Hotărârea nr. 161/2018

Hotãrârea nr. 161 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 438/28.11.2017 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploieşti pe anul 2018 în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 161 de modificare a Hotărârii Consiliului Local nr. 438/28.11.2017 privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului Ploiești pe anul 2018

în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii

Regenerabile”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 96/09.05.2018 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea majorării cotizației anuale a municipiului Ploiești pe anul 2018;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.05.2018;

Ținând cont de prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr. 123/2008 privind aprobarea proiectului european de înființare a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova și nr. 326/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile "AE3R Ploiești-Prahova";

Luând act de adresa de înaintare a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” din Ploiești, județul Prahova înregistrată la municipiul Ploiești sub nr. 8646/02.05.2018;

A

In conformitate cu art. 7 din Statutul Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile „AE3R Ploiești-Prahova”;

A

In conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul prevederilor art. 12, art. 36 alin.2 lit e. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr.438/28.11.2017, care va avea următorul cuprins: „aprobă achitarea de către Municipiul Ploiești a cotizației anuale de 2500 euro/lună, începând cu luna iunie 2018, în calitate de membru al „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile”, pentru promovarea și implementarea proiectelor în domeniul eficienței energetice”.

Art. 2 Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George Sorii? Nicd[lae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR, Laurentiu DITU