Hotărârea nr. 173/2018

Hotãrârea nr. 173 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinaţia de locuinţă de necesitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 173 privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Sanda Dragulea, Paulica Drăgușin, Claudia Oana Sălceanu și Raportul de Specialitate nr. 5972/02.05.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractului de închiriere pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data 27.04.2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 362/28.10.2010 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate unor locuințe libere aflate în fondul de locuințe sociale și repartizarea acestora conform prevederilor legale;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114/1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTÂRÂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 15.05.2018 până în data de 14.11.2018, pentru o unitate locativă cu destinația de locuință de necesitate situată în str. Rafinorilor, nr. 13, cam. 45, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios. Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘED^N

George-Sorin-N iculae-BOTEZ^

L i i