Hotărârea nr. 159/2018

Hotãrârea nr. 159 privind aprobarea contribuţiei anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploieşti pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor - Prahova”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 159 privind aprobarea contribuției anuale pentru anul 2018 a Municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești - domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate nr. 95/09.05.2018 al Direcției Relații Internaționale prin care se propune aprobarea contribuției anuale a municipiului Ploiești pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze, din data de 25.05.2018;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 6/30.01.2009 privind asocierea Municipiului Ploiești cu Județul Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor Prahova” și ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228/2009 privind aprobarea Actului Constitutiv și a statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru serviciul de salubrizare „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”;

In conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, art. 3, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările si completările ulterioare;

în baza Hotărârii nr. 11 din 2018 a Adunării Generale a Asociaților ADI -Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova;

Luând act de adresa de înaintare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova” nr. 8185/25.04.2018;

A              t

In temeiul art.ll, art.12, art.13, art. 36 alin. 4 lit. a) și alin.7 lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achitarea contribuției anuale a Municipiului Ploiești pentru anul 2018 la 1,00 lei/locuitor și respectiv virarea sumei de 230.523,00 lei, reprezentând valoarea cotizației anuale calculate la numărul populației comunicate de Direcția de Statistică pentru 01.07.2017, respectiv 230.523 locuitori.

Art. 2 Direcția Relații Internaționale asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDIJNT


E ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae-BOTEZ /
Contrasemnează:

SECRETAR, ^aurenți ii DIȚIj