Hotărârea nr. 185/2018

Hotãrârea nr. 185 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Ploieşti situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 185 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate nr. 168/1/24.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova. Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544;

Văzând procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 18.04.2018;

Luând act de faptul că terenul în suprafață de 142 mp, situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4 se află în domeniul privat al Municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 84/2003 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 200/2014, fiind înscris în Cartea Funciara nr. 137544, cu număr cadastral 137544;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 13, alin. 1 și art. 16 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 46/31.07.2017 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544 număr cadastral 137544, ce constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu striga^Șvțb^hglui situat în Ploiești str. Gazetei nr. 4, Carte Funciară 137544, număr c<^a^dfcÎ37Ș^t\ ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, în următoarcld;cbndițfi:^:., \

 • a) plata contravalorii imobilului adjudecat se face inferai ^înamte\ ^e*B perfectarea contractului de vânZare-cumpărare (la prețul adjudecaf"

legală de T.V.A.);

 • b) contractul de vânzare-cumpărare ce are ca obiect imobilul adjudecwprin licitație publică deschisă cu strigare va fi încheiat în termen maxim de 60 de zile de la data adjudecării;

 • c) toate cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Ploiești și câștigătorul licitației publice deschise cu strigare vor fi achitate de câștigătorul licitației.

Art. 3 Prețul de pornire al licitației publice deschisă cu strigare pentru vânzarea terenului situat în Ploiești str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, este de 90.649 lei (valoarea nu conține TVA), conform raportului de evaluare nr.46/31.07.2017 transmis de către S.C. Opinion S.R.L.

Art. 4 Aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat în Ploiești str. Gazetei nr. 4 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Aprobă constituirea Comisiei pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat în Ploiești str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544, în următoarea componență:

 • - Sorescu Florina-Alina - Consilier local

 • - Stanciu Marilena - Consilier local

 • - Neagu Puiu-Daniel - Consilier local

 • - Văduva Sorin - Consilier local

 • - Hodorog Bogdan - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești - membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 6 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

 • - Minea Constantin-Gabriel - Consilier local

 • - Marcu Valentin - Consilier local

 • - Palaș-Alexandru Paul - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestații vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 7 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vanzare-cumparare cu câștigătorul licitației.

Art. 8 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ/

George-Sorin-Niculae-BOTE^'//
RAPORT DE EVALUARE - TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR.GAZETEI, NR.4, JUD. PRAHOVA, NR.CAD., 137544,SUPRAFAȚĂ DE 142 MP

Municipiul Ploiești

Nr. Raport

46/31.07.2017


CĂTRE,

Municipiul Ploiești

Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR GAZETEI, NR.4, JUD. PRAHOVA, NR.CAD. 137544, SUPRAFAȚĂ DE 142 MP. Conform solicitărilor dvs., prezentul raport înlocuiește raportul inițal predat prin adresa de înaintare nr. 46/04.08.2017. Raportul inițal devine nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce face subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnalilor nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANI:VAR 2017.

Opinion SRL Expert evaluator:

Florian Robescu

Capitolul I..........................................................................

 • 1.1. Certificarea evaluatorului.............................................

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante...............................

Capitolul II.........................................................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport. 2.2 Identificarea evaluatorului............................................

 • 2.3. Identificarea clientului.................................................

2.4.Identificarea utilizatorului............................................

 • 2.5. Scopul evaluării...........................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.............................

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia..................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii..........................

 • 2.10. Amploarea investigației..............................................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate........................

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale.........................................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare..........

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.............................

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor.................................

 • 3.1. Descrierea situației juridice.........................................

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente.......

 • 3.3. Date despre aria de piață............................................

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare..............................................

 • 3.5. Descrierea terenului....................................................

 • 3.6. Date privind impozitele...............................................

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile.........................

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber..........

 • 4.2. Evaluarea terenului.....................................................

 • 4.2.1. Comparația directă...................................................

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii................

 • 4.4. Data raportului de evaluare.........................................

 • 4.5. Calificările evaluatorilor.............................................

ANEXE...............................................................................

...3

...3

...4

...5

..5

..5

..5 „5 ..5 ..5 ..7 ..7 ..8 ..8

..9

..9

10

10

10

10

10

10

11

13

13

13

 • 13

 • 14

14

17

17

 • 17

 • 18


Capitolul I

.1.1. Certificarea evaluatorului


Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor ia proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori.

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:


Rezumatul concluziilor

OBIECTUL EVALUĂRII

TEREN CURTE, NR.CAD. 137544, SUPRAFAȚĂ

DE 142 MP

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, STR. GAZETEI, NR.4, JUD. PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 84/01.04.2003; HCL 200/28.05.2014

SCOPUL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piață

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

24.07.2017

DATA EVALUĂRII

31.07.2017

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.5598 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN

19.880 euro / 90.649 lei. (140 euro/mp)

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T.V.A.

4*

SC OPiNtCW SAL

Capitolul II

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, GIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Florian Robescu - legitimație 18215. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești , CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și acontractului subsecvent 15964/24.07.2017

2.4.ldentifîcarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, teren intravilan, este situată în Ploiești, str. Gazetei, nr. 4, jud. Prahova. Strada Gazetei este una preponderent rezidențială, cu construcții unifamiliale de nivel P+l.

Terenul are suprafață totală de 142 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 56432/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești.I Strada Ga 4Fig.2 Imobil subiect, Str.Gazetei, nr. 4, Ploiești - Vedere Google Maps


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCL 84/01.04.2003 menționat în extrasul de carte funciară nr. 56432/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere "

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     ..suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contrapreslații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbal(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată. Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt ele la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât" se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează îh conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi demonstrată sau anticipată Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti un preț mai mare decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

Opinion S.RL., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551


Z/ ■>-

" ....

= .... :       - i \ *

#       -

fi O ■       .■■■

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzătoț, forțat să vândă la orice preț, nici unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabiț pe piața curentă ' Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

(f>,.într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția la valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat” înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la dala evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. In astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată nici obligată în mod nejustifîcat să o facă

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 31.07.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 31.07.2017 este: 1€ = 4.5598 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 24.07.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. S-a permis accesul evaluatorilor în exterior și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu s-a putut accesa interiorul terenului, neputând fi desfăcut lacătul de la poarta de acces. Astfel a fost nevoie să fie făcute fotografii de la limita exterioara Nu au existat alte limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precum și un interviu cu reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești.

Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Municipiului Ploiești.

Conform GEV 630 ”De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară subiect trebuie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționată în raportul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” In cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății a fost permisă de către proprietar și realizată parțial, din exterior, neputând fi desfăcut lacătul de la poarta de acces.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 56432/27.06.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 84/01.04.2003 CL Ploiești

 • - Hotărârea 200/28.05.2014 CL Ploiești

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fost făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus au fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informații sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

,..v ’      ''      ■■;

,;/'G         ■

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare fi ^"/     ........

y v...' ' z'";'' ■ ■■

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nuhșște permisă folostrea raportului de către o terță persoana Iară obținerea, în prealabil, a acordului scris âlpâierituluL autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă respbrfșabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul7 scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor

 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 84/01.04.2003 și HCL 200/28.05.2014 menționat în extrasul de carte funciară nr. 56432/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat.

Conform extrasului de CF nr. 56432/27.06.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Terenul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 84/01.04.2003 și HCL 200/28.05.2014.

 • 3.3. Da te despre aria de piață

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile sunt schimbate între cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, motivațiile și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unor influențe sociale, economice, fizice, etc.

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de același tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

îw opiNioN sbl Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V. A.R. nr. 0551

1 ■■■ 2

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, "piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. în ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor Ia anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu creșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 30 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 24 euro/mp și 275 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului.

Prețul mediu a ofertelor analizate este de 146 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

4

SC OPiNlOM

Restrângând analiza ia zona subiect, au fost identificate 15 potențiale comparabile având prețuri între 115 și 250 euro/mp. Media se situează înjurai valorii de 163 euro/mp.

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în 12

forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate sa difere considerabil față de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 142 mp. Accesul la str. Gazetei se realizează direct conform planului de amplasament furnizat. Strada este înfundată, terenul fiind amplasat la căpătui acesteia.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Gazetei.

în incinta terenului au fost identificate bunuri mobile suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare.

Amenajările terenului sunt următoarele :

 • - împrejmuirea este realizată cu gard de metal.

 • - utilitățile existente la limita proprietății, sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică.

Pe suprafața terenului a fost identificată vegetație abundentă.

Descrierea proprietății este realizată folosind informațiile furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 100 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile

 • 4.1. Cea mai buna utilizare a terenului ca fiind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare — elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

 • - cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);                   x -

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următdni factori

terenul este situat intr-o zonă de locuințe; poziționarea terenului foarte bună;

utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe utilizarea actuală de teren rezidențial


□ A                                                         ’

In urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială.

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă terenul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -   anticiparea;

 • -  schimbarea;

cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață.

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

4.2.1. Comparația directă

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile.

Metoda analizează, compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare. Ea este o metodă globală care aplică informațiile culese urmărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă

-

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.

Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

 • -  Drepturile de proprietate evaluate;

 • -  Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

 • -  Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia. întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii.

Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere/ cu construcții demolabile.

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Acces teren; CMBU; Utilități.

Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată în tabelul de mai jos.
rpțELffilQf


de puca

iute 2017

Mie 2017

Mie 2O17

Uite 2017

Mie 2017

0*

OK?

trifcț

0X1

%tiMB<,eU«CWnpi

ttBC

ooci

O.OOi

Pre! oyusi ril CEO R 0 iVispi

na

13<!

13*

Motivare ațu&lare

Nu au fost necesar

Bateri.

LocaKzare

C^zrtei4

asnaCftra

Zona dna

Aprodul Purice    I

i

Zona Aratei Mureș anu

A#xstee(%>

cm

cm.

0*V

0K|

Aj-stareEUKCUm?

e

<H

ăi

DjMotivare ajustare

UiWaM

Bectricjtete.Ga?.

ApapeprațxMate

Simit»

SJrrtfar

Sbrtlar     |

Austera ,>■

0%

0%

D%

0%

fifttft i EURQAnp}

0

D

0

0

‘Motivase Ajustare

Nu au fost necesare ițustari.

[fomnrfnta.

142.00

239

200

283

221 1

(VstereC*)

(EUKfWmp,

o.oo

0.00

o.oo

0,00

Motivație gustare

Nu au fost necesara ajustări.

Deschidere (mo

8.00

w

. O

V3

85

-‘■i/Stare (%)

n

Ș»

0%

o%;

AfMtera {EURG/mpj

BOC

aoo

6 0Q

6.1301


rRe^nde inaMme zunaf


(V'__

A»iife (EURCWnp)
Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 140 euro/mp, adică 19880 euro / 90.649 lei. Terenul a fost evaluat ca fiind liber. Valoarea nu include TVA.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

In urma aplicări i abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori:

1. Abordarea prin piață:

Valoare de piață teren rotunjit= 19.880 euro / 90.649 lei (140 euro/mp)

Valoarea de piață teren rotunjit = 19.880 euro / 90.649 Iei (140 euro/mp)

Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite.

Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente : Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Terenul a fost evaluat ca fiind liber.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 31.07.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL

Expert evaluator:

Florian Robescu

-4

: np-NȘON S'ILANEXE
A '~".A ’

5B„ ...... .. -

-_--■ -■- -- - ■             : - -. . . Carte Ftftrda/ăitfc 137544Camina^a^ijnlcipiă:P(o&sff AlâxL :

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ          ’               «

PENTRU INFORMARE

..... - \- '

Oficiul de Cadastru șl Publicitate imobiliară PRAHOVA ‘    .                 '•:/' '

. Bîrauide Gada^mși PuMititateimdbîHară2 PtâS&sti ■       /: *^^.ș j        - ■

r’l r. i *. ••-'*<

4»^^334XJa’.S«Sțț£4$*

A. ParteaLDescrierea imobilului

TEREN intravilan

■ - ■ Nr. CF vechi: 5660

Adresa: Lise, Ploiești, Sțr Gazetei, Nr, 4, Jud. Prahova

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

■ Suprafața* {mp) !

Observații ! Referințe

Al.

l--^

.137544

142 J


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoareia dreptul de proprietateșîafte drepturi reale

‘■Referințe           ,

5606/21/05/20(33

'Hptarate fir. 84, cfih 01/04/2003 dmjstfe CONSfUUL LQCALÂdlESTh                                 . .1

Bl

intabulat^ drept de PROPRIETAi Econstatăre. dobândit prin lege, cota actuala 171                                        •■<...\...-.x

Al

1> CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

OBSERVAȚII: (provenita din conversia Cf 5HSt>}

SS69U / 24/G7/2014                                                                 , ., ■ .■■.!

;Act Administrativ nr. 34,- din 01/04/2003 emis de CONSILIUL 16CAi_ AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI (act; ■admirastrativ hn 2WigsG3-2&i4 emis de CONSILIUL LOCAL .ALMUNICIPIULUI PLOlESTi-iî : .      .1

1 B2 |se neteaza tnodifearea limitetor si a suprafeței tmdbduM conform|             Al

•     idocumentației tehnice avizate                                       ...<■...

C. Partea BL SARCINI........

înscrieri privind dezmembrammtele dreptului de proprietate, !                 drepturi reătedte garanție și sarcini

Referințe

■ NU SUNT
Date referitoare la teren


Cfț

Categorie folosința

nira wlsn

Suprafața

(mp)

’ ■ Tarta

Parcelă

Nr. topo

OPSetvaffi l Referințe

1

. . cart' construcții

DA

142

1 '


Punct început

Punct

sfârșit

Lungime segment

m (m)

1

-       2                        4.358

2

3!                      '   5.047

3

4,                     19.475

4

. 5|                           2.785Î

- 5

Sj                        4.0691

6

7, ..                       8.244

1 - ::.....7

1

6.412


** Lur.gimile segmtsntefor sunt determinate în pianul de proiecție Stereo 7® și sunt rotunjitelâ 1 milimetru; '*** Distanță dintre puncte este formată «Kn segmente cumulate ce sunt maț mici decât valoarea 1 milimetru. .


Certific că prezentul extras Corespunde cu pozițiileîn vigoare din cartea fundătâ origfaaiă^ă^țatâ de aceșț ț ■'

Prezentul extras de carte funciară este valabil ia autentificarea de către notar ui public a care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiuniior, iar informațiile prezentate sunt suscept ibile de otice modificare, in condițiile legii. ■

S-a achitat tariful de 20 ron. -Chitanța interna 0^449146127-06^2017in suma de 20,: pentru serviciu! de publicitate imobiliară cu codul tw. 272.        A '

Data soluționării,

27-06-2017   .

Dată eliberării,

/ /

29.WW


il Registrator:,

IAN ZAMFIR

, Mx^^

(parați y s^fnriâtca-^,^

*                ț-V •'

tea               ' "-

!®e3 yrîv-î s '■■ •.Qfc O ,-KC^>k     £?'

‘'■i

• ’.; > .

’3


Asiste

ADf


Rerereht, <


: SÂCW^W zREEgteO "W4- Jfa


■ f •

</■

) l


HOTARAREANr. 84      .

privind includerea unor terenuri in Inventarul bunurilor cure dleafâies^

Ploiești                                                        ■

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești si Raportul de specialitate ai Administrației Domeniului Public si Privat, Serviciul Urmărire si Evidenta Patrimoniu, prin care se propune privind includerea unor terenuri in Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat dlmunicipiului Ploiești;

având in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate exprimate in ședința publica a Consiliului Local al municipiului Ploiești din data de 1 aprilie 2003;

in temeiul prevederilor Legii nr. 18/1991, legea fondului funciar, republicata si al Legii nr. 54/1998 privind circulația juridica a terenurilor:

ăvand in vedere Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

in baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publica locala,

Art 1


Ari. 2


Art 3


HOTĂRĂȘTE:

Constata ca terenurile identificate in anexă ce face parte integranta din prezenta hotarare. aparțin domeniului privat al municipiului Ploiești si se vor înscrieca atare in Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privatal municipiului Ploiești.

Se însărcinează: Administrația Domeniului Public si Privat si Oficiul Public Proiect Ploiești cu înscrierea in Registrul de Carte Funciara a terenurilor identificate în anexa la prezentă hotarare

Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios va aduce prevederile prezentei ho tarar i.


la cunoștința cetor interesați


Data in Ploiești, astazi, 1 aprilie 2003 in doua exemplare originale dintre care unul pentru Judecătoria Ploiești

Președinte de ședința, Gheorghc loan

Anexa la Hotararea nr 84/01.04.2003

Nr. crt.

Adresa

Suprafața

(mp)

Observații

1

Srr. Alexandru Glinka nr. 19

196

.2 •

Str.TituMaiorescunr.8      a;

285

. 3.

Str. Temisana rtr.14

289

4

Str. Gazetei nr. 4

128

5 .

Str. Afinelor nr. 17

280

6

Str. Prahovei nr 6

::     227

7

Str. Enn; Necunoscut nr. 30

144 :

8

Str. Duca Arbore nr. 4

140

9

Str. Țițeiului nr. 7

576

10

Intersecția Str. Vasile Lupii cu Str. Mandra

824

11

Sos. Vestului (in vecinătatea Hotelului Wrd)

900

12

Str. Aprodul Purice nr. 49

819


OMÂNLA

, DEȚUL PRAHOVA

■4VU&AT

NSILIUL LOCAL AL MUN ICIPIULUI PLOIEȘTI


nr. 287/2009,

ulterioare,

Art.l. (1)Aprobămodificarea poziției 4 din anexa la Hotărârea nr. 84/2003 a Consiliului Loca! al municipiului Ploiești, privind includerea unor terenuri în „Irtverdarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”\ în sensul ca suprafața reala, a terenului situat in Ploiești, str. Gazetei nr. 4 este de 142 mp. -                                                                                       ■ \ ■,/■ -

(2) Imobilul - teren sus menționat se identifică conform planului anexa

Art.2. (1) Aprobă modificarea poziției 6 din anexa la Hotărârea nr. 1-47/2003 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind mchidereaunor terenuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, în sensul ca suprafața reala a terenului situat in Ploiești, str.Vlad Țepeș nr.21 este de 2170mp. .                                              :                                .

(2) Imobilul - teren sus menționat se identifică conform planului anexa

Dată iii Ploiești, astăzi, 28 mai 2014.

Anunțuri imobiliare particulari


Adăugă anunț


Contact


Alege locuința

«Vanzare Inchirere


Anunțuri imobiliare »Imobiliare Prahova * Imobilare Ploiești »ImobiSare Andrei Muresanu » Vanaari


Teren

▼ i

| Prahova

v i


Preț Min:      Preț Max:

LZZ3 ■..............Terenuri Andrei Mur^ ■ Ești

PAKUCULAnunțuri Imobiliare

Alba

Arad

Argeș

Bacau

Bihor

Bistrița Nașa ud


Vanzare Teren Andrei Muresanu Ploiești, 38000 €


Publică ACI anuiijul tău, S1MU pe 15 site-c


Botoșani

Braiia


Brașov

București

Buzău

Caiarasi

Caras Severin

Cluj

Constanta

Covasna

Dambovita

Dolj

Galați

Giurgiu

Gorj

Harghita

Hunedoara

Ialomița

IașiTelefon:


38000 €


288 m2


072861581»


Teren vând teren cu casa batraneasca demolabila.suprafata:288 mp. apa,gaze,canaiizare,curent electric.zona linlstita.pt detalii sunați la tel: 0728615818..


^titirezzo

ANUNȚURI IMOBILIARE


Anunțuri imobiliare similareVanzare Apartament 4 camere Andrei Muresanu Ploiești, Prahova

Data 28 Iulie 2017

polux, confort 2, imobilul se afla la etajul 1/4,


27803 ®

vezi detalii


Ai'


=n

> Eisbza > Ptewti > laisnun > Twm intraviten> Dwvanzara > Vând teren intravilan 200 mp, Ploiești, zona Nord

: h

, w ii p’

A


Vând teren intravilan 200 mp, Ploiești, zona Nord

Pfofestf, Prahova

30.000 EUR


actualizat in urma cu 17 ore


O Imagini


9 Harta


...............%

Contactează irtilizâ’foțf^T/’v


0723337178

0723337178


Nume: neacsu cristian

Vezi toate anunțurile

Distribuite pe

i Adăugă la favorite

© Listează la imprimanta

i S- Export in pdf

Alte detalii

; Cad anunț

4525545

i Valabil: se la

27.07.2017

Detalii

i Pana la

25.09.2017

; Județ

Prahova

Adresa

Aprodul Purice 1

:■ Cod de identificare

classified_17832S88

i Localitatea

Ploiești

: extern

i T?p contract

De vanzare

Preț

30.000 EUR

Ra; orteaza anunț fa!s

i Categoria

Terenuri

Preț (RON)

138.968 ROK

i Subcategoria

Teren intravilan

Front stradal

12 m-

j Suprafața, terenului

200nr

Descriere

Vând teren intravilan în suprafața de 200 mp, situat in zona Nord, FtotesS, Prahova. Strada este asfaltata, canalizare (put colectare nebransat), energie electrica (trasa pe teren - contrast). gaze naturale (la poarta), apa potabila refea ■ Trasa pe teren-contract). Gard fier foqat Ia strada principala deschidere 12 ml. realizat in 2015 (porii acces auto s persoane), garduri laterale vecinataS executate din BCA & placi din beton armat realizate in 2315. un garaj funcționai din placi beton armai. Acces rapid către mijloace de transport în comun fstatte 8 Martie si Complex Nord), către scolie si grădinițele din zona (zona Complex Mare Nord, Zona Cina). Strada liniștita, zona case si vile recent consîiuite.Este pretat»! pentru construirea unui imobil P+1+M Prețul este negociabil.

Specificații

Acces:

Amenajare strazk Asfaltate, Iluminat stradal

Utilitate

Utilitati Generale: Apa. Canalizare. Gaz. Curent

Alte caracteristici:

Alte caracteristici: Acces auto. Construcție demcjiabila, La sosea. Teren Jmpramuit

1/2


https://www.romimo.ro/imobiliare/Terenuri/Teren-intravilan/Prahova/Ptoiesti/anunt-4525545.html


Suprafață totală tetWttw 221,04 mpTeren intravilan de vanzare, zona Andrei

Muresanu, 221.04 mp

35.000 EUR

PREȚ

C_.

10 OFERTA XZL8130DDCaracteristici

Suprafața teren:

221.04 mp

Categorie:

Intravilan

Front stradal:

8.5 m

Construcție pe teren:

Nr. Fronturi:

2

Suprafața construita:

Tip teren:

Construcții

UtilitatiUtilitati: Apa, Canalizare, Gaz, Curent, Utilitati pe teren

Alte informații

Alte caracteristici: Oportunitate de investiție. La sosea. Acces auto, Teren împrejmuit

Detalii zona: Străzi asfaltate, Iluminat stradal, Mijloace de transport

Destinație: rezidențial

Taxe notariale

Vslos re preț imobil in iefc 159.796,00 Lei

Total taxe notariale:         2.462,01 Lei

Vezi detaliat


Acest site folosește cookies. Navigând in continuare, acceptat; modul în care utilizam cookieurite. Mai multe detaliiCase ia roșu, case la cheie, amenajări interioare, exterioare, demolări, termoizolatii, hidroizolatii, alpinism utilitar. Contacteaza-ne la: 0724.316.059

] CSConstruct

M&jusț butWUwjsPreturi demolări case

Demolat si carat moloz casa paianta

60 iei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida fara stâlpi beton, fara placa beton

100lei/mpdeamprenta casa

Demolat si carat moloz casa bca/caramida cu stâlpi beton, fara placa beton

150 lei/ mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea' cărămidă cu stâlpi si placa beton fara centuri

200 lei / mp de amprenta casa

Demolat si carat moloz casa bea/ cărămidă cu staipi, placa beton, centuri

250 lei / mp de amprenta casa

Preturile nu includ TVA si sunt valabile in ploiești si in jurul acestuia la o distanta maxima de 10 km.

Preturile sunt valabile doar pentru locațiile unde avem acces la casa cu buldoexcavatorul. in cazul in care demolarea se face manual preturile cresc considerabil.

Exemplu de calcul demolare:

Casa de 50 mp construit! amprenta la sol de cărămidă fara stâlpi beton si rara placa inmuitrt cu 100 lei I mp = 5000 Iei

In prețul acesta intra :

Demolarea acoperișului, al tavanului, preretilor, pardoselii, elevației, scoaterea fundației din pamant si caratul acestora din curtea dvs.

La fina! se face o nivelare a terenului cu buldoexcavatorul.

Pentru alte detalii nu ezitati sa ne contactat!.

info utile: Acte necesare pentru autorizația de demolare sau desființare

act

* Adresa: Bdul. Republicii Nr. 23, Ploiești, Prahova

t. Telefon: 0724.916.059

S Email: cor . a j cScoz 7ua.ro


jcspr» nc

CSConstruct este o firma ce activeaza in domeniul construcțiilor civile cat si in cel al construcțiilor industriale. Punem la dispoziția dientilor noștri o gama iarga de soluții profesionale pentru proiecte diverse, incepand cu amenajari interioare sau construcții de dimensiuni mici, pana la construcții specifice industriei grele.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr. 2 IaH.C.L. nr.CAIET DE SARCINI

Privind vânzarea prin licitație publica deschisa cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CAIET DE SARCINI

Privind vânzarea prin licitație publica deschisa cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544 număr cadastral 137544

1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației îl constituie vânzarea imobilului în suprafața de 142 m2 din domeniul privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA VANZARI1

Imobilul situat în Municipiul Ploiești str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544, scos la licitație în vederea vânzării este proprietatea privată a Municipiului Ploiești.

Suprafața este de 142 m2.

3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoană fizică sau juridică, în situația în care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • A. Persoane fizice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1

 • b) Copie după actul de identitate

 • c) Declarație pe proprie răspundere, în forma autentica (notariala), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului integral înainte de încheierea contractului de vân zar c; cumpăr are;

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale

privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.            5

 • d) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local; și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • e) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • f) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • g) Dovada constituirii garanției de participare la licitație

 • B. Persoane juridice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv pentru persoane juridice;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (după caz);

 • e) Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului integral înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare;

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

 • f) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • g) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, în forma autentică (notarială);

 • h) Informații generale despre firma, conform anexa nr.2;

 • i) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • j) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • k) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

4. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare pentru vânzarea imobilului situat în Municipiul Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544 număr cadastral 137544, în suprafața de 142 m2, este de 90.649 lei fără TVA. Acesta a fost stabilit având în vedere Raportul de evaluare nr. 46/31.07.2017

4.2. Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de vânzare cumpărare, la care se va adăuga cota legala de TVA.

 • 4.3. Termenul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al imobilului este 60 de zile, de la data adjudecării.

 • 4.4. Pasul de strigare la licitație este 2.000 lei;

 • 4.5. Garanția de participare la licitație este 10.000 lei;

 • 4.6. Taxa de participare la licitație este de 500 lei;

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie.

 • 4.7. Contravaloarea caietului de sarcini este de 1.000 lei.

Caietul de sarcini se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, din Ploiești, str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 8.

 • 4.8. Criteriul de atribuire

Prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire al licitației cu minim un pas.

 • 4.9. Valoarea adjudecată va fi achitată integral până la data semnării contractului de vânzare/cumpărare la un Notariat public, prin virament în contul Municipiului Ploiești RO18TREZ52121390201XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, județul Prahova în calitate de proprietar, organizează licitație publică deschisă cu strigare în vederea vânzării imobilului în suprafața de 142 m2, din domeniul privat al Municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544, număr cadastral 137544

Data, ora și locul de desfășurare a licitației vor fi menționate în anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexă la Caietul de sarcini și va fi predat către solicitanți la achitarea Caietului de sarcini.

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoană fizică sau juridică, română, care îndeplinește condițiile de eligibilitate, conform legislației în vigoare, în situația în care este declarată calificată de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație prevăzute în capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați participantii care au transmis toate^documentele

solicitate prin caietul de sarcini și fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local și bugetul general consolidat.                                             "■

 • 3. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice participant Carejhti îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de eligibilitate. %

 • 4. Fiecare participant poate depune un singur dosar de participare ia licitație pentru

imobilul licitat.                                                          ’MlZQ V"''

 • 5. Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română și se depun într-un singur exemplar semnat și stampilat de către participant. Dosarul are valabilitate 60 zile de la data depunerii.

 • 6. Revocarea dosarului de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru vânzarea imobilului, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Gazetei nr. 4, județul Prahova, Carte Funciară 137544 număr cadastral 137544, în suprafața de 142 m2, este în suma de 10.000 lei.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX00128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

 • 3. Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a participantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de vânzare cumpărare de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

 • 5. Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a dosarului de participare la licitație

 • 1. Dosarul de participare la licitație se depune în plic închis, sigilat, semnat și stampilat de participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, intrarea C, camera 66, parter. Termenul limită de depunere va fi cel prevăzut în anuțul publicitar privind organizarea licitației.

 • 2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa:

 • - numele participantului și adresa acestuia;

 • - denumirea licitației și a imobilului pentru care depune dosarul de participare la licitație;

- “A nu se deschide înainte de data de....................... orele...........Se vor nota

data și ora de desfâțurare a licitației menționate în anuțul publictar privind organizarea licitației.

 • 3. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu se depune nici un dosar, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depune un singur dosar valabil, procedura licitației publica va continua.

 • 5. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depun mai multe dosare dintre care unul singur îndeplinește condițiile de eligibilitate, procedura licitației publice va continua.

 • 6. Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

 • 7. Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 8. Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră invocate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele participanților. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină participanți care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele participanților respinși și motivul respingerii lor și participanțiii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate aceștia devenind ofertanți. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și participanții prezenți.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor participanților, cel puțin un dosar de participare la licitație să întrunească condițiile prevăzute și să fie calificat.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de licitație și eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă.

 • 7. Astfel, în cazul în care exista cel puțin două dosare de participare la licitație; sunt calificate, se pleacă de la prețul de pornire a licitației. Președintele comisici dc licitațic va j; solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia până când ; unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplii al acestuia . și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu majorează prețul strigat, imobilul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare al imobilului este prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire al licitației cu minim un pas.

 • 9. Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea participanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru vânzarea imobilului scos la licitație. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertantilor.

»

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din ofertanți.

 • 10. Intr-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. în cazul în care există un singur dosar de participare la licitație, care întrunește condițiile prevăzute și este calificat, imobilul va fi adjudecat participantului calificat, iar prețul de adjudecare al imobilului este prețul de pornire al licitației plus un pas.

 • 12. Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 13. Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 15. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților la licitație, la cerere.

 • 16. în procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

9                                                                              9

 • 17. Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

 • 18.  Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnată.

 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

 • 20. In cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea (la prețul oferit de acesta dar nu mai mic decât prețul de pornire al licitației plus un pas) iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 21. Semnarea contractului de vânzare - cumpărare se va face în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la notariat.

Cheltuielile privind contractul de vânzare cumpărare vor fi suportate de către ofertantul câștigător.

Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de vânzare cumpărare determina pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizată de Municipiul Ploiești.

6. DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apăra cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei; nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor deponenților de dosare și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1

 • - formular Informații generale despre firma, conform anexa nr.2

 • - copie extras CF

 • - certificat de urbanism

 • - plan de amplasament

 • - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației.

Anexa nr. 1 SCRISOARE DE TRANSMITERE a documentelor de participare la licitație

DEPONENT ................... (denumire și adresa)

Nr.___/ (ziua, luna, anul)

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar apărut în________________

_______________ ___________ _________ privind organizarea licitației publice deschise cu strigare, noi_____________________________________________________________

(denumirea deponentuluii)

vă transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

*

(*se vor nota documentele depuse - opis).

La data și ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a plicului ce conține documentația de participare la licitație, din partea noastră va participa un reprezentant deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.

Data completării


(ziua, luna, anul)


DEPONENT,

(semnătura autorizată

si, după caz, ștampila societății)

Anexa nr. 2


DEPONENT

(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE

(persoane juridice) răspundere următoarele informații:

Subsemnatul..........................................în calitate de reprezentant legal al societății

comerciale..............................................................................................., declar pe propria


 • 1. Denumirea firmei

.................(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:

..........(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de.....................la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de

mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor înscrise în statutul societății)

Deponent,

(semnătura și ștampila)