Hotărârea nr. 178/2018

Hotãrârea nr. 178 privind modificarea componenței unor unităţi locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploieşti, str. Şt. O. Iosif, nr. 10 şi str. Mihai Bravu nr. 13 prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 178 privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului

Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13 prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate nr. 165/05.03.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13 prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

în conformitate cu Raportul din data de 21.03.2018 al Comisiei nr. 2 Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale.

în conformitate cu Procesele verbale din datele 06.12.2017 și 21.02.2018 ale Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că locuințele care fac obiectul prezentei hotărâri situate în imobilele din Ploiești, str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13 se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, pozițiile 242 și 1002;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.74/25.02.2016 privind aprobarea Procedurii de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera c, alin (5) lit.b si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilele din Ploiești, str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13 prin extinderea acestora cu spațiile locative disponibile - proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea pozițiilor 242 și 1002 (referitoare la imobilele situate în Ploiești, str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sor iciîlae-BOTEZ I

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI            ANEXA MLI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU         LA HCL .(%£ / 2£>H

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI

ADMINISTRARE FOND LOCATIV                       i g

TABEL

privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploiești, în str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13 prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

NR.

CR T.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME CHIRIAȘ CARE A SOLICITAT EXTINDEREA

SPAȚIUL

DEȚINUT ÎN

BAZA UNUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE DE SOLICITANTUL

EXTINDERII

SPAȚIUL LIBER PE CARE SE SOLICITĂ EXTINDEREA

SPAȚIUL REZULTAT

1.

Bivolaru Mihai

-2 camere în suprafață utilă de 25.83 mp, dependințe în exclusivitate în suprafață de 22.90 mp, și teren curte în cotă indiviză de 37.48 mp

- o bucătărie în suprafață de 13.00 mp, și teren curte în cotă indiviză de 9.46 mp

-2 camere în suprafață utilă de 25.83 mp dependințe în exclusivitate în suprafață de 35.90 mp, și teren curte în cotă indiviză de 46.94 mp

2.

Mihai Sorina

2 camere în suprafață utilă de 26.50 mp, dependințe în exclusivitate în suprafață de 19.90 mp și teren curte în cotă indiviză de 30.16 mp

1 camera în suprafață utilă de 13.30 mp, vestibul în suprafață de 3.00 mp, și teren curte în cotă indiviză de 7.54 mp

3 camere în suprafață utilă de 39.80 mp, dependințe în exclusivitate în suprafață de 22.90 mp, și teren curte în cotă indiviză de 37.70 mp

3.

Răducan Costel

-1 cameră în

-2 camere în

camere, cuv.

suprafață utilă de

suprafață utilă de

'•suprafața de

16,00 mp,

30,80 mp,

46,80 mp.,

dependințe în

dependințe în

dependințe în

exclusivitate în

exclusivitate în

exclusivitate în

suprafață de 13,26

suprafață de 4,80

suprafață de

mp, dependințe în

mp, dependințe în

28,26 mp și

cota indiviză în

cotă indiviză în

teren curte în

suprafață de 3,05

suprafață de 7,15

cotă indiviză în

mp și teren curte în

mp și teren curte

suprafață de

cotă indiviză de

în cotă indiviză

47,57 mp

22,67 mp.

de 24,90 mp

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL

privind modificarea componenței unor unități locative proprietatea municipiului Ploiești situate în imobilul din Ploiești, în str. Șt. O. Iosif, nr. 10 și str. Mihai Bravu nr. 13 prin extinderea acestora cu spații locative disponibile - proprietatea Municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării

NR. CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

242

Bivolaru Mihai

Locuința

61,73 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 46,94 mp

Mihai Sorina

Locuința

62,70 mp

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 37.70 mp

1002

]

Voloșin

Valentin

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 28.39 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

Gămălie

Veneția Elena

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 58,35mp

Dumitru Paula

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 19,32mp

Răducan Costel

Locuința

75,06 mp

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 47,57 mp

Moise Mariana

Locuința

26,90 mp

Teren curte

Cotă indiviză de teren curte 17,08 mp

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tabircă