Hotărârea nr. 184/2018

Hotãrârea nr. 184 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Ploieşti situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 184 privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Vîscan Robert Ionuț și Hodorog Bogdan, precum și Raportul de specialitate nr. 167/1/24.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692;

Văzând procesul verbal și raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 18.04.2018;

Luând act de faptul că terenul în suprafață de 240 mp, situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8 se află în domeniul privat al Municipiului Ploiești conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/2011 modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 472/2013, fiind înscris în Cartea Funciara nr. 136692, cu număr cadastral 136692;

Ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 13, alin. 1 și art. 16 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 însușește raportul de evaluare nr. 55/31.07.2017 întocmit de către S.C. Opinion S.R.L., pentru terenul situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692, ce constituie Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigarea terenului situat în Ploiești str. Săpunari nr. 8, Carte Funciară 136692, numă^Ș^țmFl-36692, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, în următoarele;txh^dițifi^ ■

a) plata contravalorii imobilului adjudecat se facey£ihte'gral?-înainte de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare (la prețul adjiwișcâMelâ’daUg^cota legală de T.V.A.);, ,

’ °  ț^^^t prin

OfieZilc de la


 • b) contractul de vânzare-cumpărare ce are ca obiect imobijulu licitație publică deschisă cu strigare va fi încheiat în termen maxim data adjudecării;

 • c) toate cheltuielile privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare între Municipiul Ploiești și câștigătorul licitației publice deschise cu strigare vor fi achitate de câștigătorul licitației.

Art. 3 Prețul de pornire al licitației publice deschisă cu strigare pentru vânzarea terenului situat în Ploiești str. Săpunari nr. 8, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692, ce aparține domeniului privat al municipiului Ploiești, este de 194.795 lei (valoarea nu conține TVA), conform raportului de evaluare nr. 55/31.07.2018 transmis de către S.C. Opinion S.R.L.

Art. 4 Aprobă Caietul de sarcini pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat în Ploiești str. Săpunari nr. 8 - ce constituie Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5 Aprobă constituirea Comisiei pentru vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a terenului situat în Ploiești str. Săpunari nr. 8, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692, în următoarea componență:

 • - Dinu Marius-Andrei - Consilier local

 • - Cosma Marcian - Consilier local

 • - Staicu Zoia - Consilier local

 • - Văduva Sorin - Consilier local

 • - Hodorog Bogdan - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

 • - reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu;

 • - reprezentant al Direcției Economice;

 • - reprezentant al Direcției Generale de Dezvoltare Urbana.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de licitație vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 6 Aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor, în următoarea componență:

 • - Marcu Valentin - Consilier local

 • - Andrei Gheorghe - Consilier local

 • - Palas-Alexandru Paul - Consilier local

 • - reprezentant al Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

-reprezentant al Direcției Gestiune Patrimoniu.

Reprezentanții din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești -membri în comisia de contestații vor fi desemnați prin Dispoziția acestuia.

Art. 7 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de vanzare-cumparare cu câștigătorul licitației.

Art. 8 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.

Art. 9 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


SC OPiNION SRI


Municipiul Ploiești

Nr. Raport

55/31.07.2017


CĂTRE,

Municipiul Ploiești


Conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017, avem plăcerea să vă prezentăm Raportul de Evaluare a proprietății imobiliare CONSTRUCȚII ȘI TEREN CURTE, PLOIEȘTI, STR. SĂPUN ARI, NR.8, JUD. PRAHOVA, NR.CAD. 136692, SUPRAFAȚĂ DE 240 MP. Conform solicitărilor dvs.. prezentul raport înlocuiește raportul inițal predat prin adresa de înaintare nr. 46/04.08.2017. Raportul inițal devine nul.

Prin prezenta scrisoare declarăm că nu avem niciun interes prezent sau viitor în legătură cu proprietatea ce tace subiectul acestei evaluări, iar angajamentul subsemnaților nu este condiționat de estimări sau de rezultatul evaluării.

Investigațiile, analizele efectuate și concluziile rezultate au avut la bază informațiile și documentele puse la dispoziție de către Municipul Ploiești, precum și datele, documentele și informațiile culese de către evaluator la fața locului în cursul inspecției.

Raportul de evaluare a fost realizat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017.

Opinion SRL Expert evaluator:

Andrei Valentin Nistorescu£

i.ri ’

Cuprins

Capitolul I....................................................................................

 • 1.1. Certificarea evaluatorului.......................................................

 • 1.2. Rezumatul concluziilor importante.........................................

Capitolul II...................................................................................

 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport...........

2.2 Identificarea evaluatorului......................................................

 • 2.3. Identificarea clientului...........................................................

2.4.Identificarea utilizatorului......................................................

 • 2.5. Scopul evaluării......................................................................

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat.......................................

 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății..........................

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia.............................................

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valorii....................................

 • 2.10. Amploarea investigației........................................................

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate..................................

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale...................................................

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare....................

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV.......................................

CAPITOLUL III; Prezentarea datelor...........................................

 • 3.1. Descrierea situației juridice...................................................

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente.................

 • 3.3. Date despre aria de piață......................................................

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare........................................................

 • 3.5. Descrierea terenului..............................................................

 • 3.6. Date privind impozitele.........................................................

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile...................................

 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului ca fiind liber....................

 • 4.2. Evaluarea terenului...............................................................

 • 4.2.1. Comparația directă.............................................................

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii..........................

 • 4.4. Data raportului de evaluare...................................................

 • 4.5. Calificările evaluatorilor.......................................................

ANEXE........................................................................................


..5

..5

..5

..5

..5

..5

.,7

..7

..8

..8

„9

..9

10

10

10

10

10

11

11

13

13

13

 • 13

 • 14

14

17

17

 • 17

 • 18


A 15 J f-.l *'

Capitolul I

1.1-Certificarea evaluatorului

Prin prezenta, în limita cunoștințelor și informațiilor deținute, certificăm că faptele prezentate în acest studiu sunt adevărate și corecte. De asemenea, certificăm că analizele, opiniile și concluziile prezentate sunt limitate de ipotezele considerate și condițiile limitative specifice și sunt analizele, opiniile și concluziile noastre personale, neinfluențate de nici un factor. în plus, certificăm faptul că nu avem nici un interes prezent sau de perspectivă referitor la proprietatea imobiliară care face obiectul prezentului studiu de evaluare și nici un interes sau influență legate de părțile implicate.

Precizăm faptul că onorariul pentru realizarea prezentului studiu nu are nici o legătură cu declararea unei valori (din evaluare) sau interval de valori

Analizele și opiniile noastre au fost bazate și dezvoltate conform cerințelor din standardele, recomandările și metodologia de lucru ale ANEVAR.

Prezentul raport a fost efectuat în concordanță cu Standardele de Evaluare ANEVAR 2017 compuse din ediția 2017 a Standardelor la care se adaugă Ghidurile de Evaluare ANEVAR (GEV), ediția 2017.

Evaluatorul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

Proprietatea a fost inspectată personal de către evaluator, care a fost însoțit de reprezentanții clientului. Raportul de evaluare a fost întocmit în baza ipotezelor prezentate în cadrul său și în baza estimărilor făcute de evaluator, de asemenea prezentate în cadrul raportului. Prezentul studiu se supune normelor ANEVAR.

Acest raport de evaluare este confidențial, atât pentru client, cât și pentru evaluator și este valabil numai pentru scopul menționat; nu se acceptă nici o responsabilitate dacă este transmis altei persoane, fie pentru un scop declarat, fie pentru oricare alt scop.

Opinion SRL Expert evaluator:

Rezumatul concluziilor importante

OBIECTUL EVALUĂRII

CONSTRUCȚII ȘI TEREN CURTE, NR.CAD. 136692, SUPRAFAȚĂ DE 240 MP

LOCALIZARE

PLOIEȘTI, STR SĂPUN ARI, NR.8, JUD. PRAHOVA

DOMENIU

Privat

PROPRIETAR

Municipiul Ploiești

ACTE DE PROPRIETATE

HCL 267/29.11.2006, HCL 470/17.12.2014,

HCL472/29.11.2013

SCOPUL EVALUĂRII

Estimarea valorii de piață

DESTINATAR RAPORT

Municipiul Ploiești

DATA INSPECȚIEI

24.07.2017

DATA EVALUĂRII

31.07.2017

MONEDA

Euro/Ron

CURS DE REFERINȚĂ

4.5598 LEI/EURO

VALOAREA DE PIAȚĂ TEREN CU CONSTRUCȚII DEMOLĂRILE

42.720 euro / 194.795 Iei. (178 euro/mp)

Construcțiile prezente pe suprafața terenului sunt considerate demolabile conform documentației primite, astfel încât nu sporesc valoarea terenului, ci o diminuează. Comparabilele alese pentru evaluarea terenului prezentau la rândul lor aceeași deficiență (construcții demolabile pe suprafață) astfel încât nu a mai fost necesară stabilirea separată a unui cost de demolare.

Fiind construcții demolabile. nu se poate calcula o valoare pozitivă separată a clădirilor.

Valorile de piață estimate de către evaluator nu conțin T. VA.

V

SC ■ PIN CM SRL

Capitolul II
 • 2.1. Identificarea tipului de evaluare și a tipului de raport

Prezentul reprezintă un raport de evaluare explicativ în formă scrisă.

2.2 Identificarea evaluatorului

Studiul de evaluare este întocmit de către Opinion SRL, cu sediul în Craiova, Str. G.Doja, nr.17, Apartament nr.l, județ Dolj, CIF 35629810, J16/291/2016, membru corporativ ANEVAR cu autorizație nr. 0551, prin expert evaluator Andrei Valentin Nistorescu - legitimație 18397. Cu ocazia efectuării studiului, evaluatorul poate oferi o valoare obiectivă și imparțială. Nu există niciun conflict de interese pentru evaluator. Fiind membru ANEVAR, evaluatorul are competența necesară pentru efectuarea misiunii de evaluare.

2.3. Identificarea clientului

Clientul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr.

2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre. Evaluarea se efectuează conform contractului cadru nr. 11731/25.05.2017 și a contractului subsecvent 15964/24.07.2017.

2.4.ldentificarea utilizatorului

Utilizatorul raportului este Municipiul Ploiești, CIF 2844855, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, reprezentată de dl. Primar Adrian Florin Dobre.

 • 2.5. Scopul evaluării

Scopul evaluării este determinarea valorii de piață a bunului imobil.

 • 2.6. Identificarea proprietății de evaluat

Proprietatea imobiliară de evaluat, construcții și teren intravilan, este situată în Ploiești, str.Săpunari, nr. 8, jud. Prahova

Terenul are suprafață totală de 240 mp, destinație curți construcții, conform extrasului de carte funciară nr. 56450/27.06.2017 furnizat de către client. Terenul aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentanților Municipiului Ploiești. Conform planului de amplasament furnizat și al extrasului de carte funciară 56450/27.06.2017 pe suprafața terenului există următoarele construcții: CI (136 mp) - locuință, C2 (1 mp) - WC. Conform Raportului de Expertiză Tehnică rezistență furnizat de client, Pr. Nr.4/14674 din Ianuarie 2001 al construcției casă se propune demolarea completă a clădirii din cauză stării de uzură atât fizică cât și morală foarte avansată a clădirii. La

de existență, de 100 de ani. în 2017 construcția a depășit durată de viață maximă cu 8 ani. Conform documentației primite și vizitei din teren (vizualizare exterior), evaluatorul a considerat construcțiile menționate ca afectând negativ valoarea terenului, nefiind sigure pentru utilizare. Localizare:     .


«P           «3

::: ©

o

P» .. ..

•Jb

d

Strada Săștraad S

.r

•t U». ' ’

Fig.2 Imobil subiect, Str.Săpunari, nr.8, Ploiești - Vedere Google Maps

4.


 • 2.7. Identificarea drepturilor asupra proprietății f Q

Proprietarul imobilului este Municipiul Ploiești conform HCt '^70/17.12.2014 '(Act Administrativ 6759 din 30.01.2014 emis de CL Ploiești) , HCL 267/29.11.2006 eniisde CL Ploiești ( act administrativ nr.472/29.11.2013) menționat în extrasul de carte funciară nr. 56450/27;06.2017,furnizat de către client. Imobilul aparține domeniului privat.

 • 2.8. Tipul valorii și definiția acesteia

Valoarea de piață este o reprezentare a valorii de schimb, adică suma de bani pe care o proprietate ar aduce-o daca ar fi oferită spre vanzare pe o piață liberă, la data evaluării, conform cerințelor care corespund definiției valorii de piață. Valoarea de piață nu reflectă caracteristicile unui activ care au valoare pentru un anumit proprietar sau cumpărător și care nu sunt disponibile altor cumpărători din piață. Astfel de avantaje se pot referi la caracteristicile fizice, geografice, de natură economică sau juridică ale unui activ. Valoarea de piață impune să nu fie luat în considerare niciun astfel de element, indiferent de moment, sigurul lucru presupus fiind acela că există un cumpărător hotărât, și nu un anumit cumpărător hotărât.

Conform Standardelor de Evaluare 2017 ” Valoarea de piață reprezintă suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.”

Definiția valorii de piață trebuie aplicată în conformitate cu următorul cadru conceptual:

 • (a)     „suma estimată” se referă la un preț exprimat în unități monetare, plătibile pentru activ, într-o tranzacție nepărtinitoare de piață. Valoarea de piață este prețul cel mai probabil care se poate obține în mod rezonabil pe piață, la data evaluării, în conformitate cu definiția valorii de piață. Acesta este cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil de către vânzător și cel mai avantajos preț obtenabil în mod rezonabil de către cumpărător. Această estimare exclude, în mod explicit, un preț estimat, majorat sau micșorat de clauze sau de situații speciale, cum ar fi o finanțare atipică, operațiuni de vânzare și de lease-back, contraprestații sau concesii speciale acordate de orice persoană asociată cu vânzarea, precum și orice element al valorii disponibile doar unui proprietar sau cumpărător specific.

 • (b) „un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă)” se referă la faptul că valoarea unui activ sau datorie este mai degrabă o sumă de bani estimată decât o sumă de bani predeterminată sau un preț efectiv curent de vânzare. Este prețul dintr-o tranzacție care întrunește toate elementele conținute în definiția valorii de piață la data evaluării.

 • (c) „la data evaluării” cere ca valoarea să fie specifică unui moment, adică la o anumită dată Deoarece piețele și condițiile de piață se pot modifica, valoarea estimată poate să fie incorectă sau necorespunzătoare pentru o altă dată. Mărimea valorii va reflecta starea și circumstanțele pieței, așa cum sunt de la data evaluării, și nu cele aferente oricărei alte date.

 • (d) „între un cumpărător hotărât' se referă la un cumpărător care este motivat, dar nu și obligat să cumpere. Acest cumpărător nu este nici nerăbdător, nici decis să cumpere la orice preț. De asemenea, acest cumpărător este unul care achiziționează în conformitate mai degrabă cu realitățile pieței curente și cu așteptările pieței curente decât cu cele ale unei piețe imaginare sau ipotetice, a cărei existență nu poate fi

4*

\'

H’JICN SRl

Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551        .

demonstrată sau anticipată Cumpărătorul ipotetic nu ar plăti , uri preț mai mare

decât prețul cerut pe piață. Proprietarul curent este inclus între cei care formează „piața”.

 • (e) „și un vânzător hotărât” nu este nici un vânzător nerăbdător, nici un vânzător forțat să vândă la orice preț, tuci unul pregătit pentru a vinde la un preț care este considerat a fi nerezonabil pe piața curentă Vânzătorul hotărât este motivat să vândă activul, în condițiile pieței, la cel mai bun preț accesibil pe piața liberă, după un marketing adecvat, oricare ar fi acel preț. Circumstanțele faptice ale proprietarului curent nu fac parte din aceste considerații, deoarece vânzătorul hotărât este un proprietar ipotetic.

 • (f) „într-o tranzacție nepărtinitoare” se referă la o tranzacție care are loc între părți care nu au o relație deosebită sau specială, de exemplu, între compania mamă și companiile sucursale sau între proprietar și chiriaș, care ar putea face ca nivelul prețului să nu fie caracteristic pentru piață, sau să fie majorat. Tranzacția Ia valoarea de piață se presupune că are loc între părți fără o legătură între ele, fiecare acționând în mod independent.

 • (g) „după un marketing adecvat" înseamnă că activul a fost expus pe piață în modul cel mai adecvat pentru a se efectua cedarea lui la cel mai bun preț obtenabil în mod rezonabil, în conformitate cu definiția valorii de piață Metoda de vânzare este considerată a fi acea metodă prin care se obține cel mai bun preț pe piața la care vânzătorul are acces. Durata timpului de expunere pe piață nu este o perioadă fixă, ci va varia în funcție de tipul activului și de condițiile pieței. Singurul criteriu este acela că trebuie să fi existat suficient timp pentru ca activul să fie adus în atenția unui număr adecvat de participanți pe piață. Perioada de expunere este situată înainte de data evaluării.

 • (h) în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent” presupune că atât cumpărătorul hotărât, cât și vânzătorul hotărât sunt informați, de o manieră rezonabilă, despre natura și caracteristicile activului, despre utilizările curente și cele potențiale ale acestuia, precum și despre starea în care se află piața la data evaluării. Se mai presupune că fiecare parte utilizează acele cunoștințe în mod prudent, pentru a căuta prețul cel mai favorabil corespunzător poziției lor ocupate în tranzacție. Prudența se apreciază prin referire la situația pieței de la data evaluării și neluând în considerare eventualele informații ulterioare acestei date. De exemplu, nu este neapărat imprudent ca un vânzător să vândă activele pe o piață cu prețuri în scădere, la un preț care este mai mic decât prețurile de piață anterioare. în astfel de cazuri, valabile și pentru alte schimburi de pe piețele care înregistrează modificări ale prețurilor, cumpărătorul sau vânzătorul prudent va acționa în conformitate cu cele mai bune informații de piață, disponibile la data evaluării.

 • (i) „și fără constrângere” stabilește faptul că fiecare parte este motivată să încheie tranzacția, dar niciuna nu este nici forțată, nici obligată în mod nejustificat să o facă.

 • 2.9. Data efectivă a opiniei asupra valoni

Data la care evaluatorul își exprimă opinia asupra valorii de piață a proprietății este 31.07.2017. Cursul oficial practicat de B.N.R. la data de 31.07.2017 este: 1€=4.5598 lei.

 • 2.10. Amploarea investigației

în ziua inspecției, 24.07.2017, evaluatorii Opinion SRL s-au deplasat la adresa imobilului împreună cu reprezentantul Municipiului Ploiești, Ștefan Georgian. Nu a fost posibil accesul în interiorul curții și în interiorul imobilului deoarece nu s-a putut descuia poarta de acces. S-a permis accesul evaluatorilor în exteriorul proprietății și a furnizat toate detaliile solicitate cu privire la bunurile evaluate. Nu au existat alte

limitări sau restricții, au fost realizate fotografii precuiri și un interviuț^cri reprezentantul proprietarului. Terenul a fost identificat cu ajutorul reprezentantului Primăriei Ploiești y'șy Alte informații au fost preluate din documentele furnizate de Primăria Munjcipi^^^.loie^țS;/ Conform GEV 630 ” De regulă, pentru a fi evaluată, proprietatea imobiliară sdbi^țîț^âie inspectată. Neinspectarea sau inspecția parțială a proprietății imobiliare trebuie menționaâ=^EE3^iritul de evaluare, inclusiv motivul neefectuării acesteia sau inspectării parțiale, motiv care trebuie să fie bine justificat.” In cazul prezentei lucrări de evaluare, inspecția proprietății nu în interior a fost permisă de către proprietar și nu a realizată integral deoarece nu s-a putut descuia poarta de acces.

 • 2.11. Natura și sursa informațiilor utilizate

Informațiile utilizate în elaborarea studiului de evaluare au fost obținute din multiple surse: Informații generale:

 • -   Informații de pe piața imobiliară, agenții imobiliare, ziare, prospectări ale pieței imobiliare, verificări personale;

 • -  Informații publice de pe internet.

 • -  Baza de date a evaluatorului.

Informații specifice proprietății:

 • - Extras CF 56450/27.06.2017

 • - Plan de amplasament și delimitare a imobilului

 • - Hotărârea 470/17.12.2014 CL Ploiești inclusiv Anexa 1

 • - Hotărârea 267/29.11.2006 CL Ploiești inclusiv Anexa 1

 • - Hotărârea 472/29.11.2013 CL Ploiești inclusiv Anexa 1

 • - Releveu construcții

 • - Raport de Expertiză Tehnică Rezistență Pr. Nr,4/14674

 • - Fișă mijloc fix nr. 1-1 SI 1976

 • - Fișă mijloc fix nr. II-2 S2 0059

 • - Fișă mijloc fix nr. II-2 S2 0060

 • - Fișă mijloc fix nr. 1-1 S2 0055

 • 2.12. Ipoteze și ipoteze speciale

 • - Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentațiile de urbanism, legile de construcție și regulamentele sanitare, iar în cazul în care nu se respectă aceste cerințe valoarea de piață va fi afectată;

 • - Informațiile și documentele puse la dispoziția evaluatorilor de către beneficiarul lucrării au fost considerate corecte și că reflectă întocmai situația reală a bunurilor;

 • - Evaluatorul nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la situația juridică a bunurilor;

 • - Nu au făcut obiectul constatărilor din teren detectarea defectelor ascunse ale bunurilor care ar avea ca efect estimarea unei valori mai mici sau mai mari. Nu se asuma nici o responsabilitate pentru asemenea situații și nici pentru obținerea studiilor de expertiză tehnică necesare pentru descoperirea lor;

 • - Studiul de evaluare analizează implicațiile ce decurg din condițiile de suprafață, nefacându-se nici o analiză de mediu, de subteran sau de adâncime sau vreo evaluare a impactului unor posibile acțiuni trecute de degradare a mediului sau radiații periculoase care ar putea afecta valoarea;

  r

  .' ' OPiNICN SRI


  Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551 • - Estimările valorilor de piață ale proprietăților imobiliare care fac obiectul prezentului raport au fpsț

făcute în condițiile în care acestea sunt libere de sarcini;                                                    > ■ ■

 • - Se presupune că dreptul de proprietate asupra bunurilor imobiliare evaluate este bun și marketabil;

 • - Informațiile despre evoluțiile pieței imobiliare în localitățile menționate mai sus âu fost obținute de la agenții imobiliare active în zonele respective, societăți de construcții, investitori și proprietari - aceste informași sunt considerate de încredere, dar nu li se acordă garanții de acuratețe;

 • - Construcțiile prezente au fost considerate ca fiind demolabile conform informațiilor prezentate de proprietar și raportului de expertiză pus la dispoziție. Nu s-a putut face accesul în interior pentru a confirma informațiile.

 • 2.13. Restricții de utilizare, distribuire sau publicare

Prezentul raport este întocmit la cererea clientului și în scopul precizat. Nu este permisă folosirea raportului de către o terță persoana fără obținerea, în prealabil, a acordului scris al clientului, autorului evaluării și evaluatorului verificator, așa cum se precizează mai jos. Nu se asumă responsabilitatea față de nicio persoana în afara clientului, destinatarului evaluării și celor care au obținut acordul scris și nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană, pagube rezultate în urma deciziilor sau acțiunilor întreprinse pe baza acestui raport;

Acest raport este confidențial, destinat exclusiv beneficiarului și poate fi folosit numai în scopul menționat în raport în condițiile legii (nu se acceptă nici o altă responsabilitate față de o terță persoană care să poată face uz de el).

 • 2.14. Confirmarea conformității cu SEV

Prezentul studiu de evaluare este conform cu prevederile Standardelor de Evaluare ANEVAR 2017.

CAPITOLUL III: Prezentarea datelor
 • 3.1. Descrierea situației juridice

Dreptul de proprietate asupra imobilelor aparține Municipiul Ploiești conform HCL 470/17.12.2014 (Act Administrativ 6759 din 30.01.2014 emis de CL Ploiești) , HCL 267/29.11.2006 emis de CL Ploiești ( act administrativ nr.472/29.11.2013) menționat în extrasul de carte funciară nr. 56450/27.06.2017 furnizat de către client.

Conform extrasului de CF nr. 32933/14.04.2017 nu există sarcini intabulate.

 • 3.2. Istoricul vânzărilor anterioare și ofertelor curente

Imobilul aparține Municipiului Ploiești, domeniul privat. A fost înscris în domeniul privat conform HCL 470/17.12.2014 (Act Administrativ 6759 din 30.01.2014 emis de CL Ploiești) , HCL 267/29.11.2006 emis de CL Ploiești ( act administrativ nr.472/29.11.2013) menționat în extrasul de carte funciară nr. 56450/27.06.2017 furnizat de către client

s- NioNSfu Opinion S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551

3.3. Date despre aria de piață


O. ..-'z

Piața este definită ca fiind mediul în care bunurile, mărfurile și serviciile Suritschimbate întf£y cumpărători și vânzători, prin mecanismul prețurilor; toate piețele sunt influențate de atitudinile, imotivațiilș și interacțiunile vânzătorilor și cumpărătorilor care, la rândul lor, se află sub acțiunea unof firflțiâițe sbciale, economice, fizice, etc.                                                                                '■

Analiza ofertei și cererii

Oferta reprezintă numărul de proprietăți de aceiași tip care este disponibil pentru vânzare sau pentru închiriere la diferite prețuri, pe o piață dată, într-o anumită perioadă de timp.

Cererea reprezintă numărul de proprietăți de același tip pentru care se manifestă dorința pentru cumpărare sau închiriere, la diferite prețuri, pe o anumită piață, într-un interval de timp.

Tendințele pieței imobiliare pentru perioada următoare s-ar putea caracteriza, pe termen scurt, printr-o stagnare a ofertei și o creștere a cererii.

Echilibrul pieței

Cererea este constantă pe un trend ascendent, oferta relavitv mai mică cu tendința de stagnare fiind influențată de factorii economici curenți. în consecință se poate concluziona că piața imobiliară de tipul proprietății evaluate, se află într-un dezechilibru relativ în favoarea cererii.

 • 3.4. Analiza pieței imobiliare

Informații generale despre piața imobiliară din România

Conform studiilor de piață întocmite de compania Darian DRS, ”piața tranzacțiilor imobiliare din România a crescut în primul semestrul din 2016 cu aproximativ 80% față de aceeași perioada a anului precedent. Totalul investițiilor din primul semestru al anului se găsește undeva în jurul valorii de 360 de milioane de euro. In ceea ce privește defalcarea pe regiuni, Capitala ocupă primul loc cu aproximativ jumătate din valoarea tranzacțiilor, urmată de Sibiu cu aproximativ 30%. în ceea ce privește defalcarea pe segmente imobiliare, aproximativ jumătate din tranzacții s-au derulat în sectorul de retail, 35% în cel de birouri și aproximativ 15% in industrial. îmbunătățirea condițiilor de creditare coroborat cu apetitul crescut al băncilor și investitorilor mari pentru produse de calitate ridicată nu fac decât să încurajeze noile investiții în domeniul imobiliar. Cu toate acestea, lichiditatea pe piață este totuși limitată de către furnizori, iar produsele de calitate aflate în diferite stadii de lichidare sunt tot mai rare.

Referitor la anul 2017, conform antena3.ro, piața imobiliară din România se află pe un trend ascendent, nivelul dezvoltării acestui domeniu fiind în strânsă legătură cu deșterea economică înregistrată de România în ultimul an. Atât Guvernul, Parlamentul și instituțiile publice și locale, cât și investitorii și dezvoltatorii imobiliari au un scop comun și anume menținerea, în 2017, a acestei tendințe de creștere. Fiind un domeniu viu, în permanentă mișcare, evoluția și fluctuațiile din acest domeniu îi interesează în egală măsură pe cumpărătorii de locuințe. în sprijinul lor, dar și al constructorilor și al oamenilor de afaceri din sectorul imobiliar, statul, prin puterea sa de reglementare, propune o serie de măsuri care să ducă la stimularea pieței imobiliare.

Informații specific referitoare la piața proprietății subiect

Pentru analizarea pieței de oferte referitoare la terenuri în Ploiești, au fost analizate un număr de 32 proprietăți oferite spre vânzare, cu diferite suprafețe, având aceeași întrebuințare ca și proprietatea subiect. Analiza s-a efectuat utilizând platforme specializate de analize imobiliare.

Valorile variază între 24 euro/mp și 275 euro/mp, în funcție de utilități, amplasare și apropiere de zonele favorabile ale orașului. Prețul mediu a ofertelor analizate este de 143 euro/mp. Analiza este prezentată mai jos:

■■

M o/


Aria (fe pisis ar? lista *32

r-sx-m

rti

'FȘ


<■

Restrângând analiza la zona subiect, au fost identificate 16 proprietăți având prețuri între 121 și 250 euro/mp. Media se situează în jurul valorii de 187 euro/mp.

Analizele de piață au fost efectuate de evaluator, pe baza ofertelor identificate pe site-urile specializate și utilizând platforme specializate. Ofertele nu au fost ajustate în niciun fel, fiind preluate în forma originală. Din analiză au fost eliminate extremele, rezultând prezentele valori. Mediile au fost calculate folosind diverse metode, conform raționamentului profesional. Studiul de piață încearcă să ofere o

scc -pir<ov sri. Opimon S.R.L., Membru corporativ A.N.E.V.A.R. nr. 0551        N

4^'vîv ...... 4-4 .ÎM.

imagine de ansamblu a pieței imobiliare din zonă, și nu oferă intervale clare sau obligatorii în care trebuie încadrată valoarea bunului. Valoarea imobilului poate ș& difere consideralnl fată de mediile analizelor de piață, în funcție de caracteristicile specifice. Evaluatorul țiu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor preluate din anunțuri, acestea aparținând proprietarilor?:^.

 • 3.5. Descrierea terenului

Conform datelor primite de la client terenul este amplasat în intravilanul orașului Ploiești, are o suprafață de 240 mp. Accesul la str. Săpunan se realizează direct conform planului de amplasament furnizat.

Terenul este situat într-o zonă preponderent rezidențială, pe strada Săpunari. în incinta terenului au fost identificate bunuri suplimentare care nu fac obiectul prezentului raport de evaluare.

Conform planului de amplasament furnizat și al extrasului de carte funciară 56450/27.06.2017 pe suprafața terenului există următoarele construcții: CI (136 mp) - locuință, C2 (1 mp) - WC. Conform Raportului de Expertiză Tehnică rezistență furnizat de client,. Pr. Nr.4/14674 din Ianuarie 2001 al construcției casă se propune demolarea completă a clădirii din cauză stării de uzură atât fizică cât și morală foarte avansată a clădirii. La data Raportului de Expertiză Tehnică Rezistență, ianuarie 2001, construcția avea o vechime de 92 de ani, deja depășind cu mult durata normală de funcționare și având numai 8 ani pentru a-si epuiza durata maximă de existență, de 100 de ani. în 2017 construcția a depășit durată de viață maximă cu 8 ani. Conform documentației primite și vizitei din teren (vizualizare exterior), evaluatorul a considerat construcțiile menționate ca afectând negativ valoarea terenului, nefîind sigure pentru utilizare. După cum s-a menționat anterior, imobilul a fost vizionat din exterior, proprietarul nereușind să descuie poarta de acces către proprietate.

Amenajările terenului sunt următoarele:

 • - împrejmuirea este realizată cu gard de plasă.

 • - utilitățile existente complete, sunt apă curentă, canalizare, gaze, energie electrică.

Pe suprafața terenului a fost identificată vegetație abundentă.

Descrierea proprietății este realizată folosind informările furnizate de către reprezentanții Municipiului Ploiești și datele culese la fața locului de către evaluator.

 • 3.6. Date privind impozitele

Impozitul pe teren este de aproximativ 150 lei pentru intravilanul orașului Ploiești.

Capitolul IV: Analiza datelor și concluziile
 • 4.1. Cea mai bună utilizare a terenului caftind liber

Conceptul de cea mai bună utilizare (CMBU) reprezintă alternativa de utilizare a proprietății, selectată din diferite variante posibile care va constitui baza de pornire și va genera ipotezele de lucru necesare aplicării metodelor de evaluare în capitolele următoare ale lucrării.

Cea mai bună utilizare - elemente teoretice

CMBU- este definită ca utilizarea rezonabilă, probabilă și legală a unui teren liber sau construit care este fizic posibilă, fundamentată adecvat, fezabilă financiar și are ca rezultat cea mai mare valoare a proprietății evaluate.

CMBU este analizată uzual în situațiile:

- cea mai bună utilizare a terenului considerat liber,

 • - cea mai bună utilizare a terenului construit

CMBU a unei proprietăți imobiliare trebuie să îndeplinească patru criterii:

 • - permisibilă legal;

 • - posibila fizic;

 • - fezabilă financiar;

-care conduce la cea mai mare valoare (maxim productivă);

In analiza celei mai bune utilizări a terenului presupus liber, s-au avut în vedere următorii factori:

 • □     terenul este situat intr-o zonă de locuințe/servicii;

 • □     poziționarea terenului foarte bună;

 • □     utilizarea proprietăților din imediata vecinătate si din zona este de locuințe/ servicii

 • □     utilizarea actuală de teren rezidențial

în urma analizei acestor factori, s-a considerat că cea mai buna utilizare a terenului considerat ca fiind liber este aceea de teren construit, cu destinație rezidențială

 • 4.2. Evaluarea terenului

Terenul are valoare pentru că oferă utilitate potențială (spre exemplu ca și construcție, ca amplasament pentru o structură, facilitate de recreere, exploatare agricolă sau drept de trecere pentru căi de transport). Dacă tersiul are utilitate pentru o anumită utilizare și există cerere pentru acea utilizare, terenul are valoare pentru o categorie particulară de utilizatori.

Pe lângă utilitatea de bază a terenului, există multe principii și mulți factori care trebuie luați în considerare la evaluarea terenului.

în evaluarea oricărui tip de proprietate trebuie descris de fiecare dată și analizat atât terenul cât și amplasamentul.

Amplasamentul este un teren îmbunătățit/amenajat astfel încât să fie pregătit pentru o anumită utilizare (singulară sau mixtă).

O descriere a terenului sau a amplasamentului cuprinde o listă detaliată de date reale, incluzând o descriere a bunului imobil, alte date oficiale înregistrate și informațiile caracteristicilor fizice.

Principiile evaluării care influențează valoarea terenului sunt:

 • -  anticiparea;

 • -  schimbarea;

 • -   cererea și oferta;

 • -   substituția;

 • -   echilibrul;

Valoarea terenului este afectată în mod substanțial de interacțiunea dintre cerere și ofertă, dar utilizarea economică a unei parcele de teren determină valoarea acesteia pe o anumită piață

Tehnicile de evaluare a terenului liber, utilizate în cadrul studiului de evaluare sunt:

 • -  Comparația directă;

 • 4.2.1. Comparația directa

Evaluarea amplasamentului a fost efectuată prin metoda comparațiilor vânzărilor, limitată de insuficiența de informații credibile și adecvate privind vânzări comparabile. Metoda analizează compară și ajustează tranzacțiile și alte date cu importanță valorică pentru loturi similare.

Ea este o metodă globală care aplică informațiile cul^Curinărind raportul cerere-ofertă pe piața imobiliară, reflectate în mass-media sau alte surse de informare și se bazează pe valorile unitare rezultate în urma tranzacțiilor cu terenuri efectuate în zonă.              - .                ' ; -

Procesul de comparare ia în considerare asemănările și deosebirile între terenul „de evaluat” și

proprietățile similare cu proprietatea în cauză, și care au fost vândute recent, sau au fost oferite spre vânzare.

Dat fiind faptul că în perioada actuală când tranzacțiile atat cu terenuri cât și alte tipuri de proprietăți imobiliare sunt greu identificabile și dificil de probat, în special în zona Ploiești, evaluatorul a identificat și utilizat oferte de vânzare și terenuri.


Analiza comparativă a proprietăților și tranzacțiilor se concentrează pe asemănările și diferențele care afectează valoarea, care pot include diferențe în ceea ce privește:

- Drepturile de proprietate evaluate;

Condiții de vanzare;

 • -   Condițiile de finanțare;

 • -  Cheltuieli necesare imediat după vânzare;

 • -  Condițiile de piață la data evaluării;

 • -  Localizarea (poziția)/ tip/ zonare;

 • -  Caracteristici fizice;

 • -  Utilități;

- Cea mai bună utilizare;

în vederea aplicării metodei s-a analizat piața imobiliară a Orașului Ploiești urmărind identificarea unor tranzacții cu terenuri în zona intravilană a acestuia întrucât în ultimul an evaluatorul nu a identificat tranzacții, s-au avut în vedere mai multe oferte de vânzare de terenuri din zone apropiate proprietății de evaluat.

în cadrul aplicării metodei s-a aplicat în unele cazuri o ajustare de negociere asupra prețului de oferta, informația fiind obtinuța din discuții cu proprietarii. Terenurile oferite drept comparabile care fac obiectul studiului au fost terenuri libere sau cu construcții demolabile.

Elementele de comparație luate în calcul la aceasta tehnică au fost: Drepturi de proprietate; Condiții de vânzare; Condiții de finanțare; Condiții de vânzare; Cheltuieli necesare imediat după vânzare; Condiții de piață la data evaluării; Localizare (poziție)/ tip/ zonare; Suprafață; Acces teren; CMBU; Utilități. Prezentarea comparabilelor, cu caracteristicile fiecăreia este prezentată m tabelul de mai jos.

CARACTERISTICI

COMP

a r a r

A

8

c

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DENUMfîE

t*ran htraMlan

teren nfrartan

teren rtrartm

teren rtrawian

LOCALIZARE

Rotești

Ffotesti

Rotești

AMPLASAMENT

Sapinaria

Orei ia

Str. Stpunen

Ana patescu

PROPRIETAR

Mim. Ploiești

ferea _

persoana fizica

pmoana fizica

suprafața

240

330

306

161

data mspecii ei

34.07.2017

m®2017

wfie 2017

iuEe2O17

țxrt/mp-oferti

?

209

130

248

valoare oferta

?

6QD0G

40000

40000

W anunț

8LG03GK2KFS

VIG22640

X2LB1300S

contact

0344102538

244512525

0733358130

a; .snob

•S.imob.

■Q.imOb.

alte caracteristici

teren cu demotobHa

teren eu demotabla

teren cu dereotab

teren cu derrotabilt

I


ABORDARE PION   A                      E MKTA (TEREN r

ELaSNTE DE COMPARATE

SiWetl

F     ETl               I

A

B

C

^P« —t—(«TI

340.00

3W

111

(afrrtarvanxare) ffUPOmpj

1»           MO

O* ftpvMt

Oferta

Oferta

Oferta

Maja nagaoare (%)

-15%

-5%

-15%

Marja nogncwm (EUROAtjh

...

-31»

-660

-37.27

Ftm corectat (Suaom^j

124

271

Motivare carectie

<• ternar» a dtscuNor    eu proprHafMgannL aur apteri a afutm negaCre tte MM», J

funcția davacMnea oftrtstors! dkponMMae da negoctar» a otartarifcr . :stpsț../ ■..  ■ raW

IM mțpcMra. Acrește a fort oUtoute prin ațteerea anateai Maior secundara resuland h unei prefecturii MormaUar abținute da te riarterti si «genți toiobtiart In cazul comparabil B, ;.   1

ttabM utimul prad laWarâ. sl s-a ^dcal un procent aforanl tfiscuHri.

Axj-aarf rprotira trvaacHei

O-pruncfc p»uprfcr1M*

On*n

OațMn

Ovjrtr»

<*>

0*1

Ajustare (EURQAnp)

c

0

in

1M-

211

Nkftiw qustv*

CmnAMwtt.

Norma»

Ncnreie

Nonwfc

Normale

0%

0%

0%

Apnore (HjROanpi

0

0

0

Prrt «ubm țcuwcvwM

Irt

124

211

Motivare țurtaro

. au fast imrean

. de vanzare

frW«n<W1!

VMvpendrrs

avsrpcrxSrra

Apntar» (U)

0*

0%

OU

Ajustare dlteO»np2

ț

<r

t

PTB<     țEuwomo

1Z1

134

211

Motivare duetare

Nu au fost necawe jțJcMn

<■- w fost necesare ajustat!


2ib

Matl vtaa taratare

fto au fost necesare ^flian

1

SapunariB       ZonaOmda

Str.Sapunari

_

Zona Ana tpataseu

Ajuxtare (Ui

DU

OU.

0*

V»Mre rEUROarț»)

O

Motivare ajutare

. «pretară f%|

OM

□%

r%

Ajurtam(BJRO*np

ooo

aoo

0.00

Motivare ajustare

eu fost necesara gușteri.

UHMF

Complete            Sferitar

•*- —

<Htan» (%)

0%

0%

ffMUn .HJROanpi

0 0

Motivase ajustwe

■uprdraa

Wffl           330

306

Wl

*e elev <%!

___________— J___________________.

**retara iEUROnp,'

0.00

0.00

0.00

i          ajustare

Nu au fost necesare ajustări.

Deschidere ...

9.50               S

3

12

Ajustare (%j

0%

% 0%

ApoSare ț£URO*np>

0(K

33.

-»ooi

■ vekntocii a catcuWn M k     si • ajustai corespunzător. Comparau* A este era mal

este «Moara sl a fost sistata paztiv ier C asta superioara tind ajustata negativ.

ReSeAMtoma tereradul

itoflUMt Plan       Re?«" Han

Rvgtae».

Rrvjtat Phsi

ip/u»» "'Sf

0%,

9%.cuj

•Ajustare (BJROAnpa

OM

ăă>

□ m

MottnHe gustare

r*j asifost nacaswe spătari.

Wfcat

readantatf        RertdmM

Rezfdnrtat

rezkterrtat

Austere (BJROdnpj

0 ■

0.00

o.<»

Motivația purtare

foaiSme zeeai

P+2           Srite

S*r«ar               SirJar

*Mîare(%j

o%

o%.

(7*

gustare (Hrircteng

ood

a

QOOi

Motivat!» ajustare

«u autdai nursa» apsteri.

Ajusta rt neta pentru atncteritki

iM

33JM

-S3.M

Preț ^ustM t£URO*rțfl

171

157

171|

furare toua nea GL«C

OOD

aaoflf

■35.00

j ^ratare WsJEnrtapM

cr*

29*1

-13%

toWăbnjH F .f..

0

3i

33..

totali brută

acxHu

2531*

13 2»%

Guprrtm tain tn^

2M.e»     aigr

Vatoan esBsata TLAtOfo» ?

17S EUROiBf

TMATA JROt

42J BURO

* CM»ia ettoa gustare totala Mda s-a afocfod pentru

coQpwabSe?

1


. f^r' -......\

Conform tehnicii comparației directe, valoarea estimată a terenului este de 178 £t&o/mp; adică 4^7|0 euro / 194.795 lei. Valoarea nu include TVA.                                         f \

Construcțiile prezente pe teren au fost considerate demolabile conform documentației priinfti?, astfel încât aceasta nu adaugă valoare terenului, ci diminuează prețul acestuia^'Comparabilele alese penim stabilirea valorii terenului prezentau aceeași deficientă (construcții demolabile pe suprafața lor) astfel încât nu a fost necesar calculul unui cost separat de demolare care să fie scăznt valoarea terenului.

 • 4.3. Reconcilierea și opinia finală asupra valorii

Reconcilierea evaluării unei proprietăți imobiliare reprezintă analiza rezultatelor și concluziilor aplicate care conduc la estimarea valorii finale a proprietății.

în urma aplicării abordărilor, metodelor și tehnicilor de evaluare pentru teren au fost obținute următoarele valori :

 • 1. Abordarea prin piață:

Valoare de piață teren = 42.720 euro / 194.795 lei (178 euro/mp)________

_________ Valoarea de piață teren = 42.720 euro /194.795 lei (178 euro/mp)___________ Pentru reconcilierea rezultatelor, s-a procedat la revizuirea întregii lucrări și a datelor folosite. Datele utilizate sunt autentice, pertinente și suficiente, fiind obținute din surse de încredere.

Pentru a justifica valoarea aleasă de evaluator, este necesar să prezentăm următoarele considerente Urmând criteriile prevăzute în analiza și reconcilierea rezultatelor:

 • - adecvarea metodelor: cea mai adecvată din punct de vedere al scopului întocmirii raportului este metoda comparației directe; conform standardelor în vigoare, nu a fost necesară utilizarea unei a doua metode dacă au fost identificate suficiente informații pentru comparația directă.

 • - precizia: calculele și informațiile primite și utilizate la metodele utilizate sunt corecte;

 • - cantitatea și calitatea informațiilor: se observă că cele mai multe informații de piață au fost utlizate la comparația directă, acestea provenind și din surse de încredere.

Referitor la această valoare pot fi precizate următoarele:

 • - Valoarea a fost exprimată și este valabilă în condițiile și prevederile prezentului raport;

 • - Valoarea nu ține seama de responsabilitățile de mediu și de costurile implicate de conformarea la cerințele legale;

 • - Valoarea este o predicție;

 • - Evaluarea este o opinie asupra unei valori.

 • - Construcțiile prezente pe suprafață au fost considerate ca fiind demolabile, diminuând valoarea terenului. Comparabilele utilizate prezentau la rândul lor construcții demolabile, astfel încât au fost considerate suficient de apropiate de proprietatea subiect pentru a nu se mai efectua calcule separate de demolare. Fiind construcții demolabile, nu se poate calcula o valoare pozitivă separată a clădirilor.

 • - Imobilele au fost evaluate strict în ipotezele prezentate în raport și folosind estimările explicate în cadrul acestuia.

 • 4.4. Data raportului de evaluare

Data raportului de evaluare este 31.07.2017.

 • 4.5. Calificările evaluatorilor

Prezentul raport a fost întocmit de evaluatori autorizați, membri titulari ANEVAR, cu specialitatea EPI.

Opinion SRL Expert evaluator:


ANEXE
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

PENTRU ȘNFOR^ARE


Oficiu! de Cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


A, Partea ?. Descrierea Imobilului


swr.


î          ____ —

ț Zive 27

1 LuhS ;  05

; Artvi ■■■ 23*7


TEREN intravilan

Adresa: Lee, Pioiesti, Str Sapunari, Nr.S, jud. PrshGva

bir. fertl

Nr cadastral N”.

Suprafața* (mp)

* —---------

l Observații / Referințe

|A1

335692

■'un

șConstrucții

Crt

Nr cadastral Wr.

Adresa

Observații / Referințe

i ATI

1366S2-C1

Lac. Ploiești, StrSepur.ari, Nr. 8, Jud. Prahova

5. construita ia ssi:136 mp; Locuința

1 Al .2

E______________________

136692-C2

Lac. Pîa-esti, Str Sagunari. Mr. 8, Jac.

Prahova

S. ccrstr-jriB ia sohî mu: WC

- .


B, Partea H. Proprietari și acteînscrieri privitoare le dreptul ce proprietate și alte drepturi reale

Referințe

6759 / 30/01/2014

Act Administrativ nr. 267, din 2S/1L5'2GO6 emis de Ccnsiiiul Loca! Pioiesti { 2013 emis de Consiliul Local Ploiești;);

act 3Cm-- strat-?.- r... 4,2/49-11-5

Untabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Leoe, cota actuaîa :1/1

ft Ț    * "Ș 1                               !

1 1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, CF:2S44;355. -domeniu privat

J

14482 / 18/02/2Q15

I

Act Administrativ nr. 470, din 17/12/2014 emis de Consiliu! Loca! Ploiest- ța

ct administrativ nr. 675S/30-01-j

2014 emis de OCPI Prahova;):

i

jintcbolare, oreptoe PROPRiEi Ai fc, dCBdncMt prin teqe, cota aciuata il/1

i 1) MUNICIPIUL PLOIEȘTI, C!r:2844855, (domeniu! privat)

C, Partea J«. SARC5J5! .

înscrieri privind dezmembramlnteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

1 Referințe         i

. J

NU SUNT__________rarțe^unciș-r^Nr 13&592 Canmna/Orsș/Muj^i^iiA^ “%.

...... f*/ ,;%

’l /

Teren

; Nr cadastral

jSu prefața fmp)"|

Observați; <■• Referințe

---------L..; ,-;• ■

.’ Sî i .'•'

|    136692

1     240

1

”• ■'

^minată în plănui de proiecție Stereo 70,

.. ■•. Z--Sate referitoare ia teren

7-ZZT Categorie 8ncra| Suprafața *^! ! fciosință pianj (mp) î ț curt? | DA i ■ 240

i construcții ■. L _______


Date referitoare la construcții

Crt

fi umăr

Destinație construcție

Supraf (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Ăl.l

136692-C1

construcții de locuințe

136

Cu acte

S. construita te sci:135 tr.o; Locuința

A1.2

136692-C2

construcții anexa

1

Cu acte

S. construita te solii mp; WC

Lungime Segmente

Iț Vaioriie lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in pian.

Punct început

Punct sfârșit

lungime segment

i- (m)

1

2

4.851

2

3

9.5

3i         4

5.995

■ 4Î          5

18.249-

Punct

. început

Punct sfârșit

Lungim* segment i-- tm)

5

6

13.S24

6

1

1-337 j

7

1

12.0691

w Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și simt rotunjite ?a Ș. milimetru. *“ Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mei mic? decât va'csr.es 1 mvimeî;-u.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată ce acest birou.

Prezentai extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile iegii.

S-a achitat tariful de 20 ROM, -Chitanța interna nr .449152/27-08-2017 in suma de 20, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 27-06-2017

Data eliberării,

! iROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

constcilt local al municipiului ploiești

HOTĂRÂREA Nr. 26"


privind indutierea unor imobile în


Inventarul bunurilor care aieătuicsc domeniui privat al Mmticipiultsi PlbigȘti^

Consiliul Local al Nlunicipiliiui Pioiesti:

văzând Expunerea de moine u Primarului Manicipiutui Ploiești, domnul Emil Calote sî R ■      .'.■...       ! .         .-.•■•■       • • ire se propune includerea

unor imobile în L.           ■-■■:■■..              r ■              pr-p-vi al Munielpiuh-i

Ploiești;

în temeiul p-.c'.cce.•’•■>- ■ re rr )■■ ’>;;L Legea fo^ciuhr funciar, republicată. cu modificările si compktârLe ukrrioare. -j. . I ce;. nr. 54 1995, privind circulația juridică <i terenurilor.

având in vedere T -tșea ni. 21. 1998. prhmd prr-r • .'---r.a publică sî regimul juridic al acesteia:

în baza «i. 3$ a..n. 2 ir., c din Lcgcn nr. 215-2GC',         zdmir-t strat ia publică

locală, cu mnuilicarilc <’ cor: <??i-rik' i.'.icr -r.-.

II O L A R Ă S T E:

Art 1   C-’ tsta-A c?. i-. bilele identificate în Anexa nr. I. Anexa -t. 2. Anexa nr. >, Anexa

fi.i~._4 si Ar.exa nr. 5. ce fsc parte Integrând; din prezana hotărâre, aparțin domeniului privat al X4uncîpi’_ilv.i ploiești îi se vvr înscrie ce atare în Inventarul bunurilor care ■iicHtiiiesr domeniul privat ai frUinicipiuiui Ploiești, cu înscrierea, conform îegii. ii; Canea rur.ciorr.prov izerie.

Art. 2 Dcr.-fi.-i Adr*              'i.î .     < Ucntendos va ucucc lâ cunoștință celor

!n;cve<it! p:e\Ci epmmi.ci ii itârâri.


Secreta r-

M; .Magdalcna MazâluSITUAȚIA IMOBILELOR (LOCUINȚE SI TERENURI AFERENTE) CE URMEZ-A A El INCLUS.jt IN «INVENTARUL BUNURILOR CE ALCAT'UIESC DOMENIUL. PRIVAT AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI*’


NR. .......ADRESA LMOE1L

CRT.


[NUME         ST | DESTWÂ'riA [ Suprafața

PRENUME       SPAT1 ULUI       (m p)

i CHIRIAȘ


rOBS.Nicolae Vasilica

Teren curte

■172.12

Calin. Cori mi

'Peren curte

169.14

Dobrescu Aurica

Teren curte

287.17

Crcmeiwnini Ion

Teren corle

45.26

Cretu Elena

Teren curte

128.06

Mocanii Ion

Teren curte

109.96

Nlcolae Marina

'Peren curte

247.22

Dragomir Elena

Teren curte

84.29

Naumovici Stdlana

Teren curte

84.2.9

Mita Mimica

Locuința

62.86

Bo s toaca Georgeta

Locuința

31.08

Coinanîta Nieolae

Teren curte

200.00

Ganett Teodor

Teren curte

61.63

Detelbah Sfelia na

Locuința

19.65

Negrpiu Vașilica

Locuința      ______[25.67 _

faan lohsna


Constflutinescu

i Cornelia


.terencurte teren curie


106.00

72.00


P4arian......

Vasila Aioxandru-

Jlcolae..........................

Chita Lionas


Radu Ana


Mihaiu Veronica

...Nicu.i'escU^nlșqșra

Cosțin ,M«rja_...........

GiiXHnașJSniîpa______

Paduraru Njțcoiita.

Nemeș Gabriel-

,Lorian_.............

Sta nd.u Vasitica

Nedeicu Gmșuds.......

Gorittdot G-haorgiio


Ilic Diiinitrii Î'uguijiiîîl.


teren euiȚe teren curte


Locuința

Locuința


Locuința

Locuința

Locuința

Locuința


Locuința


teren curte


Locuința


LtiadnțĂi......

Locuința. teren curte te ren curte teren curte

Lpcuieite......

..........Locatuța ...........Locuința


Drn^omir Costel

Teodorescn Meiiiînn

Borcen Geqrgetii

Vasilc Mari.» .........J Teren, curte

! Holofsclievici JjCoțTșetiu.


Teren curte


82.00


123.00


40.97


40.97

39.22

61.06

40.97


75^86

60.13


61.22


46.51

.......33.20

...........28,88

481.44

11.07

258.00

.........58.13

' 64,56

80,28

53,30.......

58.70

j-----------CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI               'L;  „

Comisia nr, 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale                                    • •’''

PROCES VERBAL al ședinței din data 18.04.2018

SECȚIUNEA A- PROIECTE DE HOTAR ARE

Cap. I - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu
 • 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superfîcie între Municipiul Ploiești și S.C. OPOGETE IMPEX S.R.L.

  COMISIE

  Aviz pozitiv

  Aviz negativ

  Abținere

  Precizări

  Danescu Ștefan

  ...........

  Stanciu Marilena

  Vîscan Robert

  1 Dragulea Sanda

  Mateescu Marius

  -

  Văduvă Sorin

  Hodorog Bogdan

  ............."

  Rezultat

 • 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superfîcie între Municipiul Ploiești și Eliodor Apostolescu

  COMISIE

  Aviz pozitiv

  Aviz negativ

  Abținere

  - -----------

  Precizări

  Danescu Ștefan

  • Stanciu Marilena

  - -...... -.........

  Vîscan Robert

  .... ...

  ..... "

  Dragulea Sanda

  Mateescu Marius

  Văduvă Sorin

  Hodorog Bogdan

  '■

  Rezultat

  • - 1

  .............

  ..     .                       .      ...J

n - 90.649 LEI.

In vederea finalizării Caierul de sarcini ce va sta la baza valorificării ^fi^fieWie > x publica, dechisa cu strigare pentru vanzarea terenului menționat mai sus.4șț© necesară stabilirea următoarelor valori:


 • -  Pas de licitație

 • -  Garanția de participare la licitație

 • -  Taxa de participare

 • -  Contravaloarea caietului de sarcini

întocmit: Ștefan Georgian

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

_ fo.wot

Dragulea Sanda

îo- ÂcJho    dO.ddM

Mateescu Marius

Văduvă Sorin

;•'/;///)                      q-.' ‘leu o-

Hodorog Bogdan

f t n       ,, vt    /y / âMâr* * im &

Rezultat

•A

 • 6. Cu privire la stabilirea datelor necesare întocmirii caietului de sarcini ce va sta la baza valorificării prin licitație publica, dechisa cu strigare pentru vanzarea terenului apartinand domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat str. Săpunari nr. 8,

în cadrul ședinței din data de 25.10.2017 Comisia de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale, a analizat solicitarea domnului Vasile Greuceanu de cumpărare a imobilului situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8 și a consemnat în Procesul verbal “aviz favorabil - propunere scoatere la licitație”.

Conform Raportului de evaluare nr. 55/31.07.2017 intocmit de S.C. Opinion

S.R.L. s-a stabilit următoarea valoare de piață pentru teren cu construcții demolabile situat in str. Săpunari nr. 8 :

 • - 42.720 EURO (178 euro/m2);

 • - 194.795 LEI.

în raportul de evaluare se face următoarea precizare: „Construcțiile prezente pe suprafața terenului sunt considerate demolabile conform documentației primite, astfel încât nu sporesc valoarea terenului, ci o diminuează. Comparabilele alese pentru evaluarea terenului prezentau la rândul lor aceeiași deficiență (construcții demolabile pe suprafață) astfel încât nu a mai fost necesară stabilirea separată a unui cost de demolare. Fiind construcții demolabile, nu se poate calcula o valoare pozitivă separată a clădirilor.,,.

în vederea finalizării Caietului de sarcini ce va sta la baza valorificării prin licitație publica, dechisă cu strigare pentru vanzarea terenului menționat mai sus este necesară stabilirea următoarelor valori:

 • -  Pas de licitație


 • -  Garanția de participare la licitație

 • -  Taxa de participare

 • -  Contravaloarea caietului de sarcini

întocmit: Ștefan Georgian

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

//iZv /c* 'Y& A /

Stanciu Marilena

Vîscan Robert

hat'&'o/bcir'c.

Draeulea Sanda

(.T     r A ? • Z Q rc

Mateescu Marius

Văduvă Sorin

Hodorog Bogdan

fa ■ 1 ■       'x>rv £> Orru t e 'îrț

Rezultat

 • 7. Cu privire la adresa doamnei Ghiompirică Elena înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 4211/2018, prin care solicita cumpărarea locuinței situată în Ploiești,, str. Cozia nr. 31, vă comunicăm următoarele:

Imobilul situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31, deținut de petenta în baza contractului de închiriere nr. 16332/07.04.2016, se află într- o stare avansată de degradare, sens în care s-a procedat la realizarea unei expertize tehnice, în vederea stabilirii stării tehnice a imobilului. Conform expertizei efectuate, pentru imobilul situat la adresa de mai sus, s-a identificat ca soluție unică de intervenție demolarea construcțiilor.

Prin adresa nr. 500/10.05.2017 petenta a fost notificată cu privire la evacuarea locuinței, iar urmare acestei notificări, prin adresa nr. 12744/15.05.2017 aceasta si-a reexprimat dorința de cumpărare a imobilului din str. Cozia nr. 31. în acest sens, solicitarea a fost analizată și avizată favorabil în cadrul ședinței Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 26.07.2017, consemnându-se în procesul verbal ca în termen de 60 de zile să fie efectuate operațiunile de înscriere în Cartea Funciară (.pe cheltuiala propriei și de evaluare ice intră în sarcina Primăriei Municipiului Ploieștij. Aceste informații, împreuna cu restul etapelor ce trebuie parcurse în vederea cumpărării locuinței, au fost aduse la cunoștință petentei prin adresa instituției noastre nr.12744/07.09.2017.

în data de 27.09.2017, prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.20999, doamna Ghiompirică Elena a transmis documentația cadastrală pentru imobilul sus menționat, sens în care aceasta a fost înaintată, de către reprezentanții Serviciului Intabulări Bunuri, spre verificare către Direcția Generală de Dezvoltare Urbană. Prin adresa nr.308012/07.11.2017 reprezentanții acestei direcții au comunicat că „amplasamentul imobilului situat în Ploiești, str. Cozia nr. 31, în confirgurația din planul transmis corespunde din punct de vedere al adresei poștale cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.”

Facem, precizarea ca cele 60 de zile au expirat in data de 06J 1.2017

30


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerci'/lb:ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 470                    <.

privind modificarea și completarea poziției 269 (referitoare Ia imobilpl situat ni Ploiești, str. Văleni, nr.28) și completarea poziției 1156 (referitoare la imobilul /i situat in Ploiești, str.Săpunari, nr. 8) din Anexa 1 Ia Hotărârea Consiliului Loeal ai municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unox1 imobile în ^Jnventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municlpiuluiPloiesti” .,;

51' A .(//                ‘

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri : Cristian Ganea, Marilena Stanciu, Cosma Marciam George Pană, precum și Raportul de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea și completarea poziției 269(referitoare la imobilul situat in Ploiești, str. Văleni, nr.28) și completarea poziției 1156 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.Săpunari, nr.8) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr .267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ’ ’

Având. în vedere Referatul de admitere nr.70411/05.09.2014 emis de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Prahova, prin care imobilul situat âi str. Văleni nr. 28 având număr cadastral vechi 120129 a fost dezmembrat în imobilele

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „AzveR taraf bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ’ ’ confoirn Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția de Gestiune Patrimoniu si Direcția Economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Ari.4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată in Ploiești, astăzi, 17 decembrie 2014

Președinte de ședința,^/                Contrasemnează Secretari,


Paul PaiașOana Cristina lațbb/

/ /PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

TABEL

cu privire la modificarea și completarea poziției 269(referitoare la imobilul situat in Ploiești.str, Văleni, nr.28) si poziției 1156 (referitoare Ia imobilul situat in Ploiești, strada Săpunari, nr.8) din Anexa nr. 1 Ia Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind închiderea unor imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești ’ \

NR. CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA

SPAȚIULUI

SUPRAF.

(mp)

OBS.

269

i

Spațiu liber

-locuința

Teren aferent

S utila -39.80

92.00 în indivizrune din. totalul de 225.00

1156

1

Spațiu liber

-CI

S.utila =

93.58

S.0136.00

-C2

SOI .00

TEREN TOTAL DIN

CARE:

-240.00

-TEREN CURTE

-103.00

-TEREN SITUAT SUB CI

-TEREN SITUAT

SUBC2

-136.00

-1.00

-HASNA

-8.00 după cum figurează în balanța analitică

HOTĂRÂREA NR. 472privind modificarea unor poziții din anexele ia Hotărârile Consiliului Local..." al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și nr. 454/31.10.2011^, cu privire ia caracteristicile tehnice reaie ale unor imobile^       •

proprietatea municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Cristian Dumitru, Cristian Ganea, Constantin Popa, Gheorghe Popa, Iulian Bolocan, precum și Raportai de Specialitate al Direcției de- Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea unoi poziții din .Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești și a unei poziții din Anexa 1 la Hotărâre? Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 454/31.10.2011;

In baza prevederilor art.3și4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii ar. 7/1.996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin,. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrație publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE;

Ari. 1.(1) Aprobă modificarea poziției 749 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliulu Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile îi Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privai al municipiului Ploiești ccnfonr Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)Aprobă modificarea poziției nr.2 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliulu Local al municipiului Ploiești nr.454/31.10.2011 conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Aprobă completarea coloanei „Observații"’de la poziția 846 din Anexa ; Ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privim includerea unor imobile fa Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat a municipiului Ploiești cu următoarele caracteristici tehnice ale întregului imobil (incluși' spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință) :

 • - teren situat sub construcție în suprafață de 253,00 m.p.

 • - teren curte în suprafață de 74,00 m.p.

 • - suprafața utilă desfășurată 827,59 m.p.

Art. 3. Aprobă modificarea poziției 1161 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliulu Local al municipiului Ploiești im 267/29,11.2006 privind includerea unor imobile îi emv a1r.rdiâesc domeniul privai al municipiului Ploiești conforn

Art. 4. Aprobă modificarea poziției 1156 din Anexa I la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.1 î.2006 privind includerea unor iniobite în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privai al municipiului Ploiești conform Anexei 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Lppal al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 și nr.454/31.10.2011 rămân neschimbate                ’

Art. 6. Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplîfti^vprevederile prezentei hotărâri.

Art. 7. Direcția Administrație Publica, Juridic - Contencios, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

PRIMĂRI A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

cu privire la modificarea poziției 1156 din Anexa 1 ia Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. CRT.

ADRESA IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF.

(mp)

OBS

1156

LOCUINȚĂ

S.UTILĂ=93,58

S.C=136,00

TEREN TOTAL

DIN CARE:

-240,00

-TEREN CURTE

-104,00

-TEREN SITUAT SUB CONSTRUCȚIE

-136,00

J

1

ian de amplasament si delimitare

Sc.1:500


N=582455.8'


!   Nr. cadasfrai •

Suprafața mosuraîa

--------------7 ți. 2?'

Adrese imobilului            (trț ./ •

*ș • ■

j     155692

1

Z^Omp

W»t.'         .:

Sfrcdcs Sapuncn Mr.S.Muru Pfoîesiî,     .Șrohpvg.

r.v

V A-'? '

Cartea funciara nr.

135692

UAT j    Mun.P!oiesti — intravilan

1


m

H V» CC

a>

Ch


j                                          Date referiioare ia tsrsn

parcela hoîoiinta

^Wfta 1 feSfail J         «ni

i t Cc

240       f                    ! Teren delimitat cu gard de pinsa si ’emn

Total

240

Date referitoare ic construcții

Cod eoristn

~    'i       i        , î   Valoare de

Suprarota consfr» Io soi j    smp^zdore

Meniiuni

Ci

î 35mp

Locuința

C2

1mp            j

WC

1 Totci

137 mp

|

Suprafețe tofaîa îTK>surato=240njp Suprafața din ud~240mp ---r EXECUTANT SC Hambol! South Easf Europe SRL CtxtSrm «Kccut»5r»?»3 rrosuCTiLoritor fc îcrerr. <&?ecțiMmes întscnw» diYjsw&&e* espastrete îi CO'^SpCnefetLs -cewt&îa c« j-tGfîtGtea *f«n teren Semnciurc si stampiio

ÎNSFECTOR

Ccrrftrîr. intrcsS^cerec imcfc3-’îu» «> &c?s ie dcU >nirgrot« wetribu'rea ftufTîsruJaî cecsstfțrf

Semnătura si parafe

Beta:

Srâmptta 8CPI--   y.

/■

/

y

RELEVEE CONSTRUCȚII

Sc.îilOO

v’’

1

/. Nr. cadGSîro' I

ț

Suprafața rv.a surei a

Acresc Imobilului          n

a i"iă!

;<

r

- - -

Q3.SB mp

Strtsdc Sepu-art fs*r-5.Wun. Pf©#*

j Cartea funciara nrJ

"■*■--—------------—---- —

jj^ț ;    Piciesi'i — intravilan

1S î%i

<ai iii»

_ . isg

I

Denumire Hccoere

Suprcfaic utj’a

1

8UCATARJE

4.87

2

WC

0.88

3

HOL

U6

]

3UCATARIE

î 5

HOL

9.43

| 6

BAIE

5.29

7

\»Ai‘Zza=j"v/^

i                  * •*'tS

8

DORMITOR

15.54

DORMITOR

1       i 7.94

VESTIBUL

!       9.43

!

Ihol

1.54

Uh?_

’> DORMITOR

16.30țT.ȚI


■t JSj ; eeais-TF(gTT<- --■-.— PLOI EST? ă ROMÂNIA
CONSULTING' ? PROIECTARE e CONSTRUC Hi    c

C-7RADA MARAMURSS W- ■' PLOtSS'H 20țJ? ~'=i. C-W-K ' Ut ’ ' ii* Î2J6.34 F»-. C4-'’- SȘ 54 V

B,TS          DO3 2

Proiect nr.4/1        E.T
Beneficiari
PRIMĂRIA PuPlOPULUl PLOIEȘTI

SOLUTBLE TEHNICE SI ECONOMICE CUPRINSE ÎN PREZENTA DOCUMENTAȚIE SUNT PROPRIETATE INTELECTUALĂ A S.C. “CONSPRGÎECT” SA. PLOIEȘTI $1 POT Ff UTILIZATE NUMAI ÎN SCOPUL PREVĂZUT ÎN CONTRACT. DOCUMENTAȚIA NU POATE FI REPRODUSĂ INTEGRAL SAU PARȚIAL. FĂRĂ ACORDUL SCRIS AL S.C. "COIVSPRCiECT" S.A. PLOIEȘTI.

Proiectant generai;

S.CXO8SPROÎECT S.Â. Ro^sti

,i


DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR PROIECTARE

SEP PROIECT


ing.Mîhali Bogdan DABMA

Arh.AIexandru MIRCEA

Ing. Aicea Ssefîan


EXPERT ATESTAT M.LJLA.T.


sng. Aicea SîsîîanDATAÎ'FESni’AHjE 2001
A. PIESE SCRISE:
 • - Sinteza Raportului de Expertiză

 • - Raport de expertiză tehnică rezistență

 • - Breviar de calcul

 • - Tabel comparativ nr. 1

 • - Tabel comparativ ut. 2

 • - Planșe fotografice

B. PIESE DESENATE:

CR 55755 - 10290 - R 22 - Releveu imobil
PRIMIREA        .......Z.-. TlTJjȚDSgXPE^îT

Beneficiar :?R&L4BL4M?TiTC?K'L<H PLQ-EȘTf


VIZAT:

INST1 1 u i * A                           N uKizi șl

PRENL^/S

FUNCȚIA

Senrnăt

/șlasp

•Inspecția hi Construcții Lucrări Publice, Urbanism și Amenajarea Teritoriului a județului Prahova

•Inspectoratul pentru cultură a județului Prahova•f

>        •.                         .<S7îi

--                       -’ztrxneuîu.

.; .     ' ■        ■- '               ■         .-r;-:

-   v

-        - m."


                       .2.—? -- -                    i-L.-- 4, ■GErtEâLALȘ; Denumire proiect:

Amplasament:

Faza de proiectare. Nr. proiect: Beneficiar.

Elaborator expertiză:

Anul construirii:


Expertize tehnice ’ .foile cir Patrimoniul Primăriei Pic-Iești clădiresrr Supuneri nr. 8 Ploiești

\.uriri": :; ririrp;

Expertiză tehnică

4-14674

Primăria Municipiului Ploiești

S.C. CONSPROÎECT S.A. Ploiești

1909

1. Motivul si scocul efectuării expertizei Construcția expertizată a fost executată în anul 1909.

Ea a suportat acțiunile cutremurelor care au avut Ioc ei anul 1940. 197/, 1986 șt 1990, acțiuni care au produs unele avarii la clădire.

în conformitate cu O.G. nr. 20 / 1994 proprietarii construcțiilor avariate oe cutremure sunt obligați să facă, demersurile necesare pentru a-și pune clădirile în siguranță și întocmirea expertizei tehnice este prima etapă din acest proces.


Zjneadrarea constructivi în grupe si categorii

In conformitate cu normativul P 100 / 92 pct. 11.L7. completat și momfica^ *

construcția se încadrează la pct. ” a “ - construcții cu pereți structurali din.zicărie de cărămidă.

 • 3. Prezentarea metodologiei anlicațc        _             m .

La întocmirea expertizei tehnice s-a aplicat următoarea meiouotegie

 • -   s-au executat releveele construcției,

 • -   s-a identificat structura de rezistență a clădirii; £~".-

s-au observat și analizat la fața locului avariile existente la clădire;

 • -  s-au relevat numai avariile care se pot observa în prezent

 • -  s-au aplicat metodele de investigare “ E I “ ( evaluare calitativa ) șie' E 2 a f metodă de calcul curentă ).

La capitolul final s-a prezentat propunerea deciziei ne intervenție.                   _        ..

Precizez că verificările și studierea structurii de rezistență s-au efectuat în următoarele conuțn.

- lipsa cărții tștedcs ?. clădirii si 3 prvîcciriri us t« -țrtî rerit~v; -■ necunoașterea caraclerisxid&r Eriec- nșesaricv * ;ri-< ris v;?ta.cor j.

 • 4. Descderea cong^cpK dia punct âv vst?';v.Af-krerr^Lxzz<ibc;9: âe locuit expertizală an» o h'^-î.?«; ..rvOri. - ibrc.î: ?rierri" 1.


  y.;i

  firi A J ^mpîășată?^/


jn zona centrtuă a muslcipiiilui Ptoieșri pe sfr. Săpuneri nr. 3.                                  '-.-• - fc-^y

Această clădire a fost executată El amiî 1909, &r* u;;?.țri~îa de .. -.\-.-4ț : *e ieri- db’F.îUțîrne' este musai paner având și un beci parțial.

Dimensiunile generale în plan aie clădirii sunt :4,v x 17,69 m.

Înălțimea de la teren a clădirii este de con. 5,00 ru.

Locuința are camerele comandate având 3 dormitoare cu ruprafc'.e rrț.'r ■ Intre 16,5’0 ■*• j 8,9’1 fiecare, un hol ce 11.48 mp, sa W.€. de 4,80 mp și spații da rireuh.țri.

Psrdoselile sunt din dușumele din lemn.

Acoperișul este realiza* dintr-o șarpantă din lemn și hr/aritcare din tablă.

Sistemul de încălzire este realizat din sobe de teracotă cu gaze.

Clădirea are instalația electrică, instalație de apă și instalație ce gaze.

 • 5, Desgrigrea construcției din pnuct de vedere structural

 • -  fundații continui din zidărie de cărămidă;

 • -  pereți structurali transversali șl longitudinali din zidărie de cărămidă având grosimea de 28 cm;

 • -  planșeu peste beci și parter din lemn;

 • -  acoperiș realizat dirrtr-c- șarpantă din lemn șîînveiiiosre din tablă.

 • 6. Aprecieri privitoare la nivelele ds confort si uzură ale construcției..-^ fpgțalgWle aferente

Nivelul de confort al locuinței este relativ modest, aceasta având cale și W.C. în interior.

Nivelul de uzură al clădirii în general este foarte ridicat datorită în principal vechimii foarte mari a clădirii - 92 ari.

In conformitate cu H.G.R. nr. 266 / 94 durata normală ce funcționare z acestei clădiri este de 60 ard.

in conformitate cu Anexa nr. 1 din B.C. nr. 11/ 99 curat?, de existență ( viață } a construcției este de 100 ani.

Construcția expertizaiă și-a depășit cu mult durata normală de funcționare șî mai are numai 8 ani ca să-și epuizeze durata maximă de existență ( viață ).

 • 7. Descrierea condițiilor de amplasare

Construcția se află amplasată în zona centrală a municipiului Ploiești pe strada Săpunari nr. 8.

Din punct de vedere al zonării seismice amplasamentul respectiv se încadrează Ia zona B K de seismicitate având perioada de colț Tu = 1,5 sec.

Amplasamentul este plan și perfect stabil.

*■•■ Clădirea este fundată parțial în stratul de argilă parțial în umplutura existent în zona.

Nivelul apelor subterane este Ia peste 4,00 m adâncime.

gJ^crierțafecrilrEor de refrrveatie executate îg frecat

in urma acțiunii cutremurelor la construcție nu s-au executat lucrări de consolidare.

I^jdjțarea metodei E î -rezultate . interpretări. concluzii

■ * jJin examinarea vizuală a clădirii a rezultat că atât dementele structurale cât și cele ructUiSie au suferit avani în urma cutremurelor.

Aceste avarii constau în următoarele;

fisuri și crăpaturi înciinafe tn urii dintre pereții structurali din zidărie de cărămidă;

* degradări ale tencuielilor, atât la pereți cât și îa planșeu;

 • -   unele dintre           : din is-vi alt -•       •• j             -. .' .©.noifișașt d^patrezire

mai alesrapcteis^TissIcrînnora riersssr-.i-c pe ridând

9.2 - l-i cca^n.-. ::c dii-pS ă^fiârș *.«K.w au fo:. r <■■■ 't: ; rr^; -fo :^^ză:v -- ^igrvv^s.... gjifel încât în prezent s« se tz-ai p-x observe intctafitete zv<ilbi <țlr=~v. '.-,        iieeriisdi’sâsfbelor-

93 g^MâisaLM^si^^XLL^-SSîț^ciid                                 *

Jn acest caprite-se va 2H2>izs dacă și "r> ce măsuri» wnsra^h în grzercî șj^sfomul b; structural; jji special s® încadrează îs limitele prescripțiilor bi vi^.i?.-e rcfodr-xw }.« ^k-em-âr^' ri.; •scfifârffiarea anîbtrismfoă.

Evaluarea calitativă are pondere deosebită în stabiSrea cfess: de ricr. 05; ,cbî Rs și g deciziei de intervenție. Ea oferă o primă zpecierc asupra performanțelor scurtimi in raport cu acpuniie seismice.

Modul comparativ privind încadrarea construcția în iimiîric prescripțiilor în vigoare referitoare ia alcătuirea și conformarea antiseismică sum prezentele fc expertiza tehnică după cum unneaza:

 • -  Tabelul “ I ” - se prezintă modul cum suni îndeplinite prevederile normativului p 100 f 92 “ Proiectarea antiseismică a constmc^iJor de locumțs. sudai- culturale, agrozootehnice și industriale

 • -  Tabelul“ 2 “ - se prezintă modul cum sunt îndeplinite prevederile normativului P 2 / 85 “ Normativ privind alcătuirea, caicului și executarea structurilor cu pereți structurali din zidărie de cărămidă “.

în continuare se subliniază câteva caracteristici principale referitor ia conformarea generală a construcției din punct ce vedere aî răspunsului așteptat:

 • -  plairșeul peste parter este din lemn și ei nu asigură rigiditatea și rezistența corespunzătoare obținerii efectului de diafragmă ( șaibă rigidă ):

 • -  clădirea are o formă neregulată ( forma literei ’ L ’ ):

 • -  aria pSnurilor raportată la aria construită este pe direcția transversală de S.7-5 %, iar pe direcția longitudinala 8,36 %;

 • -  pereții structurali sunt din zidărie •learmată cu mortar apreciat la M4z, calitate mult inferioară mortarului minim M25z prescris de NP 2 - 85 pentru construcții similare celei expertizate;

 • -  lipsa sâmburilor din beton armat cu următoarele consecințe defavorabile:

 • - capacitate de rezistență redusă ia compresiune excentrica;

 • - capacitate redusă de deformare posteîastică;

 • - legături slabe între pereți la intersecții.

5 ■ 5j£orjLențarii_5Î concluzii privind analiza calitativă ~E 1 “ a structurii de rezistentă

După acțiunea fiecărui cutremur ( 1940,1977,1986, 1990 } la construcție s-au executai lucrări de igienizare și zugrăvire astfel încât în prezent la elementele structuri» de rezistenta uti te pcai^ observa mare lucru.

Sc observă în unii pereți portanți fisuri înclinate și verticale având deschiderea între 0,j mm — 10 mm.

Construcția a fost executată în anul 1909 când în România nu existau norme de protecție antiseismică și din această cauză structura de rezistență a clădirii nu se încadrează din punct de vedere constructiv în limitele admise deNP 2 — 85.

Datorită lipsei armăturii transversale a zidăriei și a mortarului de calitate mult inferioară ceim minim necesarcc modul de rupere “ a pereților structurali este după cum urmează:

- transversal - mod de rupere “ ductil “ 4 % din pereți

- mod de rupere “ fragil “ 96% din pereți


- longitudinal - mod de rupere “ ductil “ - 2 % din pereți

- mod de rupere “ fragil “ - 98 % din pereți

•«

Evaluările au fost făcute pentru cărămidă C 50 și mortar M4z. raportul dintre aria plinirilor și aria construită se prezintă după ClîCl. urmează;

transversm - —:--— -—-— ~ z.rj

Ac 117,69 ton3tafcl ■ *•*“£ - Vil

As


10. încercări nedjstrartive

Structura de rezistență existentă nu -s fes K        . ajîrtc-ral “ încercărilor nedisiructive pe

materiale “ datorită importanței reduse a vid-b Șspe tfzata •'..; ri :-r:. ••/. câ s-a putu-         dește!

de corect calitatea mortarului catontiî cu'.: î r-_'; ir<rt;z:          pî.ncafâ care în general

mortarul zidăriei se prepara mai nuk cu var. ccmualea de ciment adăugată fiind mic? ssu chiar inexistentă.

33. Evaluarea cxntitafivă

11.1 Calculele structurale au fost efectuate cu ajutorul men.Cei E 2 a “ — metodă de calcul curentă.

Metoda E 2 a

 • -   s-au calculat capacitățile de rerister/â pe fiecare element ir. parte și apoi :: structurii în. ansamblu;

s-a calculat sarcina seismică de cod P 100 / 92 ( Snoc );

 • -  s-a calculat încărcarea seismică convențională capabilă a construcției ( Scap ); s-a calculat coeficientul “ R “ - gradul nominal ce asigurare Ia acțiuni seismice.

In final s-a făcut și o verificare s fiecărui element structural în parte calculând câte un “ R “ ca fiind raportul dintre Scap. (capacitatea sa portantă ) și Snec. ( sarcina seismică necesară numai pentru acel element calculată funcție de masa care acționează acel element structural ).S-a făcut și această verificare întrucât planșeul din lemn existent nu asigura o șaibă rigidă în planul său.

Forța tăietoare seismică de pază s-a determinat corn. NP 100 — 92 luând în considerare coeficienții specifici amplasamentului în municipiul Pioleșt*.

a = 0.S0 — clădire clasa IV -a de importanță

Ks = 0,25 - zona seismică de caicul “ B ;i

£ = 2,5 - construcție rigidă ( T < 0.7 sec. )

V = 0,40

Valorile coeficienților seismici ‘ Cs “ rezultate sunt;

CT = 0,20 CL = 0,20

Forța tăietoare seismică de bază;

Sț = Sl = 28,241

,      11.2 Din punct de vedere al siguranței structurii existente ia acțiunea încărcărilor gravitaționale,

in urma calculelor efectuate, a rezultat că elementele structurale șî structura de rezistență în. ansamblul e‘ poate prelua aceste sarcini în condițiile în care toate elementele din lemn care prezintă fenomene de putrezire sunt înlocuite. • -  transversal — ite-gp — 19,301

 • -  loEgiîudind-Scap ~ lS,Sc ș.

H.a ModvJ de vieL---TA;-iafg si gr ::~-T             :-          ’■ nvțiâaf reâaaâBB

r=Lî£

Snec

transversal - R =


19,83

56,75


= 0,348


longitudinal — R =


18,8S

53,79


După cum se constată din calculele efectuate valoarea “ R " a gradului nominal de asigurare ia acțiuni seismice este R = 0348, această valoare fiind nâ mică în raport cu cerințele normelor actuale bip IOC - 92 și completarea NP 160 — 96 care recomandă pentru construcții existente făcând .parte din clasa IV-a de importanță tm R^ i 0,50.

11.5 Corelarea rezultatelor. mterprgtsrikc si concluziilor metodei E2a cu cele obținute jrin metoda El

Lipsa armării zidăriei, marca scăzută a mortarului, lipsa pianșeuîui din beton armat, a centurilor din beton armat și a sâmburilor din beton armat semnalate în cadru! metodei c El" {analiză calitativă ) ca fiind deficiențe importante ale structurii din punct de vedere constructiv au fost confirmate prin calculele efectuate caro au pus în evidență un grad nominal de asigurare la acțiuni seismice “ R “ redus, mai mk decât cel minim admis de normele m. vigoare.

p^Aclkarga mețpdei T2c                  _           _  .....„ _ K

întrucât în cadrul investigațiilor efectuate în cadrul metodelor ‘‘ti " și " fc. 2a *" au rc-zuitat elemente suficiente pentru stabilirea unei decizii de intervenție, nivelul de analiză structurala s-s oprit la aceste 2 metode, ne mai făcând în continuare investigări suplimentare cu ajutorul ueot metode mai complexe.

13. încadrarea crnistrurtiei fe dasa de risc seismic t «h£KF WC - *2 ^moietaț k

Din punct de vedere a! riscului seismic în sensul efecteiOi pro a ite em caracteristice pentru amplasamentul respectiv, clacirea expertrzata se mcadre *- -c *-corespunzând construcțiilor la care probabilitatea de prăbușire este redusă dar la care sunt aș ep. -degradări structurale majore la incidența cutremurului de proiectare.

MMropmnerea deciziei de intervenție

14.1 Având în vedere performanțele seismice ale structurii de rezistența, a consti jc^ei se impune ca necesar ca ia această clădire să se intervină.

Drept criterii de performanță seismice avute în vedere Ia luarea deciziilor de intervenție au stai, următoarele:

structura«rezistență . construcției . rost concepu» ornai pem sarcini gțavtațfomfc gradul nominal de asigurare la acțiuni seismice “ R J el construcției                   ; ,•

mai mir ă„«t -0,50 reconioiai ielff 1» - 92 pefflro constracț» făcând parte ta clasa TV-a de importanță;

... . .

ciasa de r*S€ rebmrir RS •• ie       z ~c~                        mpvnw                 țț.

intervenția Za clădirsa îxișteneă                                               y ’’              ' '

In expertiză. se propune c singură vad a~X •?■: -.ix-wv Țs. £ 3 -,u ■ .   <

■l.


A.vâiidîii'vedere starea de urară, XX fizica p t-vrol? rotula trmKȘriî a XăritdL^esidaeu jjj^e acîăGîrii ( 92 ani ), aceasta depășind cu mult dtr-rta K-nnclă de :uncrio-r?.rt- ca având iwîțiaîSașiii „jqji 13 epuîzșjea uuiald maxime de axisteajl ( ■daț? ) și vturi rîchxt -u tlc s^jeîk;, sc ptopuiie bșneficianilui o singură variantă de intervenție și aninne d?RK'!a^a copiată « riăcirii.

în expertiza nu a fost propusă și g e uoua vîirian^ care să cuprindă ocnscEaerea clădirii, Țjv^ucât lucrările care ar trefcuit executate îs clădire la fimdsjig pereii, planșea. acoperiș, finisaje și ;ri5îglații ar costa cca. 79 % din valoarea de înlocuire a clădirii, și în finul ar rezulte o construcție care ar avea un grad de confort relativ modest ca și sn prezent șî dădirea ar zsnXis m continuare uzata dtn punct de vedere moral.

14.3 Bmdam.entareg tehnologiei de ș^ortie

Lucrările ce demolare propuse în expertiza tehnică se pot executa cu ajutorul tennoiogiei clasice aplicată in cazul unor asemenea lucrări pe baza, unui proiect de demolare special întocmit pentru aceasta.

14.4 Fundamentarea economică

Costul lucrărilor de demolare ( C ~M ) propuse în prețuri decembrie 2000 este de cca. 35.000 mii lei (inclusiv T.V.A. )

15 Conduziik și propunerii expertele;

în conformitate cu cele arătate mai sus, cc-astt-îcpa expertizată se încadrează la clasa de risc seismic RSII - clasă corespunzând construcțiilor la care probabilitatea de prăbușire este redusă., dar ia care sunt așteptate degradări structurale majore Ia incidența cutremurului de proiectare.

Având în vedere starea de uzură atât feică cât și morală foarte avensată a clădirii, vechimea mare a construcției ( 92 ani) aceasta depășind cu mult durata normală de funcționare și având numai 3 ani pentru a-șî epuiza și durata maximă de existență ( viață ) și gradul ridicat de risc seismic. se propune beneficiarului c singură variantă de intervenție și anume demolarea completă a clădirii.

în expertiza nu a fost propusă și a doua varienS. care să cuprindă consolidarea clădirii întrccât lucrările care ar trebuit executate la clădire. Ia fundații, pereți, pianșeu, acoperiș, finisaje și instalații ar costa cca. 79 % din valoarea, de înlocuire a clădirii și în feal ar rezulta o locuință cu un grad de confort relativ modest ca ți în prezent și locuința ar rămâne în continuare uzată din punct de vedere moral.

EXPERT TEHNIC

Ing. ALDEA. ȘTELIAÎj

SC- OONSPROECT SA Pic-ieșu


7- .r 3'          iLrriripî uLt ?k-ieșU

"•■ .•.»-'                    cir 'aitimomui

7 -i • .aii -: Pkricșî: - '.ȚlSdire crr. -Sâpunari

■ *-! jAjîî

. - 7 ■ • -•• .îză ; Ii

BREVIAR

PE CALCULL Date generate

 • - Amplasament:

 • - Beneficiar:

 • - Denumire proiect:

municipiul Ploiești str. Săpunsri ar. §

Primăria Muîdciihuui Ploiești

Expertize tehnice Imobile din Patrimoniu! Primăriei Ploiești Clădire Ploiești str. Săpunsri nr. S

- Faza:

Expertiză tehnică

Z. Prescripții de catesi

întocmirea expertizei tehnici s-a făcut având în vedere în principal urătoarele prescripții

tehnice și normative: -? 100-52

“ Normativ centru prciecatrea antiseismică a consteuctiilor de

-P2-85

locuit social-culturale, agrozootehnice și industriale”

“ Normativ privind alcătuirea, cal cuiul și executarea structurilor

- STAS I0IO1/A-7S

dm zîdane potianta “

“Aciuai în construcții - greutăți tehnice și încărcări pc-nuanante”

3. încărcări ce caku" sl cnegnent seismic gîooai

Construcția existentă a fost verificată pentru zona ’x B “ de seismicitate având perioada de colț Tc ~    sec. și clasa IV-a de importanță.

Masa construcției


& de asigurare antiseismică, este:transversal — ±c = 24,763 i

 • -  longitudinal - Tc = 23,6351

F?rie_ți• e .oa-e capabil5

 • -  transversal -3cap = 13-,SC-t

 • -  longitudinal - Scap -1 L3&

Forte seismice necesare

 • -  transversal — Snec = 56,761

 • -  longitudinal - Sr.ec = 53,791

Grade nominale .de asigurare la a-iu--.: seismice
întocmit.

Ing. ALDEA STELJAN

Expert tehnic atestat M LnAA".

_t , ’      -"27      ~ ’

5^' . . . '

S.C. CONSPROIECT S.A

Ploiești


Pr. tir. 4- 14674

“E.T. - Clădire sli. Sfipunari nr. 8 - lAoicșt» “


TABEL COMPARATIV ■

cu modul în care sunt îndeplinite prevederile normativuluiP 100 - 92 privind alcătuirea și conformarea antiseismicii a imobi lului


Tubei I

Cont inului prevederii

Alcătuire structuralii roate

(..tbsfii't njîi

Enujițul articolului pe scurt

Prevederea normei

1

2

'i

4

Fonna in alun si elevație

■ Planul (art. 4.1.1.)

Regulat, compact, sinicli ic

Clădirea urc o (mmli neregulată • forma litere" b"

- Intrânduri, ieșinduri

Mnx. 1, /4

Are ieșinduri > L! 4

Dimensiunea în plan

Max. 40 m

Lungimea clădirii - 18,91 m

Retrageri gnbariliw, (nrl 4.1.2)

FSt'îi rfisimelril

Nu c cazul

IVeyeileiUțaiBțata

' Transmiterea înriituBrllor In ftnida|li (art. <1 3.2)

Transmiterea dlrcutft

TratVJnutcre/’irectA

- Conlucrarea spațialii înira etern cute veilivule (nit. 4.3,2 )

Șaibe rlgitlo ți rezistente

Nn ai-: :..iil»! rigide șl h“. r li-Jil!

- l’luiișecbte conformate

FM goluri exagerate

.Pl.inșeul peste parter i.lin lemn .iu arc i. ■aut

Rigi<lilă|ite de ansamblu pe direcfiile principate(art,4,3.4 )

Valori apropiate

Rigidite|ilr. apropiate

Dispunerea șierejilor pentru prelucrarea torsiunii (art. 4.3.6 )

Pereți cu rigidiliitn spotilii suficient de depărtați

Nu urc pci’cjf i-.tt rigiditeie sporită «nficter.t cta ctepUrtiili

Elemente structurale ductile ( att. 4.3.8.)

Mti nro elemente dniclurnte ductilo

- Structura (art. 4.3.9.)

Subsol cutii! rigizii'

Nu e cazul

Rosturi antiseismice (art. 4.4 )

Mărime eorespuip-ălnriro

Nn fi nexul
Ploiești


“B.T. - Clădire siv. Săpwnati nr.8 Ploiești "


TABEL COMPARATIV

cn modul în care sunt îndeplinite prevederile normativului P ?. - 85 privind alcătuirea ți conformare:.! imobilului


Enunțul artic'oîuiui pe scurt


Conținutul prevederii _____________________________

......         Prevederea normei -----------— ....... - -


Tabel 2

Âicătufrea structurală reală


Materia ie

 • -   dimensiuni cărămizi (tab. 1)

 • -   mărci minime ciirftmizi.și mortar (<ab,2)

Alsltmțs^

 • -   dispunerea pereților (art.3.

 • -   șaibe orizontale (art.3 .1.6.)

• subsirt’Ctiirft(mL3.l,7.) înălțime limitată (tab. 4)

Pereți structurali

“    grosimea mi uimii (art.4. î, 1.)

<- înălțimea nivelului (ari. 4.1.5.) goluri pentru coșuri (ttrt.4.1.6.)

 • -   pereți plani, coplanari

( arl.4.2.2.)

 • -   legătura între pereți și asize de înălțiinc diferită (art. 4.2.4.) cărămizi pline formal 240 x 115 x 63

l pentru grad K seismic C 50 ; M 25

pe două direcții ortogonale

rigide sistem rigid

pentru grad 8 seismic, sistem fagure Umax•

12 m, n - 4 niveluri

24 cm

inax, 16 b (16 x 28ta 4,43)

in afara grosimii peretelui

să formeze o rețea ți să lege fațadele opuse

realizată ai sâmbure b.a. pentru prelucrarea dlsconiimiititților cărămizi pline formal 2X1' x l 'i < ui

cărămidă C 50, mortar Ni 4

pe două clivei.ți ortGgonalc

mi arc șaibă rigida

nu ara sistem rigid

II ’■» 4,30 m

28 cm

H niv. -= 3,50 m

în Mura grosimii peretelui

formarii o rețea șl leagă fațadele Wț

nu este cazul

FISA MIJLOCULUI F!X

Nr.tmenar M St 1976      Cort: 211.01.00.02. A.03

Fel, sate, nr, data dccurent pnswserta


VaCoar» de tnwxntar     18.880

Artsoc&Eare îurtffiia


Denumirea miiiocidu fix si caracteristici tehnice Gestiune - Direcție de Gestiune Patrimoniu- Fd imobiliar si Contracte!

{Data darii in foiosirta / intrării in patrimoniu ■ Reabilitare / consolidare { A       2014

! Anuli Luna

î

i Data amortizării complete


Adr. 27tX08.01.2G15 ; cf HCL 470/17.1Z2014 sT=24O MP( teren curte=1Q3mpderen situate sup C1 =13SMP;C2=1MP); cf Adr DGP.Serv Vaferifcare nr.501/19.09.2014 teren dom

i Anul

crivat evaluat SC FIDCXNR.150aA5.05.2014 ,S=240mp: (*)

Luna........................................

311-12-2016

' /

Durata nomafa de foncttonare;..

......Iutii.........

i

ACCESORII

Nr. inventar de fa număr ia rajmar

Dccumentd (data, feiut, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea viorii mijloctAii fix

Ufet (MP)

Debit

Credit

Sold

M S1 1976

3C-0&2014;60

ADR 501/19-992014 (cf Adr DGP.Se-z

Vs<odfcare nr.50l/19.C9.2614 teren Corn prâSl etaISCFIDOX)

240

70.S8O

î      7S.880.00

Î

M SI 1976

30-12-2016; 80.4

PVDE38I19.01.2017, tJFEEEKȚE DiM          240

REEVALUARE 1X2016 - IPC li

<.419,84 î

77.463,16

1


FISA MIJLOCULUI FIX

Nr. ™, r™    «-2 S2 0050 Cont 212.Q2.QQ.Q2Jk.Q3

FcL seeie, nr, dsts rfacymerâ picxsnîsata


Votase tte îmertar Amafizara iunara


5,6303


10,02

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice Gestiune - Direcția de Gestiune Patrimoniu- Fd Imobiliar st Contracte

WC DIN ZID

str. SAPUNARI, Nr. B

Reevaluare 2013: evaluatorul a estimate o

Sc==4.5mp;Su=3.60 mp, la preluare nu a fost înscrisa raci o suprafața; durata propusa de evaluator = 90 luniGrupa.


Clădiri d© locuit hoteluri si cămine, in sfera de:


QoaA de clasificare


Data darii in folosința / intrării in patrimoniu "©abilitare i consbiidEr Anul......S..............................

Luna 01


Durata normala de funcționare: .9?.....luni


Data ultimei resvaiuari


30-12-2016


Norme cte amortizare

1,11 %/an

ACCESORII

Mr. inventar de ia număr Ia număr

Dacumenîu (data, fetus, numărul)

Operaiiite care privesc mișcarea, creșterea sau csminuarea valorii msjfocului fix

UM (MP)

De'sît

-----------r----—-----

Credit j     Sold

—— --—— ----

j

i

I12S2 005S

31-12-2002; 1

PV 1131-17-2032

4,5

5,8303

j        5t8303

ȘL?520059

31-12-3X3; Offl»

REEVALUARE 2033

4,5

6.005,792

6.011,6223

55 S2 0059

i

30-0&-2C05: 1

DSNOMtNARE U1-C7-2005 cf. teșea 34&2034

4,5

0,0023 Ș       6.011,62

B-2S2 0059

30-12-2013; 80.4

Eliminare arr-crtîzare cum viata -reev 2013

4.5

4.568.6S ■       1.442,73

IF2 S2 005S

30-TZ-20Î3:80.4

PV 121264/14.01.2014 - reeisfuare S.C.

Ftdax (svaiuatcr autorizat. ta 31.1Z.2012

4,6    :       642.68

i

2.085,41

*-2 32 0059

30-12-2016; 80.4

PV CE3819.01.2017, DtFEREMTE OK REEVALUARE 125016- iPC (Anexa 1a)

4.5

14,39 !       2071,02

i


FISA MIJLOCULUI FIX

Wr inventar H-2S2 6O60 Cont 21£®MM5.C2.A.63

Fv‘, serie, itr» dafta dcscunvsrit proveniența

Grupa

Consrtructii si instalații tehnologice pentru alimentare cu apa si canalizare.                                       «i;     ,

Vatoare de inwnta: Amortizare lunara


11,3712


25,41

Denumirea mijtocuiui fix si caracteristici tehnice Gestiune - Cirectis de Gestiune Patrimoniu- Fd imobiliar si Contracte


BASNA

str. SAPUNARL Nr. 8

SAPUNARi NR.8 Reevaluare 2013: durata propusa de evaluator = 72 luni, Reevaluare 2013 . evaluatorul a estimate V=8mc


ț Codul de

I clasificare

i

jData darii in foiosinia / intrării in patrimoniu

i Anul

! Luna......®.1..................

îraa amortizării complete

I A 4     2018

Anul...........................

Luna.....J.?..................


1,8,13


1969


Reabilitare 7 consolidare

Oaia


Db'F ar™


Data ultimei reeveluari


30*12-2016


Durata nomiaia de funcnonare: .7.2....Juni

1,39 %/ar.

Norme de amortizare

ACCESORII

Nr. inventar ae la număr ia număr

Documentul (data, fesul, numarui)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea vaioiii mijlcct As fix

UM (MC)

Debit

Credit

Soîc

s-ssaoceo

31-122032; 1

PV l?3i-12-a»2

8

11,3712 !

11,3712 ;

y-2 S2 3066

31-12-2003 0000

REEVALUARE 7003

s

1Z135.3779

=

12.190,7491 |

!J-2 SZ 0060

3005-2055; 1

DENOMiNARE 01-C7-2D05 cf. tegea 343/2001

8

0,0609

12.196.75 \

i

ff-2 S2 0050

30-12-2013, 60.4

Ei'txntns’T! ș^rorUzare           -reev 2013

3       :

l

IZ 196,75

c.oo i

B-2 S2 0066

30-12-2013.60.4

PV 121264? 14.01.2014 - ree^are SC.

Fîdcx         ațXsxUaOte 31.12.2012

8

2.214,83

2.214.83 i

IF2S20G80

SC-12-2Q16; 8C.4

PV DE38J 1S.tJ1.2017, DIFERENTE £SN

nnjc «-»<»»*-----jw»

&

:          15,25         2.199.55 !

FISA MIJLOCULUI FIX

rs. imens®- •-< S2 0055 cent 212.00.tMJ.5ZA.03

Fel, serie, w, data dccurosr. proveniența


230,6691

102,39

Denumirea mijioctrfui «x si caracteristici tehnice Gestiune - Direcția de Gestiune Patrimoniu- Fd imobiliar sr Contracte


vaSeere de inwrtar Amortizare lunara


CASA

str. SAPlftlĂRI. Nr. 8

Adr. DGP.Swra Locativ nr. 270(01.2015 ;cf HCL 470/17.122014 actualizare Su=93.5B mp;

SAPUNARI NR.8 Reevaluare 2013: durata propusa de evaluator = 90 tuniA 4    1369

Anul...........................................

Lima......??.................................


Data amortizării complete „ , 2020 Anul


30-12-2016


Durata tiormaia de funcționare: .89.....luni.


Norme de amortizare


1,11 %/an


ACCESORII

Nr. inventar de ia număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau cfirtrinuarea «Sorii mijlccufei fix

-

( UM(MP)

Gred'l

Sold     j

i

4

MS2 0Q55

31-12-2002 1

PV 1/31-12-2002

110

230.6601

230,6691 j

M S2 0055

31-12-2003: 0000 i REEVALUARE 2003

i 110

1

61.gfe.5828

61.796,2519 :

MS2CG55

30-36-2005; 1

□ENQMINARE 5107-KCE cf. fcgsa

348/20)4

1W

0.0019

61.736,25

H 82 0055

30-12-2013; BC.4

Eliminare amortizare cumulata -reev2013

110

54.350,36

7.415,89

J-1 S20055

30-12-2013; 80.4

PV 131264/14.01.2014 - roCAStare S.C. FStox .'e-.sl'uate' autorizat) fe 31.12.2512

110

42.640.92

ț     50356.81

f-1 S20055

31-01-2015; 80

HCL 470/17-12-2014

(A<Jr.DGPnr.27W01.ÎS15 actualizare

Str=S3.58mpcriiCl)

53,58

i

7.472,12

42.584.69

-

M 520055

30^2-2016; 30.4

PV DE38 /19.01.2017. DFEREMTE DW REEVALUARE 122016 - PC (Anexa ta)

93.53

293,83

42290,86


-   aria plinunior / aria construită pe

pentru grad 8 •- ;nin. 5 %

transversal -■ 8,76 %

- ’ .................\

/               direcții principale (tab. 6)

longitudinal - 8,36 %

/        - suma plinurilor/lungimea

pentru grad 8 - oxt. 50 %

transversal - est. vtir.34 %-i-100 %

peretelui (tab. 6)

■■ int.75%

longitudln.nl - ext. var 77% t- 80%

■ lățimea pitmuilor de zidărie simplă

pentru grad 8 -ext. colț : 1,50 m

«ri, colț - var. 42. +1,30 tn

(tab, 6)

•ext, interm.: 1,25 m

ext. interm, - var, 50 + 1,20 m

-tnlMlSa^ri-lilor .de. zidărie

• interior      1,25 m

interior ~ var, 42 -t- 2,30 m

prevederea tic stâlpișori (tab. 7)

obligatoriu

nu are stâlpi ț-ori din b.a,

- centuri de beton armat (uri. 4,4.3 )

obligatoriu

mi arc conturi din b,a.

- armare centuri (tub. R)

pentru grad 8

nu arc centuri din b.a,

■■ Ia interior

- mirt. 6,5 cm*( 013 37)

• Ia exterior

mitt. 7,8 oitf (OR 37)

- material (ari. 4.5.2)

beton armat monolit

nu are buiandrugi din b.a.

£130585

- rigide (tab. 9)

<lla b.a. monolit, elem. Cu swpmbetoruirc sau panouri cu bucle

mi arc planșec din b.a, - are ptanțen din lemn

‘Sifetasțț.ițLCfiaikâ.1

- siatetn spațial rigid

subsol sau fundații continui cu două rânduri de centuri din b.a. la partea ele sus ți de .jos a fundațiilor (la clădirile cu II > 9 m);

subsol sau rețea de hmcjațil continui cu dorul rânduri de centuri din b.n. (la partea de sus ți de jos a fundațiilor)

nrc fiitv.kițli din cărămidă fîlrii centuri din b.a.

' k Vt

big. ALDEA STEI JAM

1 V ti AvriAri L'*Snî/'Suprafață tșrsn =161.00 mp


Teren intravilan de vanzare, zona Centrai, 161 mp

40.000 EUP

:      X2L8I30DS

S?

4 sfi


161 mp                                ln*ravilan

12 m                             DA

1

Construcții

yiVîtati

.Apa, Canalizare, Gaz, Utilitati pe teren

-                 Oportunitate de investiție. La sosea, Acces auto, Teren

împrejmuit

îi..: >s: Străzi asfaltate, Iluminat stradal Mijloace de transport

CEI


Taxe notariale

Valea re preț imobil in lei: 182.624,00 Lei

Total taxe notariale:         2,747,54 Lei

Rec ort a


Acest site folosește cookies


Ploiești, Central, str. Sapunari - VIG22S49


Teren Intravilan Pkiesf»ORAR

08 00 18 0


<p ta teren. 3


mi.dupa care se desch’


Agentul propietatiilegat cu anunțul - d3F'*3 "oturi


ID: 8LG03GK2KF8

Status:              retras !a 5 mai 2017

Zile in piața:           243 zile

Primul preț solicitat: 74.000 CUR

Ultimul preț solicitat 69.000 EUR

230 EU R/mp


Sursa:      Agenție Imobiliara

Telefoane: 0344102538,0722949325

Actualizat: Imobiliare .ro - 05.05.2017


Caracteristici proprietate:

Tip teren:

Clasificare teren:

Suprafața teren:

Front stradal:

Utilitati:

Acces / amenajare străzi:

Utilizare:


Construcții

Intravilan

300 mp

9m

Curent, apa, gaz, canalizare

Asfaltate sau Betonate rezidențial, comercialUltracentral zona (OMNIA} casa (renovabila / demotabila) in suprafața de 125 mp, teren aferent 330mp.


ș.’țrn-

--ser-

’vÂtîr?

Evoluția prețului cerut

Ctrtsns»nGKitui osEvaluare-GEV «0 tîranrtifwțd* EwluareANEVMtÎO16! «whawd        «raf»r ca eropr<lia» comM.-aWiescstra«șiackJ pst

* .rl—• ;>->a,. nnrf»^HMto«7iri<nvtfhnmn>hrrir<K?'l>Murnire n rarru-t,i«                              .„alr;;nrt<*riv’W»<Urnnrar* Wtwfi

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. /££./...

CAIET DE SARCINI

Privind vânzarea prin licitație publica deschisa cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692 număr cadastral 136692

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CAIET DE SARCINI


Privind vânzarea prin licitație publica deschisa cu strigare a imobilului ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692

1. OBIECTUL LICITAȚIEI

Obiectul licitației îl constituie vânzarea imobilului în suprafața de 240 m2 din domeniul privat al Municipiului Ploiești situat în Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692

Obiectul licitației este stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

2. INFORMAȚII GENERALE DESPRE IMOBILUL SCOS LA LICITAȚIE ÎN VEDEREA VANZARII

Imobilul situat în Municipiul Ploiești str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692, scos la licitație în vederea vânzării este proprietatea privată a Municipiului Ploiești.

 • -  Suprafața totală: 240 m2

 • -  Construcție cu destinație Locuință: Sc= 136 m2, Su = 93,58 m2,

 • -  Construcție cu destinație WC: Sc= 1 m2,

 • -  Teren curte: 103 m2,

Construcția a fost expertizată tehnic în anul 2001 și propunerea expertului este ca unică soluție demolarea completă a clădirilor existente.

3. DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPĂRII LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚIILE DE ELIGIBILITATE

La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoană fizică sau juridică, în situația în care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • A. Persoane fizice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1

 • b) Copie după actul de identitate

c) Declarație pe proprie răspundere, în forma autentica (notariala), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt

conforme cu originalele;                                :i '

 • 2. nu se află în litigii eu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului.integral înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare; ; 2

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

 • d) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • e) Dovada achitării caietului de sarcini;

 • f) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • g) Dovada constituirii garanției de participare la licitație

 • B. Persoane juridice

 • a) Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1

 • b) Copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv pentru persoane juridice;

 • c) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că societatea nu se află în litigii, în stare de dizolvare sau de lichidare, reorganizare judiciară sau faliment;

 • d) Copie de pe certificatul de înregistrare fiscală (după caz);

 • e) Declarație pe proprie răspundere, în formă autentică (notarială), din care să rezulte că:

 • 1. documentele prezentate sunt valabile, iar fotocopiile acestora sunt conforme cu originalele;

 • 2. nu se află în litigii cu Primăria Municipiului Ploiești;

 • 3. în cazul adjudecării licitației, va achita contravaloarea imobilului integral înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare;

 • 4. în cazul adjudecării licitației va achita toate cheltuielile notariale privind încheierea contractului de vânzare - cumpărare.

 • f) Dovezi privind achitarea tuturor obligațiilor către bugetul local și bugetul general consolidat, prin prezentarea unor certificate de atestare fiscală, eliberate de organele fiscale competente (Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, Primăria Municipiului Ploiești, Direcția Generala a Finanțelor Publice) - (prezentate în original, în copie legalizată sau în copie conformă cu originalul și care să nu fie mai vechi de 30 de zile);

 • g) împuternicire de la asociați pentru reprezentantul legal al persoanei juridice, în forma autentică (notarială);

 • h) Informații generale despre firma, conform anexa nr.2;

 • i) Dovada achitării caietului de sarcini;                                            >

 • j) Dovada achitării taxei de participare la licitație;

 • k) Dovada constituirii garanției de participare la licitație.            £ £'         ;

Toate documentele și informațiile solicitate reprezintă condiții elimiiiațorii.

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de participare la licitație.

4. ELEMENTE DE PREȚ
 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice deschise, cu strigare pentru vânzarea imobilului situat în Municipiul Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692, număr cadastral 136692, în suprafața de 240 m2, este de 194.795 lei fără TVA. Acesta a fost stabilit având în vedere Raportul de evaluare nr. 55/31.07.2017.

4.2. Prețul de adjudecare al licitației va deveni preț în contractul de vânzare cumpărare, la care se va adăuga cota legala de TVA.
 • 4.3. Termenul încheierii contractului de vânzare-cumpărare al imobilului este 60 de zile, de la data adjudecării.

 • 4.4. Pasul de strigare la licitație este 5.000 lei;

 • 4.5. Garanția de participare la licitație este 15.000 lei;

 • 4.6. Taxa de participare la licitație este de 1000 lei;

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie.

 • 4.7. Contravaloarea caietului de sarcini este de 1.500 lei.

Caietul de sarcini se achiziționează de la Direcția Gestiune Patrimoniu, Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu, din Ploiești, str. Emile Zola nr. 8, etaj 1, cam. 8.

 • 4.8. Criteriul de atribuire

Prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire al licitației cu minim 3 pași.

 • 4.9. Valoarea adjudecată va fi achitată integral până la data semnării contractului de vânzare/cumpărare la un Notariat public, prin virament în contul Municipiului Ploiești RO18TREZ52121390201XXXXX deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

5. INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

Municipiul Ploiești, cu sediul în Ploiești, B-dul. Republicii nr. 2, județul Prahova în calitate de proprietar, organizează licitație publică deschisă cu strigare în vederea vânzării imobilului în suprafața de 240 m2, din domeniul privat al Municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692 număr cadastral 136692

Data, ora și locul de desfășurare a licitației vor fi menționate în anunțul publicitar privind organizarea licitației.

Anunțul publicitar aprobat constituie anexă la Caietul de sarcini și va fi predat către solicitanti la achitarea Caietului de sarcini.

A. Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa în număr nelimitat orice persoană fizică sau juridică, română, care îndeplinește condițiile de eligibilitate, conform legislației în vigoare, în situația în care este declarată calificată de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație prevăzute în capitolului 3 al prezentului caiet de sarcini.

 • 2. La licitație vor fi calificați participanții care au transmis toate documentele solicitate prin caietul de sarcini și fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local și bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice participant care nu îndeplinește, prin documentele prezentate, condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare participant poate depune un singur dosar de participare la licitație pentru imobilul licitat.

 • 5. Documentele din dosarul de participare la licitație vor fi redactate în limba română și se depun într-un singur exemplar semnat și stampilat de către participant. Dosarul are valabilitate 60 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea dosarului de participare ia licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

B. Garanția de participare la licitație
 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru vânzarea imobilului, ce aparține domeniului privat al Municipiului Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, str. Săpunari nr. 8, județul Prahova, Carte Funciară 136692 număr cadastral 136692, în suprafața de 240 m2 3, este în suma de 15.000 lei.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Ploiești sau prin virament în contul Municipiului Ploiești R023TREZ5215006XXX00128 deschis la Trezoreria Ploiești, CIF 2844855.

 • 3. Participantul va pierde garanția de participare daca își retrage dosarul de participare la licitație după înregistrarea acesteia și înainte de adjudecare și de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a participantului declarat câștigător și a celui clasat pe locul al doilea va fi reținută de Municipiul Ploiești, până la momentul semnării contractului de vânzare cumpărare de către câștigătorul licitației, urmând ca după aceasta dată garanția să fie restituită la cerere.

 • 5. Celorlalți participanți declarați necâștigători li se restituie garanția de participare depusă, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a dosarului de participare la licitație
 • - numele participantului și adresa acestuia;

g'/                                        '4'

 • - denumirea licitației și a imobilului pentru care depune dosarul de \

participare la licitație;

 • - “A nu se deschide înainte de data de....................... orele...........vor nota

data și ora de desfâțurare a licitației menționate în anuțul publictar privind ffi&gnizarea licitației.                                                                                                                                  : ■ •••••■>■•

 • 3. In cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor nu se depune nici un dosar, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depune un singur dosar valabil, procedura licitației publica va continua.

 • 5. în cazul în care până la expirarea termenului limită de depunere a dosarelor se depun mai multe dosare dintre care unul singur îndeplinește condițiile de eligibilitate, procedura licitației publice va continua.

 • 6. Dosarele de participare primite și înregistrate după termenul limită de primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație și înapoiate deponenților fără a fi deschise.

 • 7. Participantul va numerota, va semna și stampila fiecare filă cuprinsă în dosarul de participare la licitație și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, sub semnătura și stampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

 • 8. Participantul va suporta toate cheltuielile aferente întocmirii și prezentării dosarului de participare la licitație.

 • D. Organizarea și desfășurarea licitației

 • 1. La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții participanților și, după caz, alți specialiști și invitați. Neprezentarea la licitație a participanților care au depus documentele de participare în termenul stabilit atrage după sine excluderea de la licitație și pierderea garanției de participare la licitație. Excepție fac cazurile de forța majoră invocate, în scris, în termen de 48 ore de la producere.

 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele participanților. Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia va verifica totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină participanți care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membrii comisiei a conținutului plicurilor și a documentelor depuse, secretariatul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele participanților respinși și motivul respingerii lor și participanțiii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate aceștia devenind ofertanți. Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și participanții prezenți.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor participanților, cel puțin un dosar de participare la licitație să întrunească condițiile prevăzute și să fie calificat.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire a licitației, pasul de ficifffip^i>.:. eventuale notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul)- *

 • 6. Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în

urcare, în funcție de raportul dintre cerere și ofertă.                              ■ '

 • 7. Astfel, în cazul în care exista cel puțin două dosare dc participare la'licitație sunt calificate, se pleacă de la prețul de pornire a licitației. Președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau un multiplu al acestuia până când unul dintre ofertanți oferă un preț majorat cu un pas de licitare sau un multiplu al acestuia și nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Președintele comisiei repetă de trei ori prețul oferit de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu majorează prețul strigat, imobilul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț.

Prețul de adjudecare al imobilului este prețul cel mai mare oferit peste prețul de pornire ai licitației cu minim trei pași.

 • 9. Secretariatul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna denumirea participanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru vânzarea imobilului scos la licitație. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertantilor.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din ofertanti.

9

 • 10. într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

 • 11. In cazul în care există un singur dosar de participare la licitație, care întrunește condițiile prevăzute și este calificat, imobilul va fi adjudecat participantului calificat, iar prețul de adjudecare al imobilului este prețul de pornire ai licitației plus trei pași.

 • 12. Dosarele de participare aparținând deponenților care au transmis notificări de retragere, dosarele de participare întârziate sau cele care nu prezintă garanție de participare la licitație vor fi înapoiate deponenților respectivi.

 • 13. Orice încercare a unor participanți sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație pot avea ca rezultat respingerea dosarului de participare și descalificarea participanților respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

 • 15. Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va multiplica în mai multe exemplare, respectiv cate unul pentru fiecare parte participanta la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) Ia organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

 • - câte un exemplar ofertanților la licitație, la cerere.

 • 16. în procesul verbal al licitației se va consemna de asemenea faptul că rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

 • 17. Rezultatul licitației va fi afișat în termen de 24 ore la sediul organizatorului acesteia.

  ■lă-^ sediulx.


 • 18. Eventualele contestații ale licitanților se vor depune în scri^

organizatorului licitației în termen de 24 ore de la încheierea licitației.           ..................

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare deda depunerea^ lor, de către o comisie desemnată.                                                        dL,

 • 19. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele răman^defiiiitive.,.

 • 20. în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, coinisiia^de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea (la prețul oferit de acesta dar nu mai mic decât prețul de pornire al licitației plus trei pași) iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

 • 21. Semnarea contractului de vânzare - cumpărare se va face în termen de 60 de zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la notariat.

Cheltuielile privind contractul de vânzare cumpărare vor fi suportate de către ofertantul câștigător.

Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de vânzare cumpărare determina pierderea garanției de participare și interdicția de a participa la o alta licitație ulterioara, organizată de Municipiul Ploiești.

6. DISPOZIȚII FINALE
 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apăra cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competentelor stabilite și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Participanții care sunt dovediți ca au stabilit cu alți participanți înțelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se permite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparența procedurilor de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.

 • 4. Decizia de anulare sau amânare a licitației va fi luată de conducerea instituției organizatoare a licitației împreuna cu comisia de licitație.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica hotărârea de anulare, în scris, tuturor deponenților de dosare și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - conform anexa nr. 1

 • - formular Informații generale despre firma, conform anexa nr.2

 • - copie extras CF

 • - certificat de urbanism

 • - plan de amplasament

 • - anunțul publicitar aprobat privind organizarea licitației.

  c i.i

  Ănexanr. 1


SCRISOARE DE TRANSMITERE a documentelor de participare la licitație


DEPONENT ................... (denumire și adresa)

Nr. _________/ (ziua, luna, anul)

Către,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Ca urmare a anunțului publicitar apărut în _____________________________

_ _____ ______ ______ _____ _____ privind organizarea licitației publice

deschise cu strigare, noi                                            __

(denumirea deponentuluii)

vă transmitem alăturat, în cadrul termenului limită comunicat de dumneavoastră, următoarele:

*

(*se vor nota documentele depuse - opis).

La data și ora indicate de dumneavoastră pentru deschiderea publică a plicului ce conține documentația de participare la licitație, din partea noastră va participa un reprezentant deplin autorizat să ne reprezinte și să semneze în numele și pentru firma noastră.

Data completării


(ziua, luna, anul)


DEPONENT, (semnătura autorizată si, după caz, ștampila societății)

DEPONENT

(denumire/numele, sediul/adresa, tel, fax)

INFORMAȚII GENERALE

(persoane juridice)


Subsemnatul..........................................în calitate de reprezentant legal al societății

comerciale............................................................................................... declar pe propria răspundere următoarele informații:

 • 1. Denumirea firmei

.................(denumirea și forma de organizare a agentului economic)

 • 2. Sediul:

..........(adresa completa a sediului, telefon/fax)

 • 3. Certificatul de înregistrare a agentului economic la Oficiul Registrului Comerțului

(numărul și data înmatriculării)

 • 4. Capitalul social:...........................................................................................

(subscris și vărsat)

 • 5. Până la data de.....................la dosarul firmei nu s-au operat cereri de înscrieri de

mențiuni referitoare la hotărârea de condamnare a agentului economic pentru fapte penale, punerea sa sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență, dizolvare sau lichidare, reorganizare judiciară sau faliment.

 • 6. Obiectul de activitate, pe domenii, este : ......................................................

(conform celor înscrise în statutul societății)

Deponent,

(semnătura și ștampila)

1

    137762 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Văleni nr.28 având suprafața măsurată de 225mp,

 • •     137763 - județ Prahova, UAT Ploiești, localitatea Ploiești, str. Văleni nr.28 având suprafața măsurată de 20 mp:

Având în vedere ca imobilul situat in Ploiești, strada Săpunari, nr.8 are numărul cadastral 136692, este înscris in cartea funciară 136692 UAT Ploiești, fiind fermat din teren cu suprafața de 240 m.p. si construcția cu suprafața construită de 136,00 m.p.

în conformitate cu Raportul din data de 08.12.2014 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul ari. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Aprobă modificarea și completarea poziției 269(referitoare la imobilul situat în Ploiești, str.Văleni, nr.28) și completarea poziției 1156 (referitoare la imobilul situat in Ploiești , str.Săpunari, nr.8) din Anexa 1 la Hoterarea

2

Dosarul de participare la licitație se depune în plic închis, sigilat, semnat și stampilat de participant, la Registratura Municipiului Ploiești, Bulevardul Republicii nr.

3

intrarea C, camera 66, parter. Termenul limită de depunere va fi cel prevăzut în anuțul publicitar privind organizarea licitației.

 • 2. Plicul trebuie să conțină documentele prevăzute la cap. 3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa: