Hotărârea nr. 180/2018

Hotãrârea nr. 180 privind modificarea poziţiei 1220 referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Vânători nr. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 180


privind modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului

Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 152/15.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018. al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din str. Vânători nr. 1 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. 1 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul, situat în Ploiești str. Vânători nr. 1 (teren în suprafață de 126 m.p.), proprietatea Municipiului Ploiești, menționat la poziția 1220 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de către P.F.A. Nica Niculae care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             SECRETAR,

George-Soriri-Nicdlae-BOTEZ^*/^/^; \   La u ren țiu DIȚ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.1

LAHCL Uol
TABEL

Privind modificarea poziției 1220 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Vânători nr. ldin Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR. CRT.

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

1220

S.C. Nord Star

Serv S.R.L.

Teren curte

126

Imobil aflat în domeniul privat al municipiului Ploiești

DIRECTOR

Carmen Daiii'ela Bucur

Serviciul Intabulări Bunuri, Șef Serviciu, Mădălin Negoiță
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AL IMOBILULUI

SCARA 1: 200

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

126 mp

INTRAVILAN, MUN. PLOIEȘTI

STR. VANATORI, NR. 1

Nr. Cartea Funciara

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

PLOIEȘTI, JUD. PRAHOVANORD


382420


382400


A. Date referitoare la teren


Nr. parcela


Categorie de folosința


Suprafața (mp)


Mențiuni


CC


împrejmuit cu gard de metal, lemn si limita construcție


Cod


Total


Total


126


B. Date referitoare la construcții


Destinația


Suprafața construita la sol

(mp)


MențiuniSemnătură si stampila

Data: 11.2017


PLOIEȘTI, STR. 24 IANUARIE, NR-1 TEL:0745006785,0244550878