Hotărârea nr. 152/2018

Hotãrârea nr. 152 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, în vederea deplasării în China, la cea de-a 29-a ediție a “Târgului Internațional pentru Economie și Comerț de la Harbin – HTF 2018”, în perioada 9-21 iunie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 152 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării în China, la cea de-a 29-a ediție a “Târgului Internațional pentru Economie și Comerț de la Harbin - HTF 2018”, în perioada 9-21 iunie 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan, Sorin Văduva, Marius Dinu Andrei și Florina Alina Sorescu, precum și Raportul de specialitate nr. 1106/14.05.2018 al Direcției Comunicare, Relații Publice, prin care se propune desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, în vederea deplasării în China, la cea de-a 29-a ediție a „Târgului Internațional pentru Economie și Comerț de la Harbin - HTF 2018”, în perioada 9-21 iunie 2018;

în baza invitației numărul 1042/08.05.2018, venită din partea Camerei de Comerț și Industrie Prahova;

ținând cont de Raportul de Specialitate al Comisiei nr. 6 - învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport, din data de 14.05.2018;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. B) și e) și alin. (7), lit. c), ale art. 45, alin. (2) și ale art. 115, alin. (1), lit. b) din L. nr. 215/2001, republicată, privind aplicarea, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești, care vor participa, în perioada 9-21 iunie 2018, la cea de-a 29-a ediție a „Târgului Internațional pentru Economie și Comerț de la Harbin - HTF 2018”, după cum urmează:

  • - Stanciu Marilena

  • - Dragulea Sanda

  • - Mateescu Marius

  • - Hodorog Bogdan

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești ca, prin dispoziție, să desemneze un număr de 2 reprezentanți din aparatul său de specialitate, care vor participa, împreună cu reprezentanții Consiliului Local, la eveniment.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018


PREȘEDINTĂ DE ȘEDINȚĂ,

George-Sopn-iyiculae-BOTEZ u

Contrasemnează:

SECREff

> Laurenti u DI

’ TI z


AR,