Hotărârea nr. 162/2018

Hotãrârea nr. 162 privind aprobarea profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricei profilului candidatului necesare în procesul de selecţie şi evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 162


privind aprobarea profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul

de administrație și a matricei profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C Transport Călători Express S.A

Ploiești

1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 53/09.05.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune aprobarea profilului candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și a matricei profilului candidatului necesare în procesul de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 24.05.2018;

în baza prevederilor art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 34 lit. b), art. 35, art.36, art. 37 și art. 38 Anexa 1 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de Profilul candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație și de Matricea profilului candidatului, elaborate de expertul independent în recrutarea resurselor umane în baza contractului de prestări servicii nr.28919/21.12.2017 și înregistrate la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare sub nr.47/09.05.2018;

în baza prevederilor art. 36 alin. (1) alin.(2), art.45, art. 61, art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Profilul candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație, necesar în procesul de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Matricea profilului candidatului necesară în procesul de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C Transport Călători Express S.A Ploiești, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 S.C Transport Călători Express S.A Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018
Profilul Candidatului

pentru funcția de administrator

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare în cadrul Consiliului de Administrație

la S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești


Profil candidat CA TCE mai.2018rf'V    "— -x. —'T-

/*_____A\ v

Profilul candidatului este întocmit în conformitate cu prevederile OU             \ct^

modificările și completările ulterioare introduse prin Legea 111/201ațe-np^țneț&rl metodologice aprobate prin HG 722/2016.

1.Rolul postului


\ z^ova^ 9.- '

în definirea rolului acestui post de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. TCE S.A. am pornit de la obiectivele strategice pe care societatea și-a propus să le atingă și de la cerințele contextuale ale societății:

Obiective ale S.C. TCE S.A.

Printre obiectivele companiei sunt întărirea poziției de piață și perspective mai bune pentru dezvoltarea T.C.E. Ploiești, prin:

 • -  Modernizarea și creșterea flotei de vehicule prin care se asigură transportul călătorilor, în beneficiul acestora și al mediului înconjurător din aria de operare;

 • -  Eficientizarea traseelor actuale cu investiții acceptabile

 • -  Creșterea gradului de satisfacție a clienților prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de către SC TCE Ploiești SA.

1

Acest cadru strategic determină un context actual al societății marcat de:

 • -  Nevoia de creștere continuă a performanței organizaționale;

 • -  Rafinarea elementelor și reglementărilor de structură organizațională;

 • -  Nevoia de aliniere la standarde operaționale și de performanță internaționale;

 • -  Nevoia de creștere a performanței manageriale;

 • -  Nevoia de creștere a gradului de conștientizare în rândul tuturor angajaților societății, a importanței implicării fiecăruia dintre ei în demersul de îmbunătățire continuă și în cel de creștere permanentă a performanței.

în definirea profilului administratorului - reprezentant al autorității publice tutelare ținut cont și de ariile de expertiză profesională acoperite de ceilalți 4 membri ai CA.

Rolul și responsabilitățile postului de administrator reprezentant al APT

Rolul acestui post este acela de a furniza Consiliului de Administrație expertiza dezvoltată la nivel local sau național în administrarea activelor deținute de stat, în implementarea proiectelor de investiții din domeniul transportului public urban. Principala contribuție așteptată de la ocupantul acestui post este aceea de a fluidiza relația societății cu autoritatea publică tutelară, de a aviza asupra oportunităților de dezvoltare și a fezabilității acestor proiecte, precum si de a transfera în practica uzuală a societății bune practici naționale de administrare, de relationare cu APT si de realizare a investițiilor.

Responsabilitățile principale ale acestui post de administrator sunt:

 • 1. participă la stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

 • 2. participă la numirea și revocarea directorilor conform legislației incidente în vigoare și stabilește remunerația acestora;

1 } ’

Profil candidat CA TCE mai.2018


Pluti Consultant!


 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.


participă la elaborarea componentei de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de așteptări, la aprobarea componentei de management și ulterior aprobă întreg Planul de administrare pe care îl înaintează Adunării Generale a Acționarilor;

negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare;

verifică funcționarea sistemului de control intern;

 • 7. monitorizează și evaluează performanța directorilor;

 • 8. participă la întocmirea Raportului anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunării Generale a Acționarilor;

 • 9. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere;

 • 10. supervizează sistemul de transparență și de comunicare;

 • 11. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernantă corporativă la nivelul societății;

 • 12. raportează lunar structurii de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanță corporativă;

Alte atribuții ale administratorilor:

 • 1) aprobă structura organizatorică a societății la propunerea Directorului General, după caz;

 • 2) aprobă gestionarea și coordonarea societății;

 • 3) aprobă Regulamentul intern al societății;

 • 4) supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, situația financiară anuală și contul de profit și pierdere pentru anul precedent, precum și proiectul programului de activitate și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul în curs, conform legislației în vigoare;

 • 5) decid asupra încheierii de acte juridice de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire de garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății ori pe care aceasta urmează să le dobândească astfel, cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, în condițiile legii;

 • 6) propun și fundamentează Autorității publice tutelare modificarea și indexarea tarifelor de transport public local, conform Contractului de delegare și a legislației specifice;

 • 7) avizează propunerile Directorului General privind modificarea și completarea anexelor Contractului de delegare;

 • 8) stabilesc competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, creditelor comerciale pe termen scurt sau mediu, cu informarea AGA;

 • 9) avizează programele de dezvoltare și investiții;

Profil candidat CA TCE mai.2018O M A#.

Z " / '■

IIA

 • 10) stabilesc și aprobă, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat $e!

Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențe^' pentru care au primit mandat;

 • 11) au obligația îndeplinirii procedurilor de publicitate pentru documenteie-stebîlite de lege;

 • 12) îndeplinesc orice alte atribuții și au toate competențele stabilite prin lege și prin hotărârile Adunării Generale ale Acționarilor;

 • 13) aprobă scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe, aflate în activul societății propuse spre casare;

 • 14) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;

 • 15) stabilesc și mențin politicile de asigurare în ceea ce privește personalul și bunurile societății;

 • 16) rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor sau Autoritatea publică tutelară și execută hotărârile luate de acestea;

 • 17) publică pe pagina de internet a societății:

 • a) politica și criteriile de remunerare a adminstratorilor și a directorilor,

 • b) hotărârile adunării generale ale acționarilor în 48 de ore de la data adunării,

 • c) situațiile financiare anuale în 48 de ore de la aprobare,

 • d) raportările contabile semestriale în 45 de zile de la încheierea semestrului,

 • e) raportul de audit anual,

 • f) lista administratorilor și a directorilor, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor și membrilor directoratului, precum și nivelul remunerației acestora,

 • g)rapoartele Consiliului de Administrație și orice alte documente necesare a fi publicate conform legislației în vigoare;

hjraportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, respectiv membrilor directoratului în cursul anului financiar,

ijcodul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia,

jjsituațiile financiare anuale, raportările contabile semestriale, rapoartele consiliului de administrație și raportul de audit anual sunt păstrate pe pagina de internet a societății pe o perioadă de cel puțin 3 ani.

k)în rapoartele semestriale și anuale ale Consiliului de Administrație se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin.(1) și (3) din art.52 din OUG 109/2011 actualizată.

 • 18) evalueză anual activitatea directorilor sau directoratului, evaluare care vizează atât execuția contactului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare; raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelere, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea; datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare;

 • 19) orice alte obligații stabilite de lege.

Profil candidat CA TCE mai.2018

2. Mixul de cerințe, criterii de competentă si trăsături ale acestui poȘt'

Y-


Candidații pe acest post trebuie să satisfacă următorul mix de cerințe^ criterii de. competență profesională, trăsături și criterii prescriptive și prescriptive:

Cerințe:

 • a) au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România

 • b) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit),

 • c) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei înstituții de învățământ superior din domeniul juridic, economic, tehnic;

 • d) au cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbană, experiență dobândită în companii din sectorul public sau privat, în unități administrativ-teritoriale sau structuri asociate acestora; acest criteriu e aplicabil candidaților cu studii și expertiză în domeniul tehnic;

 • e) au cel puțin 10 ani de vechime totală în muncă și minim 5 ani experiență în domeniul economic, juridic; acest criteriu e aplicabil candidaților cu studii și expertiză în domeniul economic sau juridic;

 • f)  nu se află în conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator neexecutiv în Consiliul de Administrație al S.C Transport Călători Express S.A. Ploiești;

 • g) nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • h) nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiuni de fals, infracțiuni contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;

 • i)  nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

 • j)  îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • k) au capacitate deplină de exercițiu;

 • l)  sunt apți din punct de vedere medical;

 • m) nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al unui Consiliu de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 7 din OUG 109/2011 actualizata prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere.

Profil candidat CA TCE mai.2018

Competențe1. Specifice sectorului

1.1.1 Capacitatea de a reprezenta in mod ferm, transparent și pozitiv interesele APT în elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a operatrorului de de organizare și operare moderne specifice operatorilor de transport urban

Oblig.

1

1.1.2 Capacitatea de a integra în organizație metode și practici eficace de relaționare cu APT

Oblig.

1

1.1.3 Capacitatea de a depăși constrângerile operaționale, financiare și sociale cu care se confruntă organizația

Oblig.

1

1.1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor și ale organizației - negociere integrativă

Oblig.

1

2. De importanță strategică / -/ tehnică

1.2.1 Planificare strategică

Oblig.

1

I.2.2 Leadership

Oblig.

0,8

I.2.3 Bugetare

Oblig.

1

I.2.4 Managementul riscurilor

Oblig.

0,5

I.2.5 Luarea deciziilor

Oblig

0,5

I.2.6 Organizare pe procese

Oblig

0,5

3. De guvernantă corporativă

1.3.1 Management prin obiective

Oblig.

0,5

I.3.2 Dialogul social

Oblig.

1

I.3.3 Monitorizarea performantei

Oblig.

1

«• © ® « <0 c o O o 2

■ . CO0J> . O.

;.L' i t                          r—_.

1.4.1 Comunicare orală și scrisă în limba română la nivelul cerințelor postului

Oblig.

0,7

I.4.2 Capacitate de a iniția, menține și dezvolta relații bazate pe încredere - relaționare

Oblig.

1

I.4.3 Capacitatea de a reprezenta în exterior interesele organizației - reprezentativitate

Oblig.

1

Experiență

1.5.1 Experiență similară pe plan local

Oblig.

1

I.5.2 Experiență similară pe plan național

Opt.

0,5

Trăsături

II. Trăsături

•J.

11.1 Independență

Oblig

1

II.2 Expunere politică

Oblig

1

II.3 Integritate

Oblig

1

II.4 Aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor

Oblig

1

Criterii prescriptive și proscriptive

III. 1 Studii superioare absolvite

Oblig.

1

:= 0 >

III.2 Studii postuniversitare absolvite

Opt

1

.£ ți

III.3 Minim 10 ani vechime totală în muncă

Oblig.

1

III. Ci rescri □rosei

III.4 Minim 5 ani de experiență nemijlocită de management sau de reprezentare a intereselor statului

Oblig.

1

Q.

III.5 înscrieri în cazierul judiciar

Oblig.

1

în plan comportamental, profilul candidatului ideal pentru acest post este potențat de: - rigoare, atenție la detalii,

Profil candidat CA TCE mai.2018


Pitiri Consultante


 • -   spirit etic

 • -   spirit critic constructiv

 • -  orientarea către rezultate

 • -  capacitatea de finalizare

 • -   verticalitate

 • -  forță, dinamism

 • -   asertivitate

Elaborat

Ioana Mădălina POPESCU

Pluri Consultants Romania SRL
Profil candidat CA TCE mai.2018MATRICEA Profilului Candidatului

la funcția de administrator în Consiliul de J

Administrație

al S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A.

Ploiești
---------------------------------------y

MATRICEA PROFILULUI CANDIDATULUI CA la TCE Ploiestte

’ <


CriteriiI.Competente


 • 1.1. Competențe specifice

Sectorului         ______ .

 • 1.1.1 Capacitatea de a

reprezenta in mod ferm, transparent și pozitiv interesele APT în elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare a operatrorului de de organizare și operare moderne specifice operatorilor de transport urban___

 • 1.1.2 Capacitatea de a integra în organizație metode și practici eficace de relaționare cu APT

 • 1.1.3 Capacitatea de a depăși

constrângerile operaționale,' financiare și sociale cu care se confruntă organizația____________

1.1.4. Capacitatea de a federa interesele acționarilor și ale organizației - negociere integ-ativă               __

 • 1.2. Competențe profesionale

de importanță strategică / tehnice__

 • 1.2.1 Planificare strategica

 • 1.2.2 Leadership ____

 • 1.2.3 Management prin bugete

 • 1.2.4 Managementul riscurilor

 • 1.2.5 Capacitatea de a lua decizii

 • 1.2.6 Organizare pe procese

 • 1.3. Guvernantă corporativă

1.3,1 Management prin obiective

 • 1.3.4 Dialogul social_______________

 • 1.3.5 Managementul performanței

  Oblig.


  1.4. Competențe sociale și personale


  Oblig. Oblig. Oblig. Oblig. Oblig. Oblig.


 • 1.4.1 Comunicare orală și scrisă la nivelul cerințelor postului

 • 1.4.2 Capacitatea de a iniția,

menține și dezvolta relații bazate pe încredere - relaționare_______

 • 1.4.3 Capacitatea de a reprezenta în exterior intereselePluri Consultante