Hotărârea nr. 181/2018

Hotãrârea nr. 181 privind modificarea poziţiei 276 referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Vasile Conta nr. 8 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 181 privind modificarea poziției 276 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 151/15.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 276 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din str. Vasile Conta nr. 8 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea poziției 276 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în strada Vasile Conta nr. 8 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de către persoana fizică autorizată Oancea D. Costin Liviu avizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTADULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

Privind modificarea poziției 276 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vasile Conta nr. 8 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR. CRT.

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

276

Ivan Andrei Ionuț

Teren curte

113

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca

/ Ar

Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

întocmit:

Bratu Petronela

Baumann Elena


Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:<200>Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața

(™P>

Mențiuni

1

CC

113

-

TOTAL

113


Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

pi ^11: