Hotărârea nr. 169/2018

Hotãrârea nr. 169 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu" Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 169 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Pană George și Raportul de Specialitate nr. 1008/15.05.2018 al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, numărului maxim de 135 de posturi și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a proceselor verbale nr. 155/17.01.2018 și nr. 788A/19.04.2018 întocmite ca urmare a întruniri ședințelor Consiliului de Administrație al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești;

5    7

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data 23.05.2018;

în baza prevederilor art.36, alin.(2), lit.”a” si alin.(3), lit.”b” din Legea nr.215/2001 - privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, “consiliul local aprobă în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum, și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și alin.(6) coroborate cu art.115 alin.(l) lit “b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată în 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Aprobă numărul maxim de 135 de posturi al Filarmonicii „Paul Constantinescu” prin suplimentarea cu 3 posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, începând cu data de 01.06.2018.

Art. 2 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2018.

Art. 3 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.249/2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA


TOTAL CONDUCERE EXECUȚIE

135

4

131


Anexa nr.l la H.C.L. nr.___30.05.2018
1

1   14

COMPARTIMENT

JURIDIC

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ARHIVA SI PAZAFilarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești


Anexa nr.2 la H.C.L. nr. Ou /30.05.2018

STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR

Director

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adjunct

S

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

s

4

Dirijor

II

s

5

Concert maestru

IA

s

6

Concert maestru

IA

s

7

Concert maestru

IA

s

8

Solist concertist

IA

s

9

Solist concertist

II

s

10

Solist instrumentist

IA

s

11

Solist instrumentist

IA

s

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

IA

s

19

Solist instrumentist

I

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

IA

s

24

Sef partida

IA

--S

25

Sef partida

IA K

r.'c

n.t’Svj,.

%

26

Sef partida

ia •

S

27

Sef partida

O/'/-

s

28

Sef partida

... $• «7

L &

29

Sef partida

S;

30

Sef partida

s

31

Secretar (muzical)

i

Ș

32

Artist instrumentist

IA

s

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

33

Artist instrumentist

IA

S

34

Artist instrumentist

IA

s

35

Artist instrumentist

IA

s

36

Artist instrumentist

IA

s

37

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

IA

s

49

Artist instrumentist

IA

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

I

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

s

61

Artist instrumentist

I

s

62

Artist instrumentist

I

63

Artist instrumentist

I

s

64

Artist instrumentist

I

S \

A

65

Artist instrumentist

■: I

•. s.

:11

66

Artist instrumentist

VUl:

; -s.

67

Artist instrumentist

\fi

' ■ 'S

68

Artist instrumentist

—s,\

69

Artist instrumentist

II

70

Artist instrumentist

li

s

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

71

Artist instrumentist

II

S

72

Artist instrumentist

II

S

73

Artist instrumentist

II

s

74

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

s

83

Artist instrumentist

II

s

84

Instrumentist

I

M

ORCHESTRA POPULARA

85

Dirijor

I

s

86

Solist vocal

I

s

87

Solist vocal

I

s

88

Solist vocal

I

s

89

Solist vocal

I

s

90

Solist vocal

III

M

91

Solist vocal

III

M

92

Artist instrumentist

IA

S

93

Artist instrumentist

l

S

94

Artist instrumentist

I

s

95

Artist instrumentist

II

s

96

Artist instrumentist

II

s

97

Instrumentist

I

M

98

Instrumentist

I

M

99

Instrumentist

I

M

100

Instrumentist

I

« Mo

101

Instrumentist

i

/ *

102

Instrumentist

i/^:

. >M..

\

103

Instrumentist

iTk/

104

Instrumentist

II

% -M

/    J o&t .

> ...

105

Instrumentist

II

r \

106

Instrumentist

III

COMPARTIMENT JAZZ

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

107

Artist instrumentist

D

S

108

Artist instrumentist

D

S

109

Artist instrumentist

D

s

ORGANIZARE EVENIMENTE

110

Regizor scena

I

s

111

Bibliotecar

IA

s

112

Referent de specialitate

I

s

113

Referent de specialitate

I

s

114

Referent de specialitate

I

s

115

Referent de specialitate

I

s

CONTABIL SEF

116

Contabil sef

S

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

117

Economist

IA

s

118

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDIC

119

Consilier juridic

IA

S

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ARHIVA SI PAZA

120

sef serviciu

S

121

Referent de specialitate

I

s

122

Referent

IA

M

123

Garderobier

M

124

Garderobier

M

125

Garderobier

M

126

Recuziter

I

127

Recuziter

I

128

Recuziter

I

129

Recuziter

I

130

Recuziter

I

131

Muncitor calificat (electroacustician)

I

A

O " ’Ț/I» i

132

Arhivar

/ V ** • '**

M

-w

133

Paznic

M-.

134

Paznic

M /

! ^‘4

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

■ C ” !

/ ■./

135

I

Referent de specialitate

.'s