Hotărârea nr. 182/2018

Hotãrârea nr. 182 privind constituirea unei Comisii de negociere a redevenței aferente contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în Ploiești, Pasajul „Omnia”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 182 privind constituirea unei Comisii de negociere a redevenței aferente contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în Ploiești, Pasajul „Omnia”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune constituirea unei Comisii de negociere a redevenței aferente contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. având ca obiect preluarea în concesiune a terenului situat în Ploiești, Pasajul „Omnia”;

Văzând procesele verbale din 24.05.2016 și 02.05.2018 ale Comisiei de specialitate Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere contractul de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L;

în temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „c”art. 45 și art. 54 alin. 7 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă constituirea Comisiei de negociere a redevenței aferente contractului de concesiune F.N./20.05.1993 încheiat cu S.C. Calliope S.R.L. în următoarea componență:

  • - Dănescu Ștefan;

  • - Stanciu Marilena;

  • - Văduva Sorin;

  • - Dragulea Sanda;

  • - Hodorog Bogdan;

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al Primarului vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018