Hotărârea nr. 174/2018

Hotãrârea nr. 174 privind repartizarea de locuințe sociale

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 174 privind repartizarea de locuințe social

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu,Valentin Marcu și Raportul de Specialitate nr. 5971/02.05.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea de locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 27.04.2018;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 397/31 octombrie 2017, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 9/30 ianuarie 2018, privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 17 și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă repartizarea de unități locative cu destinația de locuințe sociale conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

■■ '

!^Contrasemnează: secretar,

. /Lauremiu Dl TU

-yy    T z ’

** '                            IE i

___ivin


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

" 1 • iculae-BOTEZ

George-Sorin* Anexa

La Hotărârea nr:

Nr. crt.

Nume        șl     Spațiul locativ                  Observații

Prenume             repartizat

1.

„ .        ,                            noziția numărul 12 din Lista cu ordinea

Taban     Ioan                           i     .  ♦* x           .             *

„      Â.                               le prioritate pe anul 2018 pentru

Constantin                                          !r . .      . ,

ocuințele sociale.

2.

Poziția numărul 16 din Lista cu ordinea

Bețivu Liliana                          ie prioritate pe anul 2018 pentru

ocuințele sociale.

3.

Poziția numărul 21 din Lista cu ordinea Chiru Camelia                         ie prioritate pe anul 2018 pentru

locuințele sociale.

4.

Poziția numărul 23 din Lista cu ordinea Mihai Marin                          ie prioritate pe anul 2018 pentru

i                           locuințele sociale.