Hotărârea nr. 177/2018

Hotãrârea nr. 177 privind modificarea poziţiei 149 referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Kutuzov nr. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 177 privind modificarea poziției 149 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate nr. 134/07.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 149 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr.2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

în conformitate cu Raportul din data de 02.05.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că imobilul din str. Kutuzov nr.2 care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Anexei nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”;

A

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Aprobă modificarea poziției 149 referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Kutuzov nr. 2 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul situat în Ploiești str. Kutuzov nr. 2 (teren în suprafață de 14 m.p. și construcție în suprafață de 14 m.p.), proprietatea Municipiului Ploiești, 1

menționat la alin. 2 al poziției 149 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”, se identifică între punctele 1, 2, 3, 4 pe planul de amplasament și delimitare întocmit de PFA Ion Ștefan care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

ANEXA NR.l

LA HCL

......... X

W R? ! /X'

-   -1            X.


TABEL

Privind modificarea poziției 149 referitoare la imobilul situat în Ploiești? str. Kiiîuzov nr.2 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiuliuPltii^tinr.267/29.11.2006privind includerea unor imobile în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești”

NR. CRT.

ADRESĂ IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

149

Margina Anisoara

Garaj

13,00

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

-

Garaj

Teren

14,00

14,00

Ceapă Emanuela/ Grigoriță Sorin

Teren garaj

13,00

Pascu Ion Radu

Teren garaj

18,00

Gaibar Cătălin

Marcian

Teren garaj

14,00

Nicolau Elena

Teren garaj

13,00

Balanoiu Vivian

Teren garaj

18,00

Georgescu Elena

Teren garaj

18,00

Iagulli Ferdinando

Teren Garaj

13,00

Gavrila Mariana Ileana

Teren garaj

20,00

-

Teren liber

13,00

Schnider Ștefan

Teren garaj

18,00

Nicolescu Adrian

Cristian

Teren garaj

13,00

Manoiu Nicolae

Teren garaj

26,00

Vasile Radulian Luiziana

Teren garaj

13,00

Serban Angela

Teren garaj

13,00

Neagu Maria Maria

Teren garaj

13,00

Nichifor Maria

Teren garaj

10,54

Dohotariu Ana

Teren curte

39,34

Tătărici Ilie

Teren curte

13,00

Miron Elena

Teren garaj

13,75

DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen (Daniela Bucur
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin Tăbîrca

Șef Serviciu Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:200

Nr. cadastral         : Suprafața măsurată a imobilului (mp) Adresa imobilului

14                 ; strada


Nr. Carte Funciara


Unitatea Administrativ Teritoriala ( UAT )

municipiul 'ploiești^


^72'î

iunicipiul PloiestVi

: 2

Municipiul Ploies’A A 1Cc i

J CI..-         ; 2 .:


Domeniu Public


C1.X51® 12.)

4 Municipiul PloX-t-1.2’

Municipiul Ploiești Nr.cadastral 137404

■ ''faunicipiut Ploigstf

, ’’’


MUZEUL

ION LUCA CARAGIALE


A: Date referitoare la teren

Nr.

Categorie

Suprafața

-A.          Mențiuni

parcela

de folosința

(mp)

1

Cc

14

Teren intravilan împrejmuit cu pereți clădire

domeniu privat al Municipiului Ploiești

Total

14

B: Date referitoare la construcții

Cod Destinația -Suprafața construita la sol ( mp )

Mențiuni


C 1 CA


14


Garaj din placi beton, an construire_______

Sc desfasurata =14 mp. Su= 13.23 mp


Total

Suprafața totala masurata a imobilului = 14 mp

Suprafața din act = 14 mp


Executant PFA ION ȘTEFAN


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si ■#- atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafaData:


Stampila BCPI