Hotărârea nr. 160/2018

Hotãrârea nr. 160 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia „Orașe Energie România”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 160


privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 94/09.05.2018 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația „Orașe Energie România”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.05.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 65/16.12.1994 privind asocierea Municipiului Ploiești cu alte municipii si orașe pentru constituirea Asociației „Orașe Energie România”;

în baza Hotărârii nr. 3 din 06.04.2017 a Adunării Generale a Asociației „Orașe Energie România”;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației „Orașe Energie România” nr.7009/05.04.2018;

In baza art. 6 punctul 6.1, paragraful 4 din Statutul Asociației „Orașe Energie România”;

în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 3, 4, 5, 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 2, lit. e, coroborat cu art. 36, alin 7, lit. a si art. 115, alin 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru anul 2018 în valoare de 20.994,50 lei, în calitate de membru al Asociației „Orașe Energie România”.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.


Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 21