Hotărârea nr. 17/2018

Hotãrârea nr. 17 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 şi estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 17 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul~2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Sălceanu Claudia-Oana, Andrei Gheorghe, Paul Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 188/12.02.2018 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 33/15.02.2018 al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 14.02.2018;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprobă Fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2018, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5: Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZM. oȘ.Wt


JUDEȚUL: PRAHOVA

CASA DE CULTURA "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE | SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 SI ESTIMĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZA Rl 31.12.2017

BUGET

2018

ESTIMĂRI

2019

2020

2021

TOTAL VENITURI - din care:

1,095.00

1,339.00

1,341.00

1,341.00

1,341.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

1,095.00

1,339.00

1,341.00

1,341.00

1,341.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

12.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

8.00

10.00

12.00

12.00

12.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

1,075.00

1,329.00

1,329.00

1,329.00

1,329.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,095.00

1,339.00

1,341.00

1,341.00

1,341.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,095.00

1,339.00

1,341.00

1,341.00

1,341.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

1,095.00

1,339.00

1,341.00

1,341.00

1,341.00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

461.00

542.00

518.00

522.00

541.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

375.00

496.00

506.00

510.00

529.00

Salarii de baza

10.01.01

375.00

496.00

506.00

510.00

529.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

Alte sporuri

10.01.06

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

IVouchere de vacanta

10.02.06

24.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

86.00

22.00

12.00

12.00

12.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

59.00

6.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

20.00

2.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4.00

1.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

11.00

12.00

12.00

12.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

634.00

797.00

823.00

819.00

800.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

573.00

744.00

737.00

739.00

749.00

Furnituri de birou

20.01.01

7.00

6.00

6.00

6.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

4.00

4.00

5.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

122.00

160.00

164.00

164.00

172.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

3.00

4.00

5.00

6.00

6.00

Piese de schimb

20.01.06

Transport

20.01.07DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

REALIZA Rl 31.12.2017

BUGET #2018

,    4

ESTIMĂRI

Uv,

fejOÎSp

-.2020

! -țI: ■

2021

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

11.00

>•* 14>0Q

5vW>00

P r 15.00

16.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

357.00

'<401.00

‘ ""'384.00

'-384.00

384.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

67.00

154.00

.—158'^0

/A 58.00

158.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

■’W^OO

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

Materiale sanitare

20.04.02

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40.00

20.00

50.00

43.00

13.00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40.00

20.00

50.00

43.00

13.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

10.00

10.00

10.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

5.00

5.00

5.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

5.00

5.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

3.00

3.00

3.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

12.00

16.00

18.00

18.00

18.00

Protecția muncii

20.14

4.00

3.00

4.00

4.00

5.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

0.00

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

0.00

Active fixe

71.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30
PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURĂLE^'^ \ ALE

CASEI DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PlMl» fel

2018

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2018 inițial (lei)

i                                           1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a Vl-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae Ionescu,

1500,00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STANESCU", ed.a XXX-a

 • 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a Xl-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Luminița Avram, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

13000,00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

1000,00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Luminița Avram , Popișteanu Ștefania

14000,00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a XH-a

Mai

Ploiești

Luminița Avram

2300,00

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a-XV-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

17000,00

7. Expoziția SALONUL ARTELOR

Octombrie / Aprilie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" de Artă

Luminița Avram

; a'

4000,00

0 7

8. Spectacolul "Ghetuța cu cadouri";

decembrie

Ploiești

Gheorghe țȘramă, Luminița Ăyjram <

;    3O0U,0t.

!c.h

9. Tabăra Internațională de creație plastică "DAN PLATON"

- ediția a Xll-a

Iulie

Prahova

Luminița Avram

, ;22000;00

10. FESTIVALUL CASTANILOR -In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XlX-a

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Luminița Avram,

Stefania

Popisteanu

63000,00

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVI-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Ionescu

8700,00

12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR:

 • 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlII-a,

 • 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a V-a

 • 12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

Recitaluri de muzică populară Alte manifestări de genul festivalurilor care au ca sop promovarea folclorului și a tradițiilor în societatea contemporană

12.1

Decembrie

12.2 Septembrie 12.3 Tot timpul anului

Casa de Cultură a Sindicatelor sau altă locație

Grama Gheorghe

95000,00

13.Pregătirea și participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară

Stefania

Popișteanu

15000,00

14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie,Participarea la ateliere de lucru de gen, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2018, ", Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2019}, alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae

Ionescu

Zrjă

PUT

■ < .ts?"----'

o a

48000,00

o/,'

15. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe, etc.)

octombrie-iunie

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor, etc.

Stefania Popișteanu, Roxana Bardut

10000,00

16. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun, ateliere de lucru,colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Luminița Avram

17000,00

17. Manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri Ex.: editare carte, organizarea unui Festival National de Folclor pentru tinerii instrumentiști, alte activități.

Tot timpul anului

Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Luminița Avram, Stefania Popișteanu

30000,00

18. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau in străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cârti, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

16500,00

TOTAL BUGET ESTIMAT

381000,00


CONTABIL ȘEF

JUDEȚUL: PRAHOVA

Anexa nr3 Cb HCC Hk.


CASA DE CULTURĂ ION LUCA CARAG1ALE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2017 - 2018

Număr maxim de posturi în anul 2017

Venit mediu de bază din luna ianuarie 2018

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2018

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

—j

TOTAL SALARII

din care:

9524

16

41328

495936

495,93

I

Funcții publice specifice

I.

Personal cu contract de muncă

16

16

I

Personal de specialitate

6

2162

6

12972

155664

155,66

1

Referent studii superioare gr.5

1

2

Referent studii superioare gr.4

2

3

Referent studii superioare gr.3

0

4

Referent studii superioare gr.2

1

5

Referent studii medii gr.5

1

6

Referent studii medii gr.4

1

Peri

sonal care ocupă funcții comune

8

2272

8

18176

218112

218,11

1

Referent studii S achiziții publice gr.5

1

2

Referent studii M resurse umane gr.4

1

3

Economist studii S gr.5

1

4

Casier studii M gr.3

1

5

Magaziner studii M gr.4

1

6

Secretar dactilograf studii M gr.3

1

7

îngrijitor studii M/G gr.5

1

8

Șofer studii M/G gr.5

1

Personal contractual de conducere

2

5090

2

10180

122160

122,16

1

Manager/Director

1

2

Contabil Șef

1

Salarii brute

“îs.                  496,00

premii 5%

00,00

Viramente

FcT

LTURA

22,00

vouchere vacanță

2

A ETj!

22,00

Total general

li                 '      • v,

.67/

540,00

DIRECTOR     ’   » COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE            REF. RESURSE UMANE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

Bugetul de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești a fost fundamentat și elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

La fundamentarea bugetului s-au avut în vedere obiectivele acestei instituții înscrise în Regulamentul de Organizare și în Planul cu programele și proiectele culturale minimale, raportate la nevoile impuse de o societate în permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, cu o paletă diversificată de activități, pornind de la cele umanist-științifice, artistice, educaționale, până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

La baza structurării proiectului de buget au stat activitățile cuprinse în Planul minimal, precum: Ziua Culturii Naționale, Festivalul Internațional de Poezie ”Nichita Stănescu”, Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Folk- “Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre”, Concursul Național de Poezie "lulia Hașdeu", Concursul de teatru liceal "I.L. Caragiale", Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Plafon”, Zilele Ploieștiului, Festivalul “E vremea colindelor”, activități educaționale, spectacole pentru copii, cercuri pentru copii, elevi, studenți, inclusiv promovarea activităților Universității "Dimitrie Guști" în spiritul educației non-formale. In anul 2018 vor continua proiecte culturale inițiate în anul 2014, cum ar fi Concursul Național de Folclor “Cunună de cântec românesc”, eveniment care a avut un ecou favorabil la nivel național. Totodată se menține editarea revistei „Atitudini” și chiar mărirea numărului de pagini ale acesteia, având în vedere interesul manifestat pentru aceasta.

In acest an Casa de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești organizează două evenimente care au ajuns la cea de-a doisprezecea ediție. Festivalul “E vremea colindelor”, care se va desfasura pe parcursul a două zile, și Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Plafon”. De asemenea, s-a avut în vedere că în cadrul Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești activează Ansamblul folcloric “Prahova”, Corala “Paul Constantinescu”, Ansamblul Folcloric “Prahova Junior”.

Pentru promovarea activității Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești s-au încheiat protocoale de colaborare cu instituții de învățământ, case de cultură, asociații culturale din țară și străinătate, instituția participând la proiecte și programe culturale organizate de acestea.

Pentru anul 2018 veniturile totale sunt în sumă de 1339,00 mii lei, astfel fiind prevăzută o subvenție de 1329,00 mii lei, iar la venituri proprii s-a previzional 10,00 mii lei, sume ce acoperă necesarul anului 2018. Cheltuielile totale prcvăzute^în^bugetuj^supus aprobării fiind în sumă de 1339,00 mii lei, astfel: la cheltuieli de per^^hs^â^ț^^^ut suma de 542,00 mii lei, avându-se în vedere legislația în vigoare, ia<i^bun)^Și\s^Evjcii s-a prevăzut suma de 797,00 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de^^cialitate al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești, propunem aprobârpapr$ecțuffii^e hotărâre alăturat.                                                    "C# q"jj


CONSILIERI,


Claudia-Oana Salceanu Andrei Gheorghe

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură ’T.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și ale Legii 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de realizările anului 2017, s-a procedat la întocmirea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești pe anul 2018.

Casa de Cultură “I.L.Caragiale” desfășoară o activitate cultural-educativă și artistică, asigurând accesul publicului la informație și educație permanentă.

în cadrul Casei de Cultură își desfășoară activitatea, în prezent, un număr de 16 angajați și 25 colaboratori permanenți. Cercurile și ansamblurile artistice cele mai importante sunt: Ansamblul Folcloric “Prahova”, Ansamblul Folcloric “Prahova junior”, Corala Casei de Cultură “I.L.Caragiale’ a Municipiului Ploiești, Corala “Paul Constantinescu”, Trupa de teatru “Atitudini”, Trupa de teatru pentru copii, cercuri pentru copii și tineret (pictură, engleză, șah, canto, dans modem, dans sportiv, etc.).

Conform planului minimal al acțiunilor cultural-artistice Casa de Cultură “I.L.Caragiale” organizează manifestări ce fac parte din proiecte majore ca:

Festivalul Castanilor - In memoriam Gabi Dobre-festival de muzica folk;

Festivalul “E vremea colindelor- festival de obiceiuri și tradiții;

Festivalul Național “I.L.Caragiale” (Concursul de proză scurtă “I.L.Caragiale”, Concursul de teatru liceal și studențesc”I.L.Caragiale”)

Concursul Național de Poezie “Iulia Hașdeu”

Festivalul Național “Cunună de cântec românesc ”

Spectacole pentru copii (Zâmbet de copil, Ghetuța cu cadouri, altele). Prin organizarea acestor evenimente dorim promovarea activității cercurilor Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești.

Programul cultural Atitudini

Activitatea Coralei “Paul Constantinescu ”

Concursul de creație plastică pentru elevi "Ploiești, orașul meu, oraș european” Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Platon ”

Proiecte educaționale - desfășurate în colaborare cu instituțiile de învățământ din Ploiești, județul Prahova sau din țară.

De asemenea Casa de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești este partener în organizarea unor evenimente ca:

Zilele Ploieștiului

Festivalul Internațional de Poezie” Nichita Stănescu”. Târgul de Crăciun

Atelierele de Paște

Atelierele lui Moș Crăciun

Salonul artelor

Manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri

Alte evenimente


Activitatea Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se înscrie în rândul conexiunilor și manifestărilor culturale organizate în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate. Organizația este orientată în permanență spre a face o campanie pentru cultură, o componentă a strategiei Primăriei Municipiului Ploiești, strategie orientată spre cetățean. în acest sens în planul strategic pe termen lung și-a propus să-și diversifice tematica culturală pentru a deveni mai atractivă și instructivă pentru public.

Tabăra de Creație Plastică "Dan Plafon ” se organizează în fiecare vară cu scopul de a crea o colecție de artă contemporană, ce va reprezenta patrimoniul viitoarei pinacoteci a municipiului Ploiești. în tabără sunt prezenți artiști plastici din România și străinătate.

Programul cultural "Atitudini”

Dorim continuarea organizării seratelor literar- muzicale lunare, atragerea de noi colaboratori, promovarea culturii în rândul tinerilor.

Revista Atitudini a dovedit prin calitatea articolelor apărute, prin interesul celor care scriu și citesc aceasta publicație că necesită o investiție în mărirea tirajului, numărului de pagini și a colaboratorilor acesteia, care vor fi remunerați pentru articolele propuse. Este singura apariție lunară care a apărut fără întrerupere în peisajul literar ploieștean.

Cenaclu literar Atitudini si-a continuat activitatea și in anul 2017, atrăgând și promovând doritori să activeze în domeniul literar. Pentru a oglindi activitatea cenaclului în spațiul creator ploieștean și național, pentru a încuraja activitatea de creație ne propunem pentru anul 2018 apariția antologiei literare al acestui cenaclu și pregătirea antologiei pentru anul 2019.

Trupa de teatru "Atitudini” pentru copii și liceeni a dovedit în ultimii ani prin premiile obținute că pregătește și promovează tinerii talentati din Ploiești. Dorim continuarea acestei activități și dezvoltarea ei prin motivarea tinerilor de a participa la acest gen de activitati extrașcolare. Acest lucru se poate realiza prin participarea la concursuri locale și naționale, schimburi de experiență, ateliere de lucru, excursii culturale.

Universitatea Populară Dimitrie Guști- desfășoară o activitate de educație permanentă, după modelul inițiat de Nicolae lorga la Vălenii de Munte. în cadrul Universității Populare se organizează simpozioane, colocvii, conferințe, cenacluri, cluburi pe diferite tematici: ecologice, juridice, medicină, cultură și civilizație, manifestări la care au fost invitate personalități din cultură. O atenție deosebită se acordă activităților

■V O ®

Colab0fdâză'îil|pț&n

* ^ltunU?“iae|b


educaționale a elevilor și tineretului. Casa de Cultură “I.L.CaragialeLdc cultural cu alte instituții din țară și străinătate, cum ar fi Cențgul            r^-p-

Mureșianu” Blaj, Asociațiunea Culturală Astra Blăjeană, Casa ;dc\Ciif^^^'“Cr^oxge Coșbuc” Bistrița Năsăud, biblioteci din diferite orașe ale țării, etc., preauM și^u'cdnl^ele culturale din județul Prahova. De asemenea prin activitățile educatNd^dcsfășurate colaborăm cu școli și licee din oraș și județ.

Festivalul Concurs de Interpretare a Muzicii Folk — “Festivalul Castanilor -In memoriam Gabi Dobre ”, este un eveniment dedicat muzicii folk cunoscut și apreciat în țară. în anul 2018 acesta va ajunge la ediția a XlX-a, ediție specială, care va trebui marcată cu evenimente specifice acestui gen muzical. în acest sens propun să organizăm o întâlnire a personalităților din muzica folk cu tinerii din diferite instituții de învățământ, așa cum s-a procedat și în anii anteriori. Vor fi promovați laureații edițiilor trecute.

Cercurile artistice ale Casei de Cultură “I.L.Caragiale” Ploiești își vor continua activitatea în anul 2018 în diferite locații. Acestea nu se pot desfășura în noul sediu al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești deoarece nu a fost acordată autorizația de funcționare din partea ISU Prahova. Acest lucru ne limitează în a diversifica tipurile de cercuri pentru public.

Pentru anul 2018 ne propunem să organizăm un nou festival pentru tinerii instrumentiști. Această propunere vine în urma solicitărilor din partea tinerilor din țară. Pentru Municipiul Ploiești ar fi un gen de festival unic. Ne propunem de asemenea să organizăm și un festival de muzică corală.

Pentru anul 2018 la venituri proprii s-a estimat suma de 10,00 mii lei, având în vedere încasările preconizate, precum și subvenția propusă in suma de 1.329,00 mii lei. Veniturile totale sunt in suma de 1.339,00 mii lei.

Cheltuielile totale sunt in suma de 1.339,00 mii lei, astfel:

-La capitolul 67, titlul I Cheltuieli de personal s-a prevăzut suma de 542,00 mii lei, având în vedere măsurile care au fost adoptate de legislativ, și care au ca efect majorarea cheltuielilor bugetare (creștere 25%), drept pentru care estimăm următoarele cheltuieli: conform statului de funcții s-au luat în calcul salariile aferente celor 16 posturi existente si acordarea de sporuri de vechime.

Astfel: - salariile aferente lunii decembrie 34.000 lei plus contribuțiile obligatorii de 22.629% - 11.000 lei;

- Salariile lunii ianuarie 42.000 lei * 11 luni = 462.000 lei plus contribuțiile aferente de 2.25% - 11.000 lei.

De menționat că sumele calculate au fost rotunjite la mii lei, conform Scrisorii-cadru emise de Ministerul Finanțelor Publice nr. 445785/08.11.2017.

In cadrul titlului I - cheltuieli de personal la alineatul 10.02.06 s-au prevăzut vouchere de vacanta in suma de 24,00 mii lei (1450 lei *16 salariati) conform art. 9 alin. 3 din OUG nr. 90/2017. Prezenta suma a fost bugetată întrucât instituția noastră nu a beneficiat de prevederile art. 11 din Legea 153/2017.

-La capitolul 67,titlul II "Bunuri și servicii" s-a prevăzut suma de 797,00 mii lei, din care:

- art. 20.01 ”Bunuri și servicii”: 744,00 mii lei, repartizată astfel:d. apă, canal, salubritate'. 1,00 mii lei

Pentru stabilirea prevederilor anuale la încălzit, iluminat, apă, canal, salubritate s-a avut în vedere cheltuiala lunii noiembrie 2017.

Q.carburanți și lubrifianți: 4,00 mii lei având în vedere un calcul estimat al deplasărilor necesare pentru buna organizare a proiectelor culturale.

f. poștă, telecomunicații, radio, tv, internet'. 14,00 mii lei, sumă ce acopera


cheltuielile telefonice, cheltuielile poștale legate de corespondența cu alte instituții și internet.

 • g. materiale și prestări servicii cu caracter funcțional'. 401,00 mii lei, sumă ce reprezintă cheltuieli necesare pentru organizarea programelor și proiectelor culturale cuprinse în Planul minimal (festivaluri, simpozioane, cenacluri, revista „Atitudini”, onorarii artiști, cheltuieli sonorizare, închirieri de spații, masă, cazare, publicitate, transport, premii, editare carte/catalog, colaboratori). Suma de 401,00 mii lei este detaliată in anexa la prezenta nota de fundamentare.

 • h. alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare: 154,00 mii lei sumă necesară pentru plata diferitelor prestări de servicii efectuate de terți (service auto, cartuse-copiator si imprimante, întreținere

calculatoare si site, taxa semnătură electronica, abonament legis, diverse materiale etc). Tot in cadrul acestui alineat bugetar au fost prevăzute sume pentru plata colaboratorilor - profesori de la cercurile organizate în cadrul instituției.

- art. 20.05.30 „ Alte obiecte de inventar” suma 20,00 mii lei necesară pentru achiziționarea de obiecte de inventar: costume populare pentru cercul de dans popular (costume copii, marame, bundite).

- pentru stabilirea de contacte de profil din țară, atât în vederea organizării și desfășurării în condiții bune a Festivalului de Folk, cât și prin schimburi culturale pentru ansamblul coral sau folcloric s-a prevăzut la art. 20.06 "Deplasări, detașări, transferuri" suma de 10,00 mii lei.

 • -  art.20.11 „Cărți, publicații si materiale documentare”: 3,00 mii lei, sumă ce reprezintă costul abonamentelor la diferite publicații necesare în activitatea instituției.

 • -   art. 20.13 „Pregătire profesionala”: 16,00 mii lei, suma necesara pentru formarea profesionala obligatorie a personalului angajat.

art. 20.14 „Protecția muncii”: 3,00 mii lei, suma necesara pentru plata prestărilor servicii de organizare a activitatilor de securitate si sanatate in munca, precum si activitati de prevenire si stingere incendii.

-art.20.30 „Alte cheltuieli” - 1,00 mii lei

- 20.30.03.”Prime de asigurare non-viata” - 1,00 mii cheltuieli cu RCA necesară pentru mașina instituției.


OWPrezintă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

RAPORT DE SPECIALITATE

Ui/^W' io

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuielile andl/20^'Q^ al Casei de Cultura a municipiului Ploiești ‘‘I.L.Caragiale’^            /

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost fundamentat avand in Vedere'prevederile Legii nr. 2/2018-Legea bugetului de stat pe anul 2018 si Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local, astfel:

Venituri:      -venituri proprii                                10,00 mii lei

- subventii/transferuri de la bugetul local 1,329,00 mii lei TOTAL                  1.339,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 1.339,00 mii lei.

Caracterul de urgenta al hotărârii este dat de prevederile Legii 273/2006 - Legea finanțelor publice art.39, alin.(7) „In cazul in care autoritatile deliberative nu aproba proiectele bugetelor locale in termenul prevăzut la alin. (6), direcțiile generale ale finanțelor publice dispun sistarea alimentarii cu cote, respectiv sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si cu transferuri consolidabile, pana la aprobarea acestora de către autoritatile deliberative. In aceasta situație, din bugetele locale se pot efectua plăti numai in limita celorlalte venituri incasate ’

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:

 • a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTORECOiNOMIC,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE, /Mariana IleanaGavrila

U

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAR^m^I^tuLUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

VZ-zz^z

RAPORT


- - - '

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021 al Casei de Cultură „LL. Caragiale” a Municipiului Ploiești

și a emis:

____


SECRETAR, Gheordhe Andrei
Data: lk ol-