Hotărârea nr. 158/2018

Hotãrârea nr. 158 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 158 privind aprobarea Situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Andrei Gheorghe, Sălceanu Claudia Oana, Sîrbu Simion Gheorghe și Raportul de specialitate nr.3458/11.05.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pentru exercițiul financiar 2017;

ținând cont de Raportul de specialitate nr. 97/18.05.2018 al Direcției Economice și Raportul de specialitate comun nr. 57/29.05.2018 al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de Buget, Finanțe, Control, Administrarea Domeniului Public și Privat, Studii, Strategii și Prognoze din data de 25.05.2018;

văzând Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice nr.9/10.05.2018 privind avizarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017;

luând act de Raportul auditorului financiar înregistrat sub nr.3271/07.05.2018;

în conformitate cu prevederile art.28 alin (1) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilității republicată, precum și a Ordinului nr.470/2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile;

având în vedere prevederile Ordinului nr.l 802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de prevederile Legii finanțelor publice locale nr.273/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit. a și art.45 alin (2) lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2017 ale Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDINTE Dl ȘEDINȚĂ, /

George-SoJiin-îNiculae-BOTEZ/7Contrasemnează: SECRETAR, sa Laurențju DIȚC


T t'l


Bifați numai dacă este cazul:


[2] Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Q GIE - grupuri de interes economic

[3 Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris


/06.02.201 îrusituațiefinătțc^r • BL

1 X #


j A® H7IȘJ

Suma de control|


(• An C Semesi


.z


Entitatea


R.A. SERVICII PUBLICE R.A. i


«5

<u

75


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A. PLOIEȘTI

Județ

Sector

Localitate

PLOIEȘTIJ’33 5

Prahova

PLOIEȘTI WfîCG/STR/IR.32^ ^57;

Strada

Nr.

Bloc

Scara     Ap.

Telefon

P-TA VICTORIEI

17

±2

Număr din registrul comerțului


J29/378/1991

Cod unic de înregistrare

1

3

4

3

8

7

2


Forma de proprietate


11-Regii autonome


Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


8411 Servicii de administrație publică generală


Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)


8411 Servicii de administrație publică generală


Situații financiare anuale


(•

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

7^ Entități mijlocii, mari si entități de

* Interes public


Entități de I ? I interes LU


Raportări anuale


|C Entități mici |T Microentități


interes public


1 entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de __anul calendaristic, cf.art. 27 din Le: ea contabilitățiinr. 82/199}

| | 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise in România de societăți rezidente în state a a inând Spațiului Economic Euro ean


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO - BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si

mele                          , ij

PETRESCU RÂUL ALEXANDRU

J , -         -A-

J


Numele si prenumele

ZAHARIA CARMEN


Calitatea

12—CONTABIL SEF


Semnătura


ZAHARIA CARMEN-DANIELA


Digitally signed by ZAHARIA CARMEN-DANIELA

Date: 2018.05.05 09:52:09 +03W


Semnătura____

Nr.de inregistrarjn organismul profesional


..emnatura electronica


Entitatea are obligația legală de auditare a situațiilor financiare anuale?

(• DA C NU

Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor financiare anuale?

C DA (• NU


Formular VALIDAT


AUDITOR,

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

PRIMAUDIT S.R.L.


Nr.de înregistrare in Registrul CAFR

968/2010


CIF/CUI


FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2017

Cod 10                             M w

Denumirea elementului

Nr. rd.

01.01.20Y7A

Jil.l 2.2017

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI necorporale

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

47.697

32.524

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale Ct. 206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

47.697

32.524

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1.Terenuri și construcții (ct.211 +212-2811 -2812-2911 -2912)

08

188.451

154.739

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813-2913)

09

53.223

36.975

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224- 2814 - 2914)

10

15.091

10.532

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815 -2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct. 4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

256.765

202.246

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitățile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673+ 2674- 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675*+ 2676*+ 2677+ 2678 +2679 - 29661 - 2968 ')

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

304.462

234.770

B. ACTIVE CIRCULANTE

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958-398)

26

5.064

3.438

oH^pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348 - 393 - 3941 - 3952)

27

£7 /'

o

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +

326 +Z-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -396-397- din ct. 4428)

28

©c| r'.

\ V rn '■ ''<

- ■ h

.ztxp.v

4. Avansuri (ct. 4091)

29

Ăi UC, V* L O

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

5.064

3.438

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966 - 2968 + 4092 + 411+413 + 418-491)

31

117.312

529.883

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282 + 431 *» + 437** + 4382 + 441 **+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446* + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

170.166

8.147.061

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

287.478

8.676.944

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 -595-596-598 + 5113 + 5114)

38

1.029.047

2.099.543

TOTAL (rd. 37 + 38)

39

1.029.047

2.099.543

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 +532 + 541 + 542)

40

2.455.853

2.357.090

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

3.777.442

13.137.015

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

13.562

32.434

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

43

13.562

32.434

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

0. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624+ 1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

270.861

238.822

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695+421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437 + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 +462+ 4661 +473***+509+ 5186+ 5193+ 5194+5195+ 5196+ 5197)

52

530.392

2.127.160

TOTAL (rd.45la 52)

53

801.253

2.365.982

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

2.989.751

10.803.467

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

3.294.213

11.038.237

JFW - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

fi-

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+ 1624+ 1625+ 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct 1623+ 1626+ 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 +441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63)

64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514+1518)

67

742.640

804.588

TOTAL (rd.65la 67)

68

742.640

804.588

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct 475)(rd. 70+71)

69

2.960.001

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

2.960.001

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți

(ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478 )

77

Fond comercial negativ (ct.2O75)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

2.960.001

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

2. Capital subscris nevărsat (ct 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

1.006.592

1.006.592

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

1.006.592

1.006.592

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

l'o

_

I                                            ’

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

201.318

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

___-' ■

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

1.190.799

6.069.385

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

1.392.117

6.270.703

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A)              SOLD C (ct. 117)

95

0

95.660

SOLD D (ct. 117)

96

54.957

0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLDC(ct. 121)

97

207.821

0

SOLD D(ct. 121)

98

0

99.307

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91 -92+93-94+95-96+97-98-99)

100

2.551.573

7.273.648

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

103

2.551.573

7.273.648

Suma de control F10:     133534908 / 312799681

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Solduri creditoare ale conturilor respective.

  • 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

  • 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,12—CONTABIL SEP

-------7

Semnătura.       ___________________________

Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2017

1

i.

- lei -

Cod 20

Denumirea indicatorilor

Nr.

Exercițiul financiar

rd.

2016

2017

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

6.874.851

8.698.199

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

6.874.851

8.698.199

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766 )

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

SoldD

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)

13

22.029

83.879

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09+10+11 + 12 + 13)

16

6.896.880

8.782.078

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

87.622

96.971

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

37.675

32.051

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

87.009

85.974

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

3.842.776

5.379.378

a) Salarii și indemnizații (ct641+642+643+644)

23

3.102.181

4.374.824

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

740.595

1.004.554

lO.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

90.071

81.769

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

90.071

81.769

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

39.203

"F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

39.203

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

jf

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1.709.104

2.874.428

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

1.612.779

1.569.248

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586)

33

59.717

85.130

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

37

36.608

1.220.050

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registru general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

665.703

61.948

-Cheltuieli (ct.6812)

40

742.640

1.248.957

-Venituri (ct.7812)

41

76.937

1.187.009

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

6.519.960

8.651.722

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

376.920

130.356

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- in care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766')

47

2.729

4.799

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

13

16

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

2.742

4.815

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54-55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

11

6

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

11

6

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

-Profit (rd. 52-59)

60

2.731

4.809

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

/* x

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

6.899.6, 2

pi

îl

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

6.519.^

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

.........-/'■y

Ojz.- > Î      O.,

- Profit (rd. 62 - 63)

64

379.651

^XJ^5.165

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

0

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

171.830

234.472

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67)

68

207.821

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

0

99.307

Suma de control F20: 12ZJ63026/312799681

) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic «Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Semnătura

Formular VALIDAT


Nr.de înregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE                W 'i

r .„                    la data de 31.12.2017

Cod 30                                                                                        - lei -

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitatî

Sume

A

B

i

2

Unități care au înregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

99.307

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

li Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 18)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.10la14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

-opozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

19

95

95

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

20

98

98

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

21

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

23

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri D

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

26

^oWO -' pag. 2

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

/' y U

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

30

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

31

- subvenții aferente veniturilor, din care:

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

34

59.430

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

35

15.650

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

36

43.780

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor acordate salariaților

37

219.056

J. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

39

0

0

- din fonduri publice

40

- din fonduri private

41

- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

42

0

0

- cheltuieli curente

43

- cheltuieli de capital

44

VII. Cheltuieli de inovare

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

45

1. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

46

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

47

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 la 53)

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

50

- părți sociale emise de rezidenti

51

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

52

- obligațiuni emise de nerezidenti

53

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

54

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.4091 +4092 + 411 +413 + 418), din care:

57

'°r              *

- creanțe comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413 + din ct. 418)

58

117.312

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct.4091 +din ct.4092 + din ct.411 + din ct.413)

59

21.448

25.600

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate

(ct. 425+4282)

60

1.460

3.534

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 +437 + 4382 + 441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)

61

133.033

140.704

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

62

44.490

15.646

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

63

88.543

125.058

- subvenții de incasat(ct.445)

64

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

67

-creanțecu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

70

36.470

15.646

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

71

35.673

8.053.435

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

73

35.673

8.053.435

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

75

- de la nerezidenți

76

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la 82)

78

- acțiuni necotate emise de rezidenti

79

- părți sociale emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de nerezidenți

81

pag. 4

- obligațiuni emise de nerezidenti

82

to.

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

83

■. di

Casa în lei și în valuta (rd.85+86)

84

11.369

17.486

-în iei(ct 5311)

85

10.990

17.098

-în valută (ct. 5314)

86

379

' £.9^     388

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

87

2.436.843

2.331.461

- în lei (ct. 5121), din care:

88

2.436.843

2.331.461

- conturi curente în lei deschise Ia bănci nerezidente

89

- în valută (ct. 5124), din care:

90

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

91

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

92

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

94

Datorii (rd. 96 + 99+102 + 103 + 106 + 108+110+111 16 + 119+122 + 128)

95

801.254

2.365.980

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194

+5195), (rd .97+98)

96

- în lei

97

- în valută

98

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.100+101)

99

- în lei

100

- în valută

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

102

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 +1685 +

1686+ 1687) (rd. 104+105)

103

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

104

- în valută

105

«ițe împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

108

270.861

238.821

- datorii comerciale în relația cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenti și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

109

270.861

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421+423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

110

185.668

424.708

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

111

327.048

639.168

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+437+4381)

112

125.657

289.914

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.441 +4423+4428+444+446)

113

200.959

348.815

- fonduri speciale - taxe si varsamînte asimilate

(ct.447)

114

432

439

F30 - pag. 5

- alte datorii in legătură cu bugetul statului

(ct.4481)

115

Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

117

- datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

118

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice

121

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)

122

17.677

1.063.283

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in participatie (ct.453+456+457+4581)

123

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu titutiile publice (instituțiile statului)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

124

17.677

1.063.283

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

127

Dobânzi de plătit (ct 5186)

128

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

130

- acțiuni cotate 3)

131

-acțiuni necotate4)

132

- părți sociale

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

134

Brevete si licențe (din ct.205)

135

93.188

93.640

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

136

25.000

72.800

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

137

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2016

,     A'

A

B

1

V-2-

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

140

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2016

31.12.2017

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

%6)

A

B

Col.l

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 142 + 145 + 149 + 150+ 151 + 152)

141

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

143

- deținut de instituții publice de subordonare locală

144

- deținut de societățile cu capital de stat, ) care:

145

- cu capital integral de stat

146

- cu capital majoritar de stat

147

- cu capital minoritar de stat

148

- deținut de regii autonome

149

- deținut de societăți cu capital privat

150

- deținut de persoane fizice

151

- deținut de alte entități

152

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către mpaniile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

153

137.577

- către instituții publice centrale;

154

- către instituții publice locale;

155

137.577

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participății indiferent de ponderea acestora.

156

Nr. rd.

Sume

A

B

2016

2017

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

157

939.715

137.577

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

158

939.715

137.577

- către instituții publice centrale

159


  • - către instituții publice locale

  • - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:


- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice

Nr. rd.

Sume

(lei)

A

B

2016

2017

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din re:

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), clin care:

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

169

XVI. Venituri obținute din activități agricole **

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2016

2017

Venituri obținute din activități agricole

170ADMINISTRATOR,Formular VALIDAT


Numele si prenumeleZAHARIA CARMEN

Calitatea

12—CONTABILSEF

Semnătură_________________________________

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

pag. 1

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE   / J /

la data de 31.12.2017             f f/ «i \

\     A/

Cod 40                                                                                       zzZ/p^' ia'^q ° - lei -

'- / tj      V -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

93.188

4.122

3.670

X

93.640

Avansuri acordate pentru □bilizari necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

93.188

4.122

3.670

X

93.640

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

353.560

10.000

343.560

Instalații tehnice si mașini

08

605.076

17.964

45.367

45.367

577.673

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

48.458

106

106

48.352

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

pbilizari corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

1.007.094

17.964

55.473

45.473

969.585

III.imobilizări financiare

17

X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

1.100.282

22.086

59.143

45.473

1.063.225

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR I MOBi IIZAIEElemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

45.491

19.295

3.670

61.116

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

45.491

19.295

3.670

61.116

.mobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

165.109

25.022

1.310

188.821

Instalații tehnice si mașini

25

551.853

34.201

45.356

540.698

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

33.367

4.559

106

37.820

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

750.329

63.782

46.772

767.339

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

795.820

83.077

50.442

828.4551- 40 - pag. 3Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

7

, . ■ Sold final

Ț(tdKi§^>ni-i2)

A

B

10

11

12

13

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

il.lmobilizari corporale

Terenuri

36

■nstructii

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

IILImobilizari financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE-

_">TAL (rd.35+45+46)

47Suma de control F40:  12144009/ 312799681ADMINISTRATOR,Calitatea


12—CONTABIL SE^


Formular VALIDAT


Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:


Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila in formularele FIO si F20 col.2 (an,curent) Aterrtie! Selectat) mai întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

Conturi entitati mijlocii si mari


1011 SC(+)F10L.R81

OK

1

(ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.tr.

Cont

Suma

1R.A, SERVICII PUBLICE R,A.


DECLARAȚIEin conformitate cu prevederile art 30 din Legea contabilității nr. 82/1991

S-au întocmit situațiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru :

Entitatea: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE R.A.

Județul: 29 PRAHOVA

Adresa: localitatea PLOIEȘTI, Piața Victoriei, nr.17

Număr din registrul comerțului: J29/378/1991

Forma de proprietate: 11-REGII AUTONOME

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 8411, SERVICII DE ADMINISTRAȚIE PUBLICA GENERALA

Cod de identificare fiscala: RO 1343872

Administratorul societății, PETRESCU RÂUL ALEXANDRU, isi asuma răspunderea pentru intocmirea situațiilor financiare anuale la 31/12/2017 si confirma ca:

  • a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situațiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

  • b) Situațiile financiare anuale oferă o imagine fidela a poziției financiare, performantei financiare si a celorlalte informații referitoare la activitatea desfasurata.

  • c) Persoana juridica isi desfasoara activitatea in condiții de continuitate.


Balanța de verificare


01.12.2017 - 31.12.2017


R.A. SERVICII PUBLICE R.A.

PLOIEȘTI-#*/

INRIIGIS TRAI'i&tf..... P-T-.. &?Jf


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

1015

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

0.00

0.00

1 006 591.99

0.00

1 006 591.99

1015.0000

PATRIMONIUL REGIEI

0.00

1 006 591.99

0.00

0.00

0.00

1 006 591.99

0.00

1 006 591.99

1061

REZERVE LEGALE

0.00

201 318.40

0.00

0.00

0.00

201 318.40

0.00

201 318.40

1061.0000

REZERVE LEGALE

0.00

201 318.40

0.00

0.00

0.00

201 318.40

0.00

201 318.40

1068

ALTE REZERVE

0.00

1 190 799.17

0.00

4 863 299.70

0.00

6 069 385.49

0.00

6 069 385.49

1068.2100

REZERVE FOND ALIM CONT SERV DATORIEI DIN PROFIT

0.00

0.00

0.00

4 863 299.70

0.00

4 863 299.70

0.00

4 863 299.70

1068.2200

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII -TERMIE

0.00

404 795.36

0.00

0.00

0.00

414 616.21

0.00

414 616.21

1068.2300

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII - STEP

0.00

763 406.62

0.00

0.00

0.00

769 434.59

0.00

769 434.59

1068.2400

FOND INVESTIȚII SURSE PROPRII - SP

0.00

22 597.19

0.00

0.00

0.00

22 034.99

0.00

22 034.99

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE NEACOP.

000

0.00

0.00

0.00

207 821.11

207 821.11

0.00

0.00

1171.7720

REZULTATUL REPORTAT STEP 2016

0.00

0.00

0.00

0.00

80 231.46

80 231.46

0.00

0.00

1171.8820

REZULTATUL REPORTAT TERMIE AN

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

93 324.85

93 324.85

0.00

0.00

1171.9920

REZULTATUL REPORTAT SP AN 2016

0.00

0.00

0.00

0.00

34 264.80

34 264.80

0.00

0.00

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONTAB.

54 957.49

0.00

12 864.00

130 158.40

19 448.00

115 107.76

0.00

95 659.76

1174.0100

REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB,

DR.SAL. HOT. JUD - PIERDERE-

95 240.00

0.00

12 864.00

0.00

19 448.00

0.00

19 448.00

0.00

1174.0200

REZULTATUL REPORTAT-ERORI CTB, DR. SAL. HOT. JUD-PROFIT-

0.00

40 282.51

0.00

130 158.40

40 282.51

155 390.27

0.00

115 107.76

121

PROFIT SI PIERDERE

0.00

207 821.11

2 613 409.63

1 532 200.29

10 281 031.08

10 181 724.57

99 306.51

0.00

1518

ALTE PROVIZIOANE

0.00

742 640.00

1 044 133.00

466 157.00

1 187 009.00

1 991 597.00

0.00

804 588.00

1518.2000

ALTE PROV1Z AMENDA CONSILIUL CONCURENTEI

0.00

0.00

0.00

34 374.00

0.00

34 374.00

0.00

1518.7710

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT STEP

0.00

9 563.00

0.00

160.00

9 563.00

9 723.00

0.00

160.00

1518.7720

ALTE PROVIZ-PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2016

0.00

731 605.00

599 764.00

0.00

731 605.00

731 605.00

0.00

■ . 0.00

1518.7730

ALTE PROVIZ PENALIT DEP CONCENTR STATIE EPURARE AN 2017

0.00

0.00

444 369.00

404 431.00

444 369.00

1 187 231.00

0.00

742 862.00

1518.9910

ALTE PROVIZIOANE CO NEEFECT SP

0.00

1 472.00

0.00

27 192.00

1 472.00

28 664.00

0.00

27 192.00

Total sume clasa 1

3 670 406 63

6 991 815.39

11 695 309.19    19 773 546.32
Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

J05

CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MARC COMERCIALE

93 188.33

0.00

0.00

0.00

97 310.33

3 670.50

93 639.831

0.00

205.0000

ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE

93 188.33

0.00

0.00

0.00

97 310.33

3 670.50

93 639.83

0.00

2121

CONSTRUCȚII

353 559.13

0.00

-10 000.00

0.00

343 559.13

0.00

343 559.13

0.00

2121.2000

CONSTRUCȚII

353 559.13

0.00

-10 000.00

0.00

343 559.13

0.00

343 559.13

0.00

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAȘINI, UTILAJE)

72 381.31

0.00

10 000.00

0.00

82 381.31

3 054.43

79 326.88

0.00

2131.1000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

2 948.17

0.00

0.00

0.00

2 948.17

1 424.95

1 523.22

0.00

2131.2000

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >2500

69 433.14

0.00

10 000.00

0.00

79 433.14

1 629.48

77 803.66

0.00

2132

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ, CONTROL SI REGLARE

418 361.56

0.00

0.00

0.00

426 325.56

42 312.67

384 012.89

0.00

2132.1000

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ SI

CONTROL<2500

10 666.08

0.00

0.00

0.00

10 666.08

465.08

10 201.00

0.00

2132.2000

APARATE SI INSTALAȚII DE MĂSURĂ SI CONTROL >2500

407 695.48

0.00

0.00

0.00

415 659.48

41 847.59

373 811.89

0.00

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

114 333.02

0.00

0.00

0.00

114 333.02

0.00

114 333.02

0.00

2133.1000

MIJLOACE DE TRANSPORT <2500

431.50

0.00

0.00

0.00

431.50

0.00

431.50

0.00

2133.2000

MIJLOACE DE TRANSPORT >2500

113 901.52

0.00

0.00

0.00

113 901.52

0 00

113 901.52

0.00

214

MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ALTE ACTIVE CORPORALE

48 457.71

0.00

0.00

0.00

48 457.71

106.44

48 351.27

0.00

214.1000

MOBILIER, APARATURA BIROTICA <2500

14 694.95

0.00

0.00

0.00

14 694.95

106.44

14 588.51

0.00

214.2000

MOBILIER, APARATURA BIROTICA >2500

33 762.76

0.00

0.00

0.00

33 762.76

0.00

33 762.76

0.00

2805

AMORT CONCESIUNI, BREVETE, LICENȚE, MĂRCI COMERCIALE

0.00

45 491.24

0.00

1 474.76

3 670.50

64 786.32

0.00

61 115.82

2805.7700

AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE

0.00

29 294.59

0.00

1 474.76

3 670.50

48 589.67

0.00

44 919.17

;?>s.

2805.9900

AMORTIZARE IMOBILIZĂRI NECOPRPORALE

0.00

16 196.65

0.00

0.00

0.00

16 196.65

0.00

V

2812

AMORT. CONSTRUCȚIILOR

0.00

165 109.16

0.00

666.46

0.00

188 821.22

o

,,188 821:22

\ \\

2812.2000

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

64 576.21

0.00

0.00

0.00

64 576.21

O.QQ

<^64 576'2j,

lo

2812.7720

AMORTIZARE CONSTRUCȚII >1800

0.00

100 532.95

0.00

666.46

0.00

124 245.01

o.do

124 245/1

2813

AMORT. INSTALAȚIILOR, MIJ. DE TRANSPORT

0.00

551 852.14

0.00

3 869.57

45 355.85

586 054.38

0.00

X540 69S-.-53

y

2813.1100

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

0.00

3 251.89

0.00

0.00

0.00

3 251.89

0.00

3 251.89

Balanța de verificare

01.12.2017 -- 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

TEHNOLOGICE <1800

2813.1200

AMORTIZARE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE >1800

0.00

41 851.57

0.00

0.00

0.00

41 851.57

0.00

41 851.57

2813.2100

AMORTIZARE APARATE, INST. MĂSURĂ SI CONTROL <1800

0.00

4 922.04

0.00

0.00

0.00

4 922.04

0.00

4 922.04

2813.2200

AMORTIZARE APARATE, INST DE MĂSURĂ SI CONTROL >1800

0.00

142 991.81

0.00

0.00

0.00

142 991.81

0.00

142 991.81

2813.3100

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT

<1800

0.00

392.01

0.00

0.00

0.00

392.01

0.00

392.01

2813.3200

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800

0.00

17 650.10

0.00

0.00

0.00

17 650.10

0.00

17 650.10

2813.7711

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE <1800

0.00

161.36

0.00

0.00

0.00

161.36

0.00

161.36

2813.7712

AMORTIZARE ECHIPAMENTE

TEHNOLOGICE >1800

0.00

22 932.95

0.00

1 465.06

3 054.43

25 519.07

0.00

22 464.64

2813.7721

AMORTIZARE APARATE INST. DE

MĂSURĂ SI CONTROL <1800

0.00

5 278.96

0.00

0.00

0.00

5 278.96

0.00

5 278.96

2813.7722

AMORTIZARE APARATE INST DE MĂSURĂ SI CONTROL >1800

0.00

219 445.80

0.00

2 404.51

42 301.42

247 744.66

0.00

205 443.24

2813.7731

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT <1800

0.00

39.49

0.00

0.00

0.00

39.49

0.00

39.49

2813.7732

AMORTIZARE MIJLOACE DE TRANSPORT >1800

0.00

92 934.16

0.00

0.00

0.00

96 251.42

0.00

96 251.42

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZĂRI CORPORALE

0.00

33 366.95

0.00

379.99

106.44

37 926.68

0.00

37 820.24

2814.1100

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA <1800

0.00

3 263.55

0.00

0.00

0.00

3 263.55

0.00

3 263.55

2814.2200

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800

0.00

2 351.44

0.00

0.00

0.00

2 351.44

0.00

^.2'351’44

y-.      .........

<2- A

2814.7711

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA

<1800

0.00

11 431.51

0.00

0.00

106.44

11 431.51

0.00

'11 325.07 p' f .      '

2814.7722

AMORTIZARE MOBILIER AP. BIROTICA >1800

0.00

16 320.45

0.00

379.99

0.00

20 880.18

0.00

'.c:;.20 8Ș0.18

'•> y-'. ''tțw4

/.y i

Total sume clasa 2          1 100 281.06       795 819.49             0.00         6 390.78       1 161 499.85

926 732.64     1 063 223.02

¥828455.8.1

13021         | MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

1 788.71

1 788.71

11 960.55

11 960.55

0.00

Balanța de verificare


01.12.2017 - 31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3021.1000

MATERIALE AUXILIARE TERMIE

0.00

0.00

1 073.70

1 073.70

4 381.78

4 381.78

0.00

0.00

3021.7710

MATERIALE AUXILIARE STEP

0.00

0.00

560.35

560.35

6 675.93

6 675.93

0.00

0.00

3021.9910

MATERIALE AUXILIARE SP

0.00

0.00

154.66

154.66

878.73

878.73

0.00

0.00

3021.9911

MATERIALE AUXILIARE SP -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

24.1 T

. . I

24.11

0.00

0.00

3022

COMBUSTIBILI

594.75

0.00

1 008.40

1 476.23

26 650.05

26 504.39

145.66

0.00

3022.7710

COMBUSTIBIL STEP

384.82

0.00

0.00

213.15

11 462.09

11 407.61

54.48

0.00

3022.7720

COMBUSTIBIL STEP - ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

639.73

639.73

0.00

0.00

3022.7730

COMBUSTIBIL STEP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

210.52

210.52

0.00

0.00

3022.9910

COMBUSTIBIL SP

209.93

0.00

1 008.40

1 263.08

14 161.24

14 070.06

91.18

0.00

3022.9930

COMBUSTIBIL SP - ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

176.47

176.47

0.00

0.00

3024

PIESE DE SCHIMB

4 469.55

0.00

2 972.30

3 262.98

32 175.16

28 882.60

3 292.56

0.00

3024.1000

PIESE DE SCHIMB AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 040.96

1 040.96

0.00

0.00

3024.3000

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE TERMIE

0.00

0.00

1 908.98

1 908.98

4 250.88

4 250.88

0.00

0.00

3024.7700

PIESE SCHIMB REZULTATE DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZĂRI

836.00

0.00

0.00

0.00

976.00

40.00

936.00

0.00

3024.7720

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP

0.00

0.00

498.32

498.32

498.32

498.32

0.00

0.00

3024.8300

PIESE DE SCHIMB

REPARTITOARE/BATERII

3 633.55

0.00

0.00

290.68

23 626.58

21 270.02

2 356.56

0.00

3024.9910

PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE SP

0.00

0.00

0.00

0 00

917.00

917.00

0.00

0.00

3024.9920

PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) SP

0.00

0.00

565.00

565.00

815.00

815.00

0.00

0.00

3024.9930

PIESE DE SCHIMB AUTO SP

0.00

0.00

0.00

0.00

50.42

50.42

0.00

0.00

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0.00

0.00

6 154.22

6 154.22

29 663.68

29 663.68

0.00

0.00

3028.2000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

1 512.02

1 512.02

7 815.36

7 815.36

0.00

3028.3000

ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS TERMIE

0.00

0.00

2 975.60

2 975.60

9 577.21

9 577.21

0.00

/$J30 /i’-'

3028.7720

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

964.33

964.33

0.00

3028.7730

ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE STEP

0.00

0.00

1 326.00

1 326.00

2 178.00

2 178.00

0.00

0.00

3028.7750

ALTE MATERIALE CONSUMABILE - APA SALARIATI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

303.97

303.97

_

0.00

? b.03.
Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

3028.9920

ALTE MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 873.18

2 873.18

0.00

0.00

3028.9921

ALTE MATER.CONSUMABILE SP -RECHIZITE -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

521.67

521.67

0.00

0.00

3028.9930

ALTE MATERIALE CONSUMABILE TONERE/CARTUS SP

0.00

0.00

265.00

265.00

4 084.36

4 084.36

0.00

0.00

3028.9931

ALTE MATER.CONSUMAB.TONERE SP -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

75.60

75.60

1 345.60

1 345.60

0.00

0.00

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

0.00

0.00

8 653.78

10 078.55

31 736.47

31 736.47

0.00

0.00

303.1000

OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

0.00

0.00

4 969.88

5 944.65

10 708.35

10 708.35

0.00

0.00

303.2000

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE TERMIE

0.00

0.00

1 144.00

1 144.00

1 144.00

1 144.00

0.00

0.00

303.7710

OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

894.04

894.04

4 263.17

4 263.17

0.00

0.00

303.7720

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

0.00

300.00

11 908.23

11 908.23

0.00

0.00

303.9910

OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

0.00

1 645.86

1 645.86

2 759.07

2 759.07

0.00

0.00

303.9920

ECHIPAMENT PROTECȚIE SP

0.00

0.00

0.00

150.00

953.65

953.65

0.00

0.00

5 064.30

0.00

20 577.41

22 760.69

132 185.91

128 747.69

3 438.22

0.00


Total sume clasa 3

401

FURNIZORI

0.00

101 779.66

211 256.98

225 435.61

2 456 010.35

2 551 122.47

0.00

95 112.12

401.1000

FURNIZORI DIVERS! TERMIE

0.00

42 318.81

20 823.86

28 177.95

175 574.08

183 974.22

0.00

8 400.14

401.7710

FURNIZORI DIVERȘI STEP

0.00

50 804.16

108 097.17

106 910.51

1 291 476.25

1 360 993.36

0.00

69 517.11

401.7715

FURNIZORI STEP TICHETE

0.00

0.00

6 453.91

6 453.91

91 662.67

91 662.67

0.00

0.00

401.7720

FURNIZORI DIVERȘI APA NOVA STEP

0.00

1 754.53

18 360.56

15 903.11

208 581.06

209 692.47

0.00

1 111.41

401.8300

FURNIZORI ELSACO ELECTRONIC

0.00

0.00

0.00

5 645.44

42 972.77

48 618.21

0.00

5 645.44

401.9910

FURNIZORI SERVICII PUBLICE DIN PRESTAȚII

0.00

6 902.16

32 770.62

37 593.83

421 792.48

432 230.50

0.00

10 438.02

401.9915

FURNIZORI SERVICII PUBLICE TICHETE

0.00

0.00

14 600.86

14 600.86

151 151.04

151 151.04

0.00

, ^r\«ei;oo;

401.9920

INDEMNIZAȚII CA

0.00

0.00

10 150.00

10 150.00

72 800.00

72 800.00

0.00

/ ; 0.00

404

FURNIZORI DE IMOBILIZĂRI

0.00

12 000.00

3 170.16

0.00

26 382.34

26 382.34

0.00

ooo

404.1000

FURNIZORI IMOBILIZĂRI TERMIE

0.00

0.00

3170.16

0.00

14 382.34

14 382.34

0.00

0.00

‘■'Jz' /

404.7700

FURNIZORI IMOBILIZĂRI STEP

0.00

12 000.00

0.00

0.00

12 000.00

12 000.00

0.00

0.00

■ ■

408

FURNIZOR! - FACTURI NESOSITE

0.00

157 081.23

0.00

9 131.08

0.00

143 708.66

0.00

143 708.66

za.

408.1000

FURNIZORI FACTURI NESOSITE TERMIE

0.00

5 784.42

0.00

485.52

0.00

485.52

0.00

485.52.

408.7730

FURNIZORI FACTURI NESOSITE STEP

0.00

126 610.12

0.00

8 375.72

0.00

121 951.56

0.00

121 951.56

408.8300

FURNIZORI FACTURI NESOSITE ELSACO

0.00

5 202.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

408.9930

FURNIZORI FACTURI NESOSITE SP

0.00

19 484.15

0.00

269.84

0.00

21 271.58

0.00

21 271.58

4091

FURNIZORI — DEBITORI PT. CUMPĂRĂRI DE BUNURI (STOCURI)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4092

FURNIZORI — DEBITORI PT. PRESTĂRI DE SERVICII

0.00

0.00

0.00

0.00

1 881.04

1 700.00

181.04

0.00

4092.1100

FURNIZORI DEBITORI PREST.SERV. -ANRE

0.00

0.00

0.00

0.00

181.04

0.00

181.04

0.00

4092.2000

FZ.DEBIT.PREST.SERV.-CAZARE VIVA

HOLLIDAY 2003 SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

1 700.00

1 700.00

0.00

0.00

4111

CLIENTI

19 567.08

0.00

1 068 333.20

921 337.21

10 513 945.83

9 890 852.08

623 093.75

/ 0.00

/

4111.2600

CLIENTI COLECTARE SELECTIVE DEE

0.00

0.00

1 631.68

6 283.51

9 021.07

9 021.07

0.00

0.00

4111.2700

CLIENTI VANZARE DEEE

0.00

0.00

2 205.52

6 299.53

8 505.05

6 299.53

2 205 52

0.00

4111.6001

VEOLIA ENERGIE PRAHOVA SRL

320.00

0.00

320.00

0.00

4 160.00

3 840.00

320.00

0.00

4111.7700

CLIENTI APA NOVA

0.00

0.00

417 175.92

851 459.28

5 087 056.94

5 087 056.94

0.00

0.00

4111.7710

CLIENTI SERVICII VIDANJARE

3 117.12

0.00

785.40

2 667.15

15 261.07

13 861.71

1 399.36

0.00

4111.8100

CLIENTI SERVICE REPARTITOARE

950.00

0.00

243.08

1 729.15

7 155.97

5 640.85

1 515.12

0.00

4111.8200

CLIENTI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA

10 346.36

0.00

21 316.49

19 816.51

156 794.14

140 828.86

15 965.28

0.00

4111.8300

CLIENTI VANZARI REPARTITOARE

4 055.06

0.00

419.84

1 580.45

32 949.43

30 200.54

2 748.89

0.00

4111.8400

CLIENTI VANZARI BATERII

189.36

0.00

58.02

344.75

1 526.28

1 181.27

345.01

0.00

4111.8500

CLIENTI VERIFICARE REPARTITOARE

0.00

0.00

0.00

0.00

17.52

17.52

0.00

0.00

4111.8510

CLIENTI SERVICII BRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

0.00

0.00

238.00

238.00

833.00

833.00

0.00

0.00

4111.8520

CLIENTI SERVICII DEBRANSARE CUTIE DISTRIBUȚIE

124.00

0.00

238.00

238.00

957.00

833.00

124.00

0.00

4111.8611

CLIENTl-PENALIT AS BL 7

0.00

0.00

67.78

0.00

67.78

0.00

67.78

0 X

4111.8612

CLIENTl-PENALIT AS BL 9 SC B

0.00

0.00

133.77

0.00

133.77

0.00

133.77

'ZZ?

4111.8613

CLIENTl-PENALIT AS BL 27 SC A,B,C,D,E,F

0.00

0.00

1 405.50

0.00

1 405.50

0.00

1 405.50

X-Olbp

■fcȘ?/ / ■....

*

4111.8614

CLIENTl-PENALIT AS BL 42A SC B

0.00

0.00

281.46

0.00

281.46

0.00

281.46

4111.8615

CLIENTl-PENALIT AS BL 42B SC B, 42C SC A

0.00

0.00

497.56

0.00

497.56

0.00

497.56

V W. o.oo

A a A

4111.8616

CLIENTl-PENALIT AS BL 49 SC B

0.00

0.00

220.91

0.00

220.91

0.00

220.91

4111.8617

CLIENTl-PENALIT AS BL 10G

0.00

0.00

1 115.56

0.00

1 115.56

0.00

1 115.56

0.00

Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4111.8618

CLIENTI-PENALTI REZILIERE CONTR

0.00

0 00

7 285.04

0.00

7 285.04

0.00

7 285.04

0.00

4111.8700

CLIENTIVANZARI DEȘEURI FEROASE

0.00

0.00

0.00

0.00

338.40

338.40

0.00

0.00

4111.8800

CLIENTI TAXA AVIZ ILUMINAT

240.00

0.00

476.00

5 712.00

7 142.00

7 142.00

0.00

0.00

4111.8900

CLIENTI TAXA AVIZ DEȘEURI

0.00

0.00

2 261.00

2 475.20

44 672.60

44 672.60

0.00

0.00

4111.9100

CLIENTI CONSUM EN. ELECTRICA TERTl

86.68

0.00

2 977.67

2 508.68

23 680.28

23 211.29

468.99

0.00

4111.9200

CLIENTI AUTORIZAȚII

COLECT.TRANSP.VALORIF DEȘEURI RECICLABIL

0.00

0.00

0.00

0.00

446.25

446.25

0.00

0.00

4111.9300

CONS EN EL TERTI-SEDIU

138.50

0.00

0.00

0.00

138.50

138.50

0.00

0.00

4111.9901

CLIENTI PRIMĂRIA MUN. PLOIEȘTI

0.00

0.00

567 009.00

0.00

4 696 639.23

4 129 630.23

567 009.00

0.00

4111.9902

MUNICIPIUL PLOIESTl-MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT

0.00

0.00

39 970.00

19 985.00

405 643.52

385 658.52

19 985.00

0.00

4118

CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU

9 428.07

0.00

0.00

9 428.07

9 428.07

9 428.07

0.00

0.00

4118.1000

CLIENTI INCERTI SAU IN LITIGIU - SC FLESH

9 428.07

0.00

0.00

9 428.07

9 428.07

9 428.07

0.00

0.00

418

CLIENTI - FACTURI DE ÎNTOCMIT

88 316.85

0.00

-525 948.93

0.00

-88 788.01

0.00

-88 788.01

0.00

418.7700

CLIENTI FACT. DE ÎNTOCMIT APA NOVA

428 076.42

0.00

18 684.81

0.00

435 860.73

0.00

435 860.73

0.00

418.9910

CLIENTI FACTURI DE ÎNTOCMIT PMP

-344 934.25

0.00

-394 920.58

0.00

-394 920.58

0.00

-394 920.58

0.00

418.9920

CLIENTI-FC DE ÎNTOCMIT PMP DEPOZIT DEȘEURI

0.00

0.00

-149 753.77

0.00

-129 768.77

0.00

-129 768.77

0.00

418.9933

CLIENTI CONVENȚIE ENERGIE-FACT DE ÎNTOCMIT

5 174.68

0.00

40.61

0.00

40.61

0.00

40.61

0.00

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0.00

170 118.00

594 066.00

737 834.00

3 875 334.00

4 286 952.00

0.00

411 618.00

421.7700

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

74 931.00

159 504.00

199 787.00

1 253 086.00

1 361 799.00

0.00

108 713.00

421.9900

PERSONAL SALARII DATORATE

0.00

95 187.00

434 562.00

538 047.00

2 622 248.00

2 925 153.00

0.00

302 905.00

423

PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE DATORATE

0.00

7 967.00

19 902.00

20 027.00

115 248.00

117 915.00

0.00

X2 667^

■"7?"

423.7730

PERSONAL AJ DATORATE (AJ. DECES)

0.00

0.00

0.00

0.00

6 100.00

6 100.00

0.00

o.oo

423.7740

PERS AJ MAT DAT-AJ SOC

0.00

0.00

0.00

0.00

2 400.00

2 400.00

0.00

te : o.oo

423.7750

PERSONAL AJUTOARE MATERIALE DATORATE STEP

0.00

0.00

1 650.00

1 650.00

10 050.00

10 050.00

0.00

■ 0.00

423.7770

PERS AJ MAT DAT-AJ NAȘTERE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 330.00

2 330.00

0.00

000

423.7790

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE (CM-FNUASS)

0.00

7 349.00

0.00

782.00

37 631.00

38 413.00

0.00

■' 782.00Balanța de verificare


01.12.2017 - 31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Soldur

finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

423.9930

PERSONAL AJ MATERIALE DATORATE-AJ. DECES

0.00

0.00

6 260.00

6 260.00

15 210.00

15 210.00

0.00

0.00

423.9940

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE-AJ SOCIAL

0.00

0.00

4 500.00

4 500.00

4 500.00

4 500.00

0.00

0.00

423.9950

PERSONAL AJ. MATERIALE DATORATE

0.00

0.00

4 950.00

4 950.00

14 850.00

14 850.00

0.00

0.00

423.9990

CM-FNUASS

0.00

618.00

2 542.00

1 885.00

22 177.00

24 062.00

0.00

1 885.00

425

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI

0.00

0.00

95 710.00

95 710.00

194 142.00

194 142.00

0.00

0.00

425.7700

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-CO

0.00

0.00

0.00

0.00

5 900.00

5 900.00

0.00

0.00

425.7720

AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI-PR

0.00

0.00

27 670.00

27 670.00

49 620.00

49 620.00

0.00

0.00

425.9900

AVANS ACORDATE PERSONALULUI-CO

0.00

0.00

2 700.00

2 700.00

15 100.00

15 100.00

0.00

0.00

425.9910

AVANS INDEMNIZAȚIE CA

0.00

0.00

0.00

0.00

1 408.00

1 408.00

0.00

0.00

425.9920

AVANS ACORDATE PERS.-PR

0.00

0.00

65 340.00

65 340.00

94 840.00

94 840.00

0.00

0.00

425.9940

AVANSURI ACORDARE PERSONALULUI -SENTINȚA

0.00

0.00

0.00

0.00

27 274.00

27 274.00

0.00

0.00

427

REȚINERI DIN SALARII DATORATE TERȚILOR

0.00

4 091.00

4 395.00

6 928.00

50 611.00

57 539.00

0.00

6 928.00

427.7760

REȚINERI DIN SAL. DAT. TERILOR (POPRIRE ANAF)

0.00

818.00

0.00

0.00

10 571.00

10 571.00

0.00

0.00

427.7761

REȚINERI DIN SAL. DAT. TERȚILOR (POPRIRE EXEC. JUDEC.)

0.00

669.00

786.00

1 627.00

6 705.00

8 332.00

0.00

1 627.00

427.7788

REȚINERI DIN SA. COTIZ. SIND

0.00

303.00

482.00

482.00

4 881.00

5 363.00

0.00

482.00

427.9960

REȚINERI DIN SAL. DATORATE TERȚILOR (POPRIRE)

0.00

679.00

1 056.00

1 682.00

8 608.00

10 290.00

0.00

1 682.00

427.9980

REȚINERI DIN SAL. DATORATE TERILOR (PI.)

0.00

1 365.00

1 784.00

2 826.00

16 906.00

19 732.00

0.00

2 826,00 . T I S v «d .

427.9988

REȚINERI DIN SALARII-COTIZATIE SINDICAT

0.00

257.00

287.00

311.00

2 940.00

3 251.00

0.00

. /K -7 31 ('oo

4281

ALTE DATORII IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

0.00

3 491.93

0.00

2.96

0.00

3 494.89

0.00

\3494,8șt

>9.'

4281.7710

ALTE DAT. IN LEG. CU PERS.-GARANTIE CASIER

0.00

2 219.97

0.00

0.00

0.00

2 219.97

0.00

2 2^97

4281.9910

ALTE DAT IN LEG CU PERSONALUL-GAR CASIER

0.00

1 271.96

I

0.00

2.96

0.00

1 274.92

_

0.00

'"M .274,92Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4282

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

1 460.00

0.00

49.67

2 110.67

21 569.59

18 035.59

3 534.00

0.00

4282.3000

ALTE CREANȚE IN LEGĂTURĂ CU PERS-DEPAS TELEF

0.00

0.00

0.67

0.67

9.44

9.44

0.00

0.00

4282.7710

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS -SUMA REȚINUTA PERS.

764.00

0.00

0.00

2 061.00

20 219.00

16 685.00

3 534.00

0.00

4282.7720

ALTE CREANȚE IN LEG CU PERSONALUL

0.00

0.00

11.00

11.00

205.00

205.00

0.00

0.00

4282.7730

ALTE CREANȚE IN LEG CU PERS-DEPAS TEL

0.00

0.00

0.00

0.00

149.15

149.15

0.00

0.00

4282.9910

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS. -SUMA REȚINUTA PERS.

696.00

0.00

0.00

0.00

696.00

696.00

0.00

0.00

4282.9920

ALTE CREANȚE IN LEG. CU PERS. -SUMA REȚINUTA PERS.

0.00

0.00

38.00

38.00

291.00

291.00

0.00

0.00

4311

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

52 296.00

63 326.00"

117 992.00

594 118.00

712 110.00

0.00

117 992.00

4311.7730

CAS-CA

0.00

316.00

0.00

0.00

316.00

316.00

0.00

0.00

4311.7750

CONTRIBUȚIA UNITATII LA ASIG SOC

0.00

23 600.00

15 673.00

31 298.00

194 700.00

225 998.00

0.00

31 298.00

4311.9950

CONTRIB UNIT AS. SOC (CAS)

0.00

28 380.00

46 049.00

85 090.00

389 202.00

474 292.00

0.00

85 090.00

4311.9955

CAS CA

0.00

0.00

1 604.00

1 604.00

9 900.00

11 504.00

0.00

1 604.00

4312

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

34 752.00

42 081.00

78 416.00

394 807.00

473 223.00

0.00

78 416.00

4312.7730

CIAS CA

0.00

212.00

0.00

0.00

212.00

212.00

0.00

0.00

4312.7740

CONTRIB PERS. LA ASIG SOC

0.00

15 682.00

10 416.00

20 800.00

129 380.00

150 180.00

0.00

20 800.00

4312.9940

CONTR PERS LA AS SOC(CIAS)

0.00

18 858.00

30 601.00

56 552.00

258 635.00

315 187.00

0.00

56 552.00

4312.9944

CIAS CA

0.00

0.00

1 064.00

1 064.00

6 580.00

7 644.00

0.00

1 064.00

4313

CONTRIBUȚIA ANGAJATORULUI -ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

-28 407.00

24 036.00

51 537.00

256 695.00

283 430.00

0.00

26 735=00

os;

4313.7710

SANATATE ANGAJATOR CA

0.00

104.00

0.00

0.00

104.00

104.00

0.00

/ ; 0.00

4313.7720

CONTRIB ANGAJATOR SANATATE

0.00

7 666.00

5 190.00

10 310.00

63 563.00

73 873.00

0.00

îoi/f .10310.00

i*'                      i       ■                           '

4313.7741

CONTRIB. FNUASS (2014)-ACHIT. IN PLUS

0.00

-596.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

000

4313.7780

CONTRIB. FNUASS (2016)

0.00

-16 956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Wop-

4313.7781

CONTRIB. FNUASS (2017)

0.00

0.00

1 034.00

1 685.00

31 912.00

21 210.00

0.00

;Î0'7O2..00

4313.7790

FNUASS DE REC. DIN 2010-2011

0.00

-5 777.00

0.00

5 777.00

0.00

0.00

0.00

p -0.00

4313.9910

CONTRIB ANGAJATOR SANAT CA

0.00

0.00

528.00

528.00

3 259.00

3 787.00

0.00

528.00


(. ■>

V

■<>>

■>

\ ’i

, I I / ■"

/ v-3

a


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4313.9920

CONTRIB ANGAJATOR SANATATE

0.00

9 381.00

15 200.00

27 978.00

128 545.00

156 523.00

0.00

27 978.00

4313.9930

CONTRIB FNUASS (2012)

0.00

-7 917.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4313.9941

CONTRIB. FNUASS (2O14)-ACH1T. IN PLUS

0.00

-188.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4313.9960

CONTRIB FNUASS (2015)-ACHIT. IN PLUS

0.00

-284.00

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4313.9966

CONTRIB. FNUASS CA

0.00

0.00

86.00

86.00

618.00

618.00

0.00

0.00

4313.9980

CONTRIB. FNUASS (2016)

0.00

-13 440.00

0.00

0.00

915.00

915.00

0.00

000

4313.9981

CONTRIB. FNUASS (2017)

0.00

0.00

1 998.00

4 660.00

27 779.00

26 400.00

0.00

-1 379.00

4313.9990

FNUASS DE REC DIN 2010-2011

0.00

-400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4314

CONTRIBUȚIA ANGAJATILOR -

ASIGURĂRILE SOCIALE DE SANATATE

0.00

17 987.00

21 944.00

40 922.00

204 732.00

245 654.00

0.00

40 922.00

4314.7710

SANATATE ASIG CA

0.00

112.00

0.00

0.00

112.00

112.00

0.00

0.00

4314.7730

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE

0.00

8 048.00

5 441.00

10 842.00

66 664.00

77 506.00

0.00

10 842.00

4314.9920

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE (CA)

0.00

0.00

560.00

560.00

3 464.00

4 024.00

0.00

560.00

4314.9930

CONTRIB ANGAJAȚI SANATATE

0.00

9 827.00

15 943.00

29 520.00

134 492.00

164 012.00

0.00

29 520.00

4371

CONTRIBUȚIA UNITATII LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

1 607.00

1 941.00

3 643.00

18 254.00

21 897.00

0.00

3 643.00

4371.7700

CONTRIB UNITATE BFOND ȘOMAJ

0.00

719.00

499.00

991.00

6 094.00

7 085.00

0.00

991.00

4371.9900

CONTRIB UNITATE ȘOMAJ

0.00

888.00

1 442.00

2 652.00

12 160.00

14 812.00

0.00

2 652.00

4372

CONTRIBUȚIA PERSONALULUI LA FONDUL DE ȘOMAJ

0.00

1 617.00

1 941.00

3 642.00

18 226.00

21 868.00

0.00

3 642.00

4372.7700

CONTRIB PERS FOND ȘOMAJ

0.00

724.00

499.00

986.00

6 083.00

7 069.00

0.00

986.00

4372.9900

CONTRIB PERS FOND ȘOMAJ

0.00

893.00

1 442.00

2 656.00

12 143.00

14 799.00

0.00

2 656.00

4381

ALTE DATORII SOCIALE

0.00

1 315.00

1 549.00

2 918.00

14 778.00

17 696.00

0.00

2 918.00

4381.7710

ALTE DAT SOC-AS ACC MCA, BOLI PROF

0.00

226.00

149.00

298.00

1 859.00

2 157.00

0.00

298.00

4381.7720

ALTE DAT SOC-FD GARANTARE CR. SAL.

0.00

369.00

250.00

496.00

3 058.00

3 554.00

0.00

496.00

4381.9910

AS ACC MCA BOLI PROF

0.00

269.00

438.00

808.00

3 703.00

4 511.00

0.00

, A

4381.9920

FG GAR PL CREANȚE SAL

0.00

451.00

712.00

1 316.00

6 158.00

7 474.00

0.00

''y'   1.316,00

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

-3 930.00

0.00

-90 802.00

291 489.00

274 127.00

o.oq

n   y17362,00

4411.1100

IMPOZIT PROFIT-BUGET STAT- TERMIE

0.00

-1 552.00

0.00

-6 671.00

9 868.00

8 746.00

0.00

22! -1 122,00;

4411.7720

IMPOZIT PROFIT-BUGET STAT- STEP

0.00

34 188.00

0.00

25 441.00

203 214.00

264 332.00

0.00

- ■?: 6f ijjs.do

4411.7740

IMPOZIT PROFIT 2014 (APA NOVA -ANAF

2015)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-1 204.00

0.00

\s. .-1-2O4r0tf

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

4411.9920

IMPOZIT PROFIT-BUGET STAT- SP

0.00

-36 566.00

0.00

-109 572.00

78 407.00

2 253.00

0.00

-76 154.00

4423

TVA DE PLATA

0.00

80 710.00

142 321.47

174 740.47

1 316 913.50

1 491 653.50

0.00

174 740.00

4426

TVA DEDUCTIBILA

0.00

0.00

29 905.22

29 905.22

334 737.16

334 737.16

0.00

0.00

4427

TVA COLECTATA

0.00

0.00

204 645.46

204 645.46

1 713 637.62

1 713 637.62

0.00

0.00

4428

TVA NEEXIGIBILA

15 430.77

0.00

2 146.87

-83 503.73

73 868.16

36 491.39

37 376.77

0.00

4428.1000

TVA NEEXIGIBILA - CONVENȚIE EN.EL.TERMIE

813.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4428.2000

TVA NEEXIGIBIL - CONVENȚIE ENERGIE ELECTRICA

0.00

826.78

0.00

6.48

0.00

6.48

0.00

6.48

4428.3000

TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI

EXPLOATARE TERMIE

0.00

0.00

77.52

0.00

77.52

0.00

77.52

0.00

4428.7700

TVA NEEXIGIBILA APA NOVA

0.00

68 348.34

0.00

2 983.29

0.00

69 591.21

0.00

69 591.21

4428.7730

TVA NEEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE STEP

20 199.23

0.00

1 339.87

0.00

19 463.63

0.00

19 463 63

0.00

4428.8300

TVA NEEXIGIBILA ELSACO BRUNATA

830.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4428.9900

TVA NEEXIGIBILA PRIMĂRIE

57 489.04

0.00

0.00

-63 054.55

57 489.04

-5 565.51

63 054.55

0.00

4428.9920

TVA NEEXIGIBILA PMP-DEPOZIT DEȘEURI

0.00

0.00

0.00

-23 910.26

0.00

-20 719.38

20 719.38

0.00

4428.9930

TVA NEXIGIBILA FURNIZORI EXPLOATARE SP

3 103.49

0.00

46.79

0.00

3 389.58

0.00

3 389.58

0.00

4428.TP

TVA NEEXIGIBILA - PLATA

2 170.45

0.00

682.69

471.31

62 623.51

62 353.71

269.80

0.00

444

IMPOZITUL PE VENITURI DE NATURA SALARIILOR

0.00

46 074.00

56 155.00

101 577.00

532 068.00

633 645.00

0.00

101 577.00

444.7710

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT.

SALARIALA

0.00

20 998.00

13 741.00

26 695.00

174 050.00

200 745.00

0.00

26 695.00

444.7730

IMPOZIT CA

0.00

268.00

0.00

0.00

268 00

268.00

0.00

0.00.

444.9910

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA

0.00

24 808.00

41 049.00

73 517.00

349 331.00

422 848.00

0.00

^73 517.00

444.9920

IMPOZIT PE VENITURI DE NAT SALARIALA(CA)

0.00

0.00

1 365.00

1 365.00

8 419.00

9 784.00

0.00

^571,36500;

o! v

446

ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

-7.00

3 146.00

3 146.00

191 975.75

194 153.75

0.00

2 178 00?

■ A w:

446.0100

TAXA CLĂDIRI IN ADMINISTRARE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

13 005.00

12 283.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

446.0110

IMPOZIT CLĂDIRI INVESTIȚII TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

4 131.00

4 131.00

0.00

0.00

446.0200

TAXE TEREN TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

15 949.00

15 949.00

0.00

0.00

446.0220

TAXE TEREN SP

0.00

0.00

192.00

192.00

192.00

192.00

0.00

0.00

446.0300

IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

620.00

620.00

0.00

0.00

446.0400

TAXA FIRMA TERMIE

0.00

-7.00

0.00

0.00

55.00

55.00

0.00

0.00

446.1777

TX JUD DE TIMBRU -TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 245.00

1 245.00

0.00

0.00

446.4100

VĂRSĂM. DIN PROF. NET-TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

88 379.00

88 379.00

0.00

0.00

446.4300

VĂRSĂM DIN PROF. NET-STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

54 262.00

54 262.00

0.00

0.00

446.7777

ALTE IMPOZ.TAXE SI

VARSAM.ASIMIL-TX.JUD. TIMBRU

0.00

0.00

54.00

54.00

2 511.75

2 511.75

0.00

0.00

446.7790

ALTE IMP.TX.VĂRSĂM.ASIM.(P.HANDIC)

0.00

0.00

1 450.00

1 450.00

5 812.00

7 262.00

0.00

1 450.00

446.9990

VARSAMINTE 4% HANDICAP

0.00

0.00

1 450.00

1 450.00

5 814.00

7 264.00

0.00

1 450.00

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

431.67

420.68

439.52

5 129.78

5 569.30

0.00

439.52

447.7720

FONDURI SPECIALE -CONTRIB ANRSC

0.00

431.67

420.68

439.52

5 129.78

5 569.30

0.00

439.52

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGETUL STATULUI

0.00

5 000.00

0.00

0.00

25 037.00

25 037.00

0.00

0.00

4481.2000

ALTE DATORII BUGET LOCAL

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

4481.3000

ACCESORII IMPOZIT PROFIT AF AN 2016

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

19.00

0.00

0.00

4481.7702

AMENDA ANAF PV 0200034/12.01.2016

0.00

5 000.00

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

4481.7710

ALTE DATORII BUGET STAT

0.00

0.00

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

461

DEBITORI DIVERȘI

35 673.55

0.00

8 007 413.69

16 000.67

8 201 492.19

180 491.98

8 021 000.21

0.00

461.1000

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

0.00

0.00

-7 285.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461.1600

DEBITORI DIVERȘI (BERD) - IN LITIGIU

0.00

0.00

7 823 301.24

0.00

7 823 301.24

0.00

7 823 301.24

0.00

461.2001

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL.7

19.09

0.00

-62.20

0.00

0.00

0.00

0.00

____ 0.00

461.2002

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 9 SC B

64.54

0.00

-117.67

0.00

0.00

0.00

O

3/1?000

461.2003

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 27 MALIJ ROȘU

539.32

0.00

-1 215.46

0.00

0.00

0.00

o:bo

/ A

i .■>

.68^5

33 a

461.2004

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 42A SC

B

135.16

0.00

-248.69

0.00

0.00

0.00

O'.ojd

O .

o

461.2005

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 42B SC B SI 42C SC A

219.22

0.00

-439.80

0.00

L

0.00

0.00

OsOO

%

461.2006

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL 49 SC B

95.70

0.00

-193.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

461.2007

AS BL 10 G

439.97|

0.00

-914.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

461.3000

DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI

0 00

0.00

1 860.00

0.00

1 860.00

0.00

1 860.00

0.00

461.7720

DEBITORI DIVERȘI - NACU VASILE

174.00

0.00

0.00

0.00

174.00

0.00

174.00

0.00

461.7730

DEBITORI DIVERȘI STEP-SP

0.00

0.00

15 242.00

15 242.00

174 751.41

174 751.41

0.00

0.00

461.7740

DEBITORI DIVERȘI APA NOVA 2015, 2016, 2017 (CTRL CURTE CONT)

0.00

0.00

115 666.89

0.00

115 666.89

0.00

115 666.89

0.00

461.7750

DEBITORI DIVERȘI APA NOVA 2013, 2014 (CONTROL ANAF)

33 227.88

0.00

0.00

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

0.00

461.7760

DEBITORI DIVERȘI (DUSTER)

0.00

0.00

61 700.84

0.00

61 700.84

0.00

61 700.84

0.00

461.7770

DEBITORI DIVERSI-COTIZATIE CONSILIERI JURIDICI(CURTE CONTURI

0.00

0.00

120.00

0.00

120.00

0.00

120.00

0.00

461.9000

CREANȚA SOHO BUSINESS SRL

758.67

0.00

0.00

758.67

758.67

758.67

0.00

0.00

461.9910

DEBITORI DIVERȘI - DOBÂNZI CAS PH

0.00

0.00

0.00

0.00

4 981.90

4 981.90

0.00

0.00

462

CREDITORI DIVERȘI

0.00

17 676.93

1 176.93

1 058 133.00

160 697.43

1 223 980.43

0.00

1 063 283.00

462.1000

CREDITORI DIVERȘI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 318.50

1 318.50

0.00

0.00

462.2100

GARANȚIE PODEANU I. SORIN COSTIN I I.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.2200

GARANȚIE FRIGEA D. ION l.l.

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.2300

GARANȚIE BETTY ICE SRL

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

462.2400

GARANȚIE DAZO SERV SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.2500

GARANȚIE DANREI INTERNATIONAL SRL

0.00

1 000.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.3300

GARANȚIE GRILL & BBQ LA IANOS SRL

0.00

176.93

176.93

0.00

176.93

176.93

0.00

0.00

462.3400

GARANȚIE MACHT 1 KART PALAS S.R.L.

0.00

10 000.00

0.00

0.00

10 000.00

10 000.00

0.00

0.00

462.3800

GARANȚIE CRISTEA MARINUSA LARISSA I.F.

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 ooo.QO

x S N

/.A '. 3 '

462.4300

GARANȚIE NEAGU ZANA

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

1 000.00

2 000.00

0.00

^vopdiocr

462.4400

GARANȚIE PĂUN DANUT

0.00

1 000.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

462.4500

GARANȚIE ASOC START NOW

0.00

0.00

0.00

0.00

1 001.00

1 001.00

0.00

:'o;oo;

462.4600

GARANȚIE COMNILIS

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

v<\. °q°.

462.4700

GARANȚIE PĂUN ELENA GABRIELA FLORICA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

462.4800

GARANȚIE COANCA MACRINA-ROZETA-LUNA PARK AMBECEEA-ART 1.1.

0.00

0.00

0.00

j        10 000.00

0.00

10 000.00

0.00

10 000^0Balanța de verificare


01.12.2017 - 31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

462.4900

3ARANTIE STAN LUIZA

0.00

0.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

462.7700

CREDITORI DIVERȘI CHIRIE

0.00

1 000.00

1 000.00

1 000.00

12 010.00

13 010.00

0.00

1 000.00

462.7720

GARANȚIE UPC

0.00

500.00

0.00

0.00

350.00

500.00

0.00

150.00

462.7721

CREDITORI DIVERȘI PENALITATI DEP CONCENTRAȚII AN 2016

0.00

0.00

0.00

599 764.00

131 841.00

731 605.00

0.00

599 764.00

462.7731

CREDITORI DIVERȘI PENALIT DEP CONCENTRAȚII AN 2017

0.00

0.00

0.00

444 369.00

0.00

444 369.00

0.00

444 369.00

471

CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS

13 562.34

0.00

1 150.55

-1 269.35

32 826.06

391.46

32 434.60

0.00

471.1000

CHELT.IN AVANS -

MENTIN.AUTORIZ. EMISA DE ANRSC

0.00

0.00

0.00

93.37

4 392.33

93.37

4 298.96

0.00

471.1100

CHELT.INREG.IN AVANS - COTIZAȚIE

COLEGIUL CONS.JURIDICI 201

0.00

0.00

180.00

180.00

180.00

180.00

0.00

0.00

471.1180

CHELT.IN AVANS - ROVINIETE TERMIE

0.00

0.00

0.00

8.83

105.90

97.08

8.82

0.00

471.2000

CHELTUIELI IN AVANS - TICHETE DE MASA

0.00

0.00

0.00

-2 652.00

0.00

-20 657.00

20 657.00

0.00

471.3000

CHELTUIELI IN AVANS-IM. TAXE LOCALE TERMIE

0.00

0.00

-2 388.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

471.4000

CHELTUIELI IN AVANS - PUBLICATll(M.O.) TEMIE

1 247.62

0.00

0.00

103.96

1 247.62

1 247.62

0.00

0.00

471.5000

CHELTUIELI DE RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

593.75

0.00

593.75

0.00

593.75

0.00

471.7700

CHELTUIELI IN AVANS - GĂZDUIRE WEB STEP

668.65

0.00

0.00

-0.01

668.65

668.65

0.00

0.00

471.7740

CHELTUIELI AVANS -TELEFONIE STEP

327.57

0.00

157.90

20.16

554.53

242.00

312.53

0.00

471.7760

CHELTUIELI IN AVANS -ROVIGNETE STEP

903.20

0.00

0.00

228.35

3 643.38

2 730.00

913.38

0.00

471.7780

CHELTUIELI IN AVANS ASIGURĂRI RCA

4 875.00

0.00

0.00

62.92

5 630.00

5 000.84

629.16

^-&ao

471.7790

CHELTUIELI IN AVANS ASIG-MF.OB, CALDIRE

576.34

0.00

0.00

39.20

1 046.70

772.34

274.36

471.9900

CHELT.IN AVANS - GĂZDUIRE WEB SP

0.00

0.00

0.00

45.76

549.07

91.52

457.55

i'

471.9950

CHELT. IN AVANS - RCA AUTOTURISME SP

1 461.76

0.00

1 144.90

156.16

3 728.66

2 443.51

1 285.15

r ■ : ' 00,o:

471.9960

CHELT. IN AVANS - ROVINIETE SP

69.54

0.00

0.00

17.76

282.67

211.62

71.05

'■V      o'W

471.9970

CHELT.IN AVANS - ASIG.DEPOZIT DES. MUN.ECOLOGIZAT TELEAJEN

463.51

0.00

0.00

82.63

1 455.01

1 041.90

413.11

■ - - ■ . -" Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

683 651.42    10 076 233.95     6 722 808.91      31 560 049.72    28 176 651.60    8 628 832.36    5 245 434.24

5081

ALTE TITLURI DE PLASAMENT

1 029 046.95

0.00

1 750 204.09

1 561 770.69

19 546 193.06

17 446 649.54

2 099 543.52

0.00

5081.1000

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP CURENTE TERMIE

100 402.00

0.00

0.00

0.00

803 698.00

803 698.00

0.00

0.00

5081.1100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP TERMIE

288 336.00

0.00

289 066.00

288 934.00

3 752 350.00

3 463 284.00

289 066 00

0.00

5081.2000

ALTE TITLURI DE PLASAMENT -DEP ISP TERMIE

314 486.47

0.00

250 212.68

262 464.00

3 265 865.88

2 953 806.00

312 059.88

< ,i 0.00

5081.7100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP CURENTE STEP

0.00

0.00

1 202 192.00

1 001 732.00

11 210 507.00

10 008 315.00

1 202 192.00

; 0.00

5081.7200

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP STEP

277 123.82

0.00

95.33

0.00

438 527.01

190 431.67

248 095.34

5081.9100

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP

26 041.87

0.00

11.30

0.00

26 090.50

0.00

26 090.50Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

471.9980

CHELT.IN AVANS - CASCO AUTOTURISME SP

1 792.63

0.00

1 462.00

249.33

6 440.63

4 580.38

1 860.25

0.00

471.9990

CHELT.IN AVANS ASIGURARE-CLADIRE, MF..OB

1 176.52

0.00

0.00

94.23

2 307.16

1 647.63

659.53

0.00

473

DECONTĂRI DIN OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 803.86

2 803.86

0.00

0.00

473.1100

DECT.DIN OP.IN CURS DE CLARIF.-INC.FC.

0.00

0.00

0.00

0.00

1 499.40

1 499.40

0.00

0.00

473.7710

OPERAȚIUNI IN CURS DE CLARIFICARE

0.00

0.00

0.00

0.00

248.82

248.82

0.00

0.00

473.9912

OP IN CURS DE CLARIF-DIV

0.00

0.00

0.00

0.00

1 055.64

1 055.64

0.00

0.00

4758

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII PENTRU INVESTIȚII

0.00

0.00

0.00

2 960 001.54

0.00

2 960 001.54

0.00

2 960 001.54

4758.0000

ALTE SUME PRIMITE CU CARACTER DE SUBVENȚII

0.00

0.00

0.00

2 960 001.54

0.00

2 960 001.54

000

2 960 001.54

491

AJUSTĂRI - DEPRECIEREA CREANȚELOR -CLIENTI

0.00

0.00

0.00

4 603.27

0.00

4 603.27

0.00

4 603.27

491.3000

AJUSTĂRI PT DEPRECIEREA CREANȚELOR CLIENTI TERMIE

0.00

0.00

0.00

4 603.27

0.00

4 603.27

0.00

4 603.27

496

AJUSTĂRI - DEPRECIEREA CREANȚELOR

- DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

496.7740

AJUSTĂRI PT DEPRECIEREA CREANȚELOR DEBITORI DIVERȘI STEP

0.00

0.00

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

0.00

18 177.24

Total sume clasa 4

183 438.66

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

AMORTIZARE SP

5081.9200

ALTE TITLURI DE PLASAMENT-DEP ISP SP

22 656.79

0.00

8 626.78

8 640.69

49 154.67

27 114.87

22 039.80

0.00

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

2 436 842.62

0.00

3 009 682.36

3 223 155.55

36 257 165.44

33 925 704.32

2 331 461.12

0.00

5121.1000

CONT CURENT BANCA LEI - RO05...1

94 382.26

0.00

611 330.74

567561.97

8 048 139.8r

7 934 856.31

113 283.51

0.00

5121.7710

CONT CURENT BCR STEP - RO77...63

1 578 673.58

0.00

1 869 893.55

1 554 791.29

17 515 383.38

16 083 301.46

1 432 081.92

0.00

5121.7720

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-GAR CASIER

2 219.97

0.00

0.00

0.00

2 219.97

0.00

2 219.97

0.00

5121.9910

CONT CURENT LA BĂNCI IN LEI -

RO80....9

174 874.83

0.00

209 057.69

356 328.29

3 134 722.97

2 656 684.50

478 038.47

0.00

5121.9920

CONTURI LA BĂNCI -GAR CASIER

1 271.96

0.00

2.96

0.00

1 274.92

0 00

1 274.92

0.00

5121.9960

OPERAȚIUNI TREZ CT 5069-SERV.

PUBLIC (REL. PRIMĂRIE)

585 420.02

0.00

20 053.42

445 130.00

5 446 317.38

5 141 755.05

304 562.33

0.00

5121.9980

CONTURI LA BANCl-GARANTl

0.00

0.00

14 644.00

14 644.00

26 282.00

26 282.00

0.00

0.00

5121.9999

CONTURI LA BĂNCI IN LEI-RAIFF.SAL.

0.00

0.00

284 700.00

284 700.00

2 082 825.00

2 082 825.00

0.00

0.00

5311

CASA.IN LEI

10 990.25

0.00

68 128.60

65 544.22

500 539.53

483 441.42

17 098.11

0.00

5311.1000

CASA IN LE! TERMIE

7 082.11

0.00

44 497.79

41 945.32

283 571.81

273 148.49

10 423.32

0.00

5311.7710

CASA IN LEI STEP

3 849.43

0.00

4 090.55

3 828.71

106 836.81

102 355.40

4 481.41

0.00

5311.9900

CASA IN LEI SP

58.71

0.00

19 540.26

19 770.19

110 130.91

107 937.53

2 193.38

0.00

5314

CASA IN VALUTA

378.58

0.00

1.45

0.03

394.41

6.46

387.95

0.00

5314.2000

CASA IN VALUTA (USD)

4.30

0.00

0.00

0.03

4.43

0.54

3.89

0.00

5314.7720

CASA IN DEVIZE STEP (EURO)

372.10

0.00

1.44

0.00

387.72

5.90

381.82

0.00

5314.9910

CASA IN DEVIZE (EURO)

2.18

0.00

0.01

0.00

2.26

0.02

2.24

0.00

5328

ALTE VALORI

7 641.67

0.00

21 027.68

22 015.91

276 034.43

267 891.55

8 142.88

0.00

5328.7710

ALTE VALORI BONURI BENZINA STEP

2 500.00

0.00

0.00

0.00

15 105.04

10 609.24

4 495.80

0.00

5328.7740

ALTE VALORI- TICHETE MASA STEP

0.00

0.00

6 227.00

6 227.00

88 569.34

88 569.34

0.00

0.00

5328.7750

ALTE VALORI - BILETE DE CĂLĂTORIE STEP

350.00

0.00

201.68

181.51

3 819.73

3 618.05

201.68

5328.9910

ALTE VALORI BONURI BENZINA SP

4 791.67

0.00

0.00

1 008.40

17 396.71

13 951.31

3 445.40

% o&

5328.9940

ALTE VALORI-TICHETE MASA SP

0.00

0.00

14 599.00

14 599.00

151 143.61

151 143.61

0.00

■"             aQ.,oo

542

AVANSURI DE TREZORERIE

0.00

0.00

1 990.00

1 990.00

25 451.13

25 451.13

O.Q0

542.1000

AVANSURI DE TREZORERIE TERMIE

0.00

0.00

1 640.00

1 640.00

12 609.75

12 609.75

0.00

I         S&tl.OO

542.7710

AVANSURI DE TREZ IN LEI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

11 451.38

11 451.38

0.00

X/^vz-'O^Q
Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

542.9910

AVANS DE TREZ IN LEI - SP

0.00

0.00

350.00

350.00

1 390.00

1 390 00

000

0.00

581

VIRAMENTE INTERNE

0.00

0.00

562 310.80

562 310.80

6 538 509.72

6 538 509.72

0.00

0.00

Total sume clasa 5          3 484 900.07             0.00     5 413 344.98     5 436 787.20     63 144 287.72    58 687 654.14    4 456 633.58            0.00

6021

CHELT. CU MATERIALE AUXILIARE

0.00

0.00

1 788.71

1 788.71

11 960.55

11 960.55

0.00

0.00

6021.1000

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE TERMIE

0.00

0.00

1 073.70

1 073.70

4 381.78

4 381.78

0.00

0.00

6021.7710

CHELTUIELI MATERIALE AUXILIARE STEP

0.00

0.00

560.35

560.35

6 675.93

6 675.93

0.00

0.00

6021.9910

CHELT.MATER.AUXILIARE SP

0.00

0.00

154.66

154.66

878.73

878.73

0.00

0.00

6021.9911

CHELT.MATERIALE AUXILIARE SP -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

24.11

24.11

0.00

0.00

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

0.00

0.00

1 476.23

1 476.23

26 504.39

26 504.39

0.00

0.00

6022.7710

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL STEP

0.00

0.00

213.15

213.15

11 407.61

11 407.61

0.00

0.00

6022.7720

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL -ULEI STATIA DE EPURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

639.73

639.73

0.00

0.00

6022.7730

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL-ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

210.52

210.52

0.00

0.00

6022.9910

CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL SP

0.00

0.00

1 263.08

1 263.08

14 070.06

14 070.06

0.00

0.00

6022.9930

CHELT.PRIV.COMBUSTIBILUL SP-ULEI

0.00

0.00

0.00

0.00

176.47

176.47

0.00

0.00

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

0.00

0.00

3 262.98

3 262.98

28 842.60

28 842.60

0.00

0.00

6024.1000

CHELTUIELI PIESE SCHIMB AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 040.96

1 040.96

0.00

0.00

6024.3000

CHELTUIELI PIESE SCHIMB CALCULATOARE TERMIE

0.00

0.00

1 908.98

1 908.98

4 250.88

4 250.88

0.00

0.00

6024.7720

CHELT.CU PIESE DE SCHIMB (BIROTICA) STEP

0.00

0.00

498.32

498.32

498.32

498.32

0.00

0.00

6024.8300

CHELTUIELI PIESE SCHIMB REPARTITOARE, BATERII

0.00

0.00

290.68

290.68

21 270.02

21 270.02

0.00

0,00

6024.9910

CHELTUIELI CU PIESE DE SCHIMB CALCULATOARE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

917.00

917.00

0.00

; 6.00

6024.9920

CHELT.CU PIESE DE SCHIM (BIROTICA) SP

0.00

0.00

565.00

565.00

815.00

815.00

0.00

ooo

6024.9930

PIESE DE SCHIM AUTO SP

0.00

0.00

0.00

0.00

50.42

50.42

0.00

0,00

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

0.00

0.00

6 154.22

6 154.22

29 663.68

29 663.68

0.00

V '/ 0.00


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6028.2000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE TERMIE

0.00

0.00

1 512.02

1 512.02

7 815.36

7 815.36

0.00

0.00

6028.3000

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUȘ TERMIE

0.00

0.00

2 975.60

2 975 .60

9 577.21

9 577.21

0.00

0.00

6028.7720

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

964.33

964.33

0.00

0.00

6028.7730

CHELT. MATER CONSUMAB.TONERE STEP

0.00

0.00

1 326.00

1 326.00

2 178.00

2 178.00

0.00

0.00

6028.7750

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE -APA SALARIATI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

303.97

303.97

0.00

0.00

6028.9920

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE RECHIZITE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 873.18

2 873.18

0.00

0.00

6028.9921

ALTE MATER.CONSUMAB.RECHIZITE SP

- RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

521.67

521.67

0.00

0.00

6028.9930

CHELTUIELI MATERIALE CONSUMABILE TONERE, CARTUȘ SP

0.00

0.00

265.00

265.00

4 084.36

4 084.36

0.00

0.00

6028.9931

CHELT.MATER.CONSUMABILE TONERE SP - RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

75.60

75.60

1 345.60

1 345.60

0.00

0.00

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

0.00

0.00

10 078.55

10 078.55

31 736.47

31 736.47

0.00

0.00

603.1000

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR TERMIE

0.00

0.00

5 944.65

5 944.65

10 708.35

10 708.35

0.00

0.00

603.2000

CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECȚIE TERMIE

0.00

0.00

1 144.00

1 144.00

1 144.00

1 144.00

0.00

0.00

603.7710

CHELTUIELI CU OBIECTE DE INVENTAR STEP

0.00

0.00

894.04

894.04

4 263.17

4 263.17

0.00

0.00

603.7720

CHELTUIELI CU ECHIPAMENT DE PROTECȚIE STEP

0.00

0.00

300.00

300.00

11 908.23

11 908.23

0.00

0.00

603.9910

CHELT.CU OBIECTE DE INVENTAR SP

0.00

0.00

1 645.86

1 645.86

2 759.07

2 759.07

0.00

, <0.0®

603.9920

CHELT ECHIPAMENT PROT SP

0.00

0.00

150.00

150.00

953.65

953.65

0.00

604

CHELT. CU MAT.NESTOCATE

0.00

0.00

125.34

125.34

314.94

314.94

0.00

604.2000

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV. TERMIE

0.00

0.00

61.34

61.34

61.34

61.34

0.00

.<-7.

604.7710

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE -OP, IMPRIM DIV STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

189.60

189.60

0.00

o/oo'

604.9960

CHELTUIELI MATERIALE NESTOCATE DIV SP

0.00

0.00

64.00

64.00

64.00

64.00

0.00

■-0.00Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri

finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

0.00

0.00

10 120.61

10 120.61

85 973.49

85 973.49

0.00

0.00

605.3300

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA DEEE TERMIE

0.00

0.00

101.75

101.75

892.30

892.30

0.00

0.00

605.7730

CHELTUIELI ENERGIE ELECTRICA STEP

0.00

0.00

4 820.98

4 820.98

39 809.54

39 809.54

0.00

0.00

605.7740

CHELTUIELI APA CANALIZARE STEP

0.00

0.00

91.08

91.08

1 967.88

1 967.88

0.00

0.00

605.9910

CHELTUIELI ENERGIE TERMICA SP

0.00

0 00

3 215.21

3 215.21

21 691.56

21 691.56

0.00

0.00

605.9930

CHELT.ENERGIE ELECTRICA SP(SEDIU)

0.00

0.00

1 377.07

1 377.07

17 134.83

17 134.83

0.00

0.00

605.9940

CHELT. CU APA POTABILA+CANALIZARE SEDIU+DEEE SP

0.00

0.00

154.10

154.10

2 116.02

2 116.02

0.00

0.00

605.9960

CHELT.ENERGIE ELECTRICA - RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

360.42

360.42

2 361.36

2 361.36

0.00

0.00

611

CHELT. CU ÎNTREȚINEREA SI REPARAȚIILE

0.00

0.00

1 312.62

1 312.62

38 168.88

38 168.88

0.00

0.00

611.1000

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE APARATE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 700.00

1 700.00

0.00

0.00

611.3400

CHELT.INTRETIN. REPAR. SISTEM SUPRAV VIDEO SEDIU TERMIE

0.00

0.00

105.34

105.34

105.34

105.34

0.00

0.00

611.7710

CHELTUIELI ÎNTREȚINERE AUTO STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

2 441.01

2 441.01

0.00

0.00

611.9910

CHELT.INTRET.RAMPA TELEAJEN SP -TAIAT MECANIZAT IARBA

0.00

0.00

0.00

0.00

24 200.00

24 200.00

0.00

0.00

611.9911

CHELT. INTRETIN. TELEAJEN - STRÂNG. SI EVAC. MASA VEGETALA

0.00

0.00

0.00

0.00

3 630.00

3 630.00

0.00

0.00

611.9920

CHELT.CU INTRETIN.SI REPARAȚIILE AUTO SP

0.00

0.00

1 207.28

1 207.28

6 092.53

6 092.53

0.00

0.00

612

CHELT. CU REDEVENTE, LOCAȚIILE DE GESTIUNE SI CHIRIILE

0.00

0.00

2 133.96

2 133.96

25 607.52

25 607.52

0.00

0.00

612.7700

CHELTUIELI CHIRIE MIJLOACE FIXE STEF

0.00

0.00

933.96

933.96

11 207.52

11 207.52

0.00

000

612.7730

CHELTUIELI CHIRIE UTILAJE DIVERSE STEP

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

12 000.00

12 000.00

0.00

0.00

612.9920

CHELTUIELI CHIRIE APARATE APA SP

0.00

0.00

200.00

200.00

2 400.00

2 400.00

0.00

rt,' T. 0.00

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

0.00

0.00

684.47

684.47

13 332.60

13 332.60

0.00

\ o.oo

613.7720

CHELTUIELI CU PRIME DE ASIGURARE STEP

0.00

0.00

102.12

102.12

5 773.18

5 773.18

0.00

.......X

613.9920

CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP

0.00

0.00

499.72

499.72

6 517.52

6 517.52

0.00

.ț-0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

613.9921

CHELT.CU PRIME DE ASIGURARE SP -RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

82.63

82.63

1 041.90

1 041.90

0.00

0.00

615

CHELT. CU PREGĂTIREA PERSONALULU

0.00

0.00

180.00

180.00

4 136.90

4 136.90

0.00

0.00

615.3300

CHELTUIELI CU PREGĂTIREA PERSONALULUI TERMIE

0.00

0.00

180.00

180.00

4 136.90

4 136.90

0.00

0.00

621

CHELT. CU COLABORATORII

0.00

0.00

10 150.00

10 150.00

72 800.00

72 800.00

0.00

0.00

621.9910

CHELTUIELI CU COLABORATORII CA

0.00

0.00

10 150.00

10 150.00

72 800.00

72 800.00

0.00

0.00

622

CHELT. CU COMISIOANE SI ONORARIILE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

622.7730

CHELT.PRIV.COMIS.SI ONORARII -EXPERTIZA PROCES A N A.R.

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00

1 000.00

0.00

0.00

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA SI PUBLICITATE

0.00

0.00

1 292.85

1 292.85

10 079.29

10 079.29

0.00

0.00

623.1000

CHELTUIELI DE PROTOCOL TERMIE

0.00

0.00

478.60

478.60

8 218.77

8 218.77

0.00

0.00

623.3000

CHELTUIELI RECLAMA ANUNȚURI PUBL. TERMIE

0.00

0.00

814.25

814.25

1 121.95

1 121.95

0.00

0.00

623.7710

CHELTUIELI DE PROTOCOL STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

738.57

738.57

0.00

0.00

624

CHELT. CU TRANSPORTUL DE BUNURI S PERSONAL

0.00

0.00

181.51

181.51

3 990.27

3 990.27

0.00

0.00

624.1000

CHELT CU TRANSP BUNURI

0.00

0.00

15.00

15.00

38.53

38.53

0.00

0.00

624.7730

CHELTUIELI ABONAMENT TRANSPORT STEP

0.00

0.00

181.51

181.51

3 618.05

3 618.05

0.00

0.00

624.7740

CHELTUIELI TRANSPORT BUNURI SI DE PERSOANAL

0.00

0.00

0.00

0.00

321.08

321.08

0.00

0.00

624.9910

CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI DE PERSONAL

o.oo

0.00

-15.00

-15.00

12.61

12.61

0.00

0.00

625

CHELT. CU DEPLASĂRI, DETASARI SI TRANSFERĂRI

0.00

0.00

95.19

95.19

10 432.57

10 432.57

0.00

0.00

625.1000

CHELTUIELI CU DEPLASĂRILE -TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

0.00

1 816.51

1 816.51

0.09

625.2000

CHELT.CU DEPLAS.,DETAȘARE, TRANSFER TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

7 973.66

7 973.66

0/00

1...

■ CLOQ

625.9910

CHELT CU DEPLASĂRILE - TRANSP

0.00

0.00

95.19

95.19

642.40

642.40

000

<..  ' <woo.

626

CHELT. POȘTALE SI TAXE DE TELECOMUNICAȚII

0.00

0.00

1 742.89

1 742.89

21 363.46

21 363.46

0.00

626.1000

CHELTUIELI TELEFOANE, POSTA TERMIE

0.00

0.00

890.18

890.18

8 029.80

8 029.80

0.00

0.00Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare i

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

626.1100

CHELT.POSTALE - TIMBRE POȘTALE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0.00

626.7710

CHELTUIELI TELEFOANE STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

990.98

990.98

0.00

0.00

626.7720

CHELTUIELI POȘTALE STEP

0.00

0.00

106.24

106.24

1 687.42

1 687.42

0.00

0.00

626.9910

CHELTUIELI TELEFONIE SP

0.00

0.00

746.47

746.47

10 525.26

10 525.26

0.00

0.00

627

CHELT. CU SERV.BANCARE SI ASIMILATE

0.00

0.00

1 518.05

1 518.05

12 585.95

12 585.95

0.00

0.00

627.1000

COMISION TERMIE-CONT CURENT

0.00

0.00

232.69

232.69

2 200.31

2 200.31

0.00

0.00

627.2000

COMISION POS

0.00

0.00

55.00

55.00

330.00

330.00

0.00

0.00

627.7710

COMISION BCR PLOIEȘTI

000

0.00

420.68

420.68

4 413.23

4 413.23

0.00

0.00

627.7720

COMISION BANCAR STEP - BĂNCI DIVERSE

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

627.9910

COMISION BANCA

0.00

0.00

798.68

798.68

5 492.39

5 492.39

0.00

0.00

627.9930

COMISION TREZORERIE

0.00

0.00

11.00

11.00

147.02

147.02

0.00

0.00

628

ALTE CHELT. CU SERVICIILE

EXECUTATE DE TERTI

0.00

0.00

132 907.70

132 907.70

1 428 550.95

1 428 550.95

0.00

0.00

628 1000

CHELTUIELI SERVICII

TERTI-REINC.TONERE/REVIZII IMPRIM

TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

368.00

368.00

0.00

0.00

628.1106

CHELT.SERV.TERTI -

MONIT.+SERV.ANTIEFRAC.+

INCENDIU-TERMIE

0.00

0.00

445.00

445.00

2 518.54

2 518.54

0.00

0.00

628.1111

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII

MEDICALE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

897.00

897.00

0.00

0.00

628.1113

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - AUDIT TERMIE

0.00

0.00

1 420.00

1 420.00

9 945.13

9 945.13

0.00

0.00

628 1130

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - VERIFICAT

STINGATOARE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

174.44

174.44

0.00

0.00

628.1135

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - EVALUARE

FACTORI RISC (HSEQ)

0.00

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

0.00

/A

r- >• ■.......

628.1145

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII COMUNICARE TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

271.72

271.72

0.00

i

L--7      0.00

V <■ -

628.1155

CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE

PERSONAL - TERMIE

0.00

0.00

82.50

82.50

293.63

293.63

0.00

0:00

•> /

. v •

628.1156

CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE

0.00

0.00

I

0.00

0.00

1 381.83

1 381.83

0.00

“’oloo:

■S XI

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOlESTTR.A.~‘c.f. RO1343872 r.c. J29/378/1991

PLOIEȘTI str. PIAȚA VICTORIEI nr. 17 jud. PRAHOVA teL 0244-541071


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

PERS CONDUCERE TERMIE

628.1165

CHELT.SERV.EXEC.TERTI -

SPALAT.CURATAT AUTO

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

628.1170

ALTE CH.CU SERV EXEC.DE TERTI TERMIE- SERVICII ARHIVARE

0.00

0.00

3 250.00

3 250.00

3 250.00

3 250.00

0.00

0.00

628.1175

CHELT.SERV.TERTI TERMIE -SERV SCOAT.UZ TUBURI OXIGEN

0.00

0.00

0.00

0.00

60.00

60.00

0.00

0.00

628.1180

CHELT.SERV.TERTI- ROVINIETA TERMIE

0.00

0.00

8.83

8.83

97.08

97.08

0.00

0.00

628.1190

CHELT.SERV.TERTI - PROIECT SISTEM DE SUPRAV. VIDEO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

800.00

0.00

0.00

628.1195

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - DEZINSECTIE

0.00

0.00

0.00

0.00

135.00

135.00

0.00

0.00

628.3300

CHELT.SERV.TERTI - VERIFICARE CANTAR

0.00

0.00

153.19

153.19

153.19

153.19

0.00

0.00

628.3310

CHELTUIELI SERVICII TERTI - PRESTAȚII VEOLIA

0.00

0.00

285.00

285.00

3 420.00

3 420.00

0.00

0.00

628.3330

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII TRANSPORT EXPEDIȚII

0.00

0.00

46.48

46.48

289.48

289.48

0.00

0.00

628.3380

CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

226.00

226.00

0.00

0.00

628.3390

CHELT.SERV.TERTI TERMIE -ABONAMENT UPC

0.00

0.00

0.00

0.00

67.74

67.74

0.00

0.00

628.7700

CHELTUIELI SERVICII TERTI-ANALIZE FIZICO-CHIMICE STEP

0.00

0.00

10 292.00

10 292.00

126 610.40

126 610.40

0.00

0.00

628.7701

CHELT.SERVICII TERTI - ITP

0.00

0.00

0.00

0.00

159.66

159.66

0.00

0.00

628.7702

CHELT.SERV.TERTI-REANC.TONER /REVIZII IMPRIMANTE STEP

0.00

0.00

300.00

300.00

300.00

300.00

0.00

0.00

628.7704

CHELTUIELI SERVICII TERTI-IMPRIM. TICHETE STEP

0.00

0.00

192.24

192.24

2 605.68

2 605.68

0.00

628.7706

CHELT.SERVICII TERTI - MONIT.+SERV. SIST.ANTIEFR. St INCEND.

0.00

0.00

325.00

325.00

775.00

775.00

0.00

I4

■^'^<->.0.00'

628.7707

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - MĂSURĂTOR PRIZA DE IMPAMANTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

I ȘC

■■

628.7714

CHELTUIELI SERVICII TERTI - TAXA COPIE CF.LICENTA TRANSPORT

0.00

0.00

0.00

0.00

260.00

260.00

0.00

00°

628.7715

CHELTUIELI SERVICII TERTI-TARIF ROVIGNETA STEP

0.00

0.00

228.35

228.35

2 730.00

2 730.00

0.00Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628.7717

CHELTUIELI SERVICII TERTI-RECRUTARE PERSONAL COND. STEP

0.00

0.00

121.50

121.50

211.50

211.50

0.00

0.00

628.7719

CHELTUIELI SERVICII TERTl,SRAC

0.00

0.00

0.00

0.00

6 148.01

6 148.01

r           0.00

0.00

628.7720

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SALUBRITATE STEP

0.00

0.00

265.19

265.19

2 516.77

2 516.77

0.00

0.00

628.7730

CHELT.SERV TERTl- VERIFICAT STINGATOARE

0.00

0.00

0.00

0.00

186.50

186.50

0.00

0.00

628.7735

CHEL.SERVICII TERTl - EVALUARE

FACTORI DE RISC

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

800.00

0.00

0.00

628.7740

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII CURIER STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

57.50

57.50

0.00

0.00

628.7750

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PAZA STEP

0.00

0.00

23 324.40

23 324.40

322 564.56

322 564.56

0.00

0.00

628.7751

CHELTUIELI SERVICII TERTl - MANOPERA SERVICII TERTl STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

344.72

344.72

0.00

0.00

628.7777

CHELTUIELI SERVICII TERTI-SERVICII MEDICALE STEP

0.00

0.00

514.00

514.00

1 568.35

1 568.35

0.00

0.00

628.7783

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - IMPRIMARE

BCF STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

46.80

46.80

0.00

0.00

628.7785

CHELT.SERVICII TERTI-INREG.DOMENII NET

0.00

0.00

-0.01

-0.01

668.65

668.65

0.00

0.00

628.7790

CHELTUIELI SERVICII TERTI-CONTRIBUTIE APE UZATE STEP

0.00

0.00

59 857.20

59 857.20

638 253.85

638 253.85

0.00

0.00

628.7791

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI DECOLMATARE STEP

0.00

0.00

5 139.08

5 139.08

26 256.46

26 256.46

0.00

0.00

628.7795

CHELTUIELI SERVICII

TERTI-DEPOZITARE DEȘEURI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

10 746.17

10 746.17

0.00

0.00

628.7799

CHELTUIELI SERVICII TERTI-VERIFICARI REVIZII DIVERSE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 845.31

1 845.31

0.00

.^-0:00.

628.8300

CHELTUIELI SERVICII TERTI-PRESTARI ELSACO

0.00

0.00

4 744.07

4 744.07

16 490.74

16 490 74

0.00

0.00

628.9902

CHELT.SERV.TERTI-

REANC.TONER/REVIZII IMPRIMANTE SP

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

J      0.00

628.9908

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - SERVICII VULCANIZARE

0.00

0.00

0.00

0.00

220.00

220.00

0.00

o.oo

628 9910

CHELT.SERV TERTl SP - (UPC, TAXA RADIO TV ELECTRICA)

0.00

0.00

69.64

69.64

833.67

833.67

0.00

"^.0.00

Balanța de verificare


01.12.2017 - 31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

628.9911

CHELT.SERV.TERTI - RECRUTARE PERSONAL SP

0.00

0.00

84.00

84.00

147.00

147.00

0.00

0.00

628.9915

CHELT.SERV.TERTI - ROVINIETA SP

0.00

0.00

17.76

17.76

211.62

211.62

0.00

0.00

628.9916

CHELT.SERV.TERTI - LEGIS SP

0.00

0.00

92.84

92.84

1 095.19

1 095.19

0.00

0.00

628.9918

CHELT.SERV.TERTI - MANOPERA SERVICII TERTI

0.00

0.00

0.00

0.00

84.03

84.03

0.00

0.00

628.9919

CHELT.SERV.EXEC.TERTI-SRAC-RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

1 949.94

1 949.94

0.00

0.00

628.9921

CHELT SERV.EXEC.TERTI - RIDICĂRI TOPOGRAFICE RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

10 000.00

10 000.00

0.00

0.00

628.9922

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII LIVRARE SP

0.00

0.00

10.00

10.00

10.00

10.00

0.00

0.00

628.9934

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII METEOROLOGIE RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

323.53

323.53

3 882.36

3 882.36

0.00

0.00

628.9936

CHELT.SERV.TERTI - ANALIZE

INDICATORI MEDIU - RAMPA ECOLOGIC

0.00

0.00

3 952.20

3 952.20

7 968.40

7 968.40

0.00

0.00

628.9937

CHELT.SERV. TERTI - SERVICII MEDICALE SP

0.00

0.00

254.00

254.00

666.00

666.00

0.00

0.00

628.9938

CHELT.SERV.TERTI - SERVICII MEDICALE RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

15.00

0.00

0.00

628.9940

CHELT.SERV.TERTI - SERVICE CASA DE MARCAT FISCALA -SP

0.00

0.00

20.00

20.00

240.00

240.00

0.00

0.00

628.9946

CHELT.SERV.EXEC.TERTI - PRELUNGIRE LICENȚA SAGA

0.00

0.00

0.00

0.00

265.54

265.54

0.00

0.00

628.9950

CHELT.SERV.TERTI SP- PAZA RAMPA TELEAJEN

0.00

0.00

15 549.60

15 549.60

192 005.28

192 005.28

0.00

0.00

628.9951

CHELT.SERV.TERTI SP - PAZA SEDIU 2017

0.00

0.00

1 494.35

1 494.35

21 789.99

21 789.99

0.00

0.00

628.9985

CHELT.SERV.TERTI - GĂZDUIRE WEB

0.00

0.00

45.76

45.76

91.52

91.52

0.00

C, H 0) 00

635

CHELT. CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE

0.00

0.00

29 686.05

29 686.05

85 129.74

85 129.74

0.00

s'

635.0100

CHELTUIELI CU IMP. SI TAXE CLĂDIRE TERMIE

0.00

0.00

1 077.00

1 077.00

16 272.00

16 272.00

0.0Q

2' Z W’

•se

635.0200

CHELTUIELI CU TAXE TEREN TERMIE

0.00

0.00

1 119.00

1 119.00

15 633.00

15 633 00

0.00

<■ "0^0

635.0220

CHELTUIELI CU TAXE TEREN SP

0.00

0.00

192.00

192.00

192.00

192.00

0.00Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

635.0300

CHELTUIELI IMPOZIT AUTO TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

620.00

620.00

0.00

0.00

635.0400

CHELTUIELI CU TAXA FIRMA TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

62.00

62.00

0.00

0.00

635.1000

4

TAXA AUTORIZARE ANRSC CONTORIZARE

0.00

0.00

93.37

93.37

1 120.00

1 120.00

0.00

0.00

635.2000

CHELTUIELI CU TAXE - TAXA JUDICIARA

DE TIMBRU

0.00

0.00

0.00

0.00

1 245.00

1 245.00

0.00

0.00

635.3000

CH TVA CONSUM EN EL-DIF TVA 20%-19%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

0.00

635.4000

CHELTUIELI CU FOND MEDIU

0.00

0.00

0.00

0.00

10.15

10.15

0.00

0.00

635.5000

CHELT. TVA AF.PROTOCOL NEDEDUCTIBIL TERMIE

0.00

0.00

1 561.56

1 561.56

1 561.56

1 561.56

0.00

0.00

635.7701

CHELTUIELI CU TAXE- TAXA JUDICIARA DE TIMBRU

0.00

0.00

54.00

54.00

2 289.00

2 289.00

0.00

0.00

635.7740  *

CHELT.TAXA AUTORIZAȚIE MEDIU

ST. EPURARE

0.00

0.00

0.00

0.00

1 201.48

1 201.48

0.00

0.00

635.7745  -¥

CHELTUIELI CU TAXA ANRSC-SERVICII EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

439.52

439.52

5 137.63

5 137.63

0.00

0.00

635.7746

CHELTUIELI CU TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

6.90

6.90

0.00

0.00

635.7770

CHELTUIELI TAXA LICENȚA

ACTIV.EPURARE APE UZATE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 100.00

2 100.00

0.00

0.00

635.7772

CHELTUIELI TVA STEP-APA NOVA (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

0.00

0.00

22 054.00

22 054.00

22 054.00

22 054.00

0.00

0.00

635.7773

CHELT TVA DIF PROCENT

0.00

0.00

140.32

140.32

142.32

142.32

0.00

0.00

635.7780 v

CHELTUIELI TAXA LICENȚA ACTIV.EVAC, TRATARE SI DEPOZ.NAMOLUR

0.00

0.00

0.00

0.00

900.00

900.00

0.00

0.00

635.7790

ALTE CH CU

IMP.TX.VARSAM.ASIM (P.HANDIC)

0.00

0.00

1 450.00

1 450.00

7 262.00

7 262.00

0.00

0.00

635.9000

AUTOFACTURARE

o.oo

0.00

55.28

55.28

55.28

55.28

0.00

635.9910

CHELTUIELI TAXA TIMBRU VERDE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.84

0.84

0.00

000

635.9990

CHELTUIELI VĂRS. PERS. HANDICAP NEINCADRATE

0.00

0.00

1 450.00

1 450.00

7 264.00

7 264.00

0.00

/?'■' “y o.oo

H iv-.'

641

CHELT. CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

737 834.00

737 834.00

4 082 968.00

4 082 968.00

0.00

o.oo

641.7710

CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI

0.00

0.00

199 787.00

199 787.00

1 286 868.00

1 286 868.00

0.00

x ■

641.9910

CHELTUIELI CU SALARIILE

0.00

0.00

538 047.00

538 047.00

2 796 100.00

2 796 100.00

0.00

'W

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

PERSONALULUI

6422

CHELT. CU TICHETELE DE MASA

ACORDATE SALARIATILOR

0.00

0.00

18 174 00

18 174.00

219 055.95

219 055.95

0.00

0.00

6422.7740

CHELT.CU TICHETE ACORDATE SALAR.STEP

0.00

0.00

5 564.00

5 564.00

82 342.34

82 342.34

0.00

0.00

6422.9940

CHELT.CU TICHETE ACORDATE SALAR.SP

0.00

0.00

12 610.00

12 610.00

136 713.61

136 713.61

0.00

0.00

6451

CHELT. PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII

LA ASIGURĂRILE SOCIALE

0.00

0.00

117 992.00

117 992.00

659 814.00

659 814.00

0.00

0.00

6451.7710

CHELTUIELI CAS

0.00

0.00

31 298.00

31 298.00

202 398.00

202 398.00

0.00

0.00

6451.9910

CHELTUIELI CAS

0.00

0.00

85 090.00

85 090.00

445 912.00

445 912.00

0.00

0.00

6451.9911

CHELTUIELI CAS-CA

0.00

1 604.00

1 604.00

11 504.00

11 504.00

0.00

0.00

6452

CHELT PRIVIND CONTRIBUȚIA UNITATII PENTRU AJUTORUL DE ȘOMAJ

0.00

0.00

3 643.00

3 643.00

20 290.00

20 290.00

0.00

0.00

6452.7710

CHELTUIELI ȘOMAJ UNITATE

0.00

0.00

991.00

991.00

6 366.00

6 366.00

0.00

0.00

6452.9910

CHELTUIELI UNITATE AJUTOR ȘOMAJ

0.00

0.00

2 652.00

2 652.00

13 924.00

13 924.00

0.00

0.00

6453

CHELT. PRIVIND CONRIB UNITATII LA ASIG. SOCIALE DE SANATATE

0.00

0.00

45 161.00

45 161.00

252 629.00

252 629.00

0.00

0.00

6453.7710

CHELTUIELI UNITATE AS. SOC DE SAN.

0.00

0.00

10 310.00

10 310.00

66 207.00

66 207.00

0.00

0.00

6453.7730

CHELTUIELI UNITATE FNUASS

0.00

0.00

1 685.00

1 685.00

10 822.00

10 822.00

0.00

0.00

6453.9910

CHELTUIELI UNITATE AS. SOC DE SAN.

0.00

0.00

27 978.00

27 978.00

147 142.00

147 142.00

0.00

0.00

6453.9920

CHELTUIELI UNITATE AS. SOC DE SAN.

CA

0.00

0.00

528.00

528.00

3 787.00

3 787.00

0.00

0.00

6453.9930

CHELTUIELI UNITATE FNUASS

0.00

0.00

4 574.00

4 574.00

24 053.00

24 053.00

0.00

0.00

6453.9933

CHELTUIELI CONTRIB. FNUASS-CA

0.00

0.00

86.00

86.00

618.00

618.00

0.00

0.00

6458

ALTE CHELT. PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

20 278.00

20 278.00

71 821.00

71 821.00

0.00

woqio'

6458.7710

CHELTUIELI FD. GAR. PLATA CREANȚE SALAR IALE

0.00

0.00

496.00

496.00

3 185.00

3 185.00

o.($

ii

'"?/ - ’ ■ .0.00

. / îi"' •

6458.7730

CHELTUIELI AS ACC. MUNCA, BOLI PROFESIONALE

0.00

0.00

298.00

298.00

1 931.00

1 931.00

0.00

' /

6458.7740

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC. -

AJ. DECES

0.00

0.00

0.00

0.00

6 100.00

6 100.00

0.00

—Q-.oâ

6458.7750

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOCIALA-AJ. MAT. STEP

0.00

0.00

1 650.00

1 650.00

12 450.00

12 450.00

000

o.oo

|

Balanța de verificare


01.12.2017 - 31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6458.7770

CHELTUIELI PRIVIND AJ. NAȘTERE

0.00

0.00

0.00

0.00

2 330.00

2 330.00

0.00

0.00

6458.9910

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOC.fFD. GAR.)

0.00

0.00

1 316.00

1 316.00

7 023.00

7 023.00

0.00

0.00

6458.9920

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT.

SOC.-AJ. MAT.

0.00

0.00

4 500.00

4 500.00

4 500.00

4 500.00

0.00

0.00

6458.9930

CHELTUIELI PRIV ASIG SI PROT. SOC.(ACC.MCA, BOLI PROF)

0.00

0.00

808.00

808.00

4 242.00

4 242.00

0.00

0.00

6458.9940

CHELTUIELI PRIV. ASIG. SI PROT. SOC-AJ. DECES

0.00

0.00

6 260.00

6 260.00

15 210.00

15 210.00

0.00

0.00

6458.9950

CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE SI PROTECȚIA SOCIALA

0.00

0.00

4 950.00

4 950.00

14 850.00

14 850.00

0.00

0.00

654

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI

0.00

0.00

16 422.38

16 422.38

16 422.38

16 422.38

0.00

0.00

654.1001

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI TERMIE INV 2017

0.00

0.00

10 186.74

10 186.74

10 186.74

10 186.74

0.00

0.00

654.7701

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI STEP ÎNV 2017

0.00

0.00

5 835.64

5 835.64

5 835.64

5 835.64

0.00

0.00

654.9930

PIERDERI DIN CREANȚE SI DEBITORI DIVERȘI INVENTARIERE 2017

0.00

0.00

400.00

400.00

400.00

400.00

0.00

0.00

6581

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

1 044 133.00

1 044 133.00

1 197 353.37

1 197 353.37

0.00

0.00

6581.1170

ALTE CHELT. DE EXPL - DESPĂGUBIRI CHELTUIELI DE JUDECATA TER

0.00

0.00

0.00

0.00

1 318.50

1 318.50

0.00

0.00

6581.2000

MAJORĂRI BUGET LOCAL

0.00

0.00

0.00

0.00

18.00

18.00

0.00

0.00

6581.2200

PENALITATI FURNIZORI TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

3.87

3.87

0.00

0.00

6581.3000

CHELTUIELI ACCESORII IMP PROF AN

2016

0.00

0.00

0.00

0.00

19.00

19.00

0.00

0.00

6581.7710

DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENAL BUGET STAT

0.00

0.00

0.00

0.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0,00.

6581.7720

CHELT PENALIT DEP CONCENTRAȚII

STATIE EPURARE AN 2016

0.00

0.00

599 764.00

599 764.00

731 605.00

731 605.00

0.00

,      0.00

6581.7722

PENALITATI FURNIZORI STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

;. 0 00

6581.7730

CHELT PENALIT CONCENTR STATIE

EPURARE AN 2017

0.00

0.00

444 369.00

444 369.00

444 369.00

444 369.00

0.00

0.00

6583

CHELT. ACTIVELE CEDATE SI ALTE OPERAȚIUNI DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

51.25

51.25

0.00

■ 0.00Cont

—--------------------TP

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6583.7700

CHELT.ACTIVE CEDATE STEP SI ALTE OP CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

51.25

51.25

0.00

0.00

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0.00

0.00

3 218.00

3 218.00

22 645.69

22 645.69

0.00

0.00

6588.3300

ALTE CHELTUIELI DE EXPL. EN. EL. CONVENȚIE IL. TERMIE

0.00

0.00

2 486.33

2 486.33

15 510.68

15 510.68

0.00

.

0.00

6588.4000

ALTE CHELTUIELI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT

0.00

0.00

0.23

0.23

4.04

4 04

0.00

0.00

6588.5000

ALTE CHELT.DE EXPLOAT.TERMIE - MO. CF.SCADENTAR

0.00

0.00

103.96

103.96

1 247.62

1 247.62

0.00

0.00

6588.7720

ALTE CHELTUIELI DE EXPL-LAPTE PRAF STEP

0.00

0.00

627.48

627.48

5 883.35

5 883.35

0.00

0.00

665

CHELT DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

0.03

0.03

6.46

6.46

0.00

0.00

665.3000

CHELTUIELI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR (CASA USD)

0.00

0.00

0.03

0.03

0.54

0.54

0.00

0.00

665.7780

CH.DIN DIF.DE CURS VAL. (EURO) STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

5.90

5.90

0.00

0.00

665.9920

CHELTUIELI CU DIFERENTE DE CURS VALUTAR-CASA EURO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

0.02

0.00

0.00

6811

CHELT. DE EXPLOATARE CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILOR

0.00

0.00

6 390.78

6 390.78

81 769.11

81 769.11

0.00

0.00

6811.2000

CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA TERMIE

0.00

0.00

47 593.95

47 593.95

47 593.95

47 593.95

0.00

0.00

6811.7720

CHELTUIELI PRIVIND AMORTIZAREA STEP

0.00

0.00

-41 203.17

-41 203.17

34 175.16

34 175.16

0.00

0.00

6812

CHELT. DE EXPLOATARE CU PROVIZIOANLE

0.00

0.00

466 157.00

466 157.00

1 248 957.00

1 248 957.00

0.00

0.00

s N .. .

6812.2000

CHELT PROVIZ AMENDA CONSILIUL CONCURENTEI

0.00

0.00

34 374.00

34 374.00

34 374.00

34 374.00

0.00.

^*-^>•00

6812.7710

CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECT STEP

0.00

0.00

160.00

160.00

160.00

160.00

Vsșso

0X)0

6812.7730

CHELT CU PROVIZ PENALIT DEP

CONCENTR STATIE EPURARE AN 2017

0.00

0.00

404 431.00

404 431.00

1 187 231.00

1 187 231.00

ferita

6812.9910

CHELT. DE EXPL. CU PROVIZIOANE CO NEEFECTUAT SP

0.00

0.00

27 192.00

27 192.00

27 192.00

27 192.00

o.oo

6814

CHELT. CU AJUSTĂRILE PT. DEPREC. ACTIVE CIRCULANTE

0.00

0.00

22 780.51

22 780.51

l

22 780.51

22 780.51

0.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

6814.3000

I

CHELT PROVIZIOANE CLIENTIINCERTI TERMIE

0.00

0.00

4 603.27

4 603.27

4 603.27

4 603.27

0.00

0.00

6814.7740

CHELT PROVIZIOANE DEBITORI DIVERȘI STEP

0.00

0.00

18 177.24

18 177.24

18 177.24

18 177.24

0.00

0.00

691

CHELT CU IMPOZITUL PE PROFIT

0.00

0.00

-103 666.00

-103 666.00

234 472.00

234 472.00

0.00

0.00

691.1000

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT TERMIE

0.00

0.00

-6 940.00

-6 940.00

6 195.00

6 195.00

0.00

0.00

691.2000

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SP

0.00

0.00

-109 572.00

-109 572.00

10 163.00

10 163.00

0.00

0.00

691.7700

_

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT STEP

0.00

0.00

12 846.00

12 846.00

218 114.00

218 114.00

0.00

0.00

Total sume clasa 6

0.00

0.00

2 613 409.63

2 613 409.63

10 073 209.97

10 073 209.97

0.00

0.00

704

VEN. DIN SERVICII PRESTATE

0.00

0.00

439 926.34

439 926.34

8 628 477.62

8 628 477.62

0.00

0.00

704.2600

VENITURI DIN COLECTARE SELECTIVA DEEE

0.00

0.00

1 371.16

1 371.16

7 580.73

7 580.73

0.00

0.00

704.7700

VENITURI PRESTĂRI SERVICII APA NOVA

0 00

0.00

366 269.52

366 269.52

4 281 379.20

4 281 379.20

0.00

0.00

704.7710

VENITURI DIN VIDANJARE

0.00

0.00

1 010.00

1 010.00

47 855.00

47 855.00

0.00

0.00

704.8100

VENITURI SERVICE REPARTITOARE

0.00

0.00

204.26

204.26

5 215.11

5 215.11

0.00

0.00

704.8200

VENITURI CALCUL REPARTIZARE ENERGIE TERMICA

0.00

0.00

17 913.00

17 913.00

123 065.23

123 065.23

0.00

0.00

704.8300

VENITURI VANZARI REPARTITOARE

0.00

0.00

352.80

352.80

24 281.10

24 281.10

0.00

0.00

704.8400

VENITURI VANZARI BATERII

0.00

0.00

48.75

48.75

1 123.38

1 123.38

0.00

0.00

704.8510

VENITURI DIN SERVICII BRANSARE

0.00

0.00

200.00

200.00

700.00

700.00

0.00

0.00

704.8520

VENITURI DIN SERVICII DEBRANSARE

0.00

0.00

200.00

200.00

700.00

700.00

0.00

0.00

704.9910

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII PMP

0.00

0.00

144 612.12

144 612.12

3 826 402.87

3 826 402.87

0.00

0.00

704.9920

VEN MONITORIZ DEPOZIT ECOLOGIZAT DE DEȘEURI

0.00

0.00

-92 255.27

-92 255.27

310 175.00

310 175.00

0.00

. r=0 00 X'", ' . 'U’V . < ■ , •

706

VEN. DIN REDEVENTE SI CHIRII

0.00

0.00

268.91

268.91

3 226.92

3 226.92

0.00

£ ; ș '      0.00

706.3000

VENITURI DIN CHIRII

0.00

0.00

268.91

268.91

3 226.92

3 226.92

o.oțt

/’<:■. : o.oo

708

VEN. DIN ACTIVITATI DIVERSE

0.00

0.00

4 200.00

4 200.00

66 495.00

66 495.00

’ o4

■y        0.00

708.8800

VENITURI TAXA AVIZ ILUMINAT

0.00

0.00

400.00

400.00

5 800.00

5 800.00

0.00

708.8900

VENITURI TAXA MEDIU

0.00

0.00

3 800.00

3 800.00

60 320.00

60 320.00

0.00

\ --0.00

708.9200

VENITURI AUTORI. COLECTARE,

TRANSP..VAL. DES. RECICLABILE

0.00

0.00

l

0.00

0.00

375.00

375.00

0.00

Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

7581

VEN DIN DESPĂGUBIRI, AMENZI SI PENALITATI

0.00

0.00

530.30

530.30

15 906.48

15 906.48

0.00

0.00

7581.1000

ALTE VEN DIN EXPL-DAUNE ASOC

0.00

0.00

0.00

0.00

7 285.04

7 285.04

0.00

0.00

7581.2000

VENITURI DIN PENALIT ÎNTÂRZIERE ASOCIAȚII

0.00

0.00

530.30

530.30

2 209.54

2 209.54

0.00

0.00

7581.7711

VENITURI DIN CHELTUIELI DE JUDECATA

0.00

0.00

0.00

0.00

1 430.00

1 430.00

0.00

0.00

7581.9910

VENITURI DIN DOBÂNZI CAS PH

0.00

0.00

0.00

0.00

4 981.90

4 981.90

0.00

0.00

7583

VEN. DIN CEDAREA ACTIVELOR

0.00

0.00

0.00

0.00

140.00

140.00

0.00

0.00

7583.7700

VENITURI DIN DEZMEMBRAREA UNOR IMOBILIZĂRI

0.00

000

0.00

0.00

140.00

140.00

0.00

0.00

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

0.00

0.00

42 216.08

42 216.08

67 833.01

67 833.01

0.00

0.00

7588.1200

ALTE VENITURI DIN EXPLOAT TERMIE INVENTARIERE 2017

0.00

0.00

176.93

176.93

176.93

176.93

0.00

0.00

7588.3000

ALTE VEN DIN EXPL-RECUP SUME TELEF

0.00

0.00

0.56

0.56

7.93

7.93

0.00

0.00

7588.3300

ALTE VENITURI DE

EXPLOATARE-COTIZATIE CONSILIERI

JURIDICI

0.00

0.00

180.00

180.00

180.00

180.00

0.00

0.00

7588.4000

ALTE VENITURI ROTUNJIRI TVA, IMPOZIT

0.00

0.00

0.47

0.47

4.50

4.50

0.00

0.00

7588.5000

VENITURI DIN VANZARI DEȘEURI FEROASE

0.00

0.00

0.00

0.00

353.12

353.12

0.00

0.00

7588.5100

VENITURI DIN VANZARE DEEE

0.00

0.00

2 205.52

2 205.52

8 505.05

8 505.05

0.00

0.00

7588.6000

ALTE VENITURI DIN EXPL AMENDA ANAF ANULATA

0.00

0.00

0.00

0.00

5 000.00

5 000.00

0.00

0.00

7588.7720

ALTE VENITURI AF CTRL CURTE DEȘEURI, UTILITATI

0.00

0.00

37 067.23

37 067.23

37 067.23

37 067.23

0.00

0.00

7588.7730

ALTE VENITURI DIN EXPL.-COMISION REȚINERE SALARII

0.00

0.00

11.00

11.00

205.00

205.00

0.00

0.00

z/S'iâ V

7588.7780

ALTE VENIT.DIN EXPLOATARE-RESTITUIRE TAXA TIMBRU

0.00

0.00

0.00

0.00

404.75

404.75

0.00

zZ :s

7588.7790

RECUPERARE SUME TELEFONIE MOBILA

0.00

0.00

0.00

0.00

125.34

125.34

' .'\;0{|0

7588.9100

VENITURI DIN CONSUM ENERGIE ELECTRICA TERT1

0.00

0.00

2 536.37

2 536.37

15 512.16

15 512.16

Wh

0- 00

7588.9930

VENITURI DIN COMISION BANCAR

0.00

0.00

38.00

38.00

291.00

291.00

o.ocr

____ 0,00

765

VEN. DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR

0.00

0.00

1.45

1.45

15.83

15.83

0.00

juxte

Balanța de verificare


01.12.2017


31.12.2017


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

765.3000

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS VALUTAR-CASA USD

0.00

0.00

0.00

0.00

0.13

0.13

0.00

0.00

765.7780

VEN. DIN DIF. DE CURS VAL (EURO) STEP

0.00

0.00

1.44

1.44

15.62

15.62

0.00

0.00

765.9910

VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS

VALUTAR EURO

0.00

0.00

0.01

0.01

0.08

0.08

0.00

0.00

766

VEN. DIN DOBINZI

0.00

0.00

924.21

924.21

4 799.60

4 799.60

0.00

0.00

766.4000

VENITURI DIN DOBANZI-FD. PROPRII INVESTIȚII

0.00

0.00

143.98

143.98

759.28

759.28

0.00

0.00

766.7750

VENITURI DIN DOBANDA DEPOZIT AFERENT ISP STEP

0.00

0.00

95.33

95.33

452.22

452.22

0.00

0.00

766.7760

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZITE AF. CONT CURENT STEP

0.00

0.00

459.12

459.12

2 226.91

2 226.91

0.00

0.00

766.8000

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. CONT CURENT TERMIE

0.00

0.00

0.00

0.00

140.37

140.37

0.00

0.00

766.8100

VENITURI DIN DOBÂNZI DEPOZIT 12.12

0.00

0.00

141.25

141.25

742.93

742.93

0.00

0.00

766.9900

VENITURI DIN DOBÂNZI

0.00

0.00

68.42

68.42

391.33

391.33

0.00

0.00

766.9910

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP SP-AMORTIZARE

0.00

0.00

11.30

11.30

48.63

48.63

0.00

0.00

766.9920

VENITURI DIN DOBÂNZI DEP. ISP-SP

0.00

0.00

4.81

4.81

37.93

37.93

o.oo"

0.00

7812

VEN. DIN PROVIZIOANE

0.00

0.00

1 044 133.00

1 044 133.00

1 187 009.00

1 187 009.00

0.00

0.00

7812.7710

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT STEP

0.00

0.00

0.00

0.00

9 563.00

9 563.00

0.00

0.00

7812.7720

VENITURI DIN PROVIZ PENALIT DEPĂȘIRE CONCENTRAT AN 2016

0.00

0.00

599 764.00

599 764.00

731 605.00

731 605.00

0.00

0.00

7812.7730

VENITURI DIN PROVIZ PENALIT DEP

CONCENTRAȚII AN 2017

0.00

0.00

444 369.00

444 369.00

444 369.00

444 369.00

0.00

_____ 0.00

7812.9910

VENIT. DIN PROVIZIOANE CO NEEFECT SP

0.00

0.00

0.00

0.00

1 472.00

1 472.00

0.00

■>- •■■■■ >0.00

0.00 b.Total sume clasa 7

8011

GIRURI SI GARANȚII ACORDATE

10 156.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

.. ; o oo

8011.5000

GIRURI SI GARANȚII ACORDATE FGH

10 156.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8021

GIRURI SI GARANȚII PRIMITE

0.00

0.00

0.00

3 297.21

17 343.60

6 586.21

10 757.39

v * <0,00

8021.1100

ANGAJAMENTE PRIMITE GARANȚIE SCUT CONSTRUCT

0.00

0.00

0.00

0.00

__

3 889.89

3 289.00

600.89

0.00


Cont

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Denumirea contului

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

8021.1200

ANGAJAMENTE PRIMITE GARANȚIE FGH

0.00

0.00

0.00

0.00

10 156.50

0.00

10 156.50

0.00

8021.7700

ANGAJAMENTE PRIMITE GARANȚIE KATO SERVICE

0.00

0.00

0.00

3 297.21

3 297.21

3 297.21

0.00

0.00

8031

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

132 214.33

0.00

0.00

0.00

132 214.33

4 123.90

128 090.43

0.00

8031.7700

IMOBILIZĂRI CORPORALE LUATE CU CHIRIE

132 214.33

0.00

0.00

0.00

132 214.33

4 123.90

128 090.43

0.00

8034

DEBITORI SCOSI DIN ACTIV, URMĂRIȚI IN CONTINUARE

0.00

0.00

10 186.74

0.00

10 186.74

0.00

10 186.74

0.00

8034.1001

DEBITORI SCOSI DIN ACTIV, URM IN CONȚIN, FLESH INVEST SRL

0.00

0.00

9 428.07

0.00

9 428.07

0.00

9 428.07

0.00

8034.1002

DEBITORI SCOSI DIN ACTIV, URM IN CONȚIN, SOHO BUSINESS SRL

0.00

0.00

758.67

0.00

758.67

0.00

758.67

0.00

8035

STOCURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR DATE ÎN FOLOSINȚA

201 978.76^

0.00

10 078.55

0.00

233 715.23

22 725.07

210 990.16

0.00

8035.1000

STOCURI DE NATURA DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINȚA

1 723.49

0.00

5 944.65

0.00

12 431.84

0.00

12 431.84

0.00

8035.2000

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE TERMIE

0.00

0.00

1 144.00

0.00

1 144.00

0.00

1 144.00

0.00

8035.7700

STOCURI DE NAT. OB. INVENTAR IN FOLOSINȚA

164 686.11

0.00

894.04

0.00

168 949.28

3 780.52

165 168.76

0.00

8035.7720

ECHIPAMENT DE PROTECȚIE

34 500.11

0.00

300.00

0.00

46 408.34

18 944.55

27 463.79

0.00

8035.9900

STOCURI DE NAT. OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINȚA

1 069.05

0.00

1 645.86

0.00

3 828.12

0.00

3 828.12

0.00

8035.9920

ECHIP PROT SP

0.00

0.00

150.00

0.00

953.65

0.00

953.65

0.00

8038

BUNURI PRIMITE IN ADMINISTRARE, CONCESIUNE SI CU CHIRIE

27 454 698.37

0.00

0.00

0.00

30 366 690.44

0.00

30 366 690.44

0.00

8038.2000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PUBLIC PMP

20 788 081.81

0.00

0.00

0.00

23 700 073.88

0.00

23 700 073.88

A

N o ->    0 00

d''<.

8038.3000

BUNURI PUBLICE DOMENIUL PRIVAT PMP

6 666 616.56

0.00

0.00

0.00

6 666 616.56

0.00

6 666 ®ȘB'£.6

$)o

807

ACTIVE CONTINGENTE

7 885 001.84

0.00

0.24

7 885 002.08

7 885 002.08

7 885 002.08

0:00

807.1000

ACTIVE CONTINGENTE COTA BERD

7 823 301.00

0.00

0.24

7 823 301.24

7 823 301.24

7 823 301.24

\^-00

/ / ^r.00

807.2000

ACTIVE CONTINGENTE AUTOTURISM DUSTER

61 700.84

0.00

0.00

61 700.84

61 700.84

61 700.84

X d’’.QO

..... A ,0:00

808

DATORII CONTINGENTE

15 807.00

0.00

517 133.75

643 101.00

1 204 308.75

1 203 038.00

1 270.75

0.00

Balanța de verificare

01.12.2017 - 31.12.2017

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

CONTABIL ȘEF EC. ZAHARIA


Cont

Denumirea contului

Solduri inițiale an

Rulaje perioada

Sume totale

Solduri finale

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

808.1000

DATORII CONTINGENTE DREPTURI SALARIALE HOT JUD

15 807.00

0.00

0.00

15 807.00

15 807.00

15 807.00

0.00

0.00

808.2000

DATORII CONTINGENTE PENALITATI ABABI DEPĂȘIRE CONCENTRAȚII

0.00

0.00

515 863.00

627 294.00

1 187 231.00

1 187 231.00

0.00

0.00

808.3000

DATORII CONTINGENTE FACTURI NEVIZATE

0.00

0.00

1 270.75

0.00

1 270 75

0.00

1 270.75

0.00

899.0000

CONT INTERMEDIAR PENTRU OPERAȚII

IN CLASA 8

0.00

10 586 938.50

0.00

0.00

0.00

10 586 938.50

0.00

10 586 938.50

Total sume clasa 8

35 699 856.80

0.00       537 399.28     8 531 400.29      39 849 461.17     9 121 475.26   30 727 985.91

0.00

999

CORESPONDENT CONTURI DIN AFARA BILANȚULUI

0.00

25 112 918.30

8 531 400.29

537 399.28

9 121 475.26

I

29 262 522.67

0.00

20 141 047.41

Total sume clasa 9

0.00

25 112 918.30

8 531 400.29

537 399.28

9 121 475.26

29 262 522.67

0.00

20 141 047.41

Totaluri:

40 528 498.38

29 941 559.88

32 394 972.46

32 394 972.46

176 711 382.25

166 124 443.75

44 979 419.60

34 392 481.10

întocmit,

SEF BIR FIN CTB EC. DIACONIIONS,