Hotărârea nr. 179/2018

Hotãrârea nr. 179 privind modificarea poziţiei 137 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 179 privind modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 150/15.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul situat în Ploiești: str. Ion Maiorescu nr. 7 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind administrarea bunurilor proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Aprobă modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren situat în Ploiești str. Ion Maiorescu nr. 7 se identifică potrivit planurilor de amplasament și delimitare întocmite de persoana fizică autorizată -Bahudu Vasile, care constituie Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.1 LA HCLTABEL privind modificarea poziției 137 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu nr. 7) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

NR. POZ.

ADRESA IMOBIL

NUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAF.

(mp)

OBS.

137

S.C. Lido Gîrbea SRL

Teren curte

242,00 indiviz din 370

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

S.C. Lido Gîrbea SRL

Teren curte

45 exclusiv

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daiiiela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,Amedeo FlorinȘef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

/?■)

întocmit:

Stoia Oana Z' Bratu Petronela

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 500


Suprarata masurata a imobilului țap)

Adresa imobilului    //'' .

370np

PLOIEȘTI,STR.IOH HAIORESCU,NR.7,JUD.PRAHOVA

Unitatea Administrativ Teritoriala(OAT)

PLOIEȘTI                   ~


383370 ,

_583303

A: Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața(mp)

Mențiuni

1

Cc

3^70 ~

TEREN INTRAVILAN.

PROPRIETAR PE 242“, INDIVIZ DIN 37-’ . -MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Total

370

PnoMTEUU» PE UGrnp INDIVIZ DIN 17un^-ț . . LI CC CJAE3M S.R.L.

B: Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

CL

126

LOCUINȚA-Sc=12 6rnp, Su=93, 63mp.

C2

CA

2

ANEXA (WC) -Sc=2mp, Su=l, 5mp.

Total

128

Suprafața totala


Executant: ing. BAHUDU VASILE ^eCUfe

fa

Confirm executarea măsurătorile^ laterer.7<3A/ corectitudinea întocmirii documentației cadastral^ si corespondenta acesteia cu realitatea din tere^-»

Semnătură si stamp^a RQ g Xf. 0872 Data:23■04■2018BawdU ----------X—?

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1 : 500supraîata masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului

45mp

PLOIEȘTI,STR.ION MAIORESCU,NR.7,JUD.PRAHOVA

Unitatea Administrativ Teritoriala(UAT)

PLOIEȘTI303303


Nr. parcela 1 .


ISI

Executant:ing.BAHUDU VASILE..-- 4

------------ ^ecuteluwi f i

Confirm executarea măsurătorilor la teren corectitudinea intocmirii documentației corespondenta acesteia cu realitatea

Semnătură si stampila


Data: 23.04,2018 3 Sef'a


Mențiuni


pellMEA!- itl JAxnltc cpnvgpt-^lg , _____

TEREN INTRAVILAN.________________ _

PROPRIETAR EXCLUSIV MUNICIPIUL PLOIEȘTI.Nr.O67