Hotărârea nr. 171/2018

Hotãrârea nr. 171 privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 171


privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 155/15.05.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare documentațiile tehnice transmise de către S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L., prin adresa nr.535/17.05.2018;

A

In baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 184, referitoare la strada Domnișori, coloana 4 se completează după cum urmează:

- Tronson I, Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 19100 mp; Lungime=0,43 6km;

la poziția 450, referitoare la Șos. Nordului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața ==29897mp; Lungime=l,212km;

la poziția 451, referitoare la Șos. Vestului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 87328mp;

-Tronson I, Suprafața=47440mp; Lungime=1.679km; -Tronson II, Suprafața=39888mp; Lungime =1.148km;

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.