Hotărârea nr. 176/2018

Hotãrârea nr. 176 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 176 privind includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr.132 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune includerea unor bunuri în patrimoniul municipiului Ploiești;

A

In conformitate cu Raportul din data de 2.05.2018 al Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor Verbale de recepție menționate în Anexa la prezenta hotărâre;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea Anexei B a Hotărârii nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” cu poziții noi, identificate potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr. 48/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la contractul de concesiune privind gestiunea Serviciului Public de Alimentare cu Apă și a Serviciului de Canalizare în municipiului Ploiești încheiat în data de 14 iunie 2000 între Municipiul Ploiești și S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Ploiești și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDINTE D l ȘEDINȚĂ, George-Sori -Nicnlae-BOTEZ^Bnicipiul ploiești

Anexa la H.C.L. nr.


^Ș^/JȘRECTIA GESTIUNE PATRIMONIU -Z^A-LV/^e^viciuL inventariere si EVIDENTA BUNURI V            / aV % . 7

\         r . //

CLUDERI IN „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești” (Anexa B)

Nr. crt

Codul de clasificar e

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau după caz, al dării in folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

0

1

2

4

5

RACORD

CANALIZARE

STR.NICOLAE IORGA,

NR.21

2017

4.511,93

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.BOBALNA, NR.61

2017

5.365,37

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

EXTINDERE REȚEA

APA

STR.DELFINULUI, NR.8

2017

3.991,72

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.TRANSILVANIEI,

NR.20

2017

7.015,98

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE(GRUP

SANITAR)

STR.MARESAL ALEXANDRU AVERESCU, NR.FN

2017

2.528,17

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT

APA(GRUP SANITAR)

STR.MARESAL ALEXANDRU AVERESCU, NR.FN

2017

3.543,17

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE! AFERE NT GRUP SANITAR)

STR.GAGENI, NR.-

2017

8.120,67

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.NICOLAE

TITULESCU, NR.48-48A

2017

3.147,09

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.


BRANȘAMENT APA

STR.NICOLAE

TITULESCU, NR.48-48A

2017

3.190,98

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.BOBALNA, NR.75

2017

4.092,81

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.MARESAL

ALEXANDRU

AVERESCU, NR.10A

2017

5.551,59

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.MEHAI

EMINESCU,NR.9

2017

6.125,48

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.GHEORGHE LAZAR,

NR.6

2017

7.586,50

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.GHEORGHE LAZAR,

NR.6

2017

10.398,34

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.INDUSTRIEI, NR.86

2017

5.436,00

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.GHEORGHE DOJA,

NR.126

2017

4.875,56

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.D1MITRIE

BOLINTINEANU, NR. 17

2017

3.066,11

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.CALIMAN, NR.55

2017

3.710,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.DIMITRIE

BOLINTINEANU, NR.49

2017

2.640,09

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.ROSIORI, NR.46-48

2017

6.240,22

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.ROSIORI, NR.46-48

2017

4.526,52

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.'^>?x

BRANȘAMENT APA

STR.13

SEPTEMBRIE,NR.14B

2017

3.016,86

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

-i

. 1;

RACORD CANALIZARE

STR.PACII, NR.3

2017

2.987,69

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

v_.. -/•'

.^X

RACORD CANALIZARE

STR.GHEORGHE DOJA,

NR.128

2017

5.227,31

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

EXTINDERE REȚEA

APA

STR.DELFINULUI,

NR.27B

2017

3.101,17

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.8 MARTIE, NR.62

2017

3.571,84

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE

STR.MUSCEL, NR.l C

2017

5.570,91

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD

CANALIZARE STR

LUPENI NR.6B LEG

STR SPATARI

STR.LUPENI, NR.6B

2017

5.329,12

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

BRANȘAMENT APA

STR.LUPENI, NR.6B

2017

5.791,03

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR. APELOR, NR.10

2017

4.935,72

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.

RACORD CANALIZARE

STR.NUCILOR, NR.35

2017

3.710,44

Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare.