Hotărârea nr. 188/2018

Hotãrârea nr. 188 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 244/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiţii „Creşterea mobilităţii transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, staţii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilităţi, material rulant, elemente de semnalizare şi automatizare – Etapa II: Intersecție B-dul Republicii – Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 188 privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 244/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 128/2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea nr.244/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 18.04.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare adresa nr. 694/2017 a Direcției Economice;

Având în vedere că bunurile ce fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție încheiate la terminarea lucrărilor;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă înlocuirea Anexei nr. 3 la Hotărârea nr. 244/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind includerea bunurilor aferente obiectivului de investiții „Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, stații de persoane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare -Etapa II: Intersecție B-dul Republicii - Bucla Vest, SMIS 39407” în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, cu Anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Restul prevederilor Hotărârii nr. 244/28.07.2016 a Consiliului Local al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 2 Aprobă modificarea corespunzătoare, potrivit art.l(l), a anexelor la Hotărârea nr. 425/2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în baza Hotărârii nr. 425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

A                                  4

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional nr. 12 la Contractul de delegare a gestiunii nr.18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, conform prevederilor art. 1(1) și art. 2 din prezenta hotărâre, act adițional ce constituie Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018Contrasemnează:

SECRETAR,

Anexa nr. 1 la H.C.L.nr.


Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești (Anexa E)


liȘțioiî


Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

„Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102, cu lucrări vizând calea de rulare, statii de persoane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - Etapa II: Intersecție B-dul Republicii -Bucla Vest, SMIS 39407”

1.3.3

Linie de tramvai 102 Tronson

2 - Intersecție Republicii -Eucla Vest

nr.inv.1326- Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Amplasament: Municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului (Intersecție b-dul Republicii- strada Marasesti), strada Libertății (strada Marasesti - strada Domnișori), strada Domnișori (strada Libertății - Bucla Vest) ;L=6,764 kmcs : - fundații si terasamente( executate lucrări de excavatii, spargere beton, consolidare teren de fundare, cofraje pentru zidul de sprijin, execuție zid de sprijin, refacere cămine din ampriza caii, montare geotextile de separație, asternere nisip, balast, montare geogrila biaxiala, strat de binder BAD25, lucrări de infrastructura); -infrastructura si suprastructura cale de rulare pe o lungime 6,764 km cs. Din cei 6,764 km c.s., 4,116 km c.s. au fost executați in soluție grinda continua, iar 2,648 km c.s. in soluție cu longrina. Linia de tramvai a fost executata din șina cu canal otel R290 GHT si șina cu canal otel R260 cu prindere elastica W-Tram , iar suprastructura a fost executata in soluție cu grinda continua/solutie inierbata; amortizoare de zgomote si vibrații la inima șinei si la talpa șinei -13528 ml; inglobarea liniei in carosabil a constat in; faza a doua de betonare (1654,9 mc), șina a fost inglobata in doua straturi de asfalt ce au insumat 13835 mp, inchiderea liniei cu mastic bituminos, lucrări de suprastructura, realizare „Green Track 9100 mp, pavele autoblocante; au fost montati 3700 ml bordura din granit pentru a delimita cale de rulare de partea carosabila (in zona realizata cu „Green Track"); DRENAJ CALE DE RULARE TRAMVAI :montati 3.620 ml tronsoane de drenaj, impreuna cu 61 de buc cămine de drenaj; racordarea drenului a insumat 250 ml; drenajul apelor pluviale s-a realizat prin montarea a 72 ml tronsoane;pentru canalizarea macazurilor au fost montati 128 ml dren; doua separatoare de nămol si ulei; CANALIZATIE ELECTRICA : tronson de rețea conducte 90mm - 7218 ml; camera de tragere -64 buc; canalizatia electrica a macazurilor automate: desfacere pavaje -108 mp; tronsoane de rețea conducte 90mm -400 m; refacere pavaje - 85 mp;

10-06-2016

41,295,578.41

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nr.c \rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0<

1....... -

2

3

4

5

6

1*,6< ... <L.S î L,

Aparate de cale (af. Linie de tramvai 102 Tronson 2 -Intersecție Republicii - Bucla Vest)

nr.inv.1327 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica :2 buc; mecanisme de acționare automata a macazurilor de intrare -1 buc, (valoare 88.278,08 lei) ;mecanisme de acționare automata a macazurilor de ieșire -1 buc( valoare 32.736 lei);incalzitoare de macazuri -2 buc, (valoare 259.978,40 lei);ungatoare de șina - 6 buc,( valoare 592.521,60 lei); lucrările au inclus: excavatii, spargere beton, consolidare teren, cofraje, execuție zid de sprijin, refacere cămine, geotextil, asternere nisip si balast, asternere strat de binder BAD25; - suprastructura caii a fost realizata din șina R290GHT in lungime de 0,161 km, șina fiind prinsa cu puncte de prindere elastic W-Tram; - amortizoarele laterale si cele de talpa au fost in lungime de 332 ml; - șina a fost inglobata in beton (41,6 mc), peste acesta fiind așternute doua straturi de asfalt ce au insumat 350 mp.

10-06-

2016

2.388,622.40

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 1 DELTEI (fir 1 Km 0

331,5-Km 0 370,5) 102 tronson 2 , Str. Poligonului (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1328 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af.Peron 1 DELTEI (fir 1 Km 0 331,5-Km 0 370,5) 102 tronson 2)

nr.inv.1329 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7 1.3

Alimentarea instalației electrice peron (af.Peron 1

DELTEI (firi Km 0 331,5-

Km 0 370,5) 102 tronson 2 )

nr.inv.1330 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron

1 DELTEI (fir 1 Km 0 331,5-Km 0 370,5) 102 tronson 2 )

nr.inv.1331 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12,129.14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 2 DELTEI (fir 2 Km 0 331,5-Km 0 970,5)-102 tronson 2 Str. Poligonului (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1332-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nr.c ;rt(

COD ,\ MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

V*

.. \1 -

2

3

4

5

6

16.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af.Peron nr. 2 DELTEI (fir 2 Km 0 331,5 - Km 0 970,5) -tronson 2

nr.inv.1333 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1,7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af. Peron nr. 2 DELTEI (fir 2 Km 0 331,5 -Km 0 970,5) -102 tronson 2

nr.inv.1334 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 2 DELTEI (fir 2 Km 0 331,5-Km 0 970,5)-102 tronson 2

nr.inv.1335 - Adr. DTI 11707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12,129.14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron 3 Peron nr. 3 HOTEL NORD (fir 1 Km 0 625,5 -Km 0 664,5 )-102 tronson 2 ; Str. Depozitelor (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1336 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit; 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron nr. 3 HOTEL NORD (fir 1 Km 0 625,5 -

Km 0 664,5 )- 102 tronson 2

nr.inv.1337 - Adr. DTI 11707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7 1.3

Alimentarea instalației electrice peron(af. Peron nr. 3 HOTEL NORD (fir 1 Km 0 625,5 - Km 0 664,5 )- 102 tronson 2

nr.inv.1338-Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : :45ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nr.c rt

COD. w

£ V

îx- Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (Iei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

JO

1 X-

y/     2

3

4

5

6

1.3.24 . ;

Adăpost de calatori(af. Peron nr. 3 HOTEL NORD (fir 1 Km 0 625,5-Km 0 664,5)-102 tronson 2

nr.inv.1339 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc ;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 4 HOTEL NORD

(fir 2 Km 0 625.5 - Km 0 664.5) 102 tronson 2 ;Str. Depozitelor

(imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1340 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 4 HOTEL NORD (fir 2 Km 0 625.5 -

Km 0 664.5) 102 tronson2

nr.inv.1341 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af. Peron nr. 4 HOTEL NORD (fir 2 Km 0 625.5 - Km 0 664.5) 102 tronson2

nr.inv. 1342 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 4 HOTEL NORD (fir 2 Km 0 625.5 - Km 0 664.5) 102 tronson2

nr.inv.1343 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc ;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 5 MALU ROȘU (fir 1 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2 Str. Malul Roșu (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1344 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si FisaTehnica: lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af.Peron nr. 5 MALU ROȘU (fir 1 Km 1 102,0 - Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv.1345 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si FisaTehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nr.c rt

COD IMF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinlă

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

q <

1.7.1.3

-Zkl

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr. 5 MALU ROȘU (fir 1 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1346-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.

Peron nr. 5 MALU ROȘU (fir 1 Km 1 102,0-Km 1 141,0)

102 tronson 2

nr.inv. 1347 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12,129.14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 6 MALU ROȘU (fir 2 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2 ,Str. Malul Roșu (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv. 1348-Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 6 MALU

ROȘU (fir 2 Km 1 102,0 - Km

1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1349-Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7 1.3

Alimentarea instalației electrice peron( afPeron nr. 6 MALU ROȘU (fir 2 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1350 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori ( af.Peron nr. 6 MALU ROȘU (fir 2 Km 1 102,0-Km 1 141,0) 102 tronson 2

nr.inv.1351 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12,129.14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

4;

Nr.c

M

COD

IMF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinlă

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

\<K

1

2

3

4

5

6

1.3:3

:' s 1

Peropnr. 7 BISERICA ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (fir 1 Km 1 619,5-Km 1 658,5) 102 tronson 2, Str. Gh. Cantacuzino

(imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1352 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 7 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 1 Km 1 619,5-Km 1 658,5) 102 tronson 2

nr.inv. 1353-Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7 1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr. 7 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (firi Km 1 619,5 - Km 1 658,5) 102 tronson 2

nr.inv.1354 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 mi conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 7 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 1 Km 1 619,5-Km 1 658,5) 102 tronson 2

nr.inv. 1355-Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12,129.14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0 - Km 1 722,0) 102 tronson 2,Str. Gh. Cantacuzino

(imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv. 1356 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0-Km 1 722,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1357-Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica: Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nlc

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

o

1

2

3

4

5

6

W-

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0 - Km 1 722,0) 102 tronson 2

nr.inv.1358 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 1 corp de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori ( Peron nr. 8 BISERICA INALTAREA DOMNULUI (fir 2 Km 1 683,0

- Km 1 722,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1359 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

12,129.14

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 9 COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0-Km 1 962,0) 102 tronson 2 -Str.

Jandarmeriei (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv. 1360 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor (af. Peron nr. 9 COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0-Km 1 962,0) 102 tronson 2

nr.inv.1361 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7 1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af Peron nr. 9 COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0-Km 1 962,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1362-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af. Peron nr. 9 COSMINELE (fir 1 Km 1 923,0-Km 1 962,0) 102 tronson 2

nr.inv. 1363-Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 10 COSMINELE

(fir 2 Km 1 923,0 - Km 1 962,0) 102 tronson 2- Str. Jandarmeriei

(imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv. 1364 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica . lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

/

ii l;

V

fr

Nnc

■’W

--T----

W /

V /     ’    . ■

£ COD

\ .MF <

A

.      .   } • Oi;

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, ai dării In folosință

Valoare de inventar (Iei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

V-.'l   :

2

3

4

5

6

1.6.3.2:- j

Garclș^t jSrotectia persoanelor (âf Peron nr. 10

COSMINELE (fir 2 Km 1 923,0- Km 1 962,0)102 tronson 2

nr.inv.1365 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1 102 ) 102 tronson 2

nr.inv.1366-Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron 10 statie Sos. Nordului Complex Mare -fir 1102 ) 102 tronson 2

nr.inv.1367 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :2 buc ;Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2, Str. Bahluiului (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1368 -Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3 - Km 2 464,3") 102 tronson 2

nr.inv.1369 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv. 1370 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron nr. 11 LAMAITA (fir 1 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1371 - Adr. DTI 11707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc ;Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nr.c rt

COD • NIF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

°‘

1

2

3

4

5

6

M3-V

Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2,425,3 - Km 2 464,3) .102 tronson 2 -Str. Bahluiului (imbarcare/debarcare calatori)

nrJnv.1372 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1373 - Adr. DTI 11707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron ( af. Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1374-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.

Peron nr. 12 LAMAITA (fir 2 Km 2 425,3 - Km 2 464,3) 102 tronson 2

nr.inv.1375-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc;Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.13 PASAJ

MARASESTI (fir 1 Km 2

893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2, Str. Marasesti (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1376 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-

2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelorPeron nr.13 PASAJ MARASESTI (fir 1 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1377 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7 1.3

Alimentarea instalației electrice Peron nr.13 PASAJ MARASESTI (fir 1 Km 2 893,4-Km 2 932,4)102 tronson 2

nr.inv.1378-Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica :: 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

-7

ftr.c:

)/ ,/ ; G-'.y

\ cod

x "M

- >4

,vx '3^ ,':') z:? Y

^Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (Iei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0 :

:r^'2

3

4

5

6

(ftdapoăt de calatori Peron n<13 PASAJ MARASESTI

(fir 1 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1379 - Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc;Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.14 PASAJ

MARASESTI (fir 2 Km 2

893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2 Str. Marasesti (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1380 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 86,5 ml; suprafața peron din granit: 78 mp

10-06-2016

79,696.74

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af Peron nr.14 PASAJ MARASESTI (fir 2 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1381 -Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 37 ml

10-06-

2016

9,649.68

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af.Peron nr.14 PASAJ MARASESTI (fir 2 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1382 - Adr. DTI 11707/ 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : : 45 ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron nr.14 PASAJ MARASESTI (fir 2 Km 2 893,4 - Km 2 932,4) 102 tronson 2

nr.inv.1383 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 BUC;Structura stafiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-

2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.15 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 064,5 - Km 0

110,5) 102 tronson 2 -Bucla Vest (debarcare calatori)

nr.inv.1384 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 102,5 ml; suprafața peron din granit: 92 mp

10-06-2016

94,001.28

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nrx rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0 ■

r 1

2

3

4

5

6

1.3.3 ,

Peron nr.16 GARA DE VEST (fir V Km 0 071,0-Km 0 110,5)102 tronson 2 -Bucla Vest (debarcare calatori)

nr.inv.1388 -Adr. DT111707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 89,5 ml; suprafața peron din granit: 120 mp

10-06-2016

122,610.37

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.3

Peron nr.17 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 278,5 - Km 0 308,5) 102 tronson 2 - Bucla Vest (imbarcare/debarcare calatori)

nr.inv.1392 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : lungime borduri din granit: 69 ml; suprafața peron din granit: 90 mp

10-06-2016

71,824.80

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.6.3.2

Gard pt protecția persoanelor ( af. Peron nr.17 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 278,5 - Km 0 308,5) 102 tronson 2

nr.inv. 1393-Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica: Lungimea gardului din țeava metalica a fost de 3 ml

10-06-2016

6,119.30

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.1.3

Alimentarea instalației electrice peron( af. Peron nr.17 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 278,5 - Km 0 308,5) 102 tronson 2

nr.inv.1394 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : :45ml cabluri, 50 ml conducta la legare, 2 corpuri de iluminat

10-06-

2016

3,743.13

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Adăpost de calatori (af.Peron nr.17 GARA DE VEST (fir 1 Km 0 278,5 - Km 0 308,5) 102 tronson 2

nr.inv.1395 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : 2 buc ; Structura statiei este din țevi metalice cu secțiune dreptunghiulara, pereți din sticla securizata;; Adăpostul are un sistem de iluminare propriu; Conține loc de odihna in consola, din lemn

10-06-2016

24,258.27

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.3.24

Cabina cap linie . -Bucla Gara de Vest

nr.inv.1396 - Adr. DT111707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/ 10.06.2016 si Fisa Tehnica : Suprafața ocupata (6,060x2,490x2,700m)= 15,09 mp, pereții exteriori sunt realizați din panouri tip sandwich;podeaua este izolata termic (vata de sticla); sistem de usi si ferestre cu tamplarie din PVC alb si geam termopan low-e; usa metalica anti foc alba; branșament la apa, racord canalizare, si impamantare

10-06-2016

110,589.33

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Platforma cabina

nr.inv.1397 - Adr. DTI 11707 / 24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : platforma aferenta cabina S=15,09 mp, din beton

10-06-2016

9,153.70

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Nr.c rt

COD MF

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării In folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act de prorietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.3.4.2

Rețea de contact linie tramvai 102 Tronson 2 -Intersecție Republicii - Bucla Vest

nr.inv.1398 - Adr. DTI 11707/24.06.2016 ,Pvb nr. 11707/10.06.2016 si Fisa Tehnica : Amplasament: Municipiul Ploiești, Șoseaua Vestului (Intersecție b-dul Republicii- strada Marasesti), strada Libertății (strada Marasesti - strada Domnișori), strada Domnișori (strada Libertății - Bucla Vest); localizare in stanga si dreapta caii de rulare ; linie aeriana contact: fir contact din cupru in linie dreapta sau curba - 21,98 km; Numerotare stâlpi de la nr. 1 la 237 : stâlpi metalici SMC 6 TOM-F - 26 buc; stâlpi metalici SMC 8 TOM-F - 54 buc; stâlpi metalici SMC 10 TOM-F - 51 buc; stâlpi metalici SMC 12 TOM-F - 54 buc; stâlpi metalici SMC 20 TOM-F - 52 buc.

10-06-

2016

10,179,633.08

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Branșament electric cabina cap linie tramvai 101

nr.inv.1399, Adr.DT/SI 9401/24.10.2017 Pvb 20837/26.09.2017; L=36 ml, conductor coaxial ACCBYY25/25

10-06-2016

3,660.96

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

Branșament electric cabina cap linie tramvai 102

nr.inv.1400, Adr.DT/SI 9401/24.10.2017 Pvb 20837/26.09.2017; L=36 ml, conductor coaxial ACCBYY25/25

10-06-

2016

4,279.69

Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

55,879,889.73

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.        /__


ACT ADIȚIONAL NR. 12

5

la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.__/______________,

ca urmare a înlocuirii Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 244/28.07.2016 cu Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.___/___________,

A

Intre:

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, județul Prahova, cod de înregistrare fiscală RO 2844855, reprezentat prin domnul Adrian Florin Dobre -Primarul municipiului Ploiești, în calitate de DELEGATAR, pe de o parte, denumit în continuare MUNICIPIU,

si

5

S.C. „Transport Călători Express S.A.” Ploiești, cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991,    cod de înregistrare fiscală RO 1355770, cont

R036BRDE300SV04345703000, deschis la B.R.D. Ploiești, reprezentată prin domnul Alexandri Nicolae - Director General, în calitate de DELEGAT, pe de altă parte, denumit în continuare OPERATOR,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Anexa nr. 3 a) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că bunurile aferente Sistemului de transport public local transmise în concesiunea S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești S.A. urmare Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 244/2016 sunt cele identificate în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.__/_________.

1/2

Restul clauzelor contractuale prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

H'~ .. ■   ■                                      ii

Prezentul act adițional face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 cu modificările și completările ulterioare și s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

DELEGATAR,

Municipiul Ploiești

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre


DELEGAT,

S.C. „Transport Călători Express” S.A. Ploiești DIRECTOR GENERAL, Nicolae Alexandri

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECTOR TEHNIC, Ion Micu


Carmen Daniela Bucur

SERVICIUL CONTRACTE

ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrașcu


DIRECTOR FINANCIAR,

Monica Tănase


DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Mariana Ileana Gavrilă


BIROU CONTENCIOS,

Monica Manea


Vizat,

Serviciul Juridic-Contencios,Contracte

întocmit,

Cristina Denisa Trofin