Hotărârea nr. 187/2018

Hotãrârea nr. 187 privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 187 privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 142/11.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu privind constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B. P. Hașdeu, nr. 22;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l), (2) lit. „c”, art.121 alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă constituirea comisiei de negociere pentru efectuarea unui schimb de terenuri sau pentru achiziționarea imobilului situat în Ploiești, str. B.P. Hașdeu, nr.22 în următoarea componență:

  • - Stanciu Marilena;

  • - Sorescu Florina-Alina;

  • - Popa Gheorghe;

  • - Văduva Sorin

  • - Sălceanu Claudia-Oana;

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

v oA-

Dată in Ploiești, astăzi, 30 mai 20J§£.

. fâ'wJ^>)S,n‘raseinnează:/ PREȘEDINTE ȘEDINȚA,     X/ ./>/ SECBC,rrAD Z


George-So^n-^ulae-BOTEZ           AaurenJ^'DȚfU