuție poate fi prelungit, in condiții temeinic justificate, o singura data, cu maxim din termenul stabilit inițial.

Pentru lucrările de refacere a carosabilului/ trotuarelor in urma intervențiilor la rețelele edilitare aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești garanția de buna execuție este de 2 ani, iar pentru lucrările de investiții (extinderi, inlocuiri, reabilitări) garanția de buna execuție este de 3 ani.

Termenul de garanție a lucrărilor de refacere carosabil/ trotuare începe de la data semnării, fara obiectiuni, a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de refacere a carosabilului/trotuarelor.

Deținătorii/ administratorii/ concesionarii de rețele au obligația ca, în perioada de garanție, sa remedieze pe propria cheltuiala orice viciu aparut pe domeniul public al municipiului Ploiești unde au executat lucrări (surpări, cedări, văluriri, faiantari, pelade, gropi, fagase, tasari, crăpături, etc.)

Aceste tehnologii au fost stabilite in conformitate cu normele si normativele in vigoare si in acest sens exemplificam :

 • 1)   SR 183-1/1995 Imbracaminti rutiere din beton de ciment executate folosind tehnologia cu cofraje fixe. Condiții tehnice de calitate.

 • 2)   SR 183-2/1998 Imbracaminti rutiere din beton executate folosind tehnologia cofrajelor glisante. Condiții tehnice de calitate

 • 3)  C 22-92 Normativ pentru executarea imbracamintilor din beton de ciment in sistem cofraje fixe.

 • 4)   STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de baza si de fundație. Condiții tehnice generale de calitate.

 • 5)  C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente.

 • 6)   C 56-1985 Normativ privind verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalațiilor aferente.

 • 7)   Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in construcții.

 • 8)  16; NTE 007/08/00 privind distante prescrise.

 • 9)  N.P.-O58-02; N.T.D.P. 01/2004

 • 10) STAS 6054/1977 privind adancimea rețelelor pe zone geografice.

 • 11) STAS 6400/984 cu privire la straturi de baza si fundații.

 • 12) STAS 1913/13/83 Compactarea straturilor după metoda PROCTOR modificat. Gradul de compactare cerut este de 98%.

 • 13) STAS 174/1 DN 2002 Imbracaminti bituminoase.

 • 14) AND 605 Normativ privind mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă etc.

 • 15) SREN 13108 - Mixturi asfaltice

 • 16) SR EN 13877 - Structuri rutiere din beton

 • 17) STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de baza si de fundație. Condiții tehnice generale de calitate

 • 18) C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții si a instalațiilor aferente

 • 19) C 56-1985 Normativ privind verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții, si instalatiior aferente.

 • 20) Legea Nr. 10/1995. Legea privind calitatea in construcții.

 • 21) STAS 1913/13/83 Compactarea straturilor după metoda Proctor modificat. Gradul de compactare cerut este de 98%

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

ANEXA nr,2

\aJlcL

PROCEDURA PRIVIND APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII/ INVESTIȚII (EXTINDERI. ÎNLOCUIRI, REABILITĂRI ALE REȚELELOR EDILITARE) AFLATE PE DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Domeniul de aplicare

Prezenta procedura se refera la lucrările de investiții (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) si intervenții executate la rețelele pozate subteran pe domeniul public si privat al municipiului Ploiești, sau alte tipuri de lucrări care se executa pe domeniul public sau privat al municipiului Ploiești si vizeaza in mod special rețelele operate de următoarele societăți comerciale:

 • • S.C. ENGIE ROMANIA S.A. BUCUREȘTI

 • • S.C. APA NOVA S.R.L. PLOIEȘTI

 • • S.C. ELECTRICA S.A. PLOIEȘTI - DIRECȚIA REGIONALA CENTRU -

PUNCT DE LUCRU PLOIEȘTI

 • • S.C. VEOLIA ENERGIE PRAHOVA S.R.L. PLOIEȘTI

 • • S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. PLOIEȘTI

 • • S.C. UPC ROMANIA S.R.L. PLOIEȘTI

 • • S.C. RDS & RCS S.A. PLOIEȘTI

 • • PRESTATORI AUTORIZAȚI SA INTERVINĂ LA REȚELE

Definirea unor termeni utilizați

 • -  Aviz: Document scris, emis de către Direcția Tehnic Investitii-Compartimentul Rețele Edilitare, solicitat in Certificatul de Urbanism, in vederea autorizării lucrărilor pe rețelele tehnico edilitare;

 • -  Aviz de Intervenție: Document scris, emis de către Direcția Tehnic Investiții -Compartimentul Rețele Edilitare, prin care se stabilesc termenele si condițiile de execuție a lucrărilor de intervenții/ avarii care nu necesita autorizarea;

 • -  Autorizația pentru începerea Lucrărilor Edilitare: Document scris, emis de către Direcția Tehnic Investiții - Compartimentul Rețele Edilitare prin care se stabilesc termenele si condițiile de execuție a lucrărilor de investiții/ reabilitări/ branșamente/ racorduri/ montaj stâlpi, lucrări care necesita obținerea Autorizației de Construire;

1. OBȚINEREA AVIZULUI DIRECȚIEI TEHNIC INVESTIȚII

Avizul solicitat in Certificatul de Urbanism pentru lucrările la rețelele tehnico-edilitare, pentru a căror execuție este necesara elaborarea unei documentații tehnice si obținerea autorizației de construire, se obține de la Direcția Tehnic Investiții, Compartimentul Rețele Edilitare, in urma depunerii unei cereri tip (Formular 1), de către deținătorul Certificatului de Urbanism, insotita de următoarele documente, în copie:

Certificat de Urbanism;

Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită avizul;

Plan de încadrare în zonă;

Memoriu tehnic;

Bl / CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;

Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită avizul (dacă este cazul);

Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

Durata de valabilitate a avizului este de maxim 12 luni de la data emiterii.

Corelat cu programul de investiții al municipiului Ploiești, valabil la momentul emiterii avizului, durata de valabilitate poate fi restrânsă în funcție de proiectele Municipiului Ploiești care au amplasament în zonă.

De asemenea, avizul ce urmeaza a fi emis va conține condiții specifice, fiind corelat cu strategia de dezvoltare a municipiului, cu politica Consiliului Local al municipiului Ploiești respectiv cu politica proprietarilor/ concesionarilor/ administratorilor de rețea.

2. APROBAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

A. Pentru lucrările a căror execuție este necesara elaborarea unei documentații tehnice si obținerea autorizației de construire si ai căror beneficiari sunt deținători/ concesionari/ administratori rețele sau persoane fizice sau juridice, Direcția Tehnic Investiții, prin Compartimentul Rețele Edilitare, aproba executarea lucrărilor si emite formularul tipizat intitulat “Autorizația pentru începerea Lucrărilor Edilitare ” in urma depunerii unui dosar care va conține:

 • - Cerere tip (Formular 2/ Formular 3);

 • - Autorizația de construire;

 • - Plan de situație sc: 1:500, vizat spre neschimbare, conform Autorizației de construire;

 • -  Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);

 • -  Profilul transversal și longitudinal;

 • - Memoriu tehnic;

 • -  Devizul general si listele de cantitati de lucrări;

 • - Plan refacere sistem rutier (zona afectata de lucrări);

 • - Proiect de specialitate vizat de verificator de proiect atestat si insotite de expertiza tehnica a străzii (pentru lucrări investiții);

 • - Avizele deținătorilor de rețele, solicitate prin Certificatul de Urbanism;

 • - Avizul Politiei Rutiere a municipiului Ploiești;

 • - Declarația pe proprie răspundere a executantului/ beneficiarului lucrării, ce urmeaza a fi realizata, ca vor fi respectate prevederile prezentei hotarari;

 • - Contract de refacere a zonelor verzi, incheiat cu S.G.U. Ploiești (după caz), in funcție de zona afectata de lucrare;

 • - Contract de execuție a lucrărilor tehnico-edilitare incheiat cu o societate autorizata (in cazul in care beneficiarul autorizației de construire este persoana fizica/ asociație proprietari sau persoana juridica care nu are competenta sa execute lucrări la rețelele tehnico edilitare);

 • - Contract de refacere a sistemului rutier (carosabil, trotuare) incheiat cu o societate specializata in astfel de lucrări, cu respectarea prevederilor Anexei 1 “Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de intervenții / investiții (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești ”, sau cu societatea care are in garanție strada, in cazul in care pe strada pe care se intervine exista lucrări aflate in garanție;

 • - Responsabilul lucrării, din partea deținătorului de rețele si al societății care executa refacerea carosabil/trotuare, cu specificarea datelor de identificare ale acestuia;

 • - Responsabilul tehnic cu execuția, cu specificarea numărului de autorizație pentru lucrări de investiții;

 • -  Dirigintele de șantier, cu specificarea numărului de autorizație pentru lucrări de investiții.

Toate lucrările edilitare subterane care intersectează străzi cu imbracaminti permanente aflate in garanție se vor executa numai prin forai orizontal.

In cazul străzilor aflate in perioada de garanție, deținătorul / administratorul / concesionarul de rețea / prestatorii autorizați sa intervină la rețele au obligația ca, inainte de inceperea executării lucrărilor pentru care urmeaza sa obțină “Autorizația pentru începerea Lucrărilor Edilitare”, sa incheie un contract de refacere a sistemului rutier cu societatea in a cărei garanție se afla strada.

In cazul in care societatea care are in garanție lucrările executate pe strada in cauza refuza incheierea unui astfel de contract si nu prezintă o negație in acest sens in termen de 48 ore de la notificare, deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea sau prestatorii autorizați sa intervină la rețele pot incheia contract de refacere a sistemului rutier cu o alta societate specializata in astfel de lucrări, numai cu respectarea prevederilor Anexei 1 “Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de interventii/investitii (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești”, avand obligația prezentării negației sau dovada notificării societății care are in garanție strada.

In cazul străzilor pe care nu exista lucrări aflate in perioada de garanție deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea/ prestatorii autorizați sa intervină la rețele poate incheia contract de refacere a sistemului rutier cu o societate specializata in astfel de lucrări, cu respectarea prevederilor Anexei 1 “Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de interventii/investitii (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești”, numai după obținerea si prezentarea unei negații din partea operatorului care are in administrare rețeaua stradala a municipiului Ploiești.

Autorizarea execuției lucrărilor edilitare pe domeniul public se va face numai la solicitarea deținătorului/ administratorului/ concesionarului de rețea sau a prestatorilor autorizați sa intervină la rețelele edilitare, aceștia avand si obligația predării domeniului public refăcut reprezentanților Primăriei Municipiului Ploiești si incheierea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor de refacere a carosabilului/ trotuarelor/ zonelor afectate.

Lucrarea nereceptionata se considera nepreluata si ramane in continuare in sarcina executantului pana la incheierea procesului verbal de recepție.

Direcția Tehnic Investiții, prin Compartimentul Rețele Edilitare, va elibera “Autorizația pentru începerea Lucrărilor Edilitare'” in cuprinsul careia se va specifica si termenul de execuție (atat pentru rețea, cat si pentru lucrarea de refacere a sistemului rutier sau, după caz, refacerea zonelor verzi afectate).

Direcția Tehnic Investiții, Compartimentul Rețele Edilitare va incheia o Convenție pentru folosirea terenului necesar realizării lucrărilor de extinderi, inlocuiri, reabilitări de rețele edilitare sau alte tipuri de lucrări de construcții. Prin aceasta convenție va fi calculata contravaloarea taxei de depozitare a materialelor si realizarea unor lucrări, in conformitate cu taxele stabilite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești de aprobare a impozitelor si taxelor locale, aprobate pentru fiecare an, taxa care va fi plătită la data inceperii lucrărilor. Plățile menționate mai sus se vor face la data eliberării convenției pentru folosirea terenului necesar realizării acestor lucrări edilitare/ lucrări de construcții si constituie venit al bugetului local al municipiului Ploiești.

Neînceperea lucrărilor în perioada avizată in Autorizația pentru începerea Lucrărilor edilitare atrage după sine pierderea valabilității autorizației inițiale.

A

In acest caz solicitantul este obligat să ceară o noua „Autorizație pentru începerea Lucrărilor Edilitare

Deținătorul /administratorul/ concesionarul de rețea sau prestatorii de servicii autorizați sa intervină la rețelele edilitare au obligația respectării următoarelor faze in execuție:

Semnalizarea corespunzătoare a lucrării

Lucrările la rețelele tehnico-edilitare vor fi semnalizate prin indicatoare de circulație care sa fie conform normativelor in vigoare. Lucrarea va incepe numai după marcarea si semnalizarea zonei de lucru. Este obligatorie semnalizarea lucrărilor pe toata perioada desfășurării acestora, in conformitate cu legislația in vigoare.

Taierea cu mașina cu disc diamantat a conturului pe care se intervine

Tăieturile vor fi drepte si cu contur regulat.

Executarea săpăturii si evacuarea pământului rezultat pana la sfârșitul zilei lucratoare

Depozitarea materialului rezultat din săpătură se va face obligatoriu pe folie de plastic in scopul evitării imprastierii acestuia.

Deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea, sau prestatorii de servicii autorizați sa intervină la rețele sunt obligați sa mențină semnalizarea lucrării pana la expirarea termenului de execuție aprobat si sa asigure accesul auto si pietonal, din si către imobile, pe tot parcursul executării lucrărilor.

In cazul in care deținătorul/ administratorul/ concesionarul rețelei subterane sau prestatorii de servicii autorizați sa intervină la rețele executa lucrări la rețelele edilitare pe o strada pe care exista lucrări aflate in garanție, acesta va prelua in mod automat garanția pentru zona afectata de executarea lucrărilor la rețelele edilitare, pana la terminarea termenului de garanție prevăzut in caietele de sarcini si contractele aferente fiecărei străzi aflata in garanție, dar nu mai puțin de 3 ani pentru zona afectata.

B. In cazul unor avarii, defecțiuni accidentale la rețele care pun in pericol securitatea cetățenilor sau a imobilelor, deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea va inainta Direcției Tehnic Investiții, Compartimentul Rețele Edilitare un formular unic care va conține:

 • - adresa la care se solicita intervenția;

 • - zona afectata de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spațiu verde)

 • - caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pamant, dale, placi, spațiu verde)

 • - suprafața estimata a fi afectata (in mp)

 • - termenul de execuție propus pentru execuția lucrărilor, inclusiv refacerea zonei afectata de lucrări;

 • - declarație pe propria răspundere a executantului/ beneficiarului lucrării ce urmeaza a fi realizata ca vor fi respectate prevederile prezentei hotarari;

- responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele, cu specificarea datelor de identificare ale acestuia.

Direcția Tehnic Investiții, prin Compartimentul Rețele Edilitare, va elibera Avizul de Intervenție.

Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. In acest caz solicitantul este obligat să ceară reavizarea lucrărilor de intervenție.

Sistemul propus presupune deplasarea reprezentanților Direcției Tehnic Investiții, Compartiment Rețele Edilitare si ai deținătorului/ administratorului/ concesionarului de rețea, cu un mijloc de transport pus la dispoziție de acesta, pentru a constata pe teren necesitatea intervenției.

Deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea are obligația respectării următoarelor faze in execuție:

 • a.     In cazul străzilor aflate in perioada de garanție deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea va anunța societatea care are in garanție lucrările executate pe strada privind necesitatea efectuării intervenției.

 • b.    Semnalizarea corespunzătoare a lucrării.

Lucrările la rețelele tehnico-edilitare vor fi semnalizate obligatoriu prin indicatoare de circulație care sa fie conform normativelor in vigoare pe toata durata desfășurării acestora. Lucrarea va incepe numai după marcarea si semnalizarea zonei de lucru. Deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea este obligat sa mențină semnalizarea lucrării pana la expirarea termenului de execuție aprobat si sa asigure accesul auto si pietonal, din si in imobile, pe tot parcursul executării lucrărilor.

/X

In situațiile în care se impune restricționarea circulației rutiere, solicitantul Avizului de Intervenție sau a Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare are obligația de a solicita avizul Serviciului Poliției Rutiere a municipiului Ploiești, conform reglementărilor legale în vigoare.

Este interzisă începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulației, conform planului anexat la cererea de solicitare a Autorizație pentru începerea Lucrărilor Edilitare.

Este obligatorie semnalizarea pe timp de noapte a zonei de lucru, astfel încât să fie vizibila de la cel puțin 150 m.

 • c.    Taierea cu mașina cu disc diamantat a conturului pe care se intervine;

 • d.    Executarea săpăturii si evacuarea, pana la sfârșitul zilei lucratoare, a pământului (orice depozitare a materialului rezultat din săpătură se va face pe folie de plastic in scopul evitării imprastierii acestuia).

 • e.    încheierea unui contract de refacere a sistemului rutier, astfel:

-Pentru străzi pe care exista lucrări aflate in perioada de garanție:

Societățile comerciale care au străzi pe care exista lucrări aflate in perioada de garanție au obligația de refacere a zonei afectate de executarea intervenției sau emiterea unei negații.

In cazul intervențiilor realizate de detinatorii/administratorii/concesionarii de rețele/ prestatorii autorizați sa intervină la rețele in zonele in care au fost, sau vor fi, executate lucrări (proiecte) din fonduri europene se va solicita refacerea sistemului rutier societăților comerciale care au in garanție aceste obiective, conform tehnologiilor existente in caietele de sarcini si contractelor de execuție aferente obiectivelor de investiții.

In termen de 48 ore de la inceperea execuției intervenției, deținătorii/ administratorii/ concesionarii de rețele sau prestatorii autorizați sa intervină la rețele vor solicita societății comerciale, in a cărei garanție se afla strada, acordul sau refuzul de refacere a zonei afectate de intervenție.

In cazul in care societatea care are in garanție strada nu răspunde solicitării de incheiere a unui contract de refacere a sistemului rutier (zona afectata de intervenție), deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea sau prestatorii autorizați sa intervină la rețele pot incheia un contract de refacere a sistemului rutier cu o alta societate specializata in astfel de lucrări, cu respectarea prevederilor Anexei 1 “Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de interventii/investitii (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești”, avand obligația de a face dovada demersurilor efectuate in vederea obținerii acordului sau refuzului de refacere a zonei afectate.

De asemenea, deținătorul/ administratorul/ concesionarul rețelei subterane sau prestatorii autorizați sa intervină la rețele care executa lucrări de intervenție pe o strada pe care exista lucrări aflate in perioada de garanție va prelua in mod automat garanția pentru zona afectata pana la terminarea termenului de garanție, prevăzut in caietele de sarcini si contractele aferente fiecărei străzi aflata in garanție, dar nu mai puțin de 3 ani pentru zona afectata.

-Pentru străzi pe care nu exista lucrări aflate in perioada de garanție:

 • a.   Deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea are obligația refacerii zonei afectate de executarea intervenției cu o societate specializata in astfel de lucrări, cu respectarea prevederilor Anexei 1 «Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de interventii/investitii (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești”, numai după obținerea si prezentarea unei negații din partea operatorului care are in administrare rețeaua stradala a municipiului Ploiești.

 • b.    In cazul in care defecțiunea accidentala se produce in afara orelor de program, se va anunța telefonic Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiești (telefon 0244.984), iar in dimineața următoarei zile lucratoare se va proceda conform cerințelor enunțate la punctul B.

 • c. Deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea, prestatorii de servicii autorizați sa intervină la rețea, nu vor incepe execuția oricărui tip de lucrări la rețele edilitare fara Aviz de Intervenție sau Autorizație pentru începerea Lucrărilor Edilitare, eliberata de Direcția Tehnic Investiții, Compartiment Rețele Edilitare, sau fara a fi anuntat Dispeceratul Primăriei Municipiului Ploiești, daca defecțiunea este accidentala si se produce in afara orelor de program.

3.  MONITORIZAREA EXECUȚIEI.

Administratorii /concesionarii de rețele/ prestatorii autorizați sa intervină la rețele au obligația sa anunțe cu cel puțin 24 ore inainte inceperea lucrărilor care necesita obținerea Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare.

Lucrările vor fi monitorizate de Direcția Tehnic Investiții, prin reprezentanții Compartimentului Rețele Edilitare.

4.  EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE SI GARANȚII

Detinatorul/administratorul/ concesionarul rețelei subterane sau prestatorii autorizați sa intervină la rețele care executa lucrări de intervenție pe o strada aflata in garanție, va prelua in mod automat garanția pentru zona afectata pana la terminarea termenului de garanție prevăzut in caietele de sarcini si contractele aferente fiecărei străzi aflata in garanție, dar nu mai puțin de 3 ani pentru zona afectata.

Pentru străzile pe care nu sunt lucrări aflate in garanție, lucrările de refacere a imbracamintii rutiere vor fi in garanția deținătorului/ administratorului/ concesionarului de rețea sau prestatorului autorizat sa intervină la rețelele edilitare pe o perioada de 2 ani pentru lucrările de intervenții, iar pentru lucrările de investiții (extinderi, inlocuiri, reabilitări) garanția de buna execuție este de 3 ani, conform procesului verbal de recepție a refacerii carosabilului, incheiat intre Direcția Tehnic Investiții, Compartiment Rețele Edilitare, deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea/ prestatorii autorizați sa intervină la rețele si constructorul care executa refacerea.

Daca in perioada de garanție de 2 ani, respectiv 3 ani, se inregistreaza deteriorări ale refacerilor imbracamintilor asfaltice, deținătorul/ administratorul/ concesionarul de rețea sau prestatorul autorizat sa intervină la rețele are obligația ca, in termen de 7 zile de la notificare, sa remedieze deteriorările cu respectarea prevederilor Anexei 1 “Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de interventii/investitii (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești ”.

Fapta de a nu realiza remedierile solicitate in termenul notificat va fi considerata contravenție si va fi sanctionata conform legislației in vigoare.

Lucrările nereceptionate se considera nepreluate si raman in continuare in sarcina executantului pana la incheierea procesului verbal de recepție.

5. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Beneficiarul lucrărilor are obligația sa asigure recepția lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea inițiala atunci când toate lucrările sunt terminate, dar nu mai târziu decât data stabilita inițial.

Pentru lucrările aferente rețelelor edilitare, pentru care s-a emis Aviz de Intervenție/ Autorizație pentru începerea Lucrărilor Edilitare, din comisia de recepție face parte reprezentantul Primăriei Municipiului Ploiești, numit prin Dispoziția Primarului.

Din comisia de recepție trebuie sa faca parte reprezentantul beneficiarului si cate un reprezentant al societăților care au executat lucrările si au refăcut zona afectata de lucrări (carosabil, trotuare, etc).

Procesul verbal de recepție va fi insotit de următoarele documente:

 • - acte de calitate privind refacerea domeniului public afectat de lucrări, probe, certificate de calitate pentru materialele puse in opera;

 • - fotografii care sa ateste refacerea domeniului public afectat de lucrări;

 • - planul de situație cu traseul rețelelor, conductelor, branșamentelor, in format scris si electronic.

Beneficiarul Avizului de Intervenție/ Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare este obligat sa anunțe comisia de recepție in maxim 48 ore după terminarea lucrărilor. Recepția se efectuează in termen de 7 zile de la anunțul de finalizare a lucrărilor.

Procesul verbal de recepție va fi depus de reprezentantul Primăriei Municipiului Ploiești, numit prin Dispoziția Primarului, spre avizare din partea Directorului Direcției Tehnic-Investitii, in termen de 3 zile de la data efectuării recepției.

Procesul verbal de recepție privind aducerea la starea inițiala a domeniului public afectat de lucrări nu tine loc de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Nerespectarea termenelor de începere a lucrărilor, execuție a lucrărilor, recepție a lucrărilor si de avizare a procesului verbal de recepție va fi adusa la cunoștința, prin nota interna, Direcției Tehnic Investiții prin grija persoanei emitente a Avizului de \Interventie/ Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare,

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

Către

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Subsemnatul (a)...............................................................domiciliat

in.....................strada..............................nr..........bl..........sc...............

....ap....................telefon...........................................reprezentant legal al

SC.....................................................................................cu sediul in

...............................................strada................................nr.............bl ...........sc...........ap...........telefon.........................................................

Prin prezenta va rog sa-mi eliberați AVIZUL DIRECȚIEI TEHNIC-INVESTITII in vederea obținerii Autorizației de Construire pentru lucrarea............................................................................................................................

strada.......................................................................nr..............................

Anexez cererii următoarele documente (copii):

Certificat de Urbanism;

Plan de situație cu identificarea traseului rețelei pe domeniul public pentru care se solicită avizul;

Plan de încadrare în zonă

BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia;

Dovada titlului de proprietate pentru terenul pentru care se solicită avizul (dacă este cazul);

Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);

Memoriu tehnic.

Ploiești

Data_______

Semnătură si Stampila

CERERE PENTRU EMITEREA

“Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare” pe domeniul public al municipiului Ploiești

Societatea......................................................înmatriculata sub

nr......./......avand CUI..........cu sediul

in.........................str.............nr.......bl......sc......ap.....telefon..................

reprezentata prin dl/d-na...........................................................domiciliat/a

in.....................strada..............................nr..........bl..........sc............

ap....................telefon...........................................legitimat cu CI seria......

nr....................CNP...........................................................................

prin prezenta solicit eliberarea “Autorizațieipentru inceperea lucrărilor edilitare”

pe domeniul public al municipiului Ploiești, strada.....................................................

pentru executarea lucrărilor de........................................................................................

conform Autorizației de Construire nr..........din.............................

Lucrarea va fi executata de.............................................................................................

Zona afectata de lucrări

Caracteristicile zonei afectate

Suprafața pe care se intervine

Data inceperii lucrărilor

Data refacerii provizorii

Data terminării lucrării (inclusiv aducerea zonei afectate la starea inițiala)

Data recepției lucrărilor de aducere a terenului la starea inițiala

CAROSABIL

TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE

SPATII

VERZI

TOTAL

Număr de copaci afectați (necesar a fi taiati).............................................

RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru)...................................

Adresa...........................................................................................

Act de identitate BI/CI seria......................număr....................................

Angajat al.......................................................................................

Responsabil tehnic cu execuția................................Aut.nr......................

Inspector de șantier..............................................Aut.nr.....................

Refacerea zonei afectata de lucrări se va face astfel:

Carosabil: pamant/balast compactat/piatra/beton/asfalt.................................

Trotuare: pamant/balast compactat/piatra/dale/beton/asfalt.............................

Spatii verzi: pamant/iarba/flori/copaci/pomi fructiferi..................................

Nota:

 • 1. Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează in timpul execuției.

 • 2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor reface conform tehnologiei

nr.—din Anexa 1 IaHCL....

 • 3. Spatiile verzi se vor reface in intregime

 • 4.  Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

 • 5. Bordurile afectate vor fi refăcute in mod corespunzător prin montarea acestora la loc, sau montarea unor borduri noi in situația in care cele vechi au fost deteriorate.

Anexez copii ale următoarelor documente:

 • - Autorizația de construire;

 • - Plan de situație sc: 1:500, vizat spre neschimbare conform Autorizației de construire;

 • -  Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);

 • - Profilul transversal și longitudinal;

 • - Memoriu tehnic;

 • - Devizul general si listele de cantitati de lucrări;

 • - Plan refacere sistem rutier (zona afectata de lucrări)

 • - Proiect de specialitate vizat de verificator de proiect atestat si insotite de expertiza tehnica a străzii (pentru lucrări investiții);

 • - Avizele deținătorilor de rețele solicitate prin Certificatul de Urbanism;

 • - Avizul Politiei Rutiere a municipiului Ploiești;

 • - Declarația pe proprie răspundere a executantului/beneficiarului lucrării ce urmeaza a fi realizata, ca vor fi respectate prevederile prezentei hotarari;

 • - Contract de refacere a zonelor verzi, incheiat cu S.G.U. Ploiești (după caz), in funcție de zona afectata de lucrare;

 • - Contractul de execuție al lucrărilor tehnico edilitare (in cazul in care beneficiarul autorizației de construire este persoana fizica/asociatie proprietari sau persoana juridica care nu are competenta sa execute lucrări la rețelele tehnico edilitare)

 • - Contract de refacere a sistemului rutier (carosabil, trotuare) incheiat cu o societate specializata in astfel de lucrări, cu respectarea prevederilor Anexei 1 "Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de intervenții / investiții (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești ”, sau cu societatea care are in garanție strada, in cazul in care pe strada pe care se intervine exista lucrări aflate in garanție.

 • - Responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele si al societății care executa refacerea carosabil/trotuare, cu specificarea datelor de identificare ale acestuia;

Ploiești

Data___________________

CERERE PENTRU EMITEREA

“Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare” pe domeniul public al municipiului Ploiești

Subsemnatul (a)...............................................................domiciliat

in.....................strada.................................nr..........bl..........sc..........ap

....................telefon...........................................legitimat cu CI seria...... nr....................CNP...........................................................................

Prin prezenta solicit eliberarea “Autorizației pentru începerea Lucrărilor Edilitare” pe domeniul public al municipiului Ploiești,

pe strada...............................................................................pentru executarea lucrărilor

de.....................................................................................................................................

conform Autorizației de Construire nr..........din.............................................................

Lucrarea va fi executata de.............................................................................................

Zona afectata de lucrări

Caracteristicile zonei afectate

Suprafața pe care se intervine

Data inceperii lucrărilor

Data refacerii provizorii

Data terminării lucrării (inclusiv aducerea zonei afectate la starea inițiala)

Data recepției lucrărilor de aducere a terenului la starea inițiala

CAROSABIL

TROTUAR, ALEI PIETONALE, PARCARE

SPATII VERZI

TOTAL

Număr de copaci afectați (necesar a fi taiati).............................................

RESPONSABILUL LUCRĂRII (punctului de lucru)...................................

Adresa...........................................................................................

Act de identitate BI/CI seria......................număr....................................

Angajat al.......................................................................................

Responsabil tehnic cu execuția.................................Aut.nr....................

Inspector de șantier...............................................Aut.nr....................

Refacerea zonei afectata de lucrări se va face astfel:

Carosabil: pamant/balast compactat/piatra/beton/asfalt.................................

Trotuare: pamant/balast compactat/piatra/dale/beton/asfalt.............................

Spatii verzi: pamant/iarba/flori/copaci/pomi fructiferi..................................

Nota:

1 Beneficiarul (prin executantul lucrărilor) răspunde de refacerea eventualelor rețele subterane pe care le deteriorează in timpul execuției.

 • 2. Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor reface conform tehnologiei nr....dina Anexa 1 IaHCL

 • 3. Spatiile verzi se vor reface in intregime

 • 4.  Marcajele rutiere se vor reface in totalitatea lor.

 • 5. Bordurile afectate vor fi refăcute in mod corespunzător prin montarea acestora la loc, sau montarea unor borduri noi in situația in care cele vechi au fost deteriorate.

Anexez copii ale următoarelor documente:

 • - Autorizația de construire;

 • - Plan de situație sc: 1:500, vizat spre neschimbare conform Autorizației de construire;

 • - Plan de situație (cu specificarea exactă a locului și a modului de poziționare a indicatoarelor de circulație, precum și modalitatea de împrejmuire și protecție zonei de lucru / a podețelor de trecere, dacă este cazul);

 • -  Profilul transversal și longitudinal;

 • - Memoriu tehnic;

 • -  Devizul general si listele de cantitati de lucrări;

 • - Plan refacere sistem rutier (zona afectata de lucrări)

 • - Proiect de specialitate vizat de verificator de proiect atestat si insotite de expertiza tehnica a străzii (pentru lucrări investiții);

 • - Avizele deținătorilor de rețele solicitate prin Certificatul de Urbanism;

 • - Avizul Politiei Rutiere a municipiului Ploiești;

 • - Declarația pe proprie răspundere a executantului/beneficiarului lucrării ce urmeaza a fi realizata, ca vor fi respectate prevederile prezentei hotarari;

 • - Contract de refacere a zonelor verzi, încheiat cu S.G.U. Ploiești (după caz), in funcție de zona afectata de lucrare;

 • - Contractul de execuție al lucrărilor tehnico edilitare (in cazul in care beneficiarul autorizației de construire este persoana fizica/asociatie proprietari sau persoana juridica care nu are competenta sa execute lucrări la rețelele tehnico edilitare)

 • - Contract de refacere a sistemului rutier (carosabil, trotuare) încheiat cu o societate specializata in astfel de lucrări, cu respectarea prevederilor Anexei 1 "''Tehnologii de refacere a carosabilului in cazul lucrărilor de intervenții / investiții (extinderi, inlocuiri, reabilitări ale rețelelor edilitare) aflate pe domeniul public al municipiului Ploiești ”, sau cu societatea care are in garanție strada, in cazul in care pe strada pe care se intervine exista lucrări aflate in garanție.

 • - Responsabilul lucrării din partea deținătorului de rețele si al societății care executa refacerea carosabil/trotuare, cu specificarea datelor de identificare ale acestuia; Ploiești

Data__________________