Hotărârea nr. 175/2018

Hotãrârea nr. 175 privind repartizarea unei locuinţe din fondul de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari conform prevederilor legale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 175 privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Drăgușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana și Marcu Valentin, Raportul de specialitate nr. 267/26.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu și procesul verbal din 27.04.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială prin care se propune întocmirea unui proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței situată în Ploiești, str. Paul Constantinescu, nr. 6.

în conformitate cu Raportul din data de 27.04.2018 al Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială;

în conformitate cu prevederile articolului nr. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/13.09.2006 privind măsurile pentru dezvoltarea activității în domeniul construcțiilor de locuințe prin programe la nivel național, aprobată prin Legea nr.515/2006;

în baza articolelor 26 și 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuință, aprobată prin Legea nr. 241/2001 și articolelor 1 și 2 din Hotărârea de Guvern nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuință aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ teritoriale ale acestuia;

în baza articolului nr. 1, alineatul 2, articolului nr. 4 și articolului nr. 14 - (1) din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile articolului nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințe sociale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1.(1) Aprobă repartizarea spațiului cu destinația de locuință și a terenului aferent locuinței situat în Ploiești, strada Paul Constantinescu, nr. 6, menționate în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, persoanei îndreptățite conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Persoana îndreptățită are obligația ca, în termen de 15 zile de la aducerea la cunoștință a prezentei hotărâri, să se prezinte în vederea semnării contractului de închiriere.

Art. 2 Aprobă modificarea corespunzătoare a poziției 179 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, cu privire la imobilul situat în strada Paul Constantinescu, nr. 6, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere, în baza repartiției care urmează să fie emisă.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018PREȘEDINTE, DEȘEDINȚĂ,

George-Sorin-î^iculaȚ-BOTEZ


Tabel privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

DIRECTOR EXECU V ADJUNCT,

Amedeo Flofin TăbîrcaNR. CRT.

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

(nr. inventar 1-2 SI 0005)

Locuința formată dintr-o

9

cameră în suprafață de 18 mp, dependințe (bucătărie, terasă)în folosință exclusivăde 9,60mp, WC în suprafață de 0,50mp în folosință comuna si teren curte 9                                    9

în cotă indiviză în suprafață de 26,92mp.

Domeniu public al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr.532/2015.

DIRECTORfpXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur


ANEXA NR. 2 • ,

LA HCLNR.

Tabel privind repartizarea unei locuințe din fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează să fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari conform prevederilor legale

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

ADRESA SPAȚIULUI LOCATIV

ELEMENTE DE IDENTIFICARE

REGIMUL JURIDIC

1.

Nicolescu Mariana -poziția 2 pe lista cu ordinea de prioritate pentru familiile compuse dintr-o persoană conform

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 9/2018

Locuința formată

9

dintr-o cameră în suprafață de 18 mp,    dependințe

(bucătărie, terasă)în folosință exclusivă       de

9,60mp, WC în suprafață       de

0,50mp în folosință comuna,

Teren - curte cotă indiviză         în

suprafață       de

26,92mp      din

suprafața totală de 99,15mp.

Domeniu public al municipiului Ploiești

DIRECTOR EXECUTIV,


Carmen Dani

întocmit: Stoia Oana

NR. CRT.

ADRESA IMOBILULUI

NUMELE ȘI PRENUMELE

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

SUPRAFAȚA

OBSERVAȚII

/

197.

Nicolescu

Virginia

locuință

9

teren curte

19,61      X

11,77 cotă indiviză din suprafața totală de 99,15 mp.

?      o

Nicolescu

Mariana

teren curte

26,92 cotă indiviză din suprafața totală de 99,15 mp.

Teren aferent locuinței care a fost inclusă în fondul de locuințe destinate chiriașilor

9 evacuați sau care

9 urmează să fie evacuați din locuințele

9 retrocedate foștilor

5

proprietari

Serban Ileana

locuință

9

teren curte

59,00

30,79 cotă indiviză din suprafața totală de 99,15 mp.

Grigore

Cornelia

Valentina

Teren curte

29,67 cotă indiviză din suprafața totală de 99,15

mp.

DIRECTOR EXECUTIV

9

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin Tăbîrca
Carmen