Hotărârea nr. 172/2018

Hotãrârea nr. 172 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 172


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionut, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr.158/15.05.2018, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publica a municipiului Ploiești in proprietatea publica a statului;

Având în vedere Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că locuințele menționate în Hotărârea Consiliului Local nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului fac parte din domeniul public al statului fiind înscrise în Cartea Funciară astfel:

-bloc T1-T2 - construcție cu nr. cadastral 136691-C 1(1136691-C1-U17, 1136691-C1-U19, 1136691-CI-U20, 1136691-C1-U21, 1136691-C1-U22,1136691-C1-U23, 1136691-C1-U24, 1136691-C1-U25, 1136691-C1-U26, 1136691-C1-U27, 1136691-CI-U28, 1136691-C1-U29, 1136691-C1-U30, 1136691-C1-U31, 1136691-CI-UI 6);

-bloc T3 - construcție cu nr. cadastral 136730-Cl(136730-Cl-U2,136730-Cl-U3, 136730-C1-U4, 136730-C1-U5, 136730-C1-U6, 136730-C1-U7, 136730-C1-U8);

-bloc T4-T5 - construcție cu nr. cadastral 136695-C1(136695-C1-U1,136695-C1-U2, 136695-C1-U3, 136695-C1-U4, 136695-CI-U5, 136695-C1-U6, 136695-C1-U7, 136695-C1-U8, 136695-C1-U9, 136695-C 1-U10, 136695-C1-U11, 136695-C1-U12, 136695-C1-U13,136695-C1-U14J36695-C1-U15);

-bloc T6-T7 - construcție cu nr. cadastral 136732-C1 (toate unitățile locative);

-bloc T8-T9 - construcție cu nr. cadastral 136696-C1 ( 136696-CI-U1, 136696-C1-U2, 136696-C1-U3, 136696-C1-U4, 136696-C1-U5, 136696-C1-U6, 136696-C1-U7, 136696-C1-U8,   136696-C1-U9,   136696-C1-U10,   136696-C1-U11,   136696-C1-U12, 136696-C1-U13,

136696-C 1-U 14, 136696-CI-UI 5);

-bloc T10-T11-T12  - construcție cu nr. cadastral 136712-C 1(136712-C1-U1,

136712-C1-U2, 136712-C1-U3, 136712-C1-U6, 136712-C1-U7, 136712-C1-U8, 136712-C1-U9, 136712-C1-U11, 136712-C1-U12, 136712-C 1-U13, 136712-C1-U15, 136712-C1-U16, 136712-C1-U17, 136712-C1-U19, 136712-C1-U20, 136712-C1-U21, 136712-C1-U22, 136712-C1-U23, 136712-C1-U24);

-bloc T13 -construcție cu nr. cadastral 136731-C1(136731-C1-U1,136731-C1-U2, 136731-C1-U4, 136731-C1-U5, 136731-C1-U6, 136731-CI-U7, 136731-C1-U8);

- bloc T14-T15-T16 - construcție cu nr. cadastral 136726-C1(136726-C1-U2, 136726-C1-U3,136726-C1-U4,136726-C1-U5,136726-C1-U6,136726-C1-U8,136726-C1 -UI 2,

136726-C1-U13, 136726-C1 -U14, 136726-C 1-U15, 136726-C1-U16, 136726-C 1-UI 7, 136726-C1-U18, 136726-C 1-U21, 136726-C 1-U22, 136726-C1-U23, 136726-C1-U24, 136726-C 1-U25, 136726-C1-U26, 136726-C1-U27);

Ținând cont de adresa nr. 8398/16.06.2015 prin care Agenția Națională pentru Locuințe a comunicat faptul că din analiza datelor cuprinse în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului reies o serie de neconcordante;

In conformitate cu prevederile art.8 alin(2) din Legea nr. 152/1998, republicata, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu anexa 3, litera „j” din Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor;

în baza prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

în baza prevederilor art.9 (2) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), litera (c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului cu Anexele nr. 1 și 2, ce fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 2 Ia act de faptul că apartamentele identificate în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta Hotărâre, rămân în domeniul public al municipiului Ploiești.

Art. 3 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului rămân neschimbate.

Art. 4. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A ST

NR. CRT.

DENUMIREA CONSTRUCȚIEI, ADRESA IMOBILULUI

CARACTERISTICILE TEHNICE ALE CONSTRUCȚIILOR/IMOBILULUI

1.

JUDEȚUL PRAHOVA

1.1

Locuințe pentru tineret -Aleea Arnăuți nr. 2, bl. Tl-T2, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită =1249,74 mp

Total locuințe: 15

Valoare de inventar =2 454 346,92 lei

1.2

Locuințe pentru tineret -Aleea Arnăuți nr. 2, bl. T3, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită =594,70 mp

Total locuințe: 7

Valoare de inventar =1 174 666,87 lei

1.3

Locuințe pentru tineret -Aleea Arnăuți nr. 2, bl. T4-T5, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 1230,24 mp

Total locuințe: 15

Valoare de inventar =2 423 096,86 lei

1.4

Locuințe pentru tineret -Aleea Arnăuți nr. 2, bl. T6-T7, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită =1325,91 mp

Total locuințe: 16

Valoare de inventar = 2 600 446,16 lei

1.5

Locuințe pentru tineret -Aleea Arnăuți nr. 2, bl. T8-T9, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 1233,54 mp

Total locuințe: 15

Valoare de inventar =2 463 387,24 lei

1.6

Locuințe pentru tineret -Aleea Arnăuți nr. 2, bl. T10-T11-T12, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 1555,83 mp

Total locuințe: 19

Valoare de inventar = 3 144 098,05 lei

1.7

Locuințe pentru tineret — Aleea Arnăuți nr. 2, bl. TI3, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 571,16 mp

Total locuințe: 7

Valoare de inventar = 1 144 850,78 lei

1.8

Locuințe pentru tineret -Aleea Arnăuți nr. 2, bl. TI 4-T15-T16, municipiul Ploiești

Aria desfășurată construită = 1173,33 mp

Total locuințe: 20

Valoare de inventar = 3 191 366,13 lei

ANEXA NR. 1 LA HC^Ț^

f©/ /W:


TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE |      .

LOCUINȚELOR CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PF^LICaS'

  • ■ Zfe-...........

  • ■ w


DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurDIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Amedeo Florin ăSEF SERVICIU SIB Madalin Negoita

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. / ;

TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI IN PROPRIETATEA PUBLICA A STATULUI

Nr. crt.

Administratorul bunului

Cod unic de identificare al administratorului bunului

Număr de identificare

MFPal bunului

Cod de clasificatie al bunului

Caracteristici tehnice

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Regim de inaltime

Suprafața teren

Număr CF

ALEEA ARNÂUȚI NR. 2

3L.T1-T2

1.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-Imobile cu destinație de locuințe

325,00 mp

1249,74 mp

P+2E+M

1136691-C1-U17

1136691-C1-U19

1136691-CI-U20

1136691-C1-U21

1136691-C1-U22

1136691-C1-U23

1136691-C1-U24

1136691-C1-U25

1136691-C1-U26

ii^6^^eiTJ2^

1136691-C1-U29 '

11S6691-C1-U30 / ir|6691-CI4J31' /

1136691-C1-U16

ALEEA ARNĂUȚINR. 2 BL.T3

2.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-Imobile cu destinație de locuințe

164,00 mp

594,70 mp

P+2E+M

136730-C1-U2

136730-C1-U3

136730-C1-U4

136730-C1-U5

136730 -C1-U6

136730-C1-U7

136730-C1-U8

ALEEA ARNĂUȚI NR. 2 BL.T4 -T5

3.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-Imobile cu destinație de locuințe

325,68mp

1230,24 mp

P+2E+M

136695-C1-U1 136695-C1-U2 136695-C1-U3 136695-C1-U4 136695-C1-U5 136695-C1-U6 136695-C1-U7 136695-C1-U8 136695-C1-U9 136695-C1-U10 136695-C1-U11 136695-C1-U12 136695-C1-U13 136695-C1-U14 136695-C1-U15

ALEEA ARNĂUȚI NR. 2 BL.T6 -T72844855


ALEEA ARNĂUȚI NR. 2 BL.T8 -T9
2844855


ALEEA ARNĂUȚI NR. 2 BL.T10 -T11-T12


136696-C1-U1 136696-C1-U2 136696 CI-U3 136696-C1-U4 136696-C1-U5 136696-C1-U6 136696-C1-U7 136696 C1-U8 136696-C1-U9 136696-C1-U10 136696-C1-U11 136696-C1-U12 136696-C1-U13 136696-C1-U14 136696 -C1-U15Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-

Imobile cu destinație de locuințe

485,98 mp

1555,83 mp

P+2E+M

136712-C1-U1

136712-C1-U2
136712-C1-U8 136712-C1-U9 136712-C1-U11 136712-C1-U12 136712-C1-U13 136712-C1-U15 136712-C1-U16 136712-C1-U17 136712-C1-U19 136712-C1-U20 136712-C1-U21 136712-C1-U22 136712-C1-U23 136712-C1-U24


7.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-Imobile cu destinație de locuințe

163,53 mp

571,16 mp

P+2E+M

136731-C1-U1

136731-C1-U2

136731-C1-U4

136731-C1-U5

136731-C1-U6

136731-C1-U7

136731-C1-U8

ALEI

EA ARNĂUȚI NR. 2 BL.T14-T15-T16

8.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-

Imobile cu destinație de locuințe

481,92 mp

1173,33 mp

P+2E+M

136726-C1-U2

136726-Cl-Uj^ .

136726-Clcf^pâc 136726-C1^LJ5;

136726-C1-U6 '   .

136726-C1-U8

136726-C1-U12

136726-C1-U13

136726-C1-U14

136726-C1-U15

136726-C1-U16

136726-C1-U17

136726-C1-U18

136726-CI-U21

136726-C1-U22

136726-C1-U23

136726-C1-U24

136726-C1-U25

136726-C1-U26

136726-C1-U27

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurSEF SERVICIU SIEB

Gabriela Mindrutiu


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, ă
SEF SERVICIU SIB Madalin Negoita


ANEXA NR. 3 LA HCL /-K4

TABEL PRIVIND APARTAMENTELE CARE RĂMÂN ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Nr. Crt

Adresa imobil

Destinația apartamentului

Hotărârile Consiliului Local prin care au fost incluse unele locuințe din fondul locative al municipiului Ploiești in fondul de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, precum si adăposturile ALA

1

Aleea Arnauti, nr. 2, bloc Tl,ap.2

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 100/31.03.2010

2

Aleea Arnauti, nr.2, bloc T3,ap.l

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.237/31.05.2012

3

Aleea Arnauti, nr.2, bloc T5,ap.8

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 147/29.04.2014

4

Aleea Arnauti, nr.2, bloc T9,ap.8

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 147/29.04.2014

5

Aleea Arnauti, nr.2, bloc T10,ap.4

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele

Nr.41/27.02.2007

retrocedate foștilor proprietari

6

Aleea Amauti, nr.2, bloc T10,ap.5

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.41/27.02.2007

7

Aleea Amauti, nr.2, bloc Tll,ap.2

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.41/27.02.2007

8

Aleea Amauti, nr.2, bloc TI 1,ap.6

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.312/27.08.2013

9

Aleea Amauti, nr.2, bloc T12,ap.2

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 132/27.06.2007

10

Aleea Amauti, nr.2, bloc T13,ap.3

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 132/27.06.2007

11

Aleea Amauti, nr.2, bloc T14,ap.6

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 132/27.06.2007

12

Aleea Amauti, nr.2, bloc T14,ap.8

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr. 132/27.06.2007

13

Aleea Amauti,

locuința inclusa in fondul de locuințe

Nr. 113/29.03.2013

nr.2, bloc

T15,ap.l

destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

14

Aleea Amauti, nr.2, bloc T16,ap.l

locuința inclusa in fondul de locuințe destinata chiriașilor evacuați sau care urmeaza sa fie evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari

Nr.223/28.09.2007

15

Aleea Amauti, nr. 2, bloc TI4, ap. 9

Adăpost de protecție civila

Nr. 468/29.11.2013

Nr. 23/28.01.2015

16

Aleea Amauti, nr. 2, bloc T15, ap. 9

Adăpost de protecție civila

Nr. 468/29.11.2013

Nr. 23/28.01.2015

17

Aleea Amauti, nr. 2, bloc TI6,

ap. 9

Adăpost de protecție civila

Nr. 468/29.11.2013

Nr. 23/28.01.2015

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Dgțiiela BucurDIRECTOR EXECUTWADJUNCT

Amedeo FlorkfT ăbîrcă

SEF SERVICIU SIEB

Gabriela MindrutiuSEF SERVICIU SIB Madalin Negoita (?)