Hotărârea nr. 16/2018

Hotãrârea nr. 16 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 16privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a viceprimarului Ganea Mihai Cristian și a consilierilor din comisia pentru protecție si asistență socială: Vîscan Robert Ionuț, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Minea Gabriel Constantin, Dragușin Paulica, Sălceanu Claudia Oana, Marcu Valentin și Raportul de specialitate nr. 1958/07.02.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, prin care se propune aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2018;

Ținând cont de raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 14.02.2018 și de raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistentă socială din data de 13.02.2018;

în conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările si completările ulterioare, și art. 93, alin. (2) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale;

Având în vedere Anexa nr. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidențiale;

în temeiul art. 36, alin. (2), lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, coroborat cu art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă costul mediu lunar de întreținere în Căminul de bătrâni pe anul 2018, în cuantum de 5.796 lei potrivit Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Contribuția lunară de întreținere a persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul de bătrâni se stabilește în funcție de gradul de dependență al fiecărui beneficiar pe baza costului lunar mediu, după cum urmează:

 • -  Pentru persoane independente - 2.200 lei/beneficiar;

 • -  Pentru persoane semidependente - 2.350 lei/beneficiar;

 • -  Pentru persoane depedente - 2.500 lei/beneficiar.

Art. 3 Se aprobă contribuția de întreținere, datorată de persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în Căminul de bătrâni conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Contribuția susținătorilor legali ai persoanelor vârstnice instituționalizate în Căminul de bătrâni este stabilită conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Persoanele vârstnice, care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere aceasta fiind asigurată din bugetul local.

Art. 6 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZC         neazj


TAK

l       nîr


< '            1 / -'wi

pa .■

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contribuției lunare de intretinere datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de batrani pentru anul 2018

Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice - Căminul de batrani funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice si oferă celor 24 de beneficiari o gamă variată de servicii: găzduire si hrana pe perioadă nedeterminată, asistență medicală și îngrijire, consiliere sociala si psihologică, socializare și petrecere a timpului liber.

Prin Hotărârea nr 401/2016 a Consiliului Local Ploiești s-a aprobat transmiterea Căminului de batrani in administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare .

Potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice „Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în cămine organizate potrivit legii, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetele locale sau județene, după caz, în limita hotărâtă de acestea.”

Anual, Consiliul Local stabilește costul mediu lunar de intretinere ținând seama de gradul de dependenta al persoanei vârstnice îngrijite si acesta nu trebuie sa fie mai mic decât standardul minim de cost/an/ beneficiar in valoare de 23.784 lei stabilit in Anexa 3 din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru servicii sociale si a nivelului venitului lunar pe membru de familie in baza caruia se stabilește contribuția lunara de intretinere datorata de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centre rezidențiale.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se face de către persoanele vârstnice, care au venituri,conform Anexei 2 a prezentei hotarari si de către susținătorii legali ai persoanei vârstnice, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, mai mare de 1.162 lei, in baza prevederilor Anexei nr.3 a prezentei hotărâri.

proiectul de hotarare alaturat.FEB. 201$


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere si a contribuției lunare de intretinere datorata de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de batrani pentru anul 2018

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, persoanele vartnice au dreptul la asistenta sociala in raport cu situația sociomedicala si cu resursele economice de care dispun.

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în căminele organizate potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere.

In conformitate cu prevederile art. 25, alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, costul mediu lunar se stabilește respectând următoarele cerințe:

este elaborat anual de către consiliile locale și/sau județene, după caz, înainte de adoptarea bugetelor proprii.

este intocmit în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.

trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condițiile legii.

Ținând cont de cele prezentate mai sus, costul mediu lunar de intretinere pe baza caruia se Stabilește contribuția lunara de intretinere se determina pornind de la totalul cheltuielilor curente aferente anului 2017 - in suma de 1.168.786 lei, impartit la numărul mediu al beneficiarilor pe anul 2017, respectiv 24, raportat la 12 luni, rezultând


estimarea tuturor cheltuielilor curente pentru anul 2018 in valoare de 1.721.000 cum reiese din Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare^-’"\ x

Noul cuantum de 5.975 lei se datoreaza modificării legislației inx<vigbgr^,'.pțjfi'' abrogarea alin. (3) al art.25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, si introducerea in costul mediu lunar a cheltuielilor salariale.

La stabilirea contribuției de intretinere s-au avut in vedere prevederile art. 529, alin. (1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările si completările ulterioare, conform carora intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plăti, precum si ale art.93 din Legea nr. 292/2011 - Legea asistentei sociale, in baza carora, obligațiile de intretinere se stabilesc astfel incat sa nu afecteze veniturile considerate a fi minim necesare vieții curente a persoanei/ persoanelor obligate la intretinere, percum si a copiilor acesteia /acestora si astfel s-a hotarat diferențierea acesteia in funcție de gradul de dependenta.

Ca urmarea a celor prezentate mai sus si a cheltuielilor suplimentare cu materiale sanitare si de curățenie se va achita o contribuție de intretinere in funcție de gradul de dependenta al persoanei beneficiare, după cum urmeaza:

 • -  Persoanele independende - 2.200 lei;

 • -  Persoanele semidependente - 2.350 lei;

 • -  Persoanele dependente - 2.500 lei.

Stabilirea gradului de dependenta se va face in baza H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, de către Căminul de batrani.

Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se face de către:

o Persoanele vârstnice care au venituri si sunt ingrijite in Căminul de batrani, datoreaza contribuția lunara de intretinere conform Anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare;

o Susținătorii legali ai persoanelor vârstnice dacă realizează venit lunar, pe membru de familie , mai mare de 1.162 lei, vor achita contribuția de intretinere ținând cont de prevederile Anexei nr.3 a prezentei hotărâri.

Pentru stabilirea venitului lunar pe membru de familie al susținătorilor legali si al persoanei vârstnice beneficiare a serviciilor sociale oferite de Căminul de Batrani se va numio comisie de către directorul general al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

In temeiul art. 24. alin.(2) persoanele vârstnice, care nu au vehitufi, sf/niCi^O susținători legali nu datoreaza contribuția de intretinere aceasta fiind iașigpțata..din' bugetul local.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobarea 6<^rgferl^/z Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

A.S.S.C.

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Elena Iordache


Dan Ion Dinu


Sef Cămin de batrani,

Alin Constaptipescu

Sef Serviciu JtțTidic , Autoritate Tutetala Sef Serviciu Financiar, Contabilitate


Florentina Tutoiu

\


Chiva


Vizat,

Director,


Direcția Administrație Publica

Juridic - Contencios, Contracte si

Achiziții Publice

Ș« L             j-J3^

Stabilirea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2018 tinandu-se. '

1 T<* \     W

cont de cheltuielile făcute de Căminul de batrani iri

ianuarie- decembrie 2017 si estimarea cheltuielilor curente aferente

anului 2018

I.


CHELTUIELI DE PERSONAL - 1.172.000 Iei

Salarii de baza............................................. 1.130.000/24/365 = 129 lei

Alte sporuri............................................... 29000/24/365=  3,3llei

Contribuții de asigurări sociale de stat..................42000/24/365 = 4,8 lei

Contribuții de asigurări de șomaj......................... 1000/24/365 = 0,114 lei

Contribuții de asigurări sociale de sanatate............... 4000/24/365 = 0,45 lei

Contribuții de asigurări pentu accidente de munca si boli profesionale .....................................................................1.025/24/365 = 0,12 lei

TOTAL = 137,78 LEI/ZI

II. CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII - 539.000 lei

Furnituri de birou


7000/24/365 = 0,80 lei

Materiale pentru curățenie


20000/24/365 = 2,28 lei


încălzit, iluminat si forța motrica


75000/24/365 = 8,56 lei


Apa , canal si salubritate


20000/24/365 = 2,28 lei


Posta, telecomunicații,radio, tv, internet


6000/24/365= 0,68 lei


Alte bunuri si servicii pentru intretinere


150000/ 24/365 = 17,12 lei


Hrana


145000/24/365 = 16,55 lei


Medicamente


1000/24/365 = 0,11 lei


Materiale sanitare


50000/24/365 = 5,70 lei


Dezinfectanti


5000/24/365 = 0,57 lei


Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar ...

Deplasări interne, detasari, transferări Pregătire profesionala..................

Protecția muncii.........................


Alte cheltuieli de bunuri si servicii

TOTAL = 62,06 lei/ZI

COST MEDIU ÎNTREȚINERE/ BENEFICIAR /ZI = CHELTUIELI DE PERSONAL + CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII :    137,78 lei + 62,06 lei

199,841ei/beneficiar/zi

COST MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE = CHELTUIELI CURENTE ANULUI 2017 : 24 BENEFICIARI: 12 LUNI - 1.721,000 : 24:12= 5975,69 lei/ luna


Modul de stabilirea a contribuției de intretinere in sarcina îngrijite in Căminul de batrani

Persoanele vârstnice ingrijite in Căminul de batrani , care realizează venituri proprii din pensii de orice natura, indiferent din fondurile din care se plătesc acestea, din indemnizații sau din alte drepturi acordate potrivit legii, precum si din alte surse cu caracter permanent, sunt obligate la plata contribuției lunare de intretinere.

Pentru stabilirea contribuției de intretinere in sarcina persoanelor vârstnice ingrijite in Căminul de batrani se procedează astfel:

 • -  Din veniturile nete proprii lunare se scad eventualele obligații lunare de intretinere , aflate in executare;

 • -  Suma ramasa se imparte la numărul membrilor de familie pe care ii are in intretinere.

Persoanele vârstnice care au venituri si sunt ingrijite in cămin datoreaza contribuția lunara de intretinere in cuantum de pana la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fara a se dapasi costul mediu lunar de intretinere aprobat.

MODUL DE STABILIRE A CONTRIBUȚIEI LUNARE DE INTMtÎNERE DATORATA DE SUSȚINĂTORII LEGALI AI PERSOANEI VÂRSTNICE BENEFICIARA A SERVICIILOR SOCIALE OFERITE DE CĂMINULUI DE BATRANI PENTRU ANUL 2018

Conform art.25, alin.(5), lit.b) din Legea 17/2000 privind asistenta persoanelor vârstnice, republicata, cu modificările si completările ulterioare, diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere in sarcina susținătorilor legali, se va proceda astfel:

 • a) Din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de intretinere, aflate in executare;

 • b) Suma ramasa se imparte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali ii au efectiv in intretinere.

In raport cu suma astfel rezultata , care reprezintă venitul mediu lunar pe o persoana , se stabilește suma lunara datorata de susținătorul legal al persoanei vârstnice îngrijite in Căminul de batrani.

Categoriile de venituri luate in calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt:

 • -  Veniturile nete provenind din salarii si din alte drepturi salariale,

 • -  Indemnizații, alocații si ajutoare cu caracter permanent, indiferent din bugetul din care se suporta.

 • -  Pensiile de orice natura, indiferent din fondurile din care se plătesc acestea.


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2018


Data: 13.02.2018

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTR^E^^E^ȚULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PR^G^^- )f | * K

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere si a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului de bătrâni pentru anul 2018
Data: A-p2-2p^