Hotărârea nr. 167/2018

Hotãrârea nr. 167 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Administraţiei Parcului Memorial ,,Constantin Stere”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 167


privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a viceprimarului municipiului Ploiești, Cristian-Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 4018/09.05.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, ca urmare a reorganizării;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 231/18.05.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și raportul de specialitate nr.60/23.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 23.05.2018;

în baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art. 31 din Legea-cadru nr. 1513/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

în conformitate cu prevederile art. 44, din Legea nr. 215/2001, privind adminsitrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin. (1) și alin. (6), coroborate cu art. 115, alin (1), litera „b” din Legea nr.215/2001, privind adminsitrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.250/28.07.2017 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere va fi aprobat ulterior.

Art. 4 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018
ANEXA NR.l LA HCLNR.


/2018COMPARTIMENTUL

JURIDIC-CONTENC1OSADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE" PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

NR.

DENUMIREA

NIVEL

GRAD |TREAPTA

CRT.

COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

STUDII

PROFESIONAL(A)

Ș □

CONDUCERE

1| DIRECTOR

DIRECTOR ADJUNCT

11 DIRECTOR ADJUNCT

BIROUL ADMINISTRATIV


S

3

1

SEF BIROU

S

4

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

5

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

6

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

7

4

REFERENT

M

l-A

8

“5

MAGAZINER

G

SERVICIUL OCROTIREA ANIMALELOR COMUNITARE

8

1

SEF SERVICIU

S

9

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

10

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

11

3

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

12

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

13

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

14

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

15

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

16

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

17

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

18

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

19

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

20

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

21

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

22

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

23

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

24

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

25

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

26

18

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

COMPARTIMENT STERILIZARE ANIMALE COMUNITARE

28

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

29

2

(muncitor

M

I

30

3

MUNCITOR

G

I

31

4

(muncitor

G

I

SERVICIUL TEHNIC

32

1

SEF SERVICIU

S

33

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

34

2

ȘOFER

M

I

35

3

ȘOFER

M

I

36

4

ȘOFER

G

I

37

5

ȘOFER

G

I

38

6

ȘOFER

G

I

39

7

ȘOFER

G

I

40

8

ȘOFER

G

I

41

9

ȘOFER

G

I

42

10

ȘOFER

G

I

43

11

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

44

12

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

45

13

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

46

14

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

47

15

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

48

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

49

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD

TREAPTA

PROFESIONAL(A)

50

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

/ I

51

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

52

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

53

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

i                            I

BIROUL ACHIZITI! PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIT!!

54

1

SEF BIROU

S

55

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

56

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

57

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

COMPARTIMENT JURiDIC-CONTENCIOS

|   58Î ijCONSILIER JURIDIC

L s

L i-a

I

SERVICIUL ZOO SI OCROTIREA MEDIULUI

59

1

SEF SERVICIU

s

60

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

I

BIROUL ZOO

61

1

SEF BIROU

s

62

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

s

l-A

63

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

64

3

'muncitor calificat

G

I

65

4

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

66

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

67

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

68

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

69

\81

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

70

9

IMUNCITOR CALIFICAT

G

I

71

10

'MUNCITOR CALIFICAT

G

I

72

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

73

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

74

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

75

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

76

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

77

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

78

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

79

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

80

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

81

20

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

82

21

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

83

22

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

BIROUL IGIENIZARE ZOO

84

1

SEF BIROU

S

85

1

REFERENT

M

I

86

2

MUNCITOR CALIFICAT

G

I

87

3

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

88

4

MUNCITOR NECALIFICAT

G

I

SERVICIUL AGREMENT

89

1

SEF SERVICIU

S

90

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

II

91

2

MAGAZINER

M

92

3

CASIER

M

93

4

CASIER

M

94

5

CASIER

G

95

6

CASIER

G

96

7

CASIER

G

SERVICIUL SPATII VERZI

97

1

SEF SERVICIU

S

98

1

REFERENT

M

I

99

2

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

100

3

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

101

4

MUNCITOR CALIFICAT

M

I

102

5

MUNCITOR CALIFICAT

G

I


NR. CRT.

DENUMIREA COMPARTIMENTULUI SI A FUNCȚIEI

NIVEL STUDII

GRAD |TREAPTA PROFESIONAL(A)

103

6

MUNCITOR CALIFICAT

G

104

7

MUNCITOR CALIFICAT

G

ZKP'

105

8

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

106

9

MUNCITOR CALIFICAT

G

£i

107

10

MUNCITOR CALIFICAT

G

108

11

MUNCITOR CALIFICAT

G

109

12

MUNCITOR CALIFICAT

G

110

13

MUNCITOR CALIFICAT

G

111

14

MUNCITOR CALIFICAT

G

112

15

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

113

16

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

114

17

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

115

18

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

116

19

MUNCITOR CALIFICAT

G

i

117

20

MUNCITOR NECALIFICAT

G

i

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE118

1

SEF SERVICIU

S

119

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

120

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

121

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

122

4

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

I

123

5

REFERENT

M

l-A

124

6

CASIER

M

BIROULRESURSE UMANE SI PROTECȚIA MUNCII


125

1

SEF BIROU

S

126

1

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

127

2

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A

128

3

INSPECTOR DE SPECIALITATE

S

l-A


funcții de conducere

13

funcții de execuție

115

Total

128