Hotărârea nr. 163/2018

Hotãrârea nr. 163 privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local în calitate de membru al Consiliului Director al Fundaţiei „CONSTANTIN STERE”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 163 privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE”

Consiliul local al Municipiului Ploiești

văzând expunerea de motive a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Andrei Dinu și Florina Alina Sorescu, precum și Raportul de Specialitate nr. 1086/10.05.2018 al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune desemnarea unui repezentant din Consiliul Local în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE”;

ținând cont de Raportul de Specialitate al Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 09.05.2018;

în baza adresei nr.928/ 8.05.2018 prin care se dorește nominalizarea unei persoane împuternicite să reprezinte municipalitatea în cadrul Consiliului Director al Fundației „Constantin Stere”

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26 / 2000, cu privire la asociații si fundații;

în temeiul prevederilor art. 11, ale art 39, alin (1) și ale art. 45, alin (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă desemnarea domnului Ganea Cristian Mihai în calitate de membru al Consiliului Director al Fundației „CONSTANTIN STERE”.

Art. 2 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘEDI1S\TEDE ȘEDINȚĂ,

George-SoriițfNjciilac-BOTEZContrasemnează: SECRETAR o|Laurentiu

c1.