Hotărârea nr. 18/2018

Hotãrârea nr. 18 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 18


privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul, Sîrbu-Simion Gheorghe și Staicu Zoia și Raportul de Specialitate nr. 933/08.02.2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018 și de avizul comitetului de coordonare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

în temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - privind bugetul de stat pe anul 2018, a Legii nr. 3/2018 - privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și modificarea și completarea unor acte normative;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă lista de investiții pe anul 2018 a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2 și fundamentarea acesteia conform Anexei nr. 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Aprobă bugetul secțiilor sportive conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pregătirea profesională a salariaților se va efectua exclusiv în municipiul Ploiești.

Art. 5 Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018
JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA NR.1 L A

HCC


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLs..ESTI

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI PE ANII 2019-2021

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZĂRI

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

12,943.00

12,550.00

20,485.00

20,905.00

21,485.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12,943.00

12,550.00

20,485.00

20,905.00

21,485.00

venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05.30

295.00

530.00

600.00

600.00

600.00

Alte venituri

36.10 50

54.00

59.00

100.00

100.00

100.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

14.00

11.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

12,580.00

11,950.00

19,785.00

20,205.00

20,785.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

12,358.00

10,700.00

18,785.00

19,205.00

19,785.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

222.00

1,250.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12,940.00

12,550.00

20,540.00

20,960.00

21,540.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12,718.00

11,300.00

20,540.00

20,960.00

21,540.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12,718.00

11,300.00

20,540.00

20,960.00

21,540.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3,282.00

5,222.00

6,135.00

6,135.00

6,135.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,690.00

5,053.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

Salarii de baza

10.01.01

2,690.00

5,053.00

6,000.00

6,000.00

. . 6,000.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

,r

f K N / J

Alte sporuri

10.01.06

/o

""'X      A;

Ore suplimentare

10.01.07

w

Fond de premii

10.01.08

E I

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

DENUMIREA INDICATORILOR

indicator

REALIZĂ..,

31.12.2017

BUGET 2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

000

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

592.00

169.00

135.00

135.00

135.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

1003.01

422.00

43.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.00

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

140.00

15.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13.00

2.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

106.00

135.00

135.00

135.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

9,436.00

6,028.00

14,350.00

14,770.00

15,350.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,809.00

2,515.00

4,770.00

5,110.00

5,560.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

15.00

40.00

45.00

50.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

40.00

60.00

65.00

70.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,305.00

1,000.00

1,700.00

1,750.00

1,800.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

185.00

100.00

250.00

250.00

250.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

62.00

60.00

85.00

90.00

95.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

30.00

35.00

40.00

45.00

Transport

20.01.07

111.00

50.00

350.00

400.00

450.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

215.00

120.00

250.00

270.00

300.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,878.00

1,100.00

2,000.00

2,200.00

2,500.00

Reparații curente

20.02

1,000.00

500.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

467.00

366.00

1,200.00

1,300.00

1,400.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

467 00

366.00

1,200.00

1,300.00

1,400.00

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

3.00

20.00

530.00

550.0.0

580.00

Medicamente

20.04.01

2.00

10.00

450.00

470.Q0

.         500.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

10.00

80.00

/<>^0.00

80.00

Reactivi

20.04.03

/ G3

\

Dezinfectanti

20.04.04

■<;ii         ș

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

187.00

240.00

750.00

câ\75000

■ii; T^so-oo

Uniforme si echipament

20.05.01

107.00

150.00

500.00

o <500.00

'. T     "'500.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

.. . f

. ■ <V

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

90.00

250.00

250.03

250.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

403.00

398.00

700.00

700.00

700.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

327.00

288.00

500.00

500.00

500.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Lud indicator

REALIZA..,

31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

Deplasări în străinătate

20.06.02

76.00

110.00

200.00

200.00

200.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

5.00

50.00

10.00

10.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

31.00

44.00

50.00

50.00

50.00

Protecția muncii

20.14

66.00

30.00

50.00

50.00

50.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

3,469.00

1,910.00

5,250.00

5,250.00

5,250.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

48.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Chirii

20.30.04

152.00

120.00

150.00

150.00

150.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

1,900.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,369.00

1,552.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0.00

50.00

55.00

55.00

55.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

50.00

55.00

55.00

55.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

222.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

222.00

1,250.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

222.00

1,250.00

Active fixe

71.01

222.00

1,250.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

139.00

617.00

600 00

600.00

600.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

59.00

598.00

300.00

300.00

' s     .300 00

Alte active fixe

71.01.30

24.00

35.00

100.00

100-00

a-loo.oo


ORDONATOR TERBARăElElȘîEDtTE,

1 To - «

DIRECWW oo/


DIRECTQR, ?CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTILista de investiții pentru anul 2018

NR.

CRT

DENUMIRE INDICATORI

LOCAȚIA

CANTITATE

PREȚ

\ ( <:.A

71.01,02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport

“ u/ — -

&   K

1.

Mașina de tuns iarba

HIPODROM

1

15.00

X: 15.0<ț

2

Mașina autostart tip Pick-up cu brațe mobile

HIPODROM

1

100.00

100.06

3

(»t h a j'un i eun ei t    ia 11 ap ren 11 icn u

compactor 6m lățime cu lanțuri și

HIPODROM

1

2.00

2.00

TOTAL HIPODROM

117.00

4

Microbuz persoane - 24 locuri

STRUCTURA SPORTIVA

2

250.00

500.00

TOTAL STRUCTURA SPORTIVA

500.00

TOTAL 71,01,02

617.00

71,01,03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4

Proiectare și execu|ie sistem irigații

HIPODROM

1

60.00

60.00

5

Unitate PC

HIPODROM

3

5.00

15.00

TOTAL HIPODROM

75.00

8

Sistem video supraveghere upgradare

STADION ILIE OANA

1

74.00

74.00

9

Execuție racordare termoficare tribuna oficiala

STADION ILIE OANA

1

1.00

1.00

10

Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor

STADION ILIE OANA

1

75.00

75.00

TOTAL STADION ILIE OANA

150.00

11

Aparat gheata

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

2

1.00

2.00

12

Instalație volei

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

1.00

1.00

13

Instalație handbal

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

1.00

1.00

14

Panori baschet

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

2

1.00

2.00

'5

Instalație sonorizare

SALA SPORI URILOR OLIMPIA

1

10.00

10.00

16

Schela

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

7.00

7.00

TOTAL SALA SPORTURILOR OLIMPIA

23.00

17 |Echipament de dezumificare si încălzire

BAZIN VEGA

1

350.00

350.00

TOTAL BAZIN VEGA

350.00

TOTAL 71,01,03

598.00

71,01,30 - Alte active fixe

18 1

Licențe software si programe antivirus

CSM PLOIEȘTI

35

l.OOj

35.00

TOTAL 71,01,30

TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE

1,250.00Consilier

Radulescu Lucian

Sef birou achiziții publice, organizare competiții,

Albu Fetida

Sef birou Bazin Vega si

Sala Sporturilor Leonard Doroftei,

Stanescu Marian


Sef birou Stadion Ilie Oana, Mea Cristian


Sev birou Sala Sporturilor Olimpia,

Enache Ion


Sef birou structura sportiva,

Albu Mihai

Sef serviciu Hipodrom,

Coman Claudiu


Sef serviciu financiar-contabilitate, Albu Luminița.


V /J/DS'Î’3’ ^'

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2018 -Baza Sportivă Stadion “Ilie Oană”

-INVESTIȚII-

Sistem video supraveghere - upgradare

Actuala instalație de supraveghere video este de generație veche funcțtionand pe sistem video analog, fapt ce conduce la imposibilitatea de a se extrage înregistrări cât și poze de calitate superioara în vederea ușurării muncii de identificare a suspecților din timpul evenimentului sportiv. Aceasta cerință este scoasă în evidență la fiecare ședință tehnică premergătoare meciurilor de către organul de jandarmerie. Totodată numărul mic de camere de supraveghere crează zone lipsite de monitorizare în care se pot produce diferite evenimente de distrugeri sau efracție și furturi. In acest contest dorim să mărim capacitatea de supraveghere cu cel puțin 20 camere prin instalarea lor atât în interiorul stadionului cât și în zonele perimetrale cu precădere în zona tehnică a grupului electrogen și a punctului de transformare TGD, a sălii de pompe presiune și a bazinului de colectare a apei.

Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor stadionului

A

In prezent stadionul nu dispune de un sistem de iluminat montat în interiorul tribunelor și peluzelor, fapt ce ne-a determinat ca la fiecare competiție sportivă , să fim nevoiți să asiguram iluminatul prin aprinderea unor părți din sistemul de iluminat al nocturnei. Aceasta situație a condus în timp la uzarea prematură a unor componente precum lămpile cu halogenuri speciale cât și a ignitoarelor de aprindere. Menționez ca prețul de achiziție a unei lămpi este de -460 E, iar, la ora actuală, în arhitectura de iluminat avem 10 lămpi arse, care însumează o cantitate de 165Lux, ce lipsește din totalul de -1650 Lux. Acest fapt ne situează în imposibilitatea de a mai asigura cei 1600 Lux, care este cerința minima a manualului de acreditare infrastructură UEFA pe această speță. In afară de acest aspect, trebuie ținut cont și de consumurile în KW/h suplimentare pe care le adiționăm (consumul unei lămpi de nocturnă este de -2500W). După terminarea evenimentului sportiv avem obligația să asigurăm încă o oră iluminatul în interiorul stadionului pentru procesul de demontare a echipamentelor tv și a panourilor LED publicitare, fapt ce conduce la încă o uzură suplimentară a instalației de nocturnă. Pentru remedierea acestei stări de lucru, este imperios necesar construirea acestui sistem de iluminat din interiorul tribunelor.

Execuție racordare termoficare tribună oficială_____?\>

'■s1    | i-. < ț>.\ y5 uV

Ținând cont de faptul că jumătate din stadionul nostru este racordat'la?rețeaua de termoficare a orașului si ca se apreciaza consumul de gaze calfiind deștțilxd'e mare și costisitor coroborat și cu faptul că instalația actuală de preparare a agt caldă din tribuna oficială nu funcționează în parametrii optimi, dormTs'ă eficientizăm această situație prin realizarea unei conexiuni cu sistemul de termoficare existent.

uluiitermic și apa
NOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind necesitatea și oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2018 -Baza Sportivă Sala Sporturilor“Olimpia”

-INVESTIȚII-

Aparate gheață

Având în vedere condițiile impuse de federațiile sportive naționale și internaționale, Baza Sportivă Sala Sporturilor “Olimpia” trebuie dotată cu 2 aparate pentru gheată (gazde-oaspeți). în prezent ambele aparate de gheață sunt defecte.

Gheața este folosită pentru recuperarea și tratarea sportivilor.

Aceste aparate trebuie să îndeplinească următoarele caracteristici:

 • - Tensiunea de lucru = 220 V

 • - Puterea absorbită = 130 W

 • - Cantitatea de gheață = 24kg/zi

Instalație volei

Având în vedere că Sala Sporturilor“Olimpia” este închiriată de echipa Tricolorul L.M.V. Ploiești pentru a-și desfășura antrenamentele și meciurile oficiale și de Federația Romana de Volei pentru susținerea antrenamentelor și pentru turneele preliminare ale Campionatului European, este necesară o instalație nouă de volei, întrucât actual instalație de volei este deteriorată neîndeplinind condițiile de utilizare la nivel național și internațional.

Caracteristicle instalației de volei:

 • 1  Stâlpi volei aprobați de F.I.V.

 • 2 Fileu volei aprobat de F.I.V.

 • 3 Antene volei aprobate de F.I.V.

 • 4 Scaun volei aprobat de F.I.V.

 • 5  Protecții stâlpi volei aprobate de F.I.V

Instalație handbal

Actuala instalație de handbal este de generație veche funcționând cu un sistem de prindere neconform.

In consecință este necesară o instalație handbal (porți și plase) ^certificată de Federația Română de Handbal.


Panouri baschet


Având în vedere condițiile obligatorii ale Federației Române dejgBăS^^rivind existența panourilor de baschet de rezervă se impune achiziționarea acestorăf^^

In prezent Sala Sporturilor “Olimpia” nu are panouri de rezervă.

Instalație sonorizare

Având în vedere gradul de ocupare și complexitate a activității Bazei Sporturilor “Olimpia” Ploiești se impune achiziționarea unui sistem audio. Actualul sistem nu are caracteristici compatibile activității bazei.

Caracteristicile necesare sistemului audiosunt următoarele:

 • 1. Boxe active - 500W                                 = 2 bucăți

 • 2. Sistem microfon wireless cu 2 canale si 2 microfoane = 1 set

 • 3. Trepied                                                = 2 bucăți

 • 4. Stativ microfon                                         = 2 bucăți

 • 5. Mixer audio (10 canale)                                 = 1 bucăți

Schelă

Pentru activitatea de întreținere a instalației de iluminat se impune achiziționarea unei schele mobile cu înălțimea de 10,5 m din otel zincat. în prezent Baza Sporturilor “Olimpia” nu are în dotare schelă.privind necesitatea și oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2018

A

-Bazin de înot Vega

-INVESTIȚII-

Echipament de dezumidificare și încălzire

A

In cazul bazinelor de înot acoperite, calitatea aerului are o mare importanță atât pentru confortul și sănătatea utilizatorilor cât și pentru personalul angajat. Factorii de confort ca temperatura aerului, temperatura suprafețelor, umiditatea aerului, schimbul de aer contribuie la formarea unui climat adecvat pentru activitățile sportive și de recreere.

O umiditate crescută limitează și evaporarea apei, poate duce la scăderea temperaturii sub punctul de rouă, vaporii de apă se condensează, provocând astfel formarea de mucegai, coroziuni etc.

Clorul din apă reacționează cu substanțe organice formând „clor legat” cu un miros intens (în special cloramină și trihalometani).

Pentru crearea unui confort, spațiile interioare ale bazinului trebuie dotate cu echipamente pentru tratarea aerului, care reglează temperatura, umiditatea aerului și schimbul de aer dintre interior și exterior.

In consecință, se impune achiziționarea unui echipament de dezumidificare și încălzire.


Șef Birou Bază Sportivă Vega și Doroftei, Stănescu Marian

privind necesitatea și oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2018 -Structură Sportivă -INVESTIȚII-

Microbuze persoane -24 locuri

In vederea desfășurării în condiții optime a activității secțiilor sportive, ținând cont de următoarele aspecte:

-număr mare de sportivi și echipe care participă la competiții,

-prețul de închiriere al unui mijloc de transport privat, ce completează numărul de mașini necesar deplasării la competiții,

-pentru o eficientizare a parcului auto propriu existent, care asigură deplasarea la competiții,

se impune achiziționarea a două microbuze de 24 locuri.


Șef Birou Structură sportivă,

Albu Miliai

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2018 -C.S.M.Ploiești

-INVESTIȚII-

Licențe software $i programe antivirus

Având în vedere că o mare parte dintre calculatoare și laptopuri au fost achiziționate fără sisteme de operare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității și pentru respectarea legislației în vigoare este necesară achiziționarea de licențe Windows pentru calculatoarele din instituție. De asemenea, pentru buna funcționare a calculatoarelor și pentru protejarea datelor se impune achiziționarea de programe antivirus.


Șef Birou Achiziții publice, organizare competiții,

Albu Felicia

privind necesitatea și oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2018 -Hipodrom Ploiești

-INVESTIȚII-

Mașină de tuns iarba

Aceasta este necesară pentru întreținerea spațiilor verzi și a pistei de galop din cadrul Complexului Hipodrom, zone ce acoperă o suprafață de aproximativ 8 ha. Datorită dimensiunilor reduse este recomandată pentru tuns iarba în zonele verzi cu arbori, unde nu se poate intra cu tractorul și cositoarea. Având în vedere că această mașină de tuns colectează și iarba în momentul tăierii (spre deosebire de cositoare), este eficientă și economică.

Mașină autostart tip pick-up cu brațe mobile

Starturile în cursele de trap pot fi cu plecare din alveole sau cu ajutorul mașinii de autostart. Autostartul se dă în cazul în care cursa este pe o distanță prestabilită, la care plecarea nu poate fi realizată din alveole. Mașina tip pick-up trebuie să fie carosată cu sistem hidraulic de autostart cu brațe mobile (rabatabile).

Utilai întreținere pistă trap (cilindru compactor 6m lățime cu lanțuri și mături)

Acest utilaj este absolut necesar pentru întreținerea pistei de trap, conform instrucțiunilor lăsate de constructorul Complexului Hipodrom. Este obligatorie nivelarea zilnică a pistei pentru a asigura condiții corespunzătoare pentru transport și competiții. Momentan aceste lucrări se execută cu utilaje improvizate și nu oferă garanția unei piste optime pentru anul competițional 2018. Proprietarii cailor cazați în hipodrom acuză deja rănirea tendoanelor cailor din cauza pistei.

Proiectare și execuție sistem irigații

Această investiție este indispensabilă pentru irigarea pistei de galop și spațiilor verzi din incinta Complexului Hipodrom. Fără sistem de irigații gazonul pistei de galop, plantele

și arbuștii ornamentali vor fi în pericol de a se usca. Menționăm^eă deja au fostțirobleme vara trecută din cauza lipsei acestui sistem.

I

r\


Unitate PC


7^'7

... ___

X J£fDgȚUb5%\-y ^iț,. c o v

Unitățile PC sunt necesare pentru asigurarea pazei obiectivului;


Șef Serviciu Hipodrom,

Coman Claudiu

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

B U G E T UL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018/. Baza Sportiva Stadion "Ilie Oana" mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Stadion

Stadion

Execuție 2017

propuneri

2018

1

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.354,00

904,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.031,00

619,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

4,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8.00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

389,00

285,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,00

10.00

Piese de schimb

20.01.06

1.00

5,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

64,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

520,00

250,00

Reparații curente

20.02

288,00

200,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

B in 21

unuri de natura obiectelor de ventar (cod 1.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

13,00

23,00

Uniforme si echipament

20.05.01

3,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

13,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

5,00

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Pregătire profesionala

20.13

2,00

2,00

Protecția muncii

20.14

15,00

5,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30. 09+20.30.30)

20.30

0,00

50,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

50.00

Chirii

20.30.04

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

3,00

BAZA SPORTIVA STADION „ILIE PANA”

20.01.01. „Furnituri de birou”: 4,00 mii Iei - pentru aprovizionarea cu diverse rechizite, imprimate, materiale necesare desfășurării activității din cadrul stadionului „IlieOana”

20.01.02. „Materiale pentru curățenie”: 10,00 mii Iei - pentru asigurarea condițiilor de igienă și curățenie corespunzătoare la stadionul „IlieOana” inclusv in cadrul secțiilor de sport care isi desfasoara activitatea la stadion cat si a Clubului Sportiv Petrolul.

20.01.03. „încălzit, iluminat și forță motrică”: 280,00 mii lei - cuprinde consumul de energie electrica si gaze pentru iluminat și incalzit spatiile aferente activitatilor din cadrul stadionului „IlieOana” si a Clubului Sportiv Petrolul.

20.01.04. „Apă, canal, salubritate” - 20,00 mii Iei - cuprinde consumul de apa si cheltuieli cu salubritatea.

20.01.05. „Carburanți si lubrifîanti” : 10,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor, până la sfârșitul anului ce asigurarea consumului de benzina si motorina pentru tractoarele de intretinere gazon cat si motorina si schimb ulei la grupul electrogen, din dotarea sistemului automentinere TGD. al stadionului „IlieOana”

20.01.06 - „Piese de schimb” - 5,00 mii lei, pentru asigurarea componentelor de schimb la instalațiile de: Tabele video; Șist, sonorizare; Grup electrogen; Șist. UPS; Inst. Climatiozare; Iluminat arhitectural si de siguranța; Inst. Nocturna; Sistem video-supraveghere; Sistem inchidere centralizata alarmare efracție si incendii; Degivrare; Irigare gazon; Tumiketi; Ascensoare; Trafo TGD; Inst. IT(server, calculatoare, imprimante, copiator ,case marcat, routere, WiFi); Inst. preparare apa calda si centrale termice murale; Inst. Solara Ariston, cat si pentru tractoarele de intretinere gazon

20.01.08 - „Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet” — 35,00 mii lei, pentru servicii de abonare la Tv cablu. Internet si Telefonie fixă .    7 // ! "Jj-.Ț\ ' '

La fundamentarea acestui capitol, s-a avut în vedere preluarea actualului contract sau efectuarea unui nou contract cu RDS / RCS, pentru asigurarea unui flux optim de internet cat și de semnal Tv, care este multiplicatsm ifiîefiorul'tribunei oficiale si care va trebui a fi multiplicat si către zonele noilor spatii ale CSM, destinate sporturilor. Rețeaua de telefonie fixa este configurata la patru linii telefonice Tel/Fax distribuite de consola centrala telefonoca cu 20 posturi interioare.Este necesar a exista back-up de internet printr-un al doilea provider de date.

20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” - 250,00 mii lei, din care:

 • -  150,00 mii lei în vederea asigurării diverselor servicii de mentenanță, întreținere si reparații la echipamentele din dotare (Tabele video; Șist, sonorizare; Grup electrogen; Șist. UPS; Inst. Climatiozare; Iluminat arhitectural si de siguranța; Inst. Nocturna; Sistem video-supraveghere; Sistem inchidere centralizata alarmare efracție si incendii; Degivrare; Irigare gazon; Tumiketi; Ascensoare; Trafo TGD; Inst. IT (server, calculatoare, imprimante, copiator, case marcat, routere, WiFi); Inst. preparare apa calda si centrale termice murale; Inst. Solara Ariston, Lucrări mentenanta si întreținere lunara gazon,verificări și inspecții tehnice, revizii tehnice/ mentenante obligatorii la instalațiile supuse efectelor legilor in vigoare.( legea 333/2003; 307 din 12 iulie 2006; 64/2008/ HG 920 /2005, Ordonanța 22 /2010 )

 • -  100,00 mii servicii de pază si protecție pentru stadionul „IlieOana” ~ 870 ore/ luna * 19 lei/ ora ~ 16.500 lei/luna *6 luni ~ 100.000 lei

20.02 - „Reparații curente” - 250,00 mii lei, pentru execuția de lucrări de reparații pentru asigurarea condițiilor igienico - sanitare corespunzătoare în spațiile grupuri sanitare, vestiare, peluze si tribune, lucrări de reparații la conductele de apa si canalizare, reparații tencuiala, tamplarie termopan usi vitrine , zugrăveli in întreg stadionul, Aceste reparații sunt necesare datorita faptului că din anul 2011 nu au fost executate nici un fel de reparații existând probleme vizibile pe aceasta componenta .

20.05.01 - „Uniforme si echipament”: 3,00 mii lei -cheltuieli cu echipament de protecție conform normelor de protecția muncii pentru muncitorii din cadrul bazei.

20.05.30 - „Alte obiecte de inventar”: 20,00 mii lei - pentru dotarea cu utilaje si unelte (scara tripla, bormasina, rotopercutor, autofiletanta, flex, pendular, aparat măsură electric, truse diverse) și alte obiecte de inventar (calculator, imprimanta, jaluzele pentru sala de conferința, diverse piese de mobilier), având în vedere că respectivele obiecte de inventar sunt degradate și cu normă de casare.

20.06.01.”Deplasari interne, detasari, transferări”: 5,00 mii lei - cheltuieli cu deplasările în interes de serviciu pentru activități și acțiuni din cadrul Stadionului.


 • 20.13. „Pregătire profesională”: 2,00 mii lei - cheltuieli cu pregătirea profesională a

personalului angajat conform legislației în vigoare.            ’\~X

 • 20.14. „Protecția muncii”: 5,00 mii Iei - cheltuieli cu medicina’munflP^jâvicii ce țin de protecția muncii conform legislației.

  Fsa


20.30.03 - „Prime de asigurare” - 50,00mii lei. Având in vedere prevederile legale, asupra imobilului Stadion „Ilie Oana” este obligatroriu sa existe o polița de asigurare.


Sef serviciu financiar -contabilitate Albu Luminița

BUGETUL SECȚIILOR SPORTIVE

DENUMIRE

INDICATORI

Cod indicator

Necesar 2018

TOTAL NECESAR

Handbal

Baschet

Volei

Fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

Judo

Natatie

Karate

Patinaj viteza

Sah

Sportul pt. toti

TITLUL II BUNURI SI

SERVICII

20

398.00

250.00

200.00

250.00

303.00

300.00

320.00

175.00

100.00

55.00

70.00

50.00

173.00

2,644.00

20.01

7.00

5.00

4.00

5.00

3.00

3.00

29.00

30.00

5.00

3.00

3.00

3.00

35.00

135.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

25.00

25.00

50.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30.00

30.00

Piese de schimb

20.01.06

5.00

5.00

Transport

20.01.07

7.00

5.00

4.00

5.00

3.00

3.00

4.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

50.00

Hrana

20.03

75.00

30.00

40.00

34.00

39.00

48.00

36.00

18.00

18.00

8.00

10.00

10.00

0.00

366.00

Protocol competiții

20.03.01

masa cantonament

0.00

masa competiții oficiale

50.00

15.00

25.00

14.00

20.00

40.00

15.00

10.00

10.00

2.00

3.00

209.00

indemnizație hrana

15.00

10.00

10.00

15.00

15.00

5.00

18.00

5.00

5.00

5.00

5.00

108.00

suplimente nutritive

10.00

5 00

5.00

5.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

•4°

Medicamente si materiale sanitare

20.04

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

7 "■’X *

6?oo

10.00

J / u

Medicamente

20.04.01

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Ljii t

10.00

Materiale sanitare

20.04.02

..o

■ L/ 0.06

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

30.00

15.00

15.00

20.00

8.00

10,0.0

i

11.00

10.00

10.00

6.00

0.00

0.00

fp   .....

0.00

135.00

DENUMIRE

INDICATORI

Cod indicator

Necesar 2018

TOTAL NECESAR

Handbal

Baschet

Volei

Fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

Judo

Natatie

Karate

Patinaj viteza

Sah

Sportul pt. toti

Uniforme si echipament

20.05.01

30.00

15.00

15.00

20.00

8.00

10.00

11.00

10.00

10.00

6.00

135.00

Alte obiecte dc inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

40.00

30.00

30.00

10.00

60.00

40.00

30.00

10.00

10.00

5.00

20.00

3.00

0.00

288.00

Deplasări interne, detașări, transferări (total)

20.06.01

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

3.00

0.00

178.00

cazare cantonament

0.00

cazare competiții ofociale

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

3.00

178.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

50.00

30.00

15.00

15.00

110.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Alte cheltuieli

20.30

245.00

169.00

110.00

180.00

192.00

198.00

213.00

106.00

56.00

32.00

37.00

34.00

138.00

1,710.00

Chirii

20.30.04

20.00

10.00

90.00

120.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

138.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (total)

20.30.30

225.00

169.00

110.00

170.00

192.00

198.00

123.00

106.00

56.00

32.00

37.00

34.00

0.00

1,452.00

taxe si vize, vize medicale, arbitraj competiții, cupe

25.00

9.00

10.00

10.00

7.00

13.00

3.00

5.00

3.00

2.00

2.00

4.00

93.00

alti colaboratori (contracte activitate sportiva)

100.00

110.00

70.00

135.00

125.00

100.00

70.00

71.00

53.00

20.00

20.00

20.00

894.00

indemnizații

100.00

50.00

30.00

25 00

40.00

45.00

30.00

20.00

10.00

15 00

10.00

375.00

premieri

20.00

40.00

20.00

10.00

90.00


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE     y •

// c


•l- r0

Fundamentare buget local cheltuieli de personal - 2018

Salariu minim              1900 lei

Fond Salarii

1 luna (mii lei)

An (mii lei)

Contribuții (mii lei)

Total

Salarii de baza ian -contribuții 22,5% conform monitorizare

271.00

271.00

60.98

331.98

Salarii de baza 11 luni -contribuții 2,25% conform monitorizare

345.00

3795.00

85.39

3880.39

Salarii brute

4066.00

146.36

4212.36

Posturi vacante *-19

99.00

792.00

17.82

809.82

Promovări grad/treapta 2018

3.00

0.07

3.07

Promovări gradații (vechime) 2018

3.00

0.07

3.07

Diferente pentru personal cu raporturi de munca/serviciu suspendat

154.00

3.47

157 47

Diferente ore de noapte fata de luna ianuarie 2018 cuprinse in statul de plata

22.00

0.50

22.50

Concedii medicale

13.00

0.29

13.29

Total diferente

987.00

22.21

1009.21

Total general

5053.00

168.57

5221.57

* justificare bugetare 19 posturi vacante specifice instituției:

Având in vedere prevederile Ordinului MAI nr. 96/2016 este obligatorie înființarea in cadrul instituției a unui serviciu de specialitate "Situații de urgenta" .

Ocuparea posturilor vacante din cadrul Complexului Hipodrom reprezintă un criteriu de performanta pentru proiectul " Modernizare /extindere funcționala a Hipodromului Ploiești" cod SMIM 47690

SITUAȚIE

privind calcul buget 2018 pentru promovare grad

Nr. crt.

Numele si prenumele

Funcție, clasa, grad, gradație

Data modificării

Situație inițiala

Situație după promovare

‘îTotal

•     CA      ■:

salariu calculat inițial in '

buget ''

Total; salariu inaintesi ^dupaîX’ promova re

Difer,fenta

Z^atâul

«W' .

v salariu

J^brut pentru buget

inițial

promovat

Nr. luni

Salariu

Venit brut inițial

Nr. luni

Salariu

Venit brut după promovare

0

1

2

3

4

5

6

7=5x6

8

9

10=8x9

ll=6x(5+8)

12=7+10

13=12-11

1

Tentu

Constantin

mun. calif treapta II

mun. calif treapta I

01.05.2018

4

3052

12208

7

3501

24507

33572

36715

3143

TOTAL

12208

24507

33572

36715

3143

DIRECTOR Cringasu Silviu \


O CLUBUL SPORTIV £;| MUNICIPAL w 2 4;


•t:

Nr. crt.

Numele si prenumele

Grada tie

(Vechi me)

Data modificării

Situație inițiala

Situație după promovare

calculat'1.

‘■'îijafbte si

'^dupa promovare

Diferența calcul salariu brut pentru buget

Nr. luni

Salariu

Venit brut inițial

Nr. luni

Salariu

Venit brut după

. ,

inițial îfr’ buget

0

1

2

3

4

5

6=4x5

7

8

9=7x8

10=5x(4+7)

11=6+9

12=11-10

1

-

01.01.2018

2

-

01.01.2018

3

-

01.01.2018

4

3

01.02.2018

5

2

01.02.2018

6

4

01.02.2018

7

Serban Alexandru

1

01.03.2018

2

2622

5244

9

2819

25371

28842

30615

1773

8

3

01.03.2018

9

4

01.03.2018

10

3

01.04.2018

11

Costache Cătălin

5

01.05.2018

4

6347

25388

7

6506

45542

69817

70930

1113

12

4

01.05.2018

13

4

01.05.2018

14

1

01.06.2018

15

3

01.07.2018

16

4

01.07.2018

17

3

01.07.2018

18

3

01.08.2018

19

-

01.09.2018

20

1

01.09.2018

21

1

01.09.2018

22

3

01.09.2018

23

3

01.09.2018

24

2

01.10.2018

25

3

01.10.2018

1

01.10.2018

27'

3

01.10.2018

28

1

01.11.2018

29

3

01.11.2018

30

2

01.11.2018

31

1

01.11.2018

32

3

01.11.2018

33

3

01.12.2018

34

5

01.12.2018

TO7

AL

30632

70913 |

98659

101545 |

2886


SITUAȚIE

privind calcul buget 2018 pentru promovare gradație (modificare yS^hîme^r^

l«5,! />


DIRECTOR

Cringasu Silviu

T CLUBUL L SPORTIVMUNICIPAL ~

CLUBUL sportiv municipal Ploiești


Anexa nr. 3PLOIEȘTI

■OEi IV MUNICIPAL «


SITUAȚIA RECAPITULATIVĂ


privind plata salariilor pe luna ianuarie 2018
ZIUA

....   . «J

Din fondul de salarii

Nr. crt.

Explicații

Contract individual de muncă

Convenție civilă

CM'diO CAS;V

0

1

2

3

4

'^5^3+4

1

Total salariați, din care pe structuri:

93

0

0

93

2

Total salarii de încadrare

351.574

0

0

351.574

3

Sporuri incluse în salariu

0

0

4

- indemnizație de conducere

0

0

5

- spor de vechime

0

0

6

- spor de confidențialitate

0

0

7

- spor fidelitate

0

0

8

- spor doctor

0

0

9

- spor control financiar preventiv

0

0

10

- spor audit financiar

0

0

11

Sporuri în afara salariului - total

0

0

12

Indemnizații concedii odihnă

40.061

0

0

40.061

13

Indemnizații C.M. din fond de salarii

0

0

0

0

14

Indemnizații C.M. din CCI

0

0

0

0

15

Premiul anual (al XlII-lea salariu)

0

0

0

0

16

Prime

0

0

0

0

17

Alte drepturi

0

0

0

0

18

Rețineri din brut

0

0

0

0

19

0

0

20

0

0

21

Total venituri brute realizate

345.086

0

0

345.086

22

Total rețineri, din care:

141.200

0

0

141.200

23

0

0

24

CASS angajat 5,5%

34.515

0

0

34.515

25

CAS angajat 10,5%

86.278

0

0

86.278

26

Impozit pe salarii

20.407

0

0

20.407

27

Avansuri

0

0

0

0

28

Total rețineri din net

0

0

29

Contribuție asiguratorie pentru munca 2,25%

7.764

0

0

7.764

30

Baza de calcul CAM unitate

345.086

0

0

345.086

31

Rest de plată salarii, din care:

195.016

0

0

195.016

32

- pe cârd

127.339

0

0

127.339

33

- în numerar

67.677

0

0

67.677

34

0

0

35

0

0

36

0

0

37

0

0

38

0

0

39

0

0

40

0

0

41

0

0

42

- Vărs. PJ pt. pers, cu handicap

3.502

0

0

3.502
Cod formulări):

Instituția: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI, Localitatea PLOIEȘTI /Județul PRAHOVA Cod 2).........

SITUAȚIE

PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL

PE LUNA ...FEBRUARIE... ANUL 2018

_____________________________________________________________________ O -lei -

numor    nmnram      vi r*nmi.ilata          In

Titlu

Articol

Alineat

DENUMIRE INDICATORI

număr rând

program anual Gf.H.C.L rtf.

pl^ti țjurțitilațe ■^fe^Șale iq?' lîfij^y’anterioaft /©<?/ 4)

' ■ plăti in lyna pehtrij^'bare '•■sp fabe^ /raportarea

A

B

C

D

E

01

■v ,■ 02

W Q3

Capitolul 54.10

10

10.01

CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli cu salariile in bani

01

02

L0

W65°

0 <>^345.086

10.01.01

Salarii de baza

03

0

345.086

10.01.02

Salarii de merit

04

10.01.03

Indemnizații de conducere

05

10.01.04

Spor de vechime

06

10.01.05

Spor pentru condiții de munca

07

10.01.06

Alte sporuri

08

10.01.07

Ore suplimentare

09

10.01.08

Fond de premii, din care:

10

premiul anual 6)

11

10.01.09

Prima de vacanta

12

10.01.10

Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

13

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

14

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

15

10.01.13

Indemnizații de delegare

16

10.01.14

Indemnizații de detașare

17

10.01.15

Alocații pentru transportul la si de la lucul de munca

18

10.01.16

Alocații pentru locuințe

19

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

32

10.02

Cheltuieli cu salariile in natura

40

0

0

10.02.01

Tichete de masa

41

10.02.02

Norme de hrana

42

10.02.03

Uniforme si echipament obligatoriu

43

10.02.04

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

44

10.02.05

Transportul la si de la locul de munca

45

10.02.06

Vouchere de vacanta

46

10.02.30

Alte drepturi salariale in natura

70

10.03

Contribuții

71

0

7.764

10.03.01

Contribuție asiguratorie pentru munca 2,25%

72

0

7.764

73

0

74

0

75

0

76

77

0

78

Număr de posturi aprobate

80

114

X

X

Mumar de posturi ocupate

81

X

X

95

Număr de posturi vacante

83

X

X

19

Număr mediu de posturi remunerate

Număr de posturi ocupate de persoane care

84

X

X

92

cumulează pensia cu salariul 7)

85

X

X

4

Mumar de consilieri locali

86


CONTABIL SEF ,


întocmit, '

Numele si prenumele: Costache Cătălin
UNITATEA Club Sportiv Municipal Ploiești


■>


•J


•Jp


SITUAȚIE RECAPITULATIVA - SURSA 10

privind plata salariilor pentru luna IANUARIE anul 2018


Nr. crt.

Denumire obligație

Cod clasificate

Autoritati publice si acțiuni externe 51.10

Alte servicii publice generale 54.10

Ordine publica si siguranța naționala 61.10

Invatamant

65.10

Sanatate

66.10

Cultura, recreare si religie 67.10

Asigurări si asistenta sociala 68.10

Locuințe, servicii si dezvoltare publica 70.10

Protecția mediului 74.10

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 83.10

Transporturi

84 10

Alte acțiuni economice

87.10

Sume totale

0

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12

1

Număr total salariati din care

93

93 00

2

Total venituri brute (3*4), din care:

O

0

0

0

0

345.086

0

0

0

0

0

0

345.086

3

Salarii de baza f)

10.01.01

305.025

305.025 00

4

Drecturi salariale conform reg.in vigoare din care:

0

0

0

0

0

40.061

Ioî

0

0

0

0

0

40.061

Concedii odihna

10.01.01

40.061

40.061

Concedii medicale suportate de angajator

10.01.01

0

Concedii medicale din FNUASS

10.03.06

0

Spor pentru condiții de munca

10.01.05

0

Alte scoruri

10.01.06

0

Ore suplimentare

10.01.07

0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

io.oi.io

0

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0

Indemnizatii de delegare

10.01.13

0

Indemnizații de detașare

10.01.14

0

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca*

10.01.15

0

Alte drepturi

10.01.30

0

Total cheltuieli cu salariile in natura

10.02.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tichete de masa

10.02.01

0

Norme de hrana

10.02.02

0

5

Total rețineri din salarii brut, din care:

0

0

0

0

0

150.070

0

O1

0

0

0

0

150.070

A - rețineri aferente c.m.

B - impozit salarii 10%

20.407

20.407

C - cota CASS 10%

34.515

34.515

0

E- 25% CAS

86.278

86.278

F - alte rețineri din care:

0

0

0

0

0

8.620

0

0

0

0

0

0

8.620

- cotizație sindicat

660

660

- Avans salarii CO inclus in rețineri totale

0

0

- Popriri

2.216

2.216

- Executări silite

0

0

- Pensii alimentare

469

469

- Alte rețineri (CAR telefoane etcj

5.275

5.275

G- Pensii facultative

250

250

6

Rest de plata salarii (2-5), din care:

0

0

0

0

0

195.016

0

0

0

0

0

0

195.016

- cu numeiar (cec)

67.677

11.266

- alimentare cârduri (OPFV pe banei)

127.339

7.764

7

Total contribuții angajator (8+9410+11+12+13+14), din care:

0

0

0

0

0

11.266

0

0

0

0

0

0

11.266

8

Contribuție asiguratorie centru munca 2 25%

10.03.07

7.764

7.764

!        9

0

10

0

11

0

12

0

13

0

0

14

Fond 4% pers cu handicap

3502

3.502

15

Viramente aferente salarii, din care:

0

0

0

0

0

152.466

0

0

0

0

0

0

152.466

- impozit pe salarii

0

0

0

0

0

20.407

0

0

0

0

0

0

20.407

- bugetele asigurărilor sociale si fonduri speciale in curs de distribuire

0

0

0

0

0

128.557

0

0

0

0

0

0

128.557

- fond handicap

0

0

0

0

0

3.502

0

0

0

0

0

0

3i 502

16

total cheltuieli cu salariile (2+7-14)

0

0

0

0

0

352.850

0

0

0

0

0

0

352.850

(*)- In salariul de baza sunt incluse si sporul de vechime, indemnizațiile de conducere, sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu (CFPP, audit, doctorat, etc) (**)-Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca , finanțarea cheltuielii se face din veniturile proprii ale instituției / unitatii administrativ teritorialeOrdonator principal de credite,

Cod formulări):

Institulia: CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI, Localitatea PLOIEȘTI /Județul PRAHOVA Cod 2).........

SITUAȚIE PRIVIND MONITORIZAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL PE LUNA ...IANUARIE... ANUL 2018Titlu

Articol

Alineat

DENUMIRE INDICATORI

număr rând

program,, anual cf.H.C.LM i’ir* 

;■ piști cumulate /•efectuate ’irȚ-lunile ânteridar s* 4> T

plăti in luna pentrucare e y ’sȘ fape

/ raportarea

A

B

C

D

E

01

. 02

. 03

Capitolul 54.10

\\r

V

Z& /

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

01

c

’huS-

331.569

10.01

Cheltuieli cu salariile in bani

02

271.217

10.01.01

Salarii de baza

03

c

271.217

10.01.02

Salarii de merit

04

10.01.03

Indemnizații de conducere

05

10.01.04

Spor de vechime

06

10.01.05

Spor pentru condiții de munca

07

10.01.06

Alte sporuri

08

10.01.07

Ore suplimentare

09

10.01.08

Fond de premii, din care:

10

premiul anual 6)

11

10.01.09

Prima de vacanta

12

10.01.10

Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

13

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

14

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

15

10.01.13

Indemnizații de delegare

16

10.01.14

Indemnizații de detașare

17

10.01.15

Alocații pentru transportul la si de la lucul de munca

18

10.01.16

Alocații pentru locuințe

19

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

32

10.02

Cheltuieli cu salariile in natura

40

0

0

10.02.01

Tichete de masa

41

10.02.02

Norme de hrana

42

10.02.03

Uniforme si echipament obligatoriu

43

10.02.04

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

44

10.02.05

Transportul la si de la locul de munca

45

10 02.06

Vouchere de vacanta

46

10.02.30

Alte drepturi salariale in natura

70

10.03

Contribuții

71

0

60.352

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

72

0

42.620

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

73

0

1.316

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

Contribuții pentru asigurările de accidente de munca

74

0

14.083

10.03.04

si boli profesionale

Prime de asigurare de viata plătite de angajator pentru

75

0

429

10.03.05

angajați

76

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

77

0

1.904

10.03.07

Contribuții la fd. de garantare a creanțelor salariale

78

Număr de posturi aprobate

80

114

X

X

Număr de posturi ocupate

81

X

X

95

Număr de posturi vacante

83

X

X

19

Număr mediu de posturi remunerate

Număr de posturi ocupate de persoane care

84

X

X

92

;umuleaza pensia cu salariul 7)

85

X

X

4

Număr de consilieri locali

86


CONTABIL SEF ,
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL Ploiești


SITUAȚIA RECAPITULATIVĂ Nn privind plata salariilor pe luna decembrie Î017


......„Anexa nr. 3 — -

CONSILIUL LOCAL AL             t-uwiwv

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

nr de înregistrare .Din fondul de salarii

Nr. cri.

Explicații

Contract individual de muncă

Convenție civilă

CM din -cas

/.\' TOTAL'

..

0

1

2

3

4

1

Total salariați, din care pe structuri:

93

0

0

2

Total salarii de încadrare

285.292

0

0

285.292

3

Sporuri incluse în salariu

0

0

0

0

4

• indemnizație de conducere

0

0

0

0

5

- spor de vechime

0

0

0

0

6

- spor de confidențialitate

0

0

0

0

7

- spor fidelitate

0

0

0

0

8

- spor doctor

0

0

0

0

9

- spor cohtrol financiar preventiv

0

0

0

0

10

- spor audit financiar

0

0

0

0

11

Sporuft în afara salariului - total

0

0

0

0

12

Indemnizații concedii odihnă

30.734

0

0

30.734

13

Indemnizații C.M. din fond de salarii

1.986

0

0

1.986

14

Indemnizații CM. din CCI

398

0

0

398

15

Premiul anual (al XlII-lea salariu)

0

0

0

0

16

Prime

0

0

0

0

17

Alte drepturi

0

0

0

0

18

Rețineri din brut

0

0

0

0

19

Baza de calcul CAS

269.746

0

0

269.746

20

Baza de calcul somai unitate

263.156

0

0

263.156

21

Total venituri brute realizate

~ 282.269

0

o-1

282.269

22

Total rețineri, din care:

79.058

0

0

79 058

23

ȘOMAJ angajat 0,5%

1.325

0

0

1.325

24

CASS angajat 5,5%

14.792

0

0

14.792

25

CAS angajat 10,5%

28.322

0

0

28.322

26

Impozit pe salarii

34.619

0

0

34.619

27

Avansuri

0

0

0

0

28

Total rețineri din net

9.640

0

0

9.640

29

Regularizări impozit (reg. fiscale)

0

0

0

0

30

Rest de plată salarii, din care:

182.519

0

0

182.519

31

- pe cârd

‘   114.445

0

o •

114.445

32

- în numerar

68.074

0

0

68.074

33

CAS unitate 15,8%

42.620

0

0

42.620

34

Fondul pt. acc. de muncă și b.p. 0,85%

1.904

0

0

1.904

35

ȘOMAJ unitate 0,5%

1.316

0

0

1.316

36

Fd. garant a creanțelor salariale 0,25%

0

0

0

0

37

CASS unitate 5,2 % total, din care:

14.083

0

0

14.083

38

- CASS unitate 5,2%

14.083

0

0

14.083

39

- CASS pentru persoanele în CM

0

0

0

0

40

Fd. de risc si accidente (0.159%)

429

0

0

429

41

Regulariz. cass pt. pers. în CM (din CAS)

0

0

0

0

42

- Vărs. PJ pt. pers, cu handicap

2.652

0

0

2.652
JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică.CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018

DENUMIRE   I

N DICATORI

Cod indicator

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

2017 (1+2+3+4+5+6 )

2018

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

TOTAL VENITURI

(cod

00.02+00.17+43.10)

00.01

12,939.00

1,606.40

1,221.00

1,200.40

1,845.80

2,484.20

4,581.20

12,550.00

1,337.05

936.75

973.90

1,904.80

2,928.25

4,469.25

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

315.00

107.00

62.00

9.00

12.00

125.00

0.00

530.00

150.00

75 00

80.00

25.00

200.00

0.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30. 10.09+30.10.50)

30.10

315.00

107.00

62.00

9.00

12.00

125.00

0.00

530.00

150.00

7500

80.00

25.00

200 00

0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.3<

315.00

107.00

62.00

9.00

12.00

125.00

530.00

150.00

75.00

80 00

25.00

200.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

14.00

70.00

59.00

11.00

Diverse venituri (cod

36.10.04

+36.10.32+36.10.50)

36.10

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

0.00

59.00

59.00

0.00

Alte venituri

36.10.50

54.00

54.00

59.00

59.00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

11.00

0.00

11.00

Donații și

sponsorizări**)

37.10.01

14.00

14.00

11.00

11.00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

7

. V*                   ***’•>«£

/

V A

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

12,556.00

1,499.40

1,159.00

1,191.40

1,833.80

2,305.20

4,567.20

11,950.00

1,187.05

861 75

893.90

hfi-d

1,879,80

'• 2,669.25

». /

73^8.25

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

12,556.00

1,499.40

1,159.00

1,191.40

1,833.80

2,305.20

4,567.20

11,950.00

1,187.05

861.75

893.90

1,879.8b

^4,458.25

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12,334.00

1,479.40

1,159.00

1,191.40

1,809.80

^1ge^°

4,567.20

10,700.00

1,037.05

838.75

543.90

1,849.80

2,472.25

3,958.25

DENUMIRE   1

NDICATORI

Cod indicator

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții

sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

2017 (1+2+3+4+5+6

)

2018

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

222.00

20.00

24.00

178.00

1,250.00

150.00

23.00

350.00

30.00

197.00

500.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+S

12,939.00

1,606.40

1,221.00

1,200.40

1,845.80

2,484.20

4,581.20

12,550.00

1,337.05

936.75

973.90

1,904.80

2,928.25

4,469.25

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

12,717.00

1,586.40

1,221.00

1,200.40

1,821.80

2,306.20

4,581.20

11,250.00

1,184.05

910.75

621.90

1,861.80

2,714.25

3,957.25

CHELTUIELI CURENTE

01

12,717.00

1,586.40

1,22

1,200.40

1,821.80

2,306.20

4,581.20

11,250.00

1,184.05

910.75

621.90

1,861.80

2,714.25

3,957.25

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,282.00

232.40

289.00

221.40

1,208.80

1,196.20

134.20

5,222.00

280.05

312.75

166.90

1,347.80

1,801.25

1,313.25

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2,690.00

190.00

240.00

180.00

990.00

980.00

110.00

5,053.00

270.00

300.00

160.00

1,300.00

1,740.00

1,283.00

Salarii de baza

10.01.01

2,690.00

190.00

240.00

180.00

990.00

980.00

110.00

5,053.00

270.00

300.00

160.00

1,300.00

1,740.00

1,283.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Vouchere de vacanță

10.02.06

0.00

Contribuții (cod 10.03.

10.03

592.00

42.40

49.00

41.40

218.80

216.20

24.20

169.00

10.05

12.75

6.90

47.80

61.25

30.25

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

422.00

30.00

34.00

30.00

156.00

155.00

17.00

43.00

3.00

4.50

2.00

.■ 13 00

:t'^<>l8 50

2.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.00

1.00

1.50

1.00

4.00

5.00

0.50

2.00

0.20

0.30

0.20

•/0.50

X *

' -.0 70

s

0.10

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

140.00

10.00

12.00

9.00

52.00

51.00

6.00

15.00

1.00

1.50

1.00

T«. \

4?.5O

/ 6.00

1.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

0.40

0.50

0.40

1.30

1.20

0.20

1.00

0.05

0.15

0.10

V,,.

0.40

.....t

0.25

0.05

DENUMIRE   1

NDICATORI

Cod indicator

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

2017 (1+2+3+4+5+6

)

2018

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13.00

1.00

1.00

1.00

5.50

4.00

0.50

2.00

0.30

0.30

0.10

0.40

0.80

0.10

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

106.00

5.50

6.00

3.50

29.00

35.00

27.00

TITLUL II BUNURI

SI SERVICII

20

9,435.00

1,354.00

932.00

979.00

613.00

1,110.00

4,447.00

6,028.00

904.00

598.00

455.00

514.00

913.00

2,644.00

Bunuri si servicii (coc

20.01

3,809.00

1,031.00

730.00

426.00

545.00

940.00

137.00

2,515.00

619.00

413.00

337.00

358.00

653.00

135.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

3.00

3.00

1.00

2 00

3.00

15.00

4.00

3.00

2.00

3.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

8.00

8.00

5.00

5.00

9.00

40.00

10.00

10.00

5.00

5.00

10.00

incalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,305.00

389.00

258.00

168.00

150.00

314.00

26.00

1,000.00

285.00

150.00

150.00

150.00

215.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

185.00

36.00

33.00

9.00

29.00

78.00

100.00

20.00

20.00

10.00

20.00

30.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

62.00

10.00

7.00

34.00

11.00

60.00

10.00

5.00

5.00

10.00

30.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

1.00

2.00

3.00

30.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Transport

20.01.07

111.00

111.00

50.00

50.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

215.00

64.00

32.00

12.00

60.00

47.00

120.00

35.00

20.00

15.00

20.00

30.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,878.00

520.00

389.00

231.00

263.00

475.00

1,100.00

250.00

200.00

150.00

150.00

350.00

Reparații curente

20.02

1,000.00

288.00

169.00

543.00

500.00

200.00

150.00

100.00

50.00

Hrana (cod 20.03.01+2

20.03

467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

467.00

366.00

A W

366.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

467.00

467.00

366.00

■''''Sa

366.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

20.00

0.00

0.00

0.00

o

V. x o

3I 10.00

Medicamente

20.04.01

2.00

2.00

10.00

/ *

10.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

1.00

10.00

—-1000

W

DENUMIRE   1

NDICATORI

Cod indicator

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

2017 (1+2+3+4+5+6 )

1

2

3

4

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20. 05.30)

20.05

187.00

13.00

10.00

3.00

15.00

Uniforme si echipament

20.05.01

107.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

13.00

10.00

3.00

15.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

403.00

5.00

5.00

1.00

23.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

327.00

5.00

5.00

1.00

23.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

76.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

Pregătire profesionala

20.13

31.00

2.00

3.00

1.00

15.00

Protecția muncii

20.14

65.00

15.00

15.00

5.00

14.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20. 30.07+20.30.09+20.30.

20.30

3,469.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

48.00

Chirii

20.30.04

152.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

1,900.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,369.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

I Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

Hipodrom

Secții

sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

2018

5

6

7+8+9+10+11

+12

7

8

9

10

11

12

29.00

117.00

240.00

23.00

23.00

13.00

21.00

25.00

135.00

107.00

150.00

3.00

3.00

3.00

1.00

5.00

135.00

29.00

10.00

90.00

20.00

20.00

10.00

20.00

20.00

3.00

366.00

398.00

5.00

5.00

0.00

50.00

50.00

288.00

3.00

290.00

288.00

5.00

5.00

50.00

50.00

178.00

76.00

110.00

110.00

5.00

5.00

10.00

44.00

2.00

2.00

25.00

15.00

16.00

30.00

5.00

5.00

5.00

5.00

10.00

112.00

3,357.00

1,910.00

50.00

0.00

0.00

0.00

150.00

1,710.00

48.00

100.00

50.00

50.00

152.00

120.00

120.00

1,900.00

138.00

138.00

112.00

1,257.00

1,552.00

■ ■’• ".n

"......•■’-yț

■100.0'0

■•••X,

X

V* A452.00

50.00

3.00

3.00

2.00

•:‘*C'

1 0/12.00

h.oo

17.00

0.00

.. /

/ - ?

Page 4

50.00

3.00

3.00

2.00

V

13.00

-z

17.00

>

12.00

DENUMIRE   1

NDICATORI

Cod indicator

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

2017 (1+2+3+4+5+6

)

2018

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

222.00

20.00

0.00

0.00

24.00

178.00

0.00

1,250.00

150.00

23.00

350.00

30.00

197.00

500.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

222.00

20 00

0.00

0.00

24.00

178.00

0.00

1,250.00

150.00

23.00

350.00

30.00

197.00

500.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

222.00

20.00

0.00

0.00

24.00

178.00

0.00

1,250.00

150.00

23.00

350.00

30.00

197.00

500.00

Active fixe (cod

71.01.01 la

71.01.03+71.01.30)

71.01

222.00

20.00

0.00

0.00

24.00

178.00

0.00

1,250.00

150.00

23.00

350.00

30.00

197.00

500.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

140.00

20.00

120.00

617.00

117.00

500.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

58.00

58.00

598.00

150.00

23.00

350.00

75.00

Alte active fixe

71.01.30

24.00

-

24.00

35.00

30.00

5.00

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 .f


BUGETUL SECȚIILOR SPORTIVE

DENUMIRE

INDICATORI

Cod indicator

Necesar 2018

TOTAL NECESAR

Handbal

Baschet

Volei

Fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

Judo

.2 '■S s os z

Karate

Patinaj viteza

£

03

Sportul pt. toti

TITLUL II BUNURI SI

SERVICII

20

398.00

400.00

200.00

250.00

303.00

150.00

320.00

175.00

100.00

55.00

70.00

50.00

173.00

2,644.00

20.01

7.00

5.00

4.00

5.00

3.00

3.00

29.00

30.00

5.00

3.00

3.00

3.00

35.00

135.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

25.00

25.00

50.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30.00

30.00

Piese de schimb

20.01.06

5.00

5.00

Transport

20.01.07

7.00

5.00

4.00

5.00

3.00

3.00

4.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

50.00

Hrana

20.03

75.00

55.00

40.00

34.00

39.00

23.00

36.00

18.00

18.00

8.00

10.00

10.00

0.00

366.00

Protocol competiții

20.03.01

masa cantonament

0.00

masa competiții oficiale

50.00

40.00

25.00

14.00

20.00

15.00

15.00

10.00

10.00

5.00

2.00.

5.W

209.00

indemnizație hrana

15.00

10.00

10.00

15.00

15.00

5.00

18.00

5.00

5.00

•/ -

5.00

' < ; ' 5.00

108.00

suplimente nutritive

10.00

5.00

5.00

5.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

w

t ^i.2/10

î 49.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

000

% 0.66

.. -s-p

■/

/ .0.00

10.00

Medicamente

20.04.01

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

30.00

15.00

15.00

20.00

8.00

10.00

11.00

10.00

10.00

6.00

0.00

0.00

0.00

135.00

DENUMIRE

INDICATORI

Cod indicator

Necesar 2018

TOTAL NECESAR

Handbal

Baschet

3

>

Fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

© ■o

9

.Să

C® ■w 9 z;

Karate

Patinaj viteza

45 cS C»

Sportul pt. toti

Uniforme si echipament

20.05.01

30.00

15.00

15.00

20.00

8.00

10.00

11.00

10.00

10.00

600

135.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

40.00

30.00

30.00

10.00

60.00

40.00

30.00

10.00

10.00

5.00

20.00

3.00

0.00

288.00

Deplasări interne, detașări, transferări (total)

20.06.01

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

3.00

0.00

178.00

cazare cantonament

0.00

cazare competiții ofociale

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

3.00

178.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

50.00

30.00

15.00

15.00

110.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Alte cheltuieli

20.30

245.00

294.00

110.00

180.00

192.00

73.00

213.00

106.00

56.00

32.00

37.00

34.00

138.00

1,710.00

Chirii

20.30.04

20.00

10.00

90.00

120.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

138.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (total)

20.30.30

225.00

294.00

110.00

170.00

192.00

73.00

123.00

106.00

56.00

32.00

37.00

34.00

0.00

1,452.00

taxe si vize, vize medicale, arbitraj competiții, cupe

25.00

19.00

10.00

10.00

7.00

3.00

3.00

5.00

3.00

2.00

2.00

4.00

93.00

alti colaboratori (contracte activitate sportiva)

100.00

200.00

70.00

135.00

125.00

40.00

70.00

71.00

53.00

20.00

20.00

20.00

924.00

indemnizații

100.00

30.00

40.00

20.00

30.00

15.00

10.00

premieri

20.00

10.00

20.00

10.00

60.00ORDONATOR TERȚIAR

iVdioîNnifl c

Sil ' '


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONT ABILITATEROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI                         Zj

EXPUNERE DE MOTIVE              ' > *

La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetuluidevenituri^i cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2Ml^^ă & al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018- privind bugetul de stat pe anul 2018 a Legii nr.3/2018- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 si Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si modificarea si completarea unor acte normative și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului s-a avut în vedere asigurarea surselor financiare pentru primele 6 luni necesare desfășurării activității curente pentru toate secțiile de sport: handbal cu 10 grupe (juniori I, II, III, IV și minihandbal) iar din luna iulie înscrierea sportivilor care termina junioratul la nivel de divizia A, baschet feminin si masculin juniori si Liga I, fotbal copii și juniori, gimnastică ritmică (grupa de junioare și inițiere), sah, karate, patinaj viteză, judo, box, atletism, natatie si volei feminin si masculin , precum și pentru desfășurarea activității, în condiții optime, în toate bazele sportive aflate în administrația Clubului Sportiv Municipal Ploiești cu cheltuieli de personal și cheltuieli materiale cu intreținerea acestor baze sportive (Sala Sporturilor Olimpia, Bazin Vega, Sala “Leonard Doroftei”, Complex Hipodrom, Baza Sportivă “Ilie Oană” Stadionul Ilie Oană).

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2018 a fost întocmit, fundamentat și elaborat astfel:

Venituri totale în cuantum de 12.550,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie                       589,00 mii lei;

 • - Sponsorizări                                           11,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local                      10.700,00 mii lei;

 • - Subvenții destinate secțiunii de dezvoltare           1.250,00 mii lei.

Cheltuieli totale în cuantum de 12.550,00 mii lei reprezentând:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 5.222,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.028,00 mii lei

 • 3. Titlul X „Alte cheltuieli” - 50,00 mii lei

3.Titlul XII “Active nefinanciare” -1.250,00 mii lei

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem aprobarea proiectulu'i^de ’ hotărâre // -alăturat.

CONSILIERI,
VICEPRIMAR,

Mihai Cristian Ganea


Claudia-Oana Salceanu

Andrei Gheorghe

Paul Alexandru Palas Gheorghe Simion Sîrbu

Zoia Staicu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

x :......

c 7, O

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 2/2018 -Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri: -venituri proprii                                 589,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                            11,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 11.950.00 mii lei

TOTAL         12.550,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 12.550,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate ’

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice’^ emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordWator tefuar^’ de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajare^; fichiaarea, **■ ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturati ^ e k


SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,

nr.            CSM

<33S/o«.o'2-.ao/,g

OCLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 si estimări pentru anii 2019-2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local privind promovarea și susținerea sportului de performanță, încurajarea sportului de masă în Municipiul Ploiești și administrarea bazelor sportive și de agrement.

zx

In structura sportivă a instituției funcționează următoarele secții sportive:

 • - handbal cu 10 grupe (juniori I, II, III, IV și minihandbal) iar din luna iulie inscrierea sportivilor care termina junioratul la nivel de divizia A,

 • - baschet feminin si masculin juniori si Liga I,

 • - fotbal copii și juniori,

 • - gimnastică ritmică (grupa de junioare și inițiere),

 • - sah,

 • - karate,

 • - patinaj viteză,

-judo,

 • - box,

 • - atletism,

 • - natatie,

 • - volei feminin si masculin.

De asemenea, Club Sportiv Municipal Ploiești organizează activități sportive care vizează toți ploieștenii: campionate de fotbal în sală (pentru diferite categorii de vârstă), concursuri pentru copii cu ocazia evenimentului „Zilele Ploieștiului”, precum și alte competiții.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018- privind bugetul de stat pe anul 2018 a Legii nr.3/2018- privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 si Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum si modificarea si completarea unor acte normative și a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului s-a avut în vedere asigurarea surselor financiare pentru primele 6 luni necesare desfășurării activității curente pentru toate secțiile de sport: handbal cu 10 grupe (juniori I, II, III, IV și minihandbal) iar din luna iulie inscrierea sportivilor care termina junioratul la nivel de divizia A, baschet feminin si

...

masculin juniori si Liga I, fotbal copii și juniori, gimnastică ritmjc^grtjpad^jupipare și inițiere), sah, karate, patinaj viteză, judo, box, atletism, nata^Uwdlei^femiii^h si masculin , precum și pentru desfășurarea activității, în condiții optirne, în țba^băzele sportive aflate în administrația Clubului Sportiv Municipal Ploiești cu cheltuieli de personal și cheltuieli materiale cu întreținerea acestor baze sportive (Sala Sporturilor Olimpia, Bazin Vega, Sala “Leonard Doroftei”, Complex Hipodrom, Baza Sportivă “Ilie Oană” Stadionul Ilie Oană).

Bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pentru anul 2018 a fost întocmit, fundamentat și elaborat astfel:

Venituri totale în cuantum de 12.550,00 mii lei formate din:

 • - Venituri din activitatea proprie                      589,00 mii lei;

 • - Sponsorizări                                             11,00 mii lei;

 • - Subvenții de la bugetul local                      10.700,00 mii lei;

 • - Subvenții destinate secțiunii de dezvoltare           1.250,00 mii lei.

Cheltuieli totale în cuantum de 12.550,00 mii lei reprezentând:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 5.222,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.028,00 mii lei

 • 3. Titlul X „Alte cheltuieli” - 50,00 mii lei

 • 4. Titlul XII “Active nefînanciare” -1.250,00 mii lei

Cheltuieli totale în cuantum de 12.550,00 mii lei reprezentând:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” - 5.222,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 280,05 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” — 312,75 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega” - 166,90 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “LeonardDoroftei” -1.347,80 mii lei;

 • - Complex Hipodrom - 1.801,25 mii lei;

 • - Structura sportiva - 1.313,25 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.028,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 904,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” - 598,00 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 455,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Leonard Doroftei ” — 514,00 mii lei;

 • - Complex Hipodrom - 913,00 mii lei;

 • - Structura sportiva - 2.644,00 mii lei

 • 3. Titlul X „Alte cheltuieli” - 50,00 mii lei reprezentând sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate:

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 3,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia” - 3,00 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 2,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “LeonardDoroftei” - 13,00 mii lei;

 • - Complex Hipodrom -17,00 mii lei;

 • - Structura sportiva - 12,00 mii lei

 • 3.Titlul XII “Active nefinanciare” -1.250,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 150,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” - 23,00 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 350,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “LeonardDoroftei” - 30,00 mii lei;

 • - Complex Hipodrom -197,00 mii lei;

 • - Structura sportiva — 500,00 mii lei


Titlul I “Cheltuieli de personal” - 5.222,00 mii lei - pentru acoperirea cheltuielilor de personal pentru Sala de Sport “Leonard Doroftei”, Sala Sporturilor Olimpia, Bazin Vega, Complex Hipodrom, Baza Sportivă “Ilie Oană”, Stadionul “Ilie Oană” si pentru antrenorii din cadrul secțiilor sportive :

10.01.01- „Salarii de baza”- 5.0530,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 270,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” - 300,00 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 160,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “LeonardDoroftei” - 1.300,00 mii lei;

 • - Complex Hipodrom — 1.740,00 mii lei;

 • - Structura sportiva — 1.283,00 mii lei

10.03.01- „Contribuții de asigurări sociale de stat” pentru salariile aferente lunii decembrie 2017 - 43,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 3,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia”- 4,50 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 2,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “LeonardDoroftei” -13,00 mii lei;

 • - Complex Hipodrom -18,50 mii lei;

 • - Structura sportiva — 2,00 mii lei

10.03.02- „Contribuții de asigurări de șomaj” - pentru salariile aferente lunii decembrie 2017 - 2,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 0,20 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” -0,30 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 0,20 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “LeonardDoroftei” - 0,50 mii lei;

 • - Complex Hipodrom - 0,70 mii lei;

 • - Structura sportiva -0,10 mii lei

10.03.03- „Contribuții de asigurări sociale de sanatate” pentru salariile aferente lunii decembrie 2017 - 15,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” -1,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” - 1,50 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 1,00 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “LeonardDoroftei”- 4,50 mii lei;

 • - Complex Hipodrom - 6,00 mii lei;

 • - Structura sportiva - 1,00 mii lei

  10.03.04 - „Contribuții de asigurări pentru accidente de munca shbdli

  -   <--.)/ i

  --{■A i


profesionale” pentru salariile aferente lunii decembrie 2017 - l,00,®iiLl&i-

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 0,05 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” - 0,15 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” -0,10 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Leonard Doroftei” -0,40 mii lei;

 • - Complex Hipodrom - 0,25 mii lei;

 • - Structura sportiva — 0,05 mii lei

10.03.06- „Contribuții pentru concedii si indemnizații” pentru salariile aferente lunii decembrie 2017 - 2,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” - 0,30 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” - 0,30 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” - 0,10 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Leonard Doroftei ” — 0,40 mii lei;

 • - Complex Hipodrom — 0,80 mii lei;

 • - Structura sportiva -0,10 mii lei

10.03.07- „Contribuția asiguratorie pentru munca” - 106,00 mii lei

 • - Baza sportiva Stadion “Ilie Oana ” -5,50 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Olimpia ” - 6,00 mii lei;

 • - Bazinul de inot “Vega ” — 3,50 mii lei;

 • - Sala Sporturilor “Leonard Doroftei ” - 29,00 mii lei;

 • - Complex Hipodrom — 35,00 mii lei;

 • - Structura sportiva -27,00 mii lei

Titlul II “Bunuri și servicii” - 6.028,00 mii lei - conform anexelor 1 .a -Baza Sportiva Stadion „Ilie Oana”, l.b - Sala Sporturilor „Olimpia”Bazin de inot „Vega”, l.c - Bazin de inot „Vega”, l.d - Sala de sport „Leonard Doroftei”, l.e -Complex Hipodrom, l.f.l - l.f. 13 pentru fiecare secție sportiva care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile aferente anului 2017, cu luarea în calcul a cheltuielilor si consumurilor efectiv realizate, cat si a cheltuielilor din proiecția bugetara pe anul 2017 care nu au fost executate din motive obiective, având în vedere si eventualitatea creșterii prețurilor unitare pe parcursul anului 2018 cat si necesarul propriu al tuturor bazelor sportive si secțiilor sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Titlul XII “Active nefinanciare” 1.250,00 mii lei conform listei de investiții -Anexa nr.2.

/ c:i /s I o '>//

.rP/


Sef serviciu finanaiar -contabilitate Albu Luminița

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI               Anexa nr.Lb

BUGETULDE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 2 ‘ * T

: ■■

Sala Sporturilor Olimpia         ......

mii lei ■LrâB'T'iT

DENUMIREA INDICATORILO

Cod indicator

OLIMPIA

Olimpia

Execuție

2017

propuneri

2018

R

1

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

932,00

598,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

730,00

413,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

8,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

258,00

150,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

33,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7,00

5,00

Piese de schimb

20.01.06

5,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32.00

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

389,00

200,00

Reparații curente

20.02

169,00

150,00

Hrana (cod20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

(cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

10.00

23,00

Uniforme si echipament

20.05.01

3,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

5,00

5,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

5,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Pregătire profesionala

20.13

3,00

2,00

Proiecția muncii

20.14

15,00

5,00

Alte cheltuieli (cod20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+2

0.30.30)

20.30

0.00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

SALA SPORTURILOR „OLIMPIA»

20.01.01. „Furnituri de birou”: 3,00 mii lei -pentru rechizite, materiale și accesorii de birotica, alte materiale asimilate ca furnituri de birou.

20.01.02. „Materiale pentru curățenie”: 10,00 mii lei -pentru achiziționare produse necesare igienizării spațiilor instituției, detergenți etc.

20.01.03. „încălzit, iluminat și forță motrică”: 150,00 mii lei - cuprinde consumul de energie electrica si gaze pentru iluminat și incalzit spatiile aferente activitatilor din cadrul Sălii de sport „Olimpia”

20.01.04. „Apă, canal, salubritate” - 20,00 mii lei - cuprinde consumul de apa si cheltuieli cu salubritatea.

20.01.05. „Carburanți si lubrifianti” : 5,00 mii lei - care vor fi utilizați pentru generatorul de la Sala Olimpia

20.01.06. „Piese de schimb”: 5,00 mii lei - necesari pentru instalațiile de climatizare, sonorizare, ventilație etc.

20.01.08. „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”: 20,00 mii lei - abonamente telefonie, tv și internet.

20.01.30. „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”: 158,00 mii lei

 • - cheltuieli cu mentenante (conform „Raportului de evaluare si propuneri de tratare a riscului la securitatea fizica”) si materiale necesare lucrărilor de reparații, intretinere si serviciile prestate de terți (paza si protecție cf. Legii nr.333/2003 si Hotărârii de Guvern nr. 301/2012), în vederea asigurării diverselor verificări și inspecții tehnice, revizii tehnice obligatorii instalații, materiale necesare utilizate la reparațiile în regie proprie, igienizare sala, vestiare, grupuri sanitare, casa scării, subsol, secretariat birou director pentru Baza Sportiva Olimpia, pentru buna funcționare a activitatilor sportive.

 • - Paza ~ 370 ore/ luna * 19 lei/ ora ~ 7.000 lei/luna *6 luni ~ 42.000 lei

20.02. „Reparații curente” : 150,00 mii lei -cheltuieli cu servjdpte |>restațeV;âe^erti pentru reparații in incinta Sălii de Sport “Olimpia”              H ss            fe°l

 • - Reparații grupuri sanitare ,vestiare,tavane, placari gresie ,faianță; uși ternîbp^ne ;

 • - Reparații la acoperiș sala ( pluviala) jgheaburi;                       o

-Reparații suprafața de joc care implica înlocuirea componentelor“"deteriorate. Parchet din Arțar Canadian.

20.05.01 - „Uniforme si echipament”: 3,00 mii lei -cheltuieli cu echipament de protecție conform normelor de protecția muncii pentru muncitorii din cadrul bazei.

20.05.30 - „Alte obiecte de inventar”: 20,00 mii lei -cheltuieli cu obiecte de inventar specifice pentru activitatea din din cadrul bazei sportive.

20.06.01.”Deplasari interne, detasari, transferări”: 5,00 mii lei - cheltuieli cu deplasările în interes de serviciu pentru activități și acțiuni din cadrul Sălii Olimpia.

 • 20.13. „Pregătire profesională”: 2,00 mii lei - cheltuieli cu pregătirea profesională a personalului angajat conform legislației în vigoare.

 • 20.14. „Protecția muncii”: 5,00 mii lei - cheltuieli cu medicina muncii și servicii ce țin de protecția muncii conform legislației.


Sef serviciu financiar -contabilitate Albufiuitiinita

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


.....

Ants&nrJyp

fj+"/                ”Sir '■,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELȚUlțLlV ,1\

Pentru anul 2018 - Bazinul de inot VEGA v           Z/Vo

s i l y mu iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

VEGA

VEGA

Execuție

2017

propuneri

2018

1

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

979,00

455,00

Bunuri si servicii (cod 20. OL 01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

426,00

337,00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

2,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

168,00

150,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9.00

10,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

Piese de schimb

20.01.06

5,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12,00

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

231,00

150,00

Reparații curente

20.02

543,00

100,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

3,00

13,00

Uniforme si echipament

20.05.01

3,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3,00

10,00

Deplasări, detasari, transferări (cod20.06.01+20.06.02

20.06

1,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

1,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Pregătire profesionala

20.13

1,00

Proiecția muncii

20.1®

1' "

'5,00

+o+5,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20^0

00

rS-Q'f*

U'^J0,00

Prime de asigurare non-viata

2O.3O.ol

-.F V-

Chirii

20.30.04

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

BAZIN DE ÎNOT „ VEGA”

20.01.01. „Furnituri de birou”: 2,00 mii lei -pentru rechizite, materiale și accesorii de birotica, alte materiale asimilate ca furnituri de birou.

20.01.02. „Materiale pentru curățenie”: 5,00 mii lei -pentru achiziționare produse necesare igienizării spațiilor instituției, detergenți etc.

20.01.03. „încălzit, iluminat și forță motrică”: 150,00 mii lei - cuprinde consumul de energie electrica si gaze pentru iluminat și incalzit spatiile aferente activitatilor din cadrul Bazinului de inot „Vega”

20.01.04. „Apă, canal, salubritate” - 10,00 mii lei - cuprinde consumul de apa si cheltuieli cu salubritatea.

20.01.06. „Piese de schimb”: 5,00 mii lei - necesari pentrupiese de schimb aferente instalațiilor de climatizare, ventilație etc.

20.01.08. „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”: 15,00 mii lei - abonamente telefonie, tv și internet.

20.01.30. „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”: 150,00 mii lei

 • - cheltuieli cu mentenante (conform „Raportului de evaluare si propuneri de tratare a riscului la securitatea fizica”) si materiale necesare lucrărilor de reparații, intretinere si serviciile prestate de terți (paza si protecție cf. Legii nr.33 3/2003 si Hotărârii de Guvern nr. 301/2012), în vederea asigurării diverselor verificări și inspecții tehnice, revizii tehnice obligatorii instalații, materiale necesare utilizate la reparațiile în regie proprie, igienizare sala, vestiare, grupuri sanitare, pentru buna funcționare a activitatilor sportive.

 • - Paza ~ 370 ore/ luna * 19 lei/ ora ~ 7.000 lei/luna *6 luni ~ 42.000 lei

20.02. „Reparații curente” : 100,00 mii lei -cheltuieli cu serviciile prestate de terti pentru reparații in incinta Bazinului de inot “Vega”

 • - reparații grupuri sanitare ,vestiare ,tavane, placari gresie , faianța, usi termopane ;

20.05.01 - „Uniforme si echipament”: 3,00 mii Iei -cheltuieliiechipaîpe^țle protecție conform normelor de protecția muncii pentru muncitorii din, c;

20.05.30 - „Alte obiecte de inventar”: 10,00 mii lei -cheltuielf^^Vbftiect de inventar specifice pentru activitatea din din cadrul bazei sportive.

20.14. „Protecția muncii”: 5,00 mii lei - cheltuieli cu medicina muncii și servicii ce țin de protecția muncii conform legislației.


Sef serviciu financiar -contabilitate Albu Luminița

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


Anexa nr,l.d^

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUJEUÎZ^J^ Pentru anul 2018 - Sala de sport „Leonar Dorpftei’’

• I r Ii;-»*’      • |i».

,i                               ' i>

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

DOROfTEL

b-—©

Execuție 2017

2018

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

613,00

514,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

545.00

358,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

150,00

150,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

29,00

20,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

34,00

5,00

Piese de schimb

20.01.06

2,00

5,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60.00

20,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

263,00

150,00

Reparații curente

20.02

50,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Medicamente si materiale sanitare (cod

20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

15,00

21,00

Uniforme si echipament

20.05.01

1,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

15,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod

20.06.01+20.06.02)

20.06

23,00

50,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

23,00

50,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

5,00

Pregătire profesionala

20.13

15,00

25,00

Protecția muncii

20.14

14,00

5,00

Alte cheltuieli

20.30

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

.... - •- '

Chirii

20.30.04

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.0T

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

SALA DE SPORT „LEONARD DOROFTEI”

20.01.01. „Furnituri de birou”: 3,00 mii lei -pentru rechizite, materiale și accesorii de birotica, alte materiale asimilate ca furnituri de birou.

20.01.02. „Materiale pentru curățenie”: 10,00 mii lei -pentru achiziționare produse necesare igienizării spațiilor instituției, detergenți etc.

A

20.01.03. „Încălzit, iluminat și forță motrică”: 150,00 mii lei - cuprinde consumul de energie electrica si gaze pentru iluminat și incalzit spatiile aferente activitatilor din cadrul Sălii de sport „Leonard Doroftei”

20.01.04. „Apă, canal, salubritate” - 20,00 mii lei - cuprinde consumul de apa si cheltuieli cu salubritatea.

20.01.05. „Carburanți si lubrifianti” : 5,00 mii lei - care vor fi utilizați pentru

cele 2 autovehicule ale instituției (sediu Sala de Sport “Leonard Doroftei”)

20.01.06. „Piese de schimb”: 5,00 mii lei - necesari pentru: cele 2 autoturisme precum și pentru instalațiile de climatizare, sonorizare, ventilație etc.

20.01.08. „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”: 20,00 mii lei - abonamente telefonie, tv și internet.

20.01.30. „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”: 150,00 mii lei

 • - cheltuieli cu mentenante (conform „Raportului de evaluare si propuneri de tratare a riscului la securitatea fizica”) si materiale necesare lucrărilor de reparații, intretinere si serviciile prestate de terți (paza si protecție cf. Legii nr.3 3 3/2003 si Hotărârii de Guvern nr. 301/2012), în vederea asigurării diverselor verificări și inspecții tehnice, revizii tehnice obligatorii instalații, materiale necesare utilizate la reparațiile în regie proprie, igienizare sala, vestiare, grupuri sanitare, casa scării, subsol, secretariat birou director pentru Baza Sportiva Doroftei, pentru buna funcționare a activitatilor sportive.

-Paza ~ 370 ore/ luna * 19 lei/ ora~ 7.000 lei/luna *6 luni~ 42.000 lei

20.02. „Reparații curente” : 50,00 mii lei -cheltuieli cu serviciile prestate de terii pentru reparații in incinta Sălii de Sport “Leonard Doroftei” deoarece din anul 2003 nu s-au făcut reparații:

 • - Reparații grupuri sanitare ,vestiare ,tavane, placari gresie ,faianța, usi termopane ;


 • - Intrare sediu reparat si schimbat gresia .

20.05.01 - „Uniforme si echipament”: 1,00 mii lei -cheltuieli cu echipament de protecție conform normelor de protecția muncii pentru muncitorii din cadrul bazei.

20.05.30 - „Alte obiecte de inventar”: 20,00 mii lei -cheltuieli cu obiecte de inventar specifice pentru activitatea din din cadrul bazei sportive.

20.06.01.”Deplasari interne, detasari, transferări”: 50,00 mii lei - cheltuieli cu deplasările în interes de serviciu pentru activități și acțiuni din cadrul serviciilor și compartimentelor Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

20.11. „Cărți, publicații și materiale documentare”: 5,00 mii lei - cheltuieli cu cărți și publicații în domeniul financiar, contabil, achiziții, resurse umane, juridic și activitatea sportivă.

 • 20.13. „Pregătire profesională”: 25,00 mii lei - cheltuieli cu pregătirea profesională a personalului angajat conform legislației în vigoare.

 • 20.14. „Protecția muncii”: 5,00 mii lei - cheltuieli cu medicina muncii și servicii ce țin de protecția muncii conform legislației.


Sef serviciu financiar -contabilitate Albu Luminița

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


xX 0 U-Ăfâexa rir.l. e^\

B U G E T U L DE VENITURI SI CHELTUIELI/20* 8

ii CU fi „V*’

Complex Hipodrom Ploiești^Z^-Z^Z

Va 1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

Hipodrom

2017

propuneri

2018

1

2

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.111,00

913,00

Bun uri si servicii (cod 20.01.01 la

20.01.09+20.01.30)

20.01

940,00

653,00

Furnituri de birou

20.01.01

3,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

314,00

215.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

78,00

30,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

11,00

10,00

Piese de schimb

20.01.06

3,00

5,00

Transport

20.01.07

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

47,00

30,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

475.00

350,00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare

(cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

10,00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

29,00

25,00

Uniforme si echipament

20.05.01

5,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

29,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

3,00

50,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,00

50,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

Pregătire profesionala

20.13

10,00

15,00

Protecția muncii

20.14

17,00

10,00


Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.

30.30)

20.30

112.00

"șl fi--

4 B

° 270,Q0

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

AȘtifâ)

Chirii

20.30.04

/ Î7

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

112,00

100,00


COMPLEX HIPODROM PLOIEȘTI

20.01.01 - „Furnituri de birou” - 3,00 mii lei, pentru aprovizionarea cu diverse rechizite, imprimate, materiale necesare desfășurării activității Complexului “Hipodrom”, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

20.01.02 - „Materiale de curățenie” - 10,00 mii lei, pentru asigurarea condițiilor de igienă și curățenie corespunzătoare la Complexul „Hipodrom”.

20.01.03 - „încălzit, iluminat, forță motrică” - 215,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor, până la sfârșitul anului cu consumul de energie electrica, termica, gaze pentru iluminat și încălzit spatiile aferente activitatilor din cadrul Complexului „Hipodrom”.

20.01.04 - „Apă, canal, salubritate” - 30,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor, până la sfârșitul anului la la Complexul „Hipodrom”.

20.01.05 - „Carburanți și lubrifianți” - 10,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor cu carburanții, până la sfârșitul anului pentru mașina, utilajele, 2 tractoare, motocoasă aflate în dotare.

20.01.06 - „Piese de schimb” - 5,00 mii lei, pentru asigurarea pieselor de schimb la echipamentele din dotare, pentru funcționarea la nivelul cerințelor.

20.01.08 - „Poștă, telecomunicații, radio,tv, internet” - 30,00 mii Iei.

20.01.30 - „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” - 350,00 mii lei, în vederea asigurării diverselor servicii de mentenanță și întreținere aparatură și echipamente din dotare, verificări și inspecții tehnice, revizii tehnice obligatorii instalații, materiale necesare utilizate la reparațiile în regie proprie, plata arbitrilor si a membrilor comisiei de apel pentru cursele de trap organizate în Complexul “Hipodrom”.

20.04.02 - „Materiale sanitare” - 10,00 mii lei - cheltuieli cu materiale sanitare pentru cabinetul medicului veterinar.

20.05.01 - „Uniforme si echipament” - 5,00 mii lei, pentru angajâții-Complexului „Hipodrom” .                                                 ./ Zf !

z /i


7*/ \

20.05.30 - „Bunuri de natura obiectelor de inventar”


-......... > |

-2(î$6 mii. lei, .pentru dotarea Complexului „Hipodrom” cu diverse obiecte de inventarsî cdvp^dawciuc antiderapant pentru boxe.

20.06.01 - „Deplasări interne” - 50,00 mii lei.

 • 20.13 - „Pregătire profesională” - 15,00 mii lei, pentru pregătirea profesională a salariaților din cadrul Complexului “Hipodrom”.

 • 20.14 - „Protecția muncii” - 10,00 mii lei.

20.30.03 - „Prime asigurare non-viata”-50,00 mii lei, pentru asigurarea bunurilor din cadrul Complexului “Hipodrom”.

20.30.30 - „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” - 100,00 mii lei, fond de premiere curse trap organizate în Complexul “Hipodrom”.


Sef serviciu financiar -contabilitate Albu Luminița

i 1/

COMITETUL DE COORDONARE AL

CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


AVIZ PRI VIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2018

Comitetul de coordonare a luat in discuții Proiectul de hotarare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești si a emis:

- Avizează proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești in suma de 13.868,30 mii lei după cum urmeaza:

 • 1. Titlul I - CHELTUIELI DE PERSONAL - 5.766,30 mii lei

 • 2. Titlul II - BUNURI SI SERVICII - 6.852,00 mii lei din care 2.506,00 mii lei pentru sectile sportive

 • 3. Titlul XIII - ACTIV NEFINANCIARE - 1.250,00 mii lei


JUDEȚUL:PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială :MUNICIPIUL PLOIEȘTI Instituția publică:CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2018


DENUMIRE   I

NDICATORI

Cod indicator

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

2017 (1+2+3+4+5+6 )

2018

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

TOTAL VENITURI

(cod

00.02+00.17+43.10)

00.01

12,944.00

1,606.40

1,221.00

1,200.40

1,845.80

2,485.20

4,585.20

13,868.30

1,676.20

1,159.90

1,078.25

2,320.15

3,227.45

4,406.35

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

315.00

107.00

62.00

9.00

12.00

125.00

0.00

535.50

150.00

78.50

80.00

27.00

200.00

0.00

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30. 10.09+30.10.50)

30.10

315.00

107.00

62.00

9.00

12.00

125.00

0.00

535.50

150.00

78.50

80.00

27.00

200.00

0.00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.3(

315.00

107.00

62.00

9.00

12.00

125.00

535.50

150.00

78.50

80.00

27.00

200.00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

00.14

68.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

14.00

61.80

50.45

11.35

Diverse venituri (cod

36.10.04

+36.10.32+36.10.50)

36.10

54.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54.00

0.00

50.45

50.45

0.00

Alte venituri

36.10.50

54.00

54.00

50.45

50.45

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

11.35

11.35

Donații și sponsorizări**!

37.10.01

14.00

14.00

11.35

tff,

11.35

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

ț, to’SA

R O /■

 • -     .......-5

 • —  ----

IV. SUBVENȚII (cod

00.18)

00.17

12,561.00

1,499.40

T”?

1,191.40

1,833.80

2,306.20

4,571.20

13,271.00

1,526.20

1,081.40

998.25

■< -isj

2,293.15

y’4.395.00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

43.10

12,561.00

1,499.40

V H

1

T-~

ț

A—4»J91 40

1,833.80

2 AHA 2A

4 571 20

13,271.00

1,526.20

1,081.40

998.25

2,293.15

2,977.00

4,395.00

ț-.------
DENUMIRE   1

NDICATORI

Cod indicator

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

2017

2018

(1+2+3+4+5+6 )

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

12,339.00

1,479.40

1.159.00

1,191.40

1,809.80

2,128.20

4,571.20

12,021.00

1,376.20

1,058.40

628.25

2,263.15

2,800.00

3,895.00

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

222.00

20.00

24.00

178.00

1,250.00

150.00

23.00

370.00

30.00

177.00

500.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+S

12,944.00

1.606.40

1,221.00

1,200.40

1,845.80

2,485.20

4,585.20

13,868.30

1,676.20

1,159.90

1,078.25

2,320.15

3,227.45

4,406.35

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)

12,722.00

1,586.40

1,221.00

1,200.40

1,821.80

2,307.20

4,585.20

12,618.30

1,526.20

1,136.90

708.25

2,290.15

3 050.45

3,906.35

CHELTUIELI CURENTE

01

12,722.00

1,586.40

1,221.00

1,200.40

1,821.80

2,307.20

4,585.20

12,618.30

1,526.20

1,136.90

708.25

2,290.15

3,050.45

3,906.35

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3,282.00

232.40

289.00

221.40

1,208.80

1,196.20

134.20

5,766.30

295.20

375.90

204.25

1,617.15

1,873.45

1,400.35

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

2,690.00

190.00

240.00

180.00

990.00

980.00

110.00

5,420.00

276.00

350.00

190.00

1,526.00

1,744.00

1,334.00

Salarii de baza

10.01.01

2,690.00

190.00

240.00

180.00

990.00

980.00

110.00

5,420.00

276.00

350.00

190.00

1,526.00

1,744.00

1,334.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

165.30

8.70

11.60

7.25

39:15

TS165.26

33.35

Vouchere de vacanță

10.02.06

165.30

8.70

11.60

7.25

w

X39AT5

"  W35

33.35

Contribuții (cod 10.03.

10.03

592.00

42 40

49.00

41.40

218.80

216.20

24.20

181.00

10.50

14.30

7.00

52 00

«4^64.20

A 33.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

422.00

30.00

34.00

30.00

156.00

155.00

17.00

43.00

3.00

4.50

2.00

( j,

?'<T3..00

.         ■ ' ' S

18.50

2.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13.00

1.00

1.50

1.00

4.00

5.00

0.50

1.82

0.15

0.30

0.10

0.50

v ț o.zo

0.07

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

140.00

10.00

( I

H p

. 9.00

52.00

5\.00

6X0

14.70

1.00

1.50

0.70

4.50

6.20

0.80DENUMIRE   1

NDICATORI

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Cod indicator

2017

2018

(1+2+3+4+5+6 )

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11

+12

7

8

9

10

11

12

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4.00

0,40

0.50

0.40

1.30

1.20

0.20

1.18

0.05

0.20

0.10

0.50

0.30

0.03

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13.00

1.00

1.00

1.00

5.50

4.00

0.50

2.30

0.30

0.30

0.10

0.50

1.00

0.10

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

118.00

6.00

7.50

4.00

33.00

37.50

30.00

TITLUL II BUNURI

SI SERVICII

20

9,440.00

1,354.00

932.00

979.00

613.00

1,111.00

4,451.00

6,852.00

1,231.00

761.00

504.00

673.00

1,177.00

2,506.00

Bunuri si servicii (coc

20.01

3,809.00

1,031.00

730.00

426.00

545.00

940.00

137.00

3,477.00

946.00

626.00

386.00

467.00

917.00

135.00

Furnituri de birou

20.01.01

12.00

3.00

3.00

1.00

2.00

3.00

12.00

3.00

3.00

1.00

2.00

3.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

35.00

8.00

8.00

5.00

5.00

9.00

35.00

8.00

8.00

5.00

5.00

9.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,305.00

389.00

258.00

168.00

150.00

314.00

26.00

1,200.00

350.00

200.00

150.00

150.00

300.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

185.00

36.00

33.00

9.00

29.00

78.00

140.00

30.00

30.00

10.00

20.00

50.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

62.00

10.00

7.00

34.00

11.00

60.00

10.00

5.00

5.00

10.00

30.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

1.00

2.00

3.00

30.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Transport

20.01.07

111.00

111.00

50.00

50.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

215.00

64.00

32.00

12.00

60.00

47.00

150.00

40.00

25.00

15.00

30.00

40.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

s ■'

As

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,878.00

520.00

389.00

231.00

263.00

475.00

1,800.00

500.00

350.00

200.00

£ io 250.00

Aii < A

500,00

Reparații curente

20.02

1,000.00

288.00

169.00

543.00

500.00

200.00

100.00

100.00

100.00

Hrana (cod 20.03.01+2

20.03

467.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

467.00

366.00

’i

oăo

’Sseioo

Hrana pentru oameni

20.03.01

467.00

\       r .

467.00

366.00

W

>366.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

3.00

0.00

V \ 1 \

Z ow

000

3.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

10.00

iU---- “EVl Page.^1 .

DENUMIRE   1

NDICATORI

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Cod indicator

2017

2018

(1+2+3+4+5+6

)

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

Medicamente

20.04.01

2.00

2.00

10.00

10.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

1.00

10.00

10.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20. 05.30)

20.05

187.00

13.00

10.00

3.00

15.00

29.00

117.00

240.00

23.00

23.00

13.00

21.00

25.00

135.00

Uniforme si echipament

20.05.01

107.00

107.00

150.00

3.00

3.00

3.00

1.00

5.00

135.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

80.00

13.00

10.00

3.00

15.00

29.00

10.00

90.00

20.00

20.00

10.00

20.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

407.00

5.00

5.00

1.00

23.00

3.00

370.00

398.00

5.00

5.00

0.00

50.00

50.00

288.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

327.00

5.00

5.00

1.00

23.00

3.00

290.00

288.00

5.00

5.00

50.00

50.00

178.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

80.00

80.00

110.00

110.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

1.00

5.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

31.00

2.00

3.00

1.00

15.00

10.00

44.00

2.00

2.00

25.00

15.00

Protecția muncii

20.14

66.00

15.00

15.00

5.00

14.00

17.00

30.00

5.00

5.00

5.00

5.00

10.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20. 30.07+20.30.09+20.30.

20.30

3,469.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112.00

3,357.00

1,772.00

50.00

0.00

0.00

0.00

zZ 15Q?00

!/7:i-572.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

48.00

48.00

100.00

50.00

.7 50 00

Chirii

20.30.04

152.00

152.00

120.00

x;

77? / 1

.120.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

1,900.00

f.

1,900.00

0.00

•’<

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,369.00

112.00

1,257.00

1,552.00

100.00

Z

^’î,452.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

222.00

20.00

0.00

24.00

~~\0.00

1,250.00

150.00

23.00

370.00

30.00

177.00

500.00

Page

n-t


DENUMIRE   1

NDICATORI

Execuție

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Propuneri

Stadion

Olimpia

Vega

Doroftei

Hipodrom

Secții sportive

Cod indicator

2017 (1+2+3+4+5+6

)

2018

1

2

3

4

5

6

7+8+9+10+11 +12

7

8

9

10

11

12

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

222.00

20.00

0.00

0.00

24.00

178.00

0.00

1,250.00

150.00

23.00

370.00

30.00

177.00

500.00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

222.00

20.00

0.00

0.00

24.00

178.00

0.00

1,250.00

150.00

23.00

370.00

30.00

177.00

500.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

222.00

20.00

0.00

0.00

24.00

178.00

0.00

1,250.00

150.00

23.00

370.00

30.00

177.00

500.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

140.00

20.00

120.00

617.00

117.00

500.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

58.00

58.00

603.00

150.00

23.00

370.00

60.00

Alte active fixe

71.01.30

24.00

24.00

30.00

30.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, Silviu Cringasu


SEF SERVICIU FINANCIAR-CONT ABILITATE Luminița Albu


CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa nr. 1 .f


BUGETUL SECȚIILOR SPORTIVE

DENUMIRE

INDICATORI

Cod indicator

Necesar 2018

TOTAL NECESAR

Handbal

Baschet

©

>

Fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

Judo

.2 X» a

4-* rt Z

Karate

Patinaj viteza

JC

«

Sportul pt. toti

TITLUL II BUNURI SI

SERVICII

20

398.00

400.00

200.00

250.00

303.00

150.00

320.00

150.00

100.00

50.00

70.00

50.00

35.00

2,476.00

20.01

7.00

5.00

4.00

5.00

3.00

3.00

29.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

35.00

110.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

25.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30.00

30.00

Piese de schimb

20.01.06

5.00

5.00

Transport

20.01.07

7.00

5.00

4.00

5.00

3.00

3.00

4.00

5.00

5.00

3.00

3.00

3.00

50.00

Hrana

20.03

75.00

55.00

40.00

34.00

39.00

23.00

36.00

18.00

18.00

8.00

10.00

10.00

0.00

366.00

Protocol competiții

\20®3.01

masa cantonament

0.00

masa competiții oficiale

50.00

40.00

25.00

14.00

20.00

15.00

15.00

10.00

10.00

5.00

2.00

3.00

209.00

indemnizație hrana

15.00

10.00

10.00

15.00

15.00

5.00

18.00

5.00

5.00

5.00

5.00

'^1,08.00

suplimente nutritive

, 10.00

5.00

5.00

5.00

4.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

2.00

..5 ... Xs

"^4^00

Medicamente si materiale sanitare

....

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

A i fco ' /of

Medicamente

20.04.01

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

/a 10 0

Materiale sanitare

20.04.02

,'A^'o.oo

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

30.00

15.00

15.00

20.00

8.00

10.00

11.00

rzzz

10.00

_

10.00

6.00

0.00

0.00

0.00

135.00

DENUMIRE

INDICATORI

Cod indicator

Necesar 2018

TOTAL NECESAR

Handbal

Baschet

Volei

Fotbal

Atletism

Gimnastica ritmica

Box

Judo

Natatie

Karate

Patinaj viteza

Sah

Sportul pt. toti

Uniforme si echipament

20.05.01

30.00

15.00

15.00

20.00

8.00

10.00

11.00

10.00

10.00

6.00

135.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

40.00

30.00

30.00

10.00

60.00

40.00

30.00

10.00

10.00

0.00

20.00

3.00

0.00

283.001

Deplasări interne, detașări, transferări (total)

20.06.01

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

3.00

0.00

173.00

cazare cantonament

0.00

cazare competiții ofociale

40.00

30.00

30.00

10.00

10.00

10.00

15.00

10.00

10.00

5.00

5.00

3.00

178.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

50.00

30.00

15.00

15.00

110.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Alte cheltuieli

20.30

245.00

294.00

110.00

180.00

192.00

73.00

213.00

106.00

56.00

32.00

37.00

34.00

0.00

1,572.00

Chirii

20.30.04

20.00

10.00

90.00

120.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (total)

225.00

294.00

110.00

170.00

192.00

73.00

123.00

106.00

56.00

32.00

37.00

34.00

0.00

1,452.00

taxe si vize, vize medicale, arbitraj competiții, cupe

20.30.30

25.00

19.00

10.00

10.00

7.00

3.00

3.00

5.00

3.00

2.00

2.00

4.00

93.00

alti colaboratori (contracte activitate sportiva)

100.00

200.00

70.00

135.00

125.00

40.00

70.00

71.00

53.00

20.00

20.00

20.00

924.00

indemnizații

100.00

75.00

30.00

25.00

40.00

20.00

30.00

20.00

10.00

15.00

10.00

375.00

premieri

20.00

10.00

20.00

10.00

60.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

Silviu CringasuSEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

Luminița AlbuCLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI
Lista de investiții pentru anul 2018

NR. CRT

DENUMIRE INDICATORI

LOCAȚIA

CANTITATE

//PREȚ x

? /

• VALOARE

71.01,02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.

Mașina de tuns iarba

HIPODROM

lu« -

- 15.00

15.00

2

Mașina autostart tip Pick-up cu brațe mobile

HIPODROM

1

v ,‘<100.00

100.00

3

tJiiTăj nw tHiJvft Țnsra irapTC’nTriOTii compactor 6m lățime cu lanțuri și

HIPODROM

1

2.00

2.00

TOTAL HIPODROM

7/7.00

4

Microbuz persoane - 24 locuri

STRUCTURA SPORTIVA

2

250.00

500.00

TOTAL STRUCTURA SPORTIVA

500.00

TOTAL 71,01,02

617.00

71,01,03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4

Proiectare și execuție sistem irigații

HIPODROM

1.

60.00

60.00

TOTAL HIPODROM

60.00

5

Sistem video supraveghere upgradare

STADION ILIE OANA

I

74.00

74.00

6

Execuție racordare termoficare tribuna oficiala

STADION ILIE OANA

1

1.00

1.00

7

Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor

STADION ILIE OANA

1

75.00

75.00

TOTAL STADION ILIE OANA

150.00

8

Aparat gheata

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

2

1.00

2.00

9

Instalație volei

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

1.00

1.00

10

Instalație handbal

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

1.00

1.00

11

Panori baschet

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

2

1.00

2.00

12

Instalație sonorizare

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

10.00

10.00

13

Schela

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

1

7.00

7.00

TOTAL SALA SPORTURILOR OLIMPIA

23.00

14 |Echipament de dezumificare si incalzire |BAZINVEGA

.1 .1

370.00

370.00

TOTAL BAZIN VEGA

370.00!

TOTAL 71,01,03

603.0b

71,01,30- Alte active fixe

Licențe software si programe antivirus |CSM PLOIEȘTI

30

1.00|

30.00

TOTAL 71,01,30

30.00

TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE

1,250.00


Consilier

Radulescu Lucian


Director,

Cringasu Silviu


Sef birou achiziții publice, organizare competiții,

Albu FeliciaSef birou Bazin Vega si Sala Sporturilor Leonard Doroftei,Sev birou Sala Sporturilor Olimpia,

Enache Ion


Sef birou structura sportiva,

Albu Mihai


Sef serviciu Hipodrom,

Coman Claudiu


Sef serviciu financiar-contabilitate,

Albu Luminița,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


zt* \

i ’


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^^OMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE       **


7

.f


RAPORT


Ă>‘


Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Data:


K- oi-