Hotărârea nr. 165/2018

Hotãrârea nr. 165 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești conform nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale a Municipiului Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 165 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului contractual din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești conform nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești Pană George și Raportul de Specialitate nr. 790/15.05.2018 al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești prin care se propune stabilirea salariilor de bază a personalului contractual din cadrul Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin încadrarea personalului salariat potrivit nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul autorității publice locale Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 232/18.05.2018, înregistrat în registrul special cu nr. 18/18.05.2018, raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 104/24.05.2018 și raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 63/29.05.2018;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l - Comisia de Buget Finanțe, Control, Administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 25.05.2018;

având la bază prevederile art. II, pct.l din Legea nr. 80/ 28.03.2018 prin care se modifică/completează prevederile art. 11, alin. 1 din Legea nr. 153/2017- Lege cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

ținând cont de motivarea făcută de către Comisia pentru Muncă și Protecție Socială și Comisia pentru Buget, Finanțe și Bănci, în Raportul Comun înaintat Parlamentului României - Camerei Deputaților, pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

- în temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit “a” și alin.(3) lit.“b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, începând cu data de 1 mai 2018, conform nomenclatorului și ierarhiei funcțiilor aprobat la nivelul administrației publice locale Ploiești, prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 514/2017.

Art. 2 Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Ploiești și Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDINȚI . DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae-BOTEZ