Hotărârea nr. 155/2018

Hotãrârea nr. 155 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 155 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și raportul de specialitate nr. 3873/11.05.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 87/15.05.2018 al Direcției Economice și raportul de specialitate nr. 55/18.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018;

A

In conformitate cu prevederile :

  • •  Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018;

  • •  Legii nr.3/2018 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

  • •  Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală- republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte aduce Ia cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

PREȘEDINT^DE ȘEDINȚ^Z>;>. orin-Nîculae-BO


I

Contrasemnează: SEC

LaurențiucD1ȚL

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


Avizat Consiliu de Administrație


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Indicator

Buget aprobat 2018

Influenta +/-

Buget \ rectificat - mai 2018

TOTAL VENITURI - din care:

57926,0C

4070,00

61996,00

VET w

ITUKILt btU HUNII Ut FUNUIlUNARt -

- din care:

56011,00

4070,00

60081,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

20,00

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

0,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

930,00

0,00

930,00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

38194,00

4070,00

42264,00

Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sanatate oublica din sume alocale de la

33.10.30

809,00

0,00

809,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

36,00

0,00

36,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetele locale pentru stsi taie

43.10.10

1166,00

0,00

1166,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S,pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

14856,00

0,00

14856,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE total - din care:

1915,00

0,00

1915,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0,00

0,00

0,00

ubventii din bugetele ocale peniru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sa nai a iii

43.10.14

1915,00

0,00

1915,00

• ubveniit din tugeiui ue s:âr caireTugeieie locale pentru finanțarea aparaturii medicale r.î prhimmanTpirir rt» mmiimsr.ahijji Asnalal#*

43.10.16.01

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

uni vt'JTntWiU? pj upni rfre /vwniiwurtn Sana tatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații în urgenta în

43.10.17.01

0,00

0,00

lUIALUhELIUIELI (SEU IIUIMEA UE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

65544,00

4070,00

69614,00

iaEt'pUNEA DEFUNUflUNARE (cod

01+80+81+84)

59702,00

4070,00

63772,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50-

01

59702,00

4070,00

63772,00

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 11

10

35265,00

0,00

35265,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.

10.01

33621,00

0,00

33621,00

Salarii de baza

10.01.01

20773,00

0,00

20773 00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

4426,00

0,00

4426,00

Alte sporuri

10.01.06

952,00

0,00

952,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

1030,00

0,00

1039,00

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01,10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

4478,00

0,00

4478,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara l

10.01.12

3,00

3,00

ndemnizatii de delegare

10.01,13

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

ndemnizatii de hrana

10.01.17

1596,00

1596,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

354,00

0,00

354,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

609,00

0,00

609,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2018

Influenta +/-

Buget rectificat - mai 2018

Tichete de masa •)

10.02.01

0,00

0,00

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si fa

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

609,00

0,00

609,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1035,00

0,00

1035,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

282,00

0,00

282,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

0,00

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

68,00

0,00

68,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

0,00

4,00

Prime de asigurare ce viață plătite de anaaiaîof centru anoaiaii

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

0,00

4,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

670,00

670,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

24188,00

4070,00

28258,00

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+2C

20.01

1984,00

0,00

1984,00

Furnituri de birou

20.01.01

70 00

0.00

70 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

110,00

0,00

110,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

700,00

0,00

700,00

Apa, canal sl salubritate

20.01.04

135,00

0,00

135,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

19,00

0,00

19,00

Piese de schimb

20.01.06

110,00

0,00

110,00

Transport

20.01.07

22,00

0,00

22,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

54,00

0,00

54,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

482,00

482,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fun

20.01.30

282,00

0,00

282,00

Reparații curente

20.02

300,00

0,00

300,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

632,00

0,00

632,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

632,00

0,00

632,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.

20.04

20147,00

4010,00

24157,00

Medicamente

20.04.01

18434,00

4010,00

22444 00

Materiale sanitare

20.04.02

553,00

0,00

553,00

Reactivi

20.04.03

1100,00

0,00

1100,00

Dezinfectant!

20.04.04

60,00

0,00

60,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod

20.05

460,00

0,00

460,00

Uniforme si echipament

20.05.01

20,00

0,00

20,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

40,00

0,00

40,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

400,00

0,00

400,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+.

20.06

55,00

0,00

55,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

55,00

0,00

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

10,00

10,00

20,00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5,00

0,00

5,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

0,00

50,00

Protecția muncii

20.14

50,00

50,00

100 00

Muniție, furnituri si armament de natura activei

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20,16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al

20.18

0,00

0,00

0,00

Lontnouțn aie anenrumstrâitiei: puoncc tocate ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contractedeasociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inghel

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente imprumuti

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imarumu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Ulîeîl din a mu.

uieti judiciare si extrajudic-are derivaie ctiuni in reprezentarea intereselor Iul, potrivit dispozițiilor legale

20.25

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2018

Influenta +1-

Buget rectificat - mal 2018

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30

20.30

495,00

0,00

495,00

‘Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viaia

20.30.03

20,00

20,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturi 1

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului i

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

475,00

475 00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITA TI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 +

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

lllLUL X AUIL UHEEIUIkLI Ic6d

59

249,00

0,00

249,00

(BURSE

59.01

11,00

0,00

11 00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratt

59.40

238,00

0 00

238,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

lllLUL XVII PLAI 1 EFECIUAIE 1N~AN1I PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVULTAKE (cod &1+55+56+70+84]

5842,00

0,00

5842,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

imul Vin Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabite (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71 + 72+ 75)

70

5842,00

0,00

5842,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

5842 00

0,00

5842,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30^

71.01

5842 00

0,00

5842 00

Construcții

71.01.01

0,00

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

3717,00

0,00

3717,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

2125,00

0 00

2125,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFEClUA rfc IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate In anii precedent! si recuperate

85.01

—1

Pentru buget 2018: Excedentul din anii precedenti de 7618 mii lei va fi direcțional astfel:3927 mii lei se


A

jgji

«. J4\ ........... .XS> 7?


directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 3691 mii lei, pentru acoperirea


temporara a golurilor de casa. Sponsorizări din anii precedenti:241268,