Hotărârea nr. 157/2018

Hotãrârea nr. 157 privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

1


HOTĂRÂREA NR. 157


privind rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând Expunerea de motive a ordonatorului principal de credite, domnul primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 93/14.05.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetelor instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51/17.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018.

Având în vedere prevederile:

 • -  art.5 din Legea nr. 2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  art. 19 si 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2018 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

Grădinița cu program prelungit nr. 32, conform Anexei nr. 1

Grădiniță cu program prelungit nr. 35, conform Anexei nr. 2

Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 3

Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCALo,, mu lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

-

Realizat 14.05.2018

■. ~i -■—— ii ș.

Influente

(+/-)

Propunere buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

187.00

105.60

22.00

209.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

187.00

105.60

22.00

209.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

187.00

105.60

22.00

209.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

99.00

37.04

0.00

99.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

92.00

35.12

0.00

92.00

Salarii de baza

10.01.01

81.00

34.02

0.00

81.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.001

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.001

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

6.00

1.10

0.00

6.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

5.00

0.00

0.00

5.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

7.00

1.92

0.00

7.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.00

0.90

0.00

1.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

0.03

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

1.00

0.29

0.00

1.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.01

0.00

1.00

Prime de asigurare de vială plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.00

0.05

0.00

1.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

2.00

0.64

0.00

2.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

88.00

68.56

22.00

110.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

77.00

66.01

22.00

99.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.90

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5.00

2.94

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

55.00

54.52

22.00

77.00

Apa. canal si salubritate

20.01.04

6.00

2.89

0.00

6.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

1.98

0.00

3.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

2.78

0.00

7.00

teparatii curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Irana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.00

0.00

1.00

I Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL nr.29/ 16.02.2018

Realizat

14.05.2018 i( a B

+. ,.i

’ Influente

(+/-)

Propunere buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0'00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

0.00

0.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

2.00

0.39

0.00

2.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

2.00

0.39

0.00

2.00

De

rlasari. detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0'00

0.00

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

o.ool

o.oo1

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.001

0.00

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

4.00

0.00

0.00

4.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.59

0.00

2.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.57

0.00

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice lo

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

o.ool

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.J

20.30

0.00

0.00

0.0(1

(1.(10

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

0.00

o.ool

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

o.ool

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERȚIAR DE CREDITE,


ADMINISTRATOR FINANCIAR, EC. BENCHE CRISTINA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NR. 192 DATA 14.05.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

MAJORARE PREVEDERE BUGETARA PE ANUL 2018

Având in vedere adresa transmisa de instituția noastra Primăriei Ploiești - Seviciul Buget, împrumuturi înregistrata cu nr.8727/03.05.2018 si respectând prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/20016 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, prin care va solicitam majorarea prevederilor bugetare la Bunuri si servicii cu suma de 22,00 mii lei, pentru acoperirea cheltuielilor cu incalzit, iluminat si forța motrica estimate a se efectua in semestrul I, este necesara rectificarea bugetului pe anul 2018.

Bugetul instituției noastre pentru anul 2018, aprobat conform H.C.L. nr.29/16.02.2018, de 187,00 mii lei, din care:

 • -  cheltuieli de personal                                           99,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente          93,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

bunuri si servicii                                                88,00 mii Iei

se majoreaza Ia Titlul II “Bunuri si servicii” cu suma de 22,00 mii Iei, ajungând astfel la 209,00 mii Iei, din care:
 • -  cheltuieli de personal                                          99,00 mii lei:

 • - cheltuieli cu salariile si contribuțiile aferente         93,00 mii lei

 • - alocații pentru transportul la si de la locul de munca 6,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii                                               110,00 mii lei

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local suplimentarea prevederilor bugetare avand ca sursa de finanțare bugetul local, pe anul 2018, al GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32, MUNICIPIUL PLOIEȘTI.

Director,

Ad-tor financiar,


Ec. Benche Cristina


Prof. Barbu Gabriela

'WW-/

JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35 PLOIEȘTI

CUI : 29170933


2017

sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicat or

Buget aprobat conf. HCL nr. 29/ 16.02.2018

Realizat

11.05.2018

Influente (+/-)

Prevederi conf. Rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

73.00

51.88

13.00

86.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

73.00

51.88

13.00

86.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+5

01

73.00

51.88

13.00

86.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.00

0.91

0.00

4.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

4.00

0.91

0.00

4.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

4.00

0.91

0.00

4.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

62.00

50.97

13.00

75.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

58.00

48.96

12.00

70.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.86

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

2.00

2.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

35.00

34.72

8.00

43.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5.00

3.57

1.00

6.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

4.36

2.00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

0.92

2.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

2.53

1.00

8.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

1.83

0.00

2.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

2.00

1.83

.............- ..

2.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03-1

20.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.18

2.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30

20.30

0.00

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

7.00

0.00

7.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

7.00

0.00

7.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7.00

0.00

0.00

7.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Re

parați! capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01 01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

. J

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
DIRECTOR ,


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

CUI 29170933; PLOIEȘTI, STR. MARAMUREȘ NR. 27

NR.550DIN 14.05.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE privind rectificarea bugetului de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Conform solicitării noastre nr. 492 /09.05.2018, sumele alocate inițial la bunuri si servicii repartizarea pentru majorarea bugetului este de 13,00 mii lei.

Avand in vedere prevederile art.14, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare s-a procedat la următoarele modificări:

- prevederea la Titlul II, ”Bunuri si servicii” in suma de 62,00 mii lei, conform bugetului aprobat prin HCL 31/16.02.2018,se majoreaza cu suma de 13,00 mii lei ajungând la suma de 75,00 mii lei.

Pe total rectificarea consta in majorarea bugetului aprobat prin HCL 31/16.02.2018 in suma de 73,00 mii lei cu 13,00 mii lei la Titlul II “Bunuri si servicii”, ajungând astfel la nivelul sumei de 86,00 mii lei, conform Anexei nr. 1, atașata prezentei note.

DIRECTOR,


ADMINISTRATOR FINANCIAR,


Prof. Parlea Rodica Mioara

Ec. AlexandresJUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI" PLOIEȘTI Str. Arinului, nr.2

CIF 29169955

BUGET PE ANUL 2017 sursa de finanțare: bugetul local

ANEXAj" loHcLmii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat cont. HCL 29/ 16.02.2018

Realizat

14.05.2018

Influente (+/-)

Propunere buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

91.00

75.41

22.00

113.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

91.00

75.41

22.00

113.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+S9)

01

91.00

75.41

22.00

113.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.00

0.16

0.00

2.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 1D.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.00

0.16

0.00

2.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.16

2.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa •)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

89.00

75.25

22.00

111.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

81.00

70.36

23.00

104.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16.00

12.00

16.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

44.00

43.82

14.00

58.00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

6.00

4.38

1.00

7.00

Carburanți si lubrifiant)

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

3.12

1.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

8.00

7.04

7.00

15.00

Reparații curente

20.02

o’oo'

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

| Medicamente

20.04.01

0.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 29/ 16.02.2018

Realizat

14.05.2018

3 % "* + E

.Țropuriere? , buget < rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

o oo

Reactivi

20.04.03

< 0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

4.00

3.85

0.00

■ 4.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

4.00

3.85

4.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

0.80

-1.00

1.00

Protecția muncii

20.14

2.00

0.24

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autorltatl publice loc

20.20

0.00

Meteorologie

20.21 I

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+207

20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.001

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII AL TE TRANSFERURI (cod 55.01+ 65.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00 I

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

| Construcții

71.01.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 29/ 16.02.2018

Realizat

14.05.2018

Influente

(+/-)

Propunere < buget' rectificat

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

l

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate In anii precedenti sl recuperate In anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERT1AR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR ,

Prof. Olteanu Mariana


Roșea Elena
GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN” „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. Arinului, nr. 2NOTA DE FUNDAMENTARE

Suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2018 este in suma de 91,00 mii lei defalcata astfel:

-  cheltuieli de personal 2,00 mii lei

Transport - 2,00 mii lei

-  bunuri si servicii - 89,00 mii lei

La „bunuri si servicii” ni s-a alocat suma rezultata din fundamentarea costului standard per elev/prescolar. In urma adresei noastre nr.401/14.05.2018, in care am solicitat suplimentarea bugetului pentru a acoperi plata facturilor de utilitati si a celor de servicii prestate, aferente lunii aprilie si mai, bugetul anului 2018 avand ca sursa de finanțare bugetul local, se rectifica prin majorare cu suma de 22,00 mii lei, ajungând astfel la suma de 113,00 mii lei.

DIRECTOR, Prof. Olteanu Mariana
ADM. FINANCIAR, Roșea Elena


JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica:

LICEUL TEHNOLOGIC "1 Mai” PLOIEȘTIBUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

i. mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 31 16.02.2018

EXECUȚIE

14.05.2018

Influente

(+/-)

Propunere buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

326.00

242.00

21.00

347.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

326.00

242.00

21.00

347.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

326.00

242.00

21.00

347.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12.00

2.00

0.00

12.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

12.00

2.00

0.00

12.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

o.ool

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

o.ool

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

0.001

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

12.00

2.00

0.00

12.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

o.ool

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

o.oo1

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

o.ool

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

0.001

o.oo1

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

o.ool

o.ool

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

o.ool

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

o.ool

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

286.00

224.00

21.00

307.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

279.00

220.00

20.00

299.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

0.00

0.00

1.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

225.00

187.00

5.00

230.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

35.00

21.00

7.00

42.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

5.00

3.00

1.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.00

5.00

5.00

11.oo1

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

7.00

4.00

2.00

9.00

Reparații curente

20.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0 or>

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi

HCL 31

16.02.2018

EXECUȚIE

14.05.2018

Influente

< R

Propunere buget ^rectificat ■J 4’ x

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

0.00

/ ^.0.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

o.oo

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

0.00

: 0.00

0.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

1.00

ș 1.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

0.00

.00

1.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

000

0.00

..' > 0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

1.00

0.00

1.00

Protecția muncii

20.14

1.00

0.00

0.00

1.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

o.oo'

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

0.00

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

0.00

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.001

0.00

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.001

0.00

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

o'.ool

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

5.00

3.00

0.00

5.00

Reclama si publicitate

20.30 01

1.00

0.00

0.00

1.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

0.001

' o'.ool

0.00

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.001

0.00

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

4.001

3.00

0.00

4.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

o.oo\

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

4.00

1.00

0.00

4.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

1.00

0.00

4.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

24.00

15.00

0.00

24.00

Burse

59.01

7.00

3.00I

0.00

7.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

17.00

12.00

0.00

17.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0.00

o.oo'

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

o.oo1

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

O.QOl

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00

n nn

w

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi HCL 31 16.02.2018

EXECUȚIE

14.05.2018

Influente (+/-)

Propunere buget ; rectificat

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

O.OOi

0.00

0.00

o.oo

| Rezerve de stat și de mobilizare

71 02.01

0.001

o.oqI

■■ ■ 0.00

o'.oo1

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00,

0.00

0.00

0.00

T .

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

0 00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

0.00

.. ■/. 0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

~1 ------------

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedentl si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

0.00

0.00

J

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,


DIRECTOR,

Prof. Neacsu Camelia


Ec. Stoica Florina

LICEUL TEHNOLOGIC “1 MAI”,MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.B-DUL PETROLULUI NR.16

COD FISCAL 2843884

■7.'       ••

NOTA DE FUNDAMENTARE

....... /


PRIVIND BUGETUL DE CHELTUIELI A VÂND CA SURSA DE FINANȚARE* BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018


Bugetul alocat instituției noastre conform HCL nr. 31/16.02.2018 este de 326 mii lei, repartizat astfel . In urma propunerii de suplimentare a titlului II „Bunuri si servicii” cu 21 mii lei, conform solicitării instituției, bugetul va fi de 347 mii lei si va fi structurat astfel:

 • •  Cheltuieli de personal              12 mii lei;

 • •  Bunuri si servicii                 307 mii lei;

 • •  Asistenta sociala                    4 mii lei;

 • •  Alte cheltuieli                         24 mii lei.

Repartizarea sumei de 21 mii lei pe titlul II „Bunuri si servicii” se va face astfel:

-alin.20.01.03 -încălzit, iluminat si forța motrica - 5,00 mii lei-cheltuieli pentru energia electrica si termica, precum si a consumului de gaze naturale ;

-alin.20.01.04 -Apa,canal, si salubritate - 7,00 mii lei-cheltuieli pentru consumul de apa si a serviciilor de salubritate;

-alin.20.01.08 -Posta,telecomunicații, radio, internet -1,00 mii lei-cheltuieli privind plata abonamentelor de internet, telefonie fixa si mobila ;

-alin.20.01.09 -Bunuri si servicii cu caracter funcțional -5,00 mii lei - cheltuieli aferente contractelor încheiate pentru funcționarea instituției si desfasurarea procesului de invatamant in condiții optime;

-alin.20.01.30-Alte bunuri si servicii pentru întreținere -2,00 mii lei -cheltuieli stricte de funcționare pentru întreținerea instituției care nu se incadreaza la celelalte articole si alineate.

Art.20.06.01 - Deplasări interne -1,00 mii lei - cheltuieli privind deplasarea personalului didactic si auxiliar.

DIRECTOR,


CONTABIL SEF,

Prof. Neacsu Camelia

Ec. Stoica Florina