Hotărârea nr. 153/2018

Hotãrârea nr. 153 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2018

ROMANIA                            VIZAT

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI [ j* £ C i’iVîp r” '

HOTĂRÂREA NR. 153 privind aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr.79/04.05.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea contului de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2018.

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53/17.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.05.2018;

Având în vedere:

  • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

  • -  prevederile art. 49, alin 13 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a si art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 31.03.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Njcttlae-BOTEZ

ANEXAI /« HOL KZ/îOtf

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2018 -Credit EXIM BANK                                         Lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

485/20.12.2017

CREDIT EXIM 2018

51.194.719,73

Tragere

29/16.02.2018

Tragere

30/07.03.2018

Tragere

31/26.03.2018

TOTAL 31.03.2018

TOTAL CHELTUIELI

51.194.719,73

10.450,52

66.542,35

1.885,38

78.878,25

Cap. 70.07.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

10.841.130,00

0,00

1,00

0,00

0,00

din care

A

Lucrări in continuare

7.841.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans.9Mai Ploiești

206/31.08.07

7.841.130,00

0,00

B

Lucrări noi

3.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Construire Piața Centrala Agroalimcntara”

44/27.02.17

3.000.000,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

TOTAL

32.142.169,73

10.450,52

66.542,35

1.885,38

78.878,25

din care

A

Lucrări in continuare

32.142.169,73

10.450,52

66.542,35

1.885,38

78.878,25

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Etapa 1

156/23.04.15

3.100.000,00

4.944,72

50.436,40

55.381,12

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Modernizare străzi zona Buna Vestire, inclusiv canalizare

398/30.10.15

1.600.000,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Mimiu : str.Mimiu, Fierarilor, Intrarea beius, Faricilor, Astra

42/27.02.17

2.643.622,63

1.089,21

662,33

400,00

2.151,54

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare Cartier Rafov II: str:Pietii, Izlazului, Traian Savulescu, Atelierului, Uzinei, Trenului, Târgului

41/27.02.17

2.000.000,00

565,22

1.485,38

2.050,60

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Extindere rețea canalizare si racorduri in

Cartier Ploiești Vest-Mitica Apostol si sistem de stocare si evacuare a apelor uzate din cartier in colectorul public din Bdul. Petrolul

485/29.11.13

16.000.000,00

0,00

6

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești, inclusiv racorduri, în Municipiul Ploiești, cartier Albert, străzile Republicii (parțial), Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda (parțial), Prelungirea Buda

128/24.04.17

1.798.547,10

4.416,59

14.878,40

19.294,99

7

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiesti

5.000.000,00

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

ITOTAL

8.211.420,00

0,00

0,00

0,00

o;oo

din care

,-7           '•

B

Lucrări noi

8.211.420,00

0,00

0,00

0,00

.'jo.oo

1

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (Podul de lemn)

75/27.02.14

8.211.420,00

0,00

.,0,00