Hotărârea nr. 170/2018

Hotãrârea nr. 170 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, str.Cosminele nr.11A, transmis în administrarea Agenției Naționale a Îmbunătățirilor Funciare

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 170 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, str.Cosminele nr.llA, transmis în administrarea Agenției Naționale a îmbunătățirilor Funciare

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 154/2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilului situat în Ploiești, str. Cosminele nr. 11A, transmis în administrarea Agenției Naționale a îmbunătățirilor Funciare;

în conformitate cu Raportul din data de 15.05.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere că imobilul cu numărul cadastral 129746, înscris în Cartea Funciară cu nr. 129746 a UAT Ploiești, situat în Municipiul Ploiești, strada Cosminele nr. 11A face parte din domeniul public al municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art.36 alin.l și art.123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.(l)Aprobă modificarea art.2(2) al Hotărârii nr. 91/2006 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul cuprins:

„Aprobă transmiterea în administrarea Agenției Naționale a îmbunătățirilor Funciare cu destinația de sediu pentru Filiala Teritorială de îmbunătățiri Funciare Prahova a construcției C6( fost Pavilion F3 - Administrativ) în suprafață construită de 256 mp, cât și a terenului aferent acesteia în suprafață de 2054 mp.”

(2) Imobilul menționat mai sus se identifică potrivit planului care constituie Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă modificarea art. 1 și 2 ale Hotărârii nr. 412/2010 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, în sensul actualizării denumirii instituției din Administrația Națională a îmbunătățirilor Funciare în Agenția Națională a îmbunătățirilor Funciare.

Art. 3 Aprobă modificarea corespunzătoare a anexei la Contractul de administrare nr. 7855/13.06.2006 încheiat între Municipiul Ploiești și Agenția Naționale a îmbunătățirilor Funciare, potrivit prevederilor art. 1 și art. 2.

Art. 4 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de administrare nr. 7855/13.06.2006 încheiat între Municipiul Ploiești și Agenția Națională a îmbunătățirilor Funciare.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Agenția Națională a îmbunătățirilor Funciare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018PREȘEDJNTE\DE ȘEDINȚA, /  George-S^rin-]Nțiculae-BOTEZ;<

auren iu DI H,1
VERIFICAT.

rmu PROFESIONAL-Nins

SEMNAT.

CERMTA


ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL-NUME

SH^T.

SEFPROtECT

uit>. Vladimlr Cazan

-A

PROIECTAT

urb, viadimir Cazan

DESENAT

urb. Viadimir Cazan