Hotărârea nr. 168/2018

Hotãrârea nr. 168 privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 168 privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian - Florin și Raportul de Specialitate nr. 3731/09.05.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri privind activitatea de resurse umane;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 236/23.05.2018 și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 64/29.05.2018;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor si libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.05.2018;

în baza prevederilor art.36, alin. (2), lit. "a” si alin (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare "consiliul local aprobă, in condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și ștatul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit.„a” din Hotărârea Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, autoritatea administrației publice locale aprobă statele de funcții ale unităților sanitare subordonate, cu încadrarea in normativele de personal și in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat;

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare: "Proiectele de hotarari înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute daca nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat in termen de 30 de zile de la inregistrarea proiectului, precum si de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin (2) si (4);

potrivit prevederilor art. 31 alin (4) din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată ”In situația in care nu exista un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice in funcții, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții in care acesta este încadrat intr-unui de nivel imediat superior”;

în temeiul art.45, alin.(l) lit.„a” și alin.(6) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.06.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 79/29.03.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-SVin-\icuIae-BOTEZ


^Contrasemnează:

i'w.:, AELaurentju DJTU

WW7 /*//


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267


STAT DE FUNCȚII


Nr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

0

1

~T~

”3“

T-

5

COMITETUL DIRECTOR

1

Manager

S

1.00

2

Director medical

S

1.00

3

Director fin-contabil - economist IA

S

1.00

SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI, Nr.paturi = 6

Personal medical superior

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1.00

5

medic primar

Medicină internă

S

1.00

6

medic primar

Medicină internă

S

1.00

7

medic primar

Medicină internă

S

1.00

8

medic specialist

Medicină internă

S

1.00

Persona

mediu sanitar

9

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1.00

10

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

11

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

12

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

13

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

14

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

20

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

21

asist.med.

Medicală

PL

1.00

22

asist.med.

Medicală

PL

1.00

23

asist.med.

Medicală

PL

1.00

24

asist.med.

Medicală

PL

1.00

25

asist.med.

Medicală

PL

1.00

26

asist.med.

Medicală

M

1.00

27

asist.med.deb.

Medicală

PL

1.00

28

asist.med.deb.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

29

infirmieră

G

1.00

30

infirmieră

G

1.00

31

infirmieră

G

1.00

32

infirmieră

G

1.00

33

infirmieră

G

1.00

34

infirmieră

G

1.00

35

infirmieră

G

1.00

36

infirmieră

G

1.00

37

infirmieră

G

1.00

38

infirmieră

G

1.00

39

infirmieră

G

1.00

40

infirmieră

G

1.00

41

îngrijitoare

G

100- •

42

îngrijitoare

G

1.00.'- A

43

îngrijitoare

G

1.00^-

44

îngrijitoare

G

1.00

45

îngrijitoare

G

1.00

46

îngrijitoare

G

1.00

47

îngrijitoare

G

1.00

Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior___________________________________________________

I 48 Imedic specialist                        I Cardiologie [ S |     1,00

Personal mediu sanitar

49

lasist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

50

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

51

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

52

|asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

53

infirmieră

G

1.00

54

infirmieră

G

1.00

55

îngrijitoare

G

1.00

COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Persona

medical superior

56

medic primar

Hematologie

S

1.00

57

medic specialist

Hematologie

S

1.00

Persona

mediu sanitar

58

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

60

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

64

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

65

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

66

infirmieră

G

1.00

67

infirmieră

G

1.00

68

infirmieră

G

1.00

69

infirmieră

G

1.00

70

îngrijitoare

G

1.00

71

îngrijitoare

G

1.00

72

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

73 I medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1.00

74 medic specialist

Reumatologie

S

1.00

75 medic specialist

Reumatologie

s

1.00

Amb. integrat

76   |medic specialist

Reumatologie

s

1.00

Amb. integrat

Personal mediu sanitar

77

asist.med.pr. - șefă

Medicală

S

1.00

78

asist.med.pr.

Medicală

S

1.00

79

asist.med.pr.

Medicală

S

1.00

80

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

81

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

82

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

83

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

» sv’> ..

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00   '7

85

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00”

\ «■

—__ % i

j

86

asist.med

Medicală

PL

1.00

87

asist.med.

Medicală

PL

r.te

88

asist.med.

Medicală

PL

1.00

89

asist.med.

Medicală

PL

1 .00V*

90

asist.med.

Medicală

PL

1.00

r

Personal auxiliar

91

infirmieră

G

1.00

92

infirmieră

G

1.00

93

infirmieră

G

1.00

94

infirmieră

G

1.00

95

infirmieră

G

1.00

96

îngrijitoare

G

1.00

97

îngrijitoare

G

1.00

98

îngrijitoare

G

1.00

99

îngrijitoare

G

1.00

100

îngrijitoare

G

1.00

101

îngrijitoare

G

1.00

102

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

Personal medical superior

103

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1.00

104

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

Amb. integrat

105

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

106

medic primar

Fizio-recuperare

S

1.00

Persona

mediu sanitar

107

asist.med.pr.-șefă

Medicală

S

1.00

108

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

109

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

110

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

111

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

113

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

114

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

116

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1.00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

118

asist.med.

Medicală

PL

1.00

119

asist.med.

Medicală

PL

1.00

120

asist.med.

Medicală

PL

1.00

121

asist.med.

Medicală

PL

1.00

122

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Persona

 • 123

 • 124

 • 125

 • 126

 • 127

 • 128

 • 129

 • 130

 • 131

 • 132

 • 133

 • 134

 • 135


auxiliar infirmieră infirmieră infirmieră infirmieră infirmieră infirmieră infirmieră infirmieră infirmieră infirmieră îngrijitoare îngrijitoare îngrijitoare

G

G

G

_G

G

G_

G G £

G

2

G

G


1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00


136

îngrijitoare

G

1.00

137

îngrijitoare

G

1.00

SECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT f

Nr. paturi = 60 , SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 8                                           '

Personal medical superior'%<.•' T.'

138

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1.00

139

medic primar

Oncologie

S

1.00

140

medic primar

Oncologie

S

1.00

141

medic primar

Oncologie

s

1.00

Alt personal superior______________________________________________________________________________________

142   | Psiholog spec.                           | Psihologie | S |     1.00     |                 |

Personal mediu sanitar f=^e=s==K=s=.

143

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1.00

144

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

145

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

146

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

155

asistmed.pr.

Medicală

PL

1.00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

159

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

160

asist.med.

Medicală

PL

1.00

161

asist.med.

Medicală

PL

1.00

162

asist.med.

Medicală

PL

1.00

163

asist.med.

Medicală

PL

1.00

164

asist.med.

Medicală

PL

1.00

165

asist.med.

Medicală

PL

1.00

166

asist.med.

Medicală

PL

1.00

167

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

168

infirmieră

G

1.00

169

infirmieră

G

1.00

170

infirmieră

G

1.00

171

infirmieră

G

1.00

172

infirmieră

G

1.00

173

infirmieră

G

1.00

174

infirmieră

G

1.00

175

îngrijitoare

G

1.00

176

îngrijitoare

G

1.00

177

îngrijitoare

G

1.00

178

îngrijitoare

G

1.00

179

îngrijitoare

G

1.00

180

îngrijitoare

G

1.00

181

îngrijitoare

G

1.00

182

îngrijitoare

G

1.00

183

îngrijitoare

G

1.00

184

îngrijitoare

G

1.00

185

îngrijitoare

G

1.00

COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 17 Personal medical superior

194

infirmieră

G

1.00

195

infirmieră

G

1.00

196

infirmieră

G

1.00

197

îngrijitoare

G

1.00

198

îngrijitoare

G

1.00

199

îngrijitoare

G

1.00

186

medic rezident

Radioterapie

s

1.00

Persona

mediu sanitar

187

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

188

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

189

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.0(k

190

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00'i

191

asistmed.

Medicală

PL

T.00e.\ l

192

asist.med.

Medicală

PL

1.0ft.

193

asist.med.pr.

Medicală

PL

1 .ooy

Personal auxiliar • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

 • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

 • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

200

medic primar

Radioterapie

S

1.00

201

medic specialist

Radioterapie

S

1.00

Alt personal superior

202

Fizician medical debutant

Medicală

s

1.00

Persona

mediu sanitar

203

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

204

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

205

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

206

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

207

asist.med.

Medicală

PL

1.00

208

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Persona

auxiliar

|   209 [îngrijitoare                                |                         | G |     1.00

FARMACIE


Personal medical superior

210

farmacist sef

Farmacie

S

1.00

211

farmacist

Farmacie

S

1.00

Personal mediu sanitar

212 I asist, med. pr.-șefă

Farmacie

PL

1.00

213 asist.med.pr.

Farmacie

PL

1.00

214 asist.med.pr.

Farmacie

PL

1.00

215 asist.med.pr.

Farmacie

PL

1.00

216 lasist.med.pr

Farmacie

PL

1.00

Personal auxiliar

|   217 [îngrijitoare

LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

218 Imedic primar-șef laborator

Laborator

S

1.00

219 medic specialist

Laborator

S

1.00

220 medic specialist

Laborator

s

1.00

221 |medic primar

Laborator

s

1.00

Alt personal superior__________________________________________________________

222 |chimistpr.                             | Laborator | S |     1,00

223

biolog spec.

Laborator

S

1.00

224

biolog pr.

Laborator

S

1.00<

225

biolog pr.

Laborator

S

1.00

Personal mediu sanitar                                                         <<

=3=^---- — ---_—

226

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1.00

i

227

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

228

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00/.

229

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.001;

230

asist.med.pr

Laborator

PL

1.00

231

asist.med.

Laborator

PL

1.00

232

asist.med.

Laborator

PL

1.00

233

asist.med.

Laborator

PL

1.00

234

asist.med.

Laborator

PL

1.00

235

laborant pr.

Laborator

M

1.00

Persona

auxiliar

236

îngrijitoare

G

1.00

237

îngrijitoare

G

1.00

238

îngrijitoare

G

1.00

LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

239

medic primar - șef

Radiologie

S

1.00

240

medic specialist

Radiologie

S

1.00

241

medic rezident

Radiologie

S

1.00

242

medic primar

Radiologie

S

1.00

Persona

mediu sanitar

243

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

244

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

245

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

246

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

247

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

248

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1.00

249

asist.med.

Radiologie

PL

1.00

250

asist.med.deb.

Radiologie

PL

1.00

Persona

auxiliar

251

îngrijitoare

G

1.00

252

îngrijitoare

G

1.00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Persona

I medical superior

253

medic primar

Anatomie patologică

S

1.00

Alt personal medical superior

254  | biolog principal

Laborator

s

1.00

Personal mediu sanitar

255

asist.med.pr.

Laborator

PL

1.00

256

asist.med.pr.

Laborator

M

1.00

Personal auxiliar______________________________________________________________

|   257 [îngrijitoare                                |                         | G |     1.00

LABORATOR E)

(PLORĂRI FUNCTION

ALE

258

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

259

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

260

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

261

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE (BAZA DE

TRATAMENT)

Pereonal_medical_șugerior_______________________________________________________

|   262 |fiziokinetoterapeut                    |        CFM        | S |     1,00     |

263 [fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1.00

264 Ifiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

i.ooz><

w M— <<

Personal mediu sanitar_____________________________________________________

265

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

14)0??,

266

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00»;

267

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

11100 ‘\

268

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

269

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1 .00^

270

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

271

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

272

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

273

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

274

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

275

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

276

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

277

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

278

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

279

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

280

asist.med.pr.

Masaj

PL

1.00

281

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1.00

Persona

auxiliar

282

îngrijitoare

G

1.00

283

îngrijitoare

G

1.00

284

îngrijitoare

G

1.00

285

îngrijitoare

G

1.00

286

îngrijitoare

G

1.00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior

287

medic specialist

Diabet

S

1.00

288

medic primar

Diabet

S

1.00

Persona

mediu sanitar

289

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

■                                              I

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

CABINET MEDICINA MUNCII


Personal medical superior

|  296 |medic primar

Personal mediu sanitar

|   297 |asist.med.pr.


Personal medical superior

290

medic primar

Oncologie

S

1.00

291

medic primar

Oncologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

292

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

293

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

294

asist.med.pr

Medicală

PL

1.00

295

asist.med

Medicală

PL

1.00

Medicina muncii | S [     1.00

| Medicală | PL |     1.00

COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

298 |medic primar

Epidemiologie

S

1.00

299 |medic specialist

Boli Infectioase

S

1.00

Personal mediu sanitar

300 [asist.med.pr

Igiena

PL

1.00

Personal auxiliar

301 |agent DDD

G

1.00

!

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

303

asist.med.pr.

Medicală

PL

1-00 r

304

asist.med.pr.

Medicală

PL

2.00^-

SERVICIUL EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ

305

economist - sef serviciu

S

1.00

306

asist.med.

Medicală

PL

1.00

307

statistician medical

M

1.00

308

statistician medical

M

1.00

309

registrator med.pr.

M

1.00

310

registrator med.pr.

M

1.00

311

registrator med.pr.

M

1.00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou managementul calitatii serviciilor medicale

312

Sef Birou

S

1.00

313

medic spec.

S

1.00

314

economist IA

S

1.00

315

referent de specialitate I

s

1.00

Dietetica

316

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

_

Culte

|~ 317   |preot definitiv                           |                       | S [     1,00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

318

lasist.med.pr.

Medicală

---PL---

1.00

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

319

asist.med.pr.

Medicală

---PL--

1.00

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

320

medic specialist

O.R.L.

S

1.00

Personal mediu sanitar

321

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet

Oftalmologie

Persona

medical superior

322

medic primar

Oftalmologie

s

1.00

Persona

mediu sanitar

323

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Chirurgie generală

Personal sanitar superior

324

medic primar

Chirurgie

S

1.00

325

medic primar

Chirurgie

S

1.00

Personal mediu sanitar

326

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

327

asist.med.pr.

Medicală

PL

' 1.06

Cabinet Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

328

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Personal medical superior

329

medic primar

Obstetr.ginec.

s

1.00

330

|medic specialist

Obstetr.ginec.

1 ș

1.00

Personal mediu sanitar

331

asist.med.pr.

Medicală

“PE“

1.00 £*/

Cabinet Hematologie

S'cSi

Personal mediu sanitar

332

asist.med.pr.

Medicală

PL

i.oa/i

1

Cabinet Dermato-venerologie

i 9 •

Personal medical superior

333

medic specialist

Dermatologie

S

1.00

r~ '

Personal mediu sanitar

334

asist.med.pr.

Medicală

“PL

1.00

Cabinet Endocrinologie

Personal medical superior

335

medic specialist

Endocrine

S

1.00

336

medic specialist

Endocrine

D

1.00

Personal mediu sanitar

337

[asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

338

^asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Psihiatrie

Personal medical superior

339

medic primar

Psihiatrie

S

1.00

340

medic specialist

Psihiatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

341

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

342

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet

Neurologie

Personal medical superior

343

medic specialist

Neurologie

S

1.00

344

medic primar

Neurologie

S

1.00

Personal mediu sanitar

345

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior

346

medic specialist                       |     Cardiologie

D

1.00

Personal mediu sanitar

347

asist.med.pr.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

348

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

349

medic specialist

Pediatrie

S

1.00

Personal mediu sanitar

350

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Cabinet Radioterapie

Personal mediu sanitar

351

asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

352

îngrijitoare

M

1.00

353

îngrijitoare

M

1.00

354

îngrijitoare

M

1.00

355

îngrijitoare

M

1.00

356

îngrijitoare

G

1.00

357

îngrijitoare

G

1.00

358

îngrijitoare

G

1.00

APARAT FUNCȚIONAL

PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. RUNOS

359 [economist IA

S

1.00

360 |economist IA

S

1.00

Compartimentul Financiar -Contabilitate

361

economist IA

S

1.00

362

economist IA

S

1.00

363

economist IA

S

1.00

*

364

economist IA

S

11.00

365

economist IA

S

A1.00

Biroul A

provizionare , Ad-tiv , Transport

366

inginer IA - șef birou Aprovizionare

S

1.00

367

secretar dactilograf I

M

1.00 ''

368

arhivar

M

1.00

369

magaziner

M

1.00

370

magaziner

M

1.00

Comp.Achiziții publice, contractare

371

subinginer I

SSD

1.00

Compartiment Juridic

372 consilier juridic IA

~S    I 1.00

Compartiment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situați

de urgență

373  | referent IA

M        1.00

Compartiment informatică

374 |economist I

MUNCITORI

întreținere clădiri și instalații, apă , lumină .încălzire , frigorifice

375

muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1.00

376

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1.00

377

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1.00

378

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1.00

379

muncitor IV

Electrician

M

1.00

380

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

Posturi

fixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spital x 3 ture ;

381

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1.00

382

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1.00

383

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1.00

384

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1.00

385

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

Centrala telefonică_______________________________

386 muncitor Tll                           | Telefonistă | M |     1.00

Compartiment transport

387

muncitor I

cond.auto

Sc.prof.

1.00

388

muncitor I

cond.auto

M

1.00

389

muncitor I

cond.auto

M

1.00

390

muncitor II

cond.auto

M

1.00

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( d

eservește până la 700 paturi)

391

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1.00

392

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1.00

393

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

394

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

395

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

396

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

397

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

398

muncit.necalificat I - bucătărie

M

1.00

399

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1.00

400

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

401

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1.00

Compartiment ad-tiv, pază

402

portar

G

1.00

403

portar

G

1.00

404

portar

G

1.00

405

portar

G

1.00

406

portar

G

1.00

407

portar

G

1.00

Alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

408

muncitor III

lenjereasa

G

1.00

409

muncitor III

achizitor

M

1.00

410

îngrijit, curățenie

M

1.00

411

îngrijit, curățenie curte

G

1.00s

Spălătorie î

412

spălătoreasă

G

1.00 V

413

spălătoreasă

G

1.00

414

spălătoreasă

G

1.00

415

spălătoreasă

G

1.00

416

spălătoreasă

G

1.00

Medici rezidenti

417

medic rezident

S

1.00

418

medic rezident

S

1.00

419

medic rezident

S

1.00

420

medic rezident

S

1.00

TOTAL

420.00

TOTAL POSTURI = 420 , din care funcții de conducere = 19