Hotărârea nr. 156/2018

Hotãrârea nr. 156 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 156


privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a dlui Primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu și Claudia Sălceanu și Raportul de specialitate nr. 6695/15.05.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 94/16.05.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 52/17.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 25.05.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: pentru „Asistența socială în caz de boli și de invaliditate” conform Anexei nr. 1, pentru „Cantina de ajutor social” conform Anexei nr. 2 și pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale” conform Anexei nr. 3, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PRESE RINTE\DE ȘEDINȚA-'W ' iculae-BOTEZ/ * L
Contrasemnează: SECRETA Laurențiu Dl

C


TU

1


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

68.02.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITĂȚI


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICARE AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL SI BUGETUL DE STAT

DIRECJOR , DINU


A

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR' JW' SOCIALE ' V COMUNITARE


n?,

<7


SEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE, TUTOIImii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

09.05.2018

PREVEDERE

2018

INFLUENTE +/-

BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,778.00

38,857.00

-960.00

37,897.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

11,659.00

38,607.00

-960.00

37,647.00

CHELTUIELI CURENTE

01

11,659.00

38,607.00

-960.00

37,647.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,076.00

12,852.00

0.00

12,852.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

3,826.00

12,400.00

0.00

12,400.00

[Salarii de baza

10.01.01

3,826.00

12,400.00

0.00

12,400.00

Contribuții

10.03

250.00

452.00

0.00

452.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

129.00

129.00

5.00

134.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

4.00

1.00

5.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

43.00

43.00

1.00

44.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2.00

2.00

0.00

2.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4.00

4.00

0.00

4.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

68.00

270.00

-7.00

263.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

51.00

255.00

0.00

255.00

Bunuri si servicii

20.01

51.00

255.00

0.001

255.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

51.00

255.00

0.00

255.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

7,532.00

25,500.00

-960.00

24,540.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

7,532.00

25.500.00

-960.00

24,540.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

7,532.00

25 500.00

-960.00

24.540.00

ALTE CHELTUIELI

59.00

119.00

250.00

0.00

250.00

Fond neincadrare persoane cu handicap

59.40

119.00

250.00

0.00

250.00

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI 68.02.15.02 CANTINA SOCIALA

ANEXA NR.2


la


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție 09.05,2018

BUGET 2018 APROBAT PRIN HCL 27/ 16.02.2018

INFLUENTE +/-

BUGET,'-PROPUS SPRE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

890.00

2,018.00

515.00

2,533.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

890.00

1,918.00

515.00

2,433.00

CHELTUIELI CURENTE

01

890.00

1,918.00

515.00

2,433.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

286.00

735.00

0.00

735.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

267.00

705.00

0.00

705.00

Salarii de baza

10.01.01

267.00

705.00

0.00

705.00

Contribuții

10.03

19.00

30.00

0.00

30.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.00

7.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3.00

3.00

0.00

3.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli rwrtfesstoiiale

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

3.00

0.00

3.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

4.00

15.00

0.00

15.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

602.00

1,173.00

515.00

1,688.00

Bunuri si servicii

20.01

65.00

145.00

65.00

210.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

4.00

0.00

4.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

23.00

35.00

15.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4.00

6.00

0.00

6.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01,08

3.00

5.00

0.00

5.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

34.00

85.001

50.00

135.00

Reparații curente

20.02

0.00

31.00

0.00

31.00

Hrana

20.03

536.00

950.00

450.00

1,400.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

536.00

950.00

450.00

1,400.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

20.00

o.oo

20.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

20.00

0.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06,01

0.00

15.00

0.00

15.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

7.00

0.00

7.00

Protecția muncii

20.14

1.00

5.00

0.00

5.00

Alte cheltuilei

59

2.00

10.00

.00

10.00

Fond neincadrare persoane cu handicap

59.40

2.00

10.00

0.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

100.00

0.00

100.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

100.00

0.00

100.00

Active fixe

71.01

0.00

100.00

”0.001

100.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

15.00

0.00

15.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

85.00

0.00

85.00

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

ADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PRpRRIE"


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

EXECUȚIE LA DATA DE

09.05.2018

ALOCAT H.C.L

27/16.02.2018

INFLUENtE,/ + /- X

J^Of .

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6316.00

17,757.00

445.00

18,202.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6316.00

17,392.00

445.00

17,837.00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,316.00

17,392.00

445.00

17,837.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

4,017.00

10,833.00

-450.00

10,383.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

3,800.00

10,461.00

-450.00

10,011.00

Salarii de baza

10.01.01

3,781.00

10,411.00

-450.00

9,961.00

Alte sporuri

10.01.06

19.00

50.00

0.00

50.00

Contribuții

10.03

217.00

372.00

0.00

372.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.00

103.00

0.00

103.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

4.00

0.00

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

33.00

34.00

0.00

34.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7.00

8.00

0.00

8.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

70.00

222.00

0.00

222.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

490.00

1,315.00

895.00

2,210.00

Bunuri si servicii

20.01

438.00

666.00

730.00

1,396.00

Furnituri de birou

20.01.01

8.00

20.00

20.00

40.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

3.00

15.00

0.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

227.00

276.00

200.00

476.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10 00

20.00

5.00

25.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

6.00

15.00

5.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

21.00

40.00

0.00

40.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.00

30.00

0.00

30.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

161.00

250.00

500.00

750.00

Reparații curente

20.02

6.00

200.00

100.00

300.00

Hrana

20.03

17.00

30.00

10.00

40.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

17.00

30.00

10.00

40.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

9.00

25.00

30.00

55.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

10.00

10.00

20.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

9.00

15.00

20.00

35.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

2.00

260.00

0.00

260.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

260.00

0.00

260.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

.00

0.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

9.00

106.00

0.00

106.00

Protecția muncii

20.14

1.00

10.

0.00

10.00

Alte cheltuieli

20.30

7.00

18.00

25.00

43.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

2.00

0.00

2.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6.00

15.00

25.00

40.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

1,789.00

5,194.00

0.00

5,194.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

1,789.00

5,194.00

0.00

5,194.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

2.00

10.00

0.00

10.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

1,787.00

5.184.00

0.00

5,184.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

20.00

50.00

0.00

50.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

20.00

50.00

0.00

50.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

365.00

0.00

365.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

365.00

0.00

365.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

365.00

0.00

365.00

Active fixe

71.01

0.00

365.00

0.00

365.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

55.00

0.00

55.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

310.00

0.00

310.00
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA