Hotărârea nr. 183/2018

Hotãrârea nr. 183 privind modificarea prin act adiţional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 183 privind modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 148/15.15.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune modificarea prin act adițional a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.14782/25.08.2010;

Având în vedere Procesul verbal din data de 21.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Văzând Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

în temeiul art. 36 alin. 2 litera c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă modificarea art. 15 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 219/28.07.2010 privind înființarea Societății Comerciale Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.A. cu modificările și completările ulterioare, în sensul modificării redevenței anuale care va reprezenta contravaloarea în lei a 2000 euro, începând cu data încheierii actului adițional prevăzut în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea, potrivit art. 1 din prezenta hotărâre, a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr.4782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare, conform actului adițional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, Act adițional prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Societatea Comercială Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR.________

ACT ADIȚIONAL NR.__

la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010

încheiat astăzi.................

A

In baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr........../.................,

între :

Municipiu! Ploiești, cu sediul în Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, în calitate de concedent, reprezentat prin Primar, Adrian Florin Dobre, pe de o parte, și

S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. cu sediul în Municipiul Ploiești, str. Văleni, nr. 32, județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1212/01.10.2010, CUI 27449967, reprezentată legal prin domnul/doamna .......................................,

având funcția de Director General, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifică prevederile contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :

 • 1) Capitolul IX - PLATA ȘI NIVELUL REDEVENȚEI, Art. 9.1. din contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L., se modifică și va avea următorul conținut:

“ 9.1 Pentru bunurile încredințate potrivit prezentului contract, concesionarul va plăti concedentului o redevență anuală reprezentând contravaloarea în lei a 2000 Euro, care se va plăti o singură dată pe an, în primul trimestru al anului următor celui pentru care se face plata”.

 • 2) Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare de la data încheierii acestuia.

 • 3) Restul clauzelor contractuale prevăzute în contractul de contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010, cu modificările și completările ulterioare rămân neschimbate.

 • 4) Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de utilitate publică de .administrară/ a domeniuiui public și privat al municipiului Ploiești nr. 14782/25.08.2010 și s-a incheiat în 2 (două) exemplare, câte unul fiecare parte.

  CONCEDENT,

  MUNICIPIUL PLOIEȘTI

  PRIMAR,

  Adrian Florin Dobre


  CONCESIONAR,

  S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.,

  Director General,


  DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


  Director Economic,


  SERVICIUL CONTRACTE, SEF SERVICIU, Viorica Pătrașcu


  Birou Juridic - Contencios,


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Gavrilă Mariana Ileana

Vizat,

Serviciul Juridic Contencios-Contracte

A întocmit,

Cristina Denisa Trofin