Hotărârea nr. 166/2018

Hotãrârea nr. 166 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 166 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Claudia-Oana Sălceanu, Gheorghe Andrei, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr. 836/22.05.2018 al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 101/24.05.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 63/29.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018;

în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Ordinul nr.l661 bis/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare si utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2018 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă Fundamentarea cheltuielilor de personal pe anul 2018, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


x Contrasemnează:


* SECRETAR./ ^'Lauredtiu DFTU

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL mu lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

INFLUENTE

(+,-)

BUG RECTF

2018

Venituri proprii

33.10.17

10.00

0.00

10.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1.30

11.50

12.80

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1,329.00

237.00

1,566.00

Alte venituri

37.10.50

0.00

0.00

0.00

TOTAL VENITURI - din care:

1,340.30

248.50

1,588.80

Veniturile secțiunii de funcționare

1,340.30

248.50

1,588.80

Veniturile secțiunii de dezvoltare

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,340.30

248.50

1,588.80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

1,340.30

248.50

1,588.80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+.

01

1,340.30

248.50

1,588.80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03,

10

542.00

237.00

779.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

496.00

230.00

726.00

Salarii de baza

10.01.01

496.00

230.00

726.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

24.00

0.00

24.00

Tichete de vacanta

10.02.06

24.00

0.00

24.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

22.00

7.00

29.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

6.00

0.00

6.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

2.00

0.00

2.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.00

1.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

11.00

7.00

18.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la

20

798.30

11.50

809.80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

745.30

1.50

746.80

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

0.00

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

4.00

0.00

4.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

160.00

0.00

160.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

1.00

0.00

1.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

4.00

0.00

4.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14.00

0.00

14.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

402.30

1.50

403.80

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

154.00

0.00

154.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018 o;

INFLUENTE

(+,-)’

BUGRECTF

2018

Hrana pentru oameni

20.03.01

Moo

Hrana pentru animale

20.03.02

>0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+21

20.05

20.00

'^10.00

30.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

20.00

10.00

30.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

10.00

0.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5.00

0.00

5.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

5.00

0.00

5.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

0.00

3.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

16.00

0.00

16.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm;

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii de interes nnhlic local. în haza unor convenții sau

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati pub

20.20

0.00

Meteorologic

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 1;

20.24

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor iesale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.0^

20.30

1.00

0.00

1.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

1.00

1.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITL UL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03-

30.02

0.00

0.00

0.00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale

40.20

Alte subvenții

40.30

TITL UL V FONDURI DE REZER VA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018

INFLUENTE

(+,-)

BUG RECTF

2018

Fond de rezerva bugetara Ia dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE

ADMINISTRA ȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

«i ni oi-usi m ai-Lîi ai ijxîi ai i«-k«i m T/i-uci ni       ai -m.

51.01

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0.00

0.00

0.00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționa

55.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminări

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET

2018 o

IISgLJJENTE

BUG RECTF

2018

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0$0

\C>4)Mo

A 0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

{°W)o

'' -0,^0

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

y

■..........-

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

1     o

TITL UL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


CONTABIL S^F,anexa 2

PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE „J. ALE

CASEI DE CULTURĂ ’T.L.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2018

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

2018 inițial

(Iei)

1

2

3

4

5

1. Ziua Culturii Naționale, 168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a Vl-a, participări la alte manifestări in tara, alte colaborări cu instituții si asociații de cultura;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Geiu Nicolae Ionescu,

1500.00

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STANESCU", ed.a XXX-a

 • 2.2 Concursul județean de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a Xl-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Editare carte,catalog,

 • 2.5 Alte acțiuni culturale.

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Luminița Avram, Ștefania Popișteanu, Roxana Bărduț

14300.00

3. Ziua Internaționala a Poeziei -Caravana Poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

1000.00

4. Programul cultural "ZILELE PLOIEȘTIULUI"

 • 4.1 Spectacole, concursuri

 • 4.2 Editare carte

 • 4.3 Workshop-uri

 • 4.4 Ateliere de lucru pentru copii

 • 4.5 Târg de carte

 • 4.6 Diferite activități educaționale

 • 4.7 Alte evenimente

Mai- Iunie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Bardut Roxana, Luminița Avram , Popișteanu Ștefania

14000.00

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a Xll-a

Mai

Ploiești

Luminița Avram

2300.00

6. Festivalul Național "I.L.

CARAGIALE" ediția a-XV-a Concurs național de proza scurta Concurs național de teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu

? ■ y ■

■                  -                                       ■              l

7. Expoziția SALONUL ARTELOR

Octombrie / Aprilie

Galeria de Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion Ionescu Quintus" de Artă

Luminița Avram

4000.00^

'

8. Spectacolul "Ghetuța cu cadouri";

decembrie

Ploiești

Glieorghe Grama,

2000.00

9. Tabăra Internațională de creație plastică "DAN PLATON"

- ediția a XII-a

Iulie

Prahova

Luminița Avram

30000.00

10. FESTIVALUL CASTANILOR -In memoriam Gabi Dobre, Concurs național de muzică folk, ediția a XlX-a

Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Luminița Avram , Stefania Popisteanu

72000.00

11. CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XVI-a

Octombrie -Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragiale" , Muzeul "Iulia Hasdeu" Câmpina

Gelu Nicolae Ionescu

8700.00

12. PROGRAMUL CULTURAL FOLCLOR:

 • 12.1 FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a XlII-a,

 • 12.2 Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC "ed. a V-a

 • 12.3 Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ țară și străinătate. Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

Recitaluri de muzică populară Alte manifestări de genul festivalurilor care au ca sop promovarea folclorului și a tradițiilor în societatea contemporană

12.1

Decembrie

12.2 Septembrie 12.3 Tot timpul anului

Casa de Cultură a Sindicatelor sau altă locație

Grama Gheorghe

85000.00

13.Pregătirea și participarea formațiilor aristice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate; Organizarea unor manifestări de gen în Municipiul Ploiești

Tot timpul anului

Ploiești sau alte localități din țară

Stefania Popișteanu

14000.00

14. PROGRAMUL CULTURAL "ATITUDINI" (Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie,Participarea Ia ateliere de lucru de gen, Excursii culturale, Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2018, ", Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2019), alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "LL.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion Ionescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae Ionescu

48000.00

15. UNIVERSITATEA POPULARA "DIMITRIE GUȘTI" Organizarea de simpozioane, colocvii, prelegeri, conferințe, etc.)

octombrie-iunie

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, Asociația Pensionarilor, etc.

Stefania Popișteanu, Roxana Bardut

10000.00

16. PROIECTE EDUCAȚIONALE

 • 1. Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun, ateliere de lucru,colaborări cu instituții de învățământ;

 • 2. Atelierele lui Moș Crăciun

 • 3. Ateliere de Paște;

 • 4. Alte activități educaționale.

Tot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee Casa de Cultură “I.L. Caragiale”, alte locații

Luminița Avram

17000.00 j

17. Manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri Ex.: editare carte, organizarea unui Festival National de Folclor pentru tinerii instrumentiști, alte activități.

Tot timpul anului

Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae Ionescu, Gheorghe Grama, Luminița Avram, Stefania Popișteanu

38000.00

18. Diferite alte manifestări culturale și activități educaționale organizate pe plan național și internațional (Târgul de Crăciun, spectacole pe plan local sau in străinătate, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,ateliere de lucru, excursii culturale, achiziționare de cârti, editare carte, susținerea elevilor si studenților talentati etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "LL.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții din țară și străinătate.

23500.00

TOTAL BUGET ESTIMAT

403800.00


CONTABIL SEF,

JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 3


CASA DE CULTURĂ ION LUCA CARAGIALE A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI Șl FONDUL AFERENT SALARIILOR DE BAZĂ pe anii 2017 - 2018

Număr maxim de posturi în anul 2017

Venit mediu de bază din anul 2018

lei

Modificarea numărului de posturi în anul 2018 (+/-) față de anul 2017

Număr maxim de posturi în anul 2018

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018

lei

Fond aferent salariilor de bază pe anul 2018 mii lei

0

1

2

3

4=1+3

5=2x4

5=2x4x12 luni

5=2x4x12 luni

TOTAL SALARII

din care:

13631

16

60499

725976

725,97

~r

Funcții publice specifice

T-

I.

Personal cu contract de muncă

16

16

Personal de specialitate

6

3959

6

23754

285048

285,04

1

Referent de specialitate S gr.5

1

2

Referent de specialitate S gr.4

1

3

Referent de specialitate S gr.4

1

4

Referent de specialitate S gr.2

1

5

Referent studii medii gr.5

1

6

Referent studii medii gr.4

1

Per;

sonal care ocupă funcții comune

8

2900

8

23200

278400

278,40

1

Inspector de specialitate S gr.5

1

2

Inspector M gr.5

1

3

Inspector de specialitate S gr.5

1

4

Casier studii M gr.3

1

5

Magaziner studii M gr.4

1

6

Secretar dactilograf studii M gr.3

1

7

îngrijitor studii M/G gr.5

1

8

Șofer studii M/G gr.5

1

Personal contractual de conducere

2

6772

2

13544

162528

162,52

1

Director

1

2

Contabil Șef

1