Hotărârea nr. 151/2018

Hotãrârea nr. 151 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMANIA

IvTZÂf

LE GA; f" ATS I S E C GiFGÂR [|


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 151 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu-Simion, Gheorghe Andrei, Claudia Oana Sălceanu, Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 109/25.05.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67/30.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.05.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 ;

 • -  prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare, conform Anexelor nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 30 mai 2018

Contraseinnează:
PREȘEDINTE DE SEDINT/

’ 1 ’ ’

George-Sprin-Niculae-

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET rectificat 1_HCL nr. 147/25.04.2018

Influente +/-

A X» \               ■'

BUGET RectificatZlAI

l •1 £

‘ •»

434.261,00

1.401,45

435.662,45

CHELTUIELI - TOTAL

5002

434.261,00

1.401,45

435.662,45

AUTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42.757,00

0,00

42.757,0(1

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Pluiesti)

10

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor împotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.714,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

409,00

-207,50

201,50

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

32,00

32,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

435,00

199,5

634,50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-409,00

8

-401,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

53.908,00

-237,00

53.671,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

6.659,00

-237

6.422,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

0,00

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

9.825,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

6.504,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

4.815,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

L

0,00tranzacții privind da toria publica si împrumuturi

5502

6.065,00

Z

Z---'W.0li5,00

A X^

Bunuri si servicii (comisioane)

20

'■’s /

. ‘ * <«».00

Dobânzi

30

6.065,00

i »S. ;

6.(165,00

\ \

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.402,00

- . ■

Protecție civila - total, din care:

585,00

585,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Active nefinanciare

71

540,00

540,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

18.817,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

87,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare;

85

0,00

INVATAMINT

6502

27.673,00

0.00

27.673,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

0,00

1.080,00

Transport profesori

520,00

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

560,00

560,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

14.578,00

14.578,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,00

43,00

247,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant , art.2, alin. 10 si art. 1 alin c.

57

974,00

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

10,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

1.091,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,00

-43,00

-247,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

17.975.00

0,00

17.975,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice         ( finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Transferuri către instituții publice           ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

O o 7 .

Active nefmanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

Active nefinanciare primărie

3.774,00

1. ■' -SW ' 3.774.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

^0 8 *Xoo

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.400,00

237,00

55.637,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

0,00

3.540,00

Iluminat ornamental din care :

1.300,00

1.300,00

Concurs soluții pentru iluminatul ornamental

0,00

Spectacole artificii

40,00

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

2,00

3,00

5,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice           ( finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

44.369,00

237,00

44.606,00

Casa de Cultura

1.329,00

237

1.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu'1

726,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.325,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2,00

-3,00

-5,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.996,00

OM

75.996,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.722,00

-450,00

30.272,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.833,00

-450,00

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

735.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963,001

1.410,00

5.373,00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

895,00

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

515,00

1.688,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

ii i ■

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

428,00

0,00

\ Vi* \                  '

v^\    M28,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

-__

$J25W

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

c) Cantina sociala

10,00

10,00

d) Centrul Crese

108,00

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

10,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

3,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

40.270,00

-960,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

-960,00

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

610,00

0,00

610,00

Active nefinanciare cresa

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

17,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.610,00

1.401.45

39.011,45

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

0,00

20.427,00

Iluminat public

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

2.380,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.047,00

0,00

13.047,00

întreținere ceasuri publice

47,00

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de funcționare)

51

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55

15,00

10,00

25,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

130,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare)

51

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.496,00

1401,45

4.897,45

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

15,00

22

37,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea dc funcționare

85

-15,00

-10,00

-25,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-15,00

-22

-37,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.326,00

0,00

34.326,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

32.194,00


Salubritate - total din care:

30.047,00

30.047.00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

■     25.047,00.

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.500,00

i

v           3.500,0.0

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

1

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

—-1.009,00

Apa meteo

1.379,00

- •=—~>l>379>00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871,00

0,00

8.871,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

TRANSPORTURI

8402

54.278,00

0.00

54.278,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.254,00

0,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S C. Transport Calatori Express S.A.)

40

20.178,00

20.178,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

21.800,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

367.677,00

0,00

367.677,00

.4 UTORITA TI PUBLICE SI .4 CTIUNI EXTERNE

5102

39.586,00

0.00

39.586,00

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.714,00

Alte transferuri curente interne

409,00

-207,5

201,50

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

32,00

32,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

435,00

199,5

634,50

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-409,00

8,oo|^«

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

35.403,00

-237,00.

Y5®Wâ6(),(|(f

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

^^s^'o.oo

Fonduri de rezerva

50

6.659,00

-237,00

\                6,422.0.1

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559.00

‘""25.559.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

9.825,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

6.504,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

4.815,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

0.00

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

6.065,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.775,00

0,00

18.775,00

Protecție civila - total, din care:

45,00

45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

18.730,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

Plăti efectuate in anii precedenti (secțiunea de funcționare)

20

0,00

0,00

1NVATAMINT

6502

25.537,00

0,00

25.537,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

0,00j

1.080,00

a) transport profesori

520,00

520,00

b) salarii HCL 84/2016

560,00

560,00

Bunuri si servicii

20

14.578,00

14.578,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,00

43,00

247,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

974,00

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00)

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratc

59.40

1.091,00

1.091,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,00

-43,00

-247,00

SANATATE

6602

12.036,00

0.00

12.036,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

CULTURA, RECREERESLRELIGIE

6702

48.509.00

237,00

.       h

X

ȘXj j

J <, 1

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.542,00

0,00

îr >      3.542(00

Iluminat ornamental

1.300,00

3 OU .OU

Spectacole artificii

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

\

’fc 1/

V

Alte transferuri curente interne

55

2,00

3,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200,00

Transferuri către instituții publice       (finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

44.369,00

237,00

44.606,00

Casa de Cultura

1.329,00

237

1.566,00

Teatrul "Toma Caraaiu"

12.585,00

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2,00

-3,00

-5,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.383,00

0,00

75.383.00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.722,00

-450,00

30.272,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale

10.833,00

-450

10.383,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963,00

1.410,00

5.373,00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

895

2.210,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

515

1.688,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

428,00

0,00

428,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

250,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

10,00

10,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

10,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

40.270,00

-960,00

39.310,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

-960

24.540,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

4.426,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

LOCUINȚE. SERVICII SIDEZV. PUBLICA

7002

33.430,00

0,00

33.430.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

nxn,w

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.442,00

10,00

20.452,00

Iluminat public

06

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

,^°2.<380,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.062,00

10,00

13.1172,011

întreținere ceasuri publice

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

15,00

10,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de functionareare)

51

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-10,00

-25,00

XRO7EC7Z4 MEDIULUI

7402

32.064,00

0,00

32.064,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

0,00

32.194,00

Salubritate - total, din care:

30.047,00

30.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

25.047,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.379,00

/xliu nciviLii iii UOIIIUhlul pkUtcCUCl lllUUlUlUl 1 rilOiliiui tzaic CvUimiC

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

0,00

8.411,00

MilHdlHII- Ull. UC pici bl tui ii iii til. tCliliiuu ilvlUlU p<ipUIUiidl -iuidi, uiii

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

32.478,00

0,00

32.478,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.254,00

0,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00'

Aci viVli JiiuuiliicttCSrilctTll tTi DdrrȚTTiufVtlti'drE i undit, îiiOUinCPSUciUdi,

2.300,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

20.178,00

20.178,00

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

66.584,00

1.401,45

67.985,45

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.171.00

0,00

3.171,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

1.373,00

1.373,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.000,00

1.000,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

56

0,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

18.505,00

0,00

18.505,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

. „inTri ••  7

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

■-00

Active iiefinanciaie

72

18.000,00

J 8.000,W

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

\    '.i*'l ;-1

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

627.00

0,00

627.00

Active nefinanciare - total, din care:

71

627,00

627,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

540,00

540,00

INVATAMANT

6502

2.136,00

0,00

2.136,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

6602

5.939,00

0,00

5.939.00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774,00

0,00

3.774,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

3.774,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

6.891.00

0,00

6.891,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.325,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu'1

726,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

613,00

0,00

613,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare -total, din care

56

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

610,00

0,00

610,00

Active nefinanciare primărie

20,00

20,00

Active nefinanciare cresa

17,00

17,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DE7A'. PUBLICA

7002

4.180,00

1.401.45

5.581,45

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Transfer către Serviciul Public Finanțe Locale (finanțarea secțiunii de dezvoltare)

51

0,00

«wm o

Active nefinanciare Primărie

71

3.496,00

1401,45

4.897.45

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

15,00

22

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

; - | \ .

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-15,00

-22,00

\Aj^f7,00

' A* Y*' S

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.262,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

Active nefinanciare POR 2014-2020

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

460,00

0,00

460,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

TRANSPORTURI

8402

21.800,00

0,00

21.800,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

21.800,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURICOD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat MAI 2018

364.174,00

1.401,45

365.575,45

VENITURI - TOTAL

0001

364.174,00

1.401,45

365.575,45

VENITURI PROPRII

0101

283.747,00

0,00

283.747,00

I. VENITURI CURENTE

0002

362.052,00

0,00

362.052,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

0,00

75.473,00


COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

Re/ificarMAl

xAWK

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

75.473,00

0,00

\ >■’

\P^734Ml

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. VA.

1102

78.310,00

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

/'TVA PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/- !

A

BUGET?A

.2

J. ■-     \

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

A-V . 4     ~

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

38.449,00

0,00

38.449,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIE TA TE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.874,00

1.874,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.575,00

0,00

26.575,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

14.700,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

0,00

1.370,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

X

Influente +/^ f 'T

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

''«1

ii,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360250

0,00

Alte venituri

360247

150,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

1.401,45

1.582,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

1.401,45

1.582,45

Incasari din rambursări

40.02

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

181,00

1.401,45

1.582,45

A. De capital

0019

181,00

1.401,45

1.582,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0,00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

InfluQn^

z.

ec(      $EÂ1

||-’l

'a?-.1

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1401,45

1.401,45

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

.5uiiicpiiTrniuTn'cuTTrui piainui ciclinmc rn

45.02.01.02

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

360.677,00

0,00

360.677,00

I. VENITURI CURENTE

0002

360.496,00

0,00

360.496,00

A. VENITURI FISCALE

0003

323.603,00

0,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

6c r

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

— -

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

75.473,00

0,00

75.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

75.473,00

0,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

U3ET \

Rect îfclOtM

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

0,00

coj

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

36.893,00

0,00

36.893,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETATE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

25.019,00

0,00

25.019,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE ACTIVITA TI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

14.700,00

0,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

14.700,00

14.700,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-/ r

■Ș/

.BUGET RdctUleșu MAI x   2Ol*»A

|z°;

«a

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

c O N S

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

0,00

814,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

Alte venituri

360250

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

0,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

0,00

181,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

181,00

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

0,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!!

4302

0,00

0,00

0,00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

3.497,00

1.401,45

4.898,45

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

0,00

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

0,00

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

0,00

1.556,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

I A

.^^JGET^z

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

0,00

?^556,fl0

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

V emilii i uiii Vdllh 11 ic cil Cei uliul Dmiui i aic

390201

0,00

vetfftctnkinrvAitancii luuumiriui lditsuuiic uiii

c - j *i -  - - i

390203

5,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

1.401,45

1.401,45

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

1.401,45

1.401,45

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

1.401,45

1.401,45

A. De capital

0019

0,00

1.401,45

1.401,45

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1401,45

1.401,45

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influentei

+/- (,

1A & ^'■buqet"% Rectifica-?MAK * ®whi

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1936

1.936,00

r MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INV ANEXA 2 1$ I-/CLLista obiectivelor de investiții 2018

Rectificare 3Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

(*-)

' —      — -          '«H------

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

TOTAL CHELTUIELI

:280.86<i44:

)^8^T

i.401,45

35.486.17

•:wȘi^5:

38.037,62:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

. 0.00

: : : 79«;00: <

798.00' :

..

0,00

<:W:

: D,0()

>-798^b<<:

0 00

798.00

0.00

798.00

0,ii0

1

Dotări informatica

0,00

576,00

576,00

0,00

0,00

0,00

576,00

0,00

0,00

576,00

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

83,00

83,00

0,00

0,00

0,00

83,00

0,00

0,00

83,00

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de lama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

Cap.54.02.7L01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL^_^_     iv - i.x - x:' : :      .:.

: : :0.00< :j.

. : 0.00 : :

0,00 .

: ::.25;0ft'.V

. :0,0fl ::

: : a,00: :::

253H)

Alte cheltuieli dc investiții

25.00

0.00

0.00

0,00

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TOTALve </<:■

0,00 <

540,00: J

:: 540.041

0.00

:O,0O

■ 0,00:

: 540,00: :

: 0.00 :

■■0;6o

: S4i<00::

B

Lucrări noi

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+cxecutie)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

C

240.00

240.00

0.00

240,00

0,00

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

SF sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

ON>

' 85.(10©'

s

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

-&00 rjfct

A

O1-'

-X /• p'LoVc-^ %2..C A W


Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

crt

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TCllÂL:::

: 1:0.957;00:

.. >. ftO&:: ; ■

: : (MW : :

VWMȚV

■2:135.87:

OjlWl::

0,00

: 2.135,87 .

B

Lucrări noi

10.957,00

527,77

527,77

0,00

0,00

0,00

527,77

0,00

0,00

527,77

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ”1.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (PAC+Executie)

7.114,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegii lui National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (PAC+Executie)

3.843,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Ifaret"

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

5

Separație instalație gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

28,58

28,58

0,00

0,00

0,00

28,58

0,00

0,00

28,58

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

27,60

27,60

0,00

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

27,60

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

8,55

8,55

0,00

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

8,55

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11,82

11,82

0,00

0,00

0,00

11,82

0,00

0,00

11,82

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20

0,00

0,00

30,20

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13,02

13,02

0,00

0,00

0,00

13,02

0,00

0,00

13,02

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,lin

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,0^

18

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

. W10

Alte cheltuieli de investi ii

1.608,10

1.608,10

0.00

0,00

.608.10

0.00

.... -X

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

n^o\tz

2

ET, DALI, PT Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00'^'

• xTv-

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

0,00

290,00

0,00

0,00

290,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

:5.609,M:

3.774,00

> 0.00 .

1.000:00

oflo.

:2;774.00:

: 0 ,00

l.OOb.tlO

: 3;774,00: ■

A

Lucrări in continuare

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

B

Lucrări noi

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

l.OOO'Ofr

3.500,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00 !,■

V000;00

’ 3:500,011 .

Mic 1 lielliui-li de iu« i-xlilii

0,00

224.00

fi.Otio

1

PUZ Spital Municipal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

O,Df* f

1 MO

>‘50,00 —

1

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

o,<w2*

0,00

:<j$to,oo

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

o,ooC

V-(l"

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

■V.

MU

c

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul

local       j

de la bugetul de stat

alte

bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

Total

8.419.08

: L325,O0:::

.1.325,0(1:

Ț::«>QQȚ:+

Q.0<>:

.1.325,00:'

0.00

0.00:

: 1,325:00

A

Lucrări in continuare

767,48

60,00

60,00

0,00

0,00

-5,00

55,00

0,00

0,00

55,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectarc+executie)

767,48

60,00

60,00

0,00

0,00

-5,00

55,00

0,00

0,00

55,00

B

Lucrări noi

7.651,60

687,00

687,00

0,00

0,00

20,00

707,00

0,00

0,00

707,00

1

Reamcnajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

3

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

4

Construire,modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

20,00

60,00

0,00

0,00

60,00

5

Modernizare locuri de joaca (proiectarc+ execuție)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Alto cheltuieli de investiții

0.00

0.00

0.00

563.00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si mterstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modcrnizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-15,00

35,00

0,00

0,00

35,00

9

S.F/Amenajare/Rcabilitare locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00....

45,00

Cap.68.02.71.01

/'

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

<+20,00 :

20.00

. 0.00 '

<<<0;0B+>

<<<?0;(i^<+

wr-

3O.O0

0.00

0.00

20.00

ojfcg

$ %

.^.--ob>

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,g

0.00^;

20^0

L O C *

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

2i;071-,60:

: 3.496iOQ+:

i 3A96,00

> 0,00 ::

:<3;4Ș6iQ0:<

1.401,45

0,00

4.897,45

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

160,00

160,00

0,00

0,00

1.401,45

160,00

1.401,45

0,00

1.561,45

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

50,00

50,00

0,00

0,00

1.401,45

50,00

1.401,45

0,00

1.451,45

B

Lucrări noi

2.268,62

2.103,00

2.103,00

0,00

0,00

-299,00

1.804,00

0,00

0,00

1.804,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare 1 execuție)

2.268,62

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

-238,00

762,00

0,00

0,00

762,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

1.061,00

1.061,00

0,00

0,00

-61,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container! cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli de investiții

.233.00

1.233,00

0,0(1

299.00

0.00

1.532,00

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

0,00

61,00

0,00

0,00

61,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00,-

t.00

68,00 v

5

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

0,00 N

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

â _

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

12 6,00 4

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

w

'      £'■ I1

s /

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

6-

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00 <

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

LOCz^L Rectificare 2

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

100,00

150,00

0,00

0,00

150,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

61,00

67,00

0,00

0,00

67,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

Documentații tehnice clădiri str.Cosminele nr. 11A

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

138,00

148,00

0,00

0,00

148,00

Cap.74.02.71.01

PROI ECȚIA MEDIULUI

173.628^99:

2:262,00

.0,00 .

: 0,00

TOTAL-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:

0:00.

. 2.262,00

■ 0,00 . • ■

.2,262,00

din care

......

..........

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.030,00

1.030,00

0,00

0,00

143,00

1.173,00

0,00

0,00

1.173,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str. Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                     Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

150,00

150,00

0,00

0,00

-69,00

81,00

0,00

0,00

81,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh. Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustul Treboniu Laurian)-AT

514,61

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

o.oo ;

/ c

z

p^ȘțOO

. 4»....

3

Extindere rețele canalizare Etapa n ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

775,00

775,00

0,00

0,00

312,00

1.087,00

Kcl

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

220,00

220,00

0,00

0,00

-143,00

77,00

W

wy

37,Q0

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

o,bC

'■e ’fOJOO

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere rețele str Laboratorului)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

-143,00

57,00

0,00

. z. î. o TW-"

57,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare-f execuție)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

i i

0.00

1.012,00

f).

1.012.00

0.00

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

1

ET/SF/DALI-Eficicntizare consumuri energetice in Municipiul Ploicsti-cladiri publice

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

ET/SF/DALI-Eficicntizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

ET/SF/DAI J-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

0,00

. 460,00:

:: 310.00-

0,00.

: 150.110:

■:^00:'>

.310,00::'

:: O.ttft

150:00

460.00:

din care

(

150.00

0,00

310,00

0.00

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

330,00

180,00

0,00

150,00

0,00

180,00

0,00

150,00

330,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

61:474,77

21.800,30:

21.800,30

. .0,00:.

::0.0»::

. . o flo : :

21.800.30

:OJMI

b.oo

: 21^00,38 :

A

Lucrări in continuare

3.564,25

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str. Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

57.610,52

10.991,30

10.991,30

0,00

0,00

-1.180,00

9.811,30

0,00

0,00

9.811,30

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dui București lsi B-dul București 2

7.419,85

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00 I

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00 B,

1

4

5

Poduri parau Dambu

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00 JL

~ 0,09 £

> r

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

^0,00^7

500 00'

7

Reamenajare pavaj pictonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

K

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

<1,(10 , !

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

5.366,19

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00 '

500,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare lexecu tie)

3.945,06

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

Modernizare str.Anul 1848

925,72

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

16

Modernizare str.Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str. Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

6.059,00

6.059,00

0,00

0,00

0,00

6.059,00

0,00

0,00

6.059,00

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

294,60

294,60

0,00

0,00

-280,00

14,60

0,00

0,00

14,60

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

960,00

960,00

0,00

0,00

-900,00

60,00

0,00

0,00

60,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

297,70

297,70

0,00

0,00

0,00

297,70

0,00

.0,00 ;

o

297,70

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

o,i)o

'~b;oo

4\o,oo

Alte cheltuieli de investiț i

0,00

180.00

11.819,00

Q<>‘

'X-Xg:

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

120,00

1 r-          —71

170,00

'

xw

/^tAo

F /

2

DAI.I-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

o

0,00 U

V

< 1,00

Nr. crt.

8

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

283,00

313,00

0,00

0,00

313,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

60,00

60,00

0,00

0,00

230,00

290,00

0,00

0,00

290,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.700,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

9.700,00

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

DALf PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: .Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr. Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

o.oju

^1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

l,0o..

20

DAU, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

oW (

S/O,OfC?

1,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 e

o,oo;<

W,oo| \

î

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,0b , <

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

o,o4y

^.11,00-'

.UM'/

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

< o^om

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

"^7,00

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00


Nr. cri.

a

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 2

FINANȚAT DIN:

Influenta (+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 3

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la hugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonalc Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

 • 36

 • 37

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

419,00

424,00

0,00

0,00

424,00

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

128,00

133,00

0,00

0,00

133,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str. Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, stafia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

SF-Amcnajarc maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

42

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

43

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

45

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

46

SF Modernizare strada Arinului

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

47

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURISERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATATEDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

ANEXA

3> 4fcL /S7 /zorf
NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 - Rectificare 3

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A. Lucrări in continuare

1. Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie).

Municipiul Ploiești a realizat in anul 2017 lucrările de extindere a cimitirului Mihai Bravu, pe baza contractului de lucrări nr. 21087/25.10.2016 cu S.C. Construct Edil &Capital Vizion S.R.L., avand valoarea de 722.829,66 lei.

Deoarece lucrările au fost finalizate si decontate, propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 5.000 lei.

Suma prevăzută in buget local: 55.000,00 lei.

4. Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente

In vederea imbunatatirii imaginii orașului municipalitatea isi propune sa efectueze construire, reparații capitale si modernizări ale monumentelor aflate intr-o stare avansata de degradare.

In Programul Național ROMÂNIA 100 , dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri din 1918, se promovează personalități care au contribuit la desăvârșirea unității și identității culturale ale neamuluii românesc.

Astfel, prin proiectul intitulat „ Aleea Unirii” se intenționează amplasarea în Parcul Memorial „ Constantin Stere”, în continuarea „ Aleii Scriitorilor”, busturi ale altor personalități implicate în făurirea Marii Uniri, cu alte 14 statui.

Prin aceasta procedura se dorește amplasarea unui bust din bronz ,al lui Iuliu Maniu, pe un soclu similar celor deja amplasate pe alee.

Soclul va fi placat cu granit, va fi realizat din beton ( CI8/22 ) armat, cu dimensiunile 0,6m x 0,6 m x 2,10 m, așezat pe o fundație de beton armat ( 1,20 m x 1,20 m x 1,20 m ). Armatura va fi realizata din otel beton PC 52 <|) 16 mm si etrieri din OB 37.

Valoarea estimata este de 60.000 lei inclusiv TVA.

Se propune modificarea denumirii inițiale cuprinzând si construire statui si monumente si suplimentarea cu suma de 20.000 lei


Suma prevăzută in bugetul local este de 60.000 Iei.

C. Alte cheltuieli de investiții

8.Consultanta pentru procedura pariuri hipice.

Singurul hipodrom din țară, cel aflat la Ploiești s-a inaugurat la finalul lui 2016. Investiția în modernizarea hipodromului a fost de peste 53 de milioane de lei (15 milioane de euro). Acesta beneficiază de piste de trap și de galop, drumuri de acces, parcări cu peste 200 de locuri, tribune, grajduri, hangare și construcții anexe (inclusiv suprafața pentru organizare pariuri de 570,18 mp ).

Pentru a intra in circuitul de curse cu activitate de pariuri este necesara colaborarea cu un consultant de specialitate . In acest scop propunem finanțarea unui serviciu numit „ CONSULTANTA PARIURI HIPICE „

Deoarece nu au fost demarate procedurile pentru incheierea serviciului de Consultanta pariuri hipice, propunem diminuarea cu suma de 15.000 lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 35.000 lei.

11. SF/DALI Modernizare, reparații capitale statui si monumente

In vederea îmbunătățirii imaginii orașului municipalitatea isi propune sa realizeze lucrări de modernizare a statuilor si monumentelor si sa efectueze reparații capitale la cele aflate intr-o stare de degradare.

Se propune modificarea denumirii inițiale cuprinzând si SF construire statui si monumente.

Suma prevăzută in bugetul local este de 10.000 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare publica A. Lucrări in continuare.

4. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mai Ploiești

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus, in cursul anului 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE, CS, AT.

Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Lucrările de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie 2008 si s-au reluat in luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova. In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligațiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA.

 • -  In anul 2014 a fost refăcută documentația tehnica pentru restul de executat.

 • -  Autorizație de construire nr. 166/22.04.2016, prelungita pana la data de 21.04.2018

 • -  Valoare contract lucrări rest de executat: 9.632.619,04 lei fara TVA.

 • -  Pentru executarea lucrărilor a fost obtinuta autorizația de construire nr. 166/26.04.2016. Informații financiare

 • 1. Valoarea totala a proiectului(investitiei)             - 16.377.600,00 lei , (inclusiv TVA)

din care C+M

- 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

I A


 • 2. Grafic de finanțare

2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;


- 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat -Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local 2008- 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local 5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local 2014 - 33.000 lei - cheltuieli proiectare - refacere documentație tehnica pentru rest de executat

2018 -   50.000 lei - buget local,

- 7.841.130 lei - credit Exim Bank

 • 3. Stadiul fizic actual: lucrări executate 24 %.

Obiectivul beneficiază de finanțare de la bugetul de stat, pentru finalizarea lucrărilor de constructii-montaj, in acest sens s-au solicitat sume de la bugetul de stat in completarea celor alocate din bugetul local.

Având in vedere cele prezentate, pentru finanțarea lucrărilor, Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a alocat Municipiului Ploiești suma de 1.401.450 lei conform contract de finanțare nr.9910/16.05.2018.

Buget Local 50.000 lei

Buget de stat 1.401.450 lei

Suma prevăzută in buget este de 1.451.450 lei.

 • B.Lucrari noi.

4.Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri locuințe;

Având in vedere ca cererile de finanțare sunt in evaluare la ADR sud Muntenia, iar procedurile de achiziție a contractului de lucrări nu au fost demarate, propunem diminuarea sumei cu 238.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 762.000 lei.

4. Realizare locuințe sociale str. Lucernei - Cartier Bereasca

Pentru imbunatatirea serviciilor publice de asistenta sociala, creșterea calitatii vieții pentru categoriile sociale defavorizate si pentru a soluționa problema spatiilor locative, Municipiul Ploiești isi propune construirea unor locuințe sociale.

Deoarece nu a fost demarata procedura de achiziție a contractului de lucrări, inclusiv servicii proiectare, propunem diminuarea din bugetul local a sumei de 61.000 lei.

Suma prevăzută in buget este de 1.000.000 lei.

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

17. Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești- Reabilita^dfermicaj.^loc^'i in municipiul Ploiești.

Pentru documentațiile elaborate, au fost transmise cererile de finanțare.

Pentru plata serviciilor contractate propunem alocarea sumei de 100.000 lei

Suma prevăzută in buget este de 150.000 lei.

19. ET Clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

Pentru demararea procedurii de achiziție a contractului de servicii propunem suplimentarea din bugetul local a sumei de 61.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 67.000,00 lei.

26. Eficientizare consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public

Pentru plata serviciilor etapa - studiu de fezabilitate, propunem suplimentarea sumei cu 138.000 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 148.000 Iei.

Capitolul 74.02.71.01 - Protecția mediului

A. Lucrări in continuare

 • 1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 străzi - str. Licurici, str. Caramidari, Intr. Grădinilor, Intr. Cosmos, str. Jepilor, str. Cărvunarilor, Intr. Daliei, str. Crazna, str. Mecet, str. Dorului, Intr. Istria, str. Fainari, str. Vasile Lucaciu, Extindere rețea apa str. Fabricilor), diferente 2017 (AT proiectare)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul subsecvent nr. 9528/02.05.2017 incheiat cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL pentru proiectarea si execuția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare pe străzile Licurici, str. Caramidari, Intr. Grădinilor, Intr. Cosmos, str. Jepilor, str. Cărvunarilor, Intr. Daliei, str. Crazna, str. Mecet, str. Dorului, Intr. Istria, str. Fainari, str. Vasile Lucaciu, Extindere rețea apa str. Fabricilor. Lucrările sunt finalizate si recepționate. Mai sunt de efectuat plăti pentru serviciile de dirigentie si asistenta tehnica.

Propunem diminuarea sumei de 69.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 81.000,00 lei.

3. Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui)                                                        ....

In municipiul Ploiești exista străzi canalizate parțial sau necanajd^at& necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, indurau solului și a pânzei freatice, incălcând astfel prevederile Directivei Cadnfjaent 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.         \


Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe tq^ beneficiază in prezent de prezenta acestor rețele. In acest an ne propunem ți pe Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui.

Pentru executarea acestor lucrări s-a încheiat contractul nr. 22900/19.10.2017 in baza

Acordul cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03. 2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Pentru plata serviciilor de proiectare si a lucrărilor ce vor fi executate propunem alocarea sumei de 312.000,00 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 1.087.000,00 lei.

4.Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești Deoarece pana la acest moment nu a fost realizata Expertiza Tehnica, propunem diminuarea sumei cu 100.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 0 lei

B. Lucrări noi

2.Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului).

Municipiul Ploiești isi propune realizarea unui sens giratoriu pe str. Ștrandului, realizarea unei legaturi intre B-dul Republicii si str. Ghe. Gr. Cantacuzino, la limita orașului pentru sporirea conectivității ceea ce va conduce la o redistribuire a traficului și fluidizarea circulației.

Pentru execuția lucrărilor conform normativelor in vigoare, este necesara devierea rețelelor existente in zona.

Deoarece contractul de lucrări nu a fost incheiat propunem diminuarea fondurilor alocate cu suma de 143.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 57.000,00 Iei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAEIAMANDI


SEF SERVICIU INVESTIȚII,

MARIANA STOCHITA

v ^<7

Avex/f $ 4/ctADRIAN FLORIN D


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018

RECTIFICARE 3

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B- Lucrări noi

Modernizare strada Gh.Gr.Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare strada Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Pentru decontarea parțiala a documentațiilor elaborate de SC Intergroup Engineering SRL București, propunem redistribuirea sumei de 280.000 lei, inclusiv TVA, de la Cap.B-24 Lucrări noi si suplimentarea alocației bugetare cu suma de 120.000 lei, inclusiv TVA, la Cap.C-1 Alte cheltuieli de investiții pentru SF/PUZ Modernizare rețea rutiera/stradala: lărgire la 4 benzi strada Gh.Gr.Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare strada Gh.Gr.Cantacuzino, tronson Șoseaua Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

Informații financiare

Credit angajament 2018:

 • - Cap.B-24 - Lucrări noi'.

Buget aprobat: 294.600 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 14.600 lei, inclusiv TVA

 • - Cap.C-1- Alte cheltuieli de investiți:

Buget aprobat: 50.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 170.000 lei, inclusiv TVA

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

Pentru decontarea parțiala a documentațiilor elaborate de SC Intergroup Engineering SRL București, propunem redistribuirea sumei de         Sleit inclusiv

TVA, de la Cap.B-25 Lucrări noi si suplimentarea alocației bugetareCusumadeWj.OOO lei, inclusiv TVA, la Cap.C-3 Alte cheltuieli de investiții pentru decernarea documentației tehnice, faza SF si exproprieri.                                            ...               /

Informații financiare Credit angajament 2018: - Cap.B-25 - Lucrări noi'.


C0î4.^

Buget aprobat: 960.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 60.000 lei, inclusiv TVA

- Cap.C-3- Alte cheltuieli de investiți:

Buget aprobat: 30. 000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 313.000 lei, inclusiv TVA

C- Alte cheltuieli de investiții

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (zona Spital Județean) în municipiul Ploiești

Pentru decontarea parțiala a documentațiilor elaborate de SC Intergroup Engineering SRL București, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 230.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018:

Cap.C-4- Alte cheltuieli de investiți:

Buget aprobat: 60. 000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 290.000 lei, inclusiv TVA

SF/CF „Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiești -Cartier Pictor Rosenthal”

PUZ/SF/CF „Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiești - Cartier Rafov”

Municipiul Ploiești dispune de o serie de cartiere exterioare (Mimiu, Rafov, Pictor Rosenthal, Motoi, Bereasca) ampalsate cu precădere in partea de sud si est a Municipiului Ploiești, in zona periferica a orașului, cu zone de locuințe relativ izolate de restul orașului Ploiești si mai vulnerabile din punct de vedere social, cu locuințe individuale de tip rural, cu probleme de infrastructura si dotări tehnico-edilitare inca deficitare (fara canalizare, gaze, apa, iluminat public), cu lipsa punctelor de interes social (parcuri, terenuri de sport, clădiri cu destinație educationala/recreativa sau sociala).

In vederea regenerării fizice, economice si sociale a zonelor vulnerabile sus menționate, precum si creșterea calitatii viet periferica a Municipiului Ploiești s-a constatat investiții cu finanțare nerambursabila care sa imbunatatirea calitatii vieții, la creșterea gradului mărginașe si mai vulnerabile.

i locuitorilor comunit^^o^ ^dtn zona necesitatea realizarfi ^țnor~pfbi^te de duca la dezvoltaf4^/aj^^r £ânâ, la de siguranța si confort ti^tnr âGestS^zone

ire sa duca la dezvpft^§-^^.bîla a l zonele vulnerabile identificate^in anul


Pentru realizarea investițiilor necesare c

Municipiului Ploiești si creșterea calitatii vieții ii

 • 2012 a fost incheiat intre Municipiul Ploiești si SC INTERGROUP ENGINEERING SRL BUCUREȘTI Acordul Cadru de servicii nr. 16746/27.09.2012 avand ca obiect realizarea documentației tehnice de finanțare (documentație economica fazele SF/DALI/PT+CS, DTAC, cereri de finanțare, studii de impact, studii mediu, documentație de licitație, etc).

Avand in vedere oportunitatea accesării fondurilor europene nerambursabile disponibile in cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Municipiul Ploiești a aplicat Hotararea Consiliului Local nr. 288/24.07.2014 privind demararea proiectelor de investiții prioritare din Municipiul Ploiești. In cadrul listei proiectelor de investiții prioritare ale Municipiului Ploiești cuprinsa in anexa acestei hotarari sunt menționate proiectele : „Modernizare cartier Rafov” si „Modernizare cartier Pictor Rosenthal”.

In temeiul Acordului Cadru nr. 16746/27.09.2012 s-au incheiat următoarele contracte subsecvente de servicii:

 • 1. Contractul subsecvent de servicii nr. 016721/18.09.2014 incheiat intre Municipiul Ploiești, in calitate de achizitor si Asocierea SC INTERGROUP ENGINEERING SR si SC URBAN PROIECT GRUP SRL, prin lider SC INTERGROUP ENGINEERING SRL, in calitate de prestator avand ca obiect prestarea serviciilor de consultant si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico -economice fazele SF/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație, etc) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in municipiul Ploiești pentru obiectivul“Modernizare cartier Rafov”;

 • 2. Contractul subsecvent de servicii nr. 016726/18.09.2014 incheiat intre Municipiul Ploiești, in calitate de achizitor si Asocierea SC INTERGROUP ENGINEERING SRL si SC URBAN PROIECT GRUP SRL, prin lider SC INTERGROUP ENGINEERING SRL, in calitate de prestatoravand ca obiect prestarea serviciilor de consultant si proiectare tehnica pentru realizarea documentațiilor de finanțare (documentații tehnico -economice fazele SF/PTh+CS/DTAC, cereri de finanțare, studii de impact de mediu, documente de licitație, etc) pentru proiecte de dezvoltare/modemizare a infrastructurii in Municipiul Ploiești pentru obiectivul“Modernizare cartier Pictor Rosenthal”.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 293/25.08.2014 a fost aprobata modificarea si completarea listei proiectelor de investiții prioritare din Municipiul Ploiești cuprinse in Hotararea Consiliului Local nr. 288/2014, precum si demararea unui număr de 27 obiective de investiții prioritare pentru perioada 2014 - 2020.

Printre cele 27 obiective de investiții sunt menționate: „Modernizare Cartier Rafov” si „Modernizare Cartier Pictor Rosenthal” pentru care sunt incheiate contractele subsecvente de servicii sus menționate. S-au emis doar ordine de incepere pentru elaborare studii de teren.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 163/30.05.2016 s-a aprobat Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploies£i*2014 - 2020 (SIDU) si Planul de Mobilitate Urbana Durabila (PMUD) pentru PcxRil "de' Creștere Ploiești.

Prin Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul ' Cr^^^Pjdieâti 2014 - 2020 (SIDU) au fost evaluate o serie de domenii cheie pe Baza^caro^au fost stabilite care sunt cele mai oportune direcții de dezvoltare ale Municipiutei&PldiWi; în acord cu obiectivele programelor europene, naționale, regionale sau locale și implicit a surselor de finanțare si s-au fundamentat direcțiile de dezvoltare durabilă 3                                                                                                                                            5

multidimensională în perioada de programare financiară a Uniunii Europene 2014-2020.

Scopul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana este: de a oferi soluții coerente și în concordanță cu nevoile și provocările cu care se confruntă comunitatea și agenții economici locali, de a valoriza noi oportunități economice și investiționale, care să contribuie la realizarea obiectivelor locale ce sunt in competența administrației publice, in conformitate cu coordonatele strategice naționale si regionale si posibilitățile reale de acțiune ale Consiliului Local.

In cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești s-a propus un portofoliu de proiecte de investiții menit să genereze un proces de cooperare locală, implementarea unor măsuri de creștere a calității vieții și sporirea atractivitatii Municipiului Ploiești ca spațiu de desfășurare a activităților economice la nivel regional și național. Prin realizarea investițiilor propuse Municipiul Ploiești se va transforma într-un pol de dezvoltare în acord cu principiile dezvoltării durabile, în cadrul căruia să se respecte standardele de viață din Uniunea Europeană.

Viziunea de dezvoltare cuprinsă în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești presupune faptul că la orizontul anului 2020, Municipiul Ploiești va fi un teritoriu construit armonios, prin protejarea si valorificarea resurselor locale naturale si antropice, prin promovarea soluțiilor eficiente in acord cu ultimele standarde de dezvoltare si prin susținerea capitalului uman la toate nivelurile: economic, social, educațional, sanitar, cultural.

Pentru absorbția de fonduri europene prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 s-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.265/30.08.2016. Prin aceeași hotarare a fost imputemicit Primarul Municipiului Ploiești sa asigure toate resursele umane, materiale, financiare necesare derulării si intocmirii documentațiilor privind absorbția de fonduri europene, sa urmareasca respectarea Ghidului Solicitantului, pentru încadrarea obiectivelor pe una dintre axele prioritare pentru care se aloca finanțare.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programului Operațional Regional 2007-2013 prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Programul este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de                    23

iunie 2015.

Totodată, a fost lansat si Ghidul solicitantului aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020.

Pentru încadrarea in obiectivele noii Strategii Integrate de Dezvoltare.. Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești, precum si a solicitărilor din GhwKi.P'Sol-icițagi^ului aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, este necffear

1. schimbarea denumirii obiectivului de investiții “Modernizare ©artier^Bw’^' din*°f/

 • 1. schimbarea denumirii obiectivului de investiții “Modernizare C^rtieRR . cadrul contractului subsecvent nr. 016721/18.09.2014 incheiat la acest,iti©>mentj<5

• O NS '

 • 2. schimbarea denumirii obiectivului de investiții “Modernizare cartier Pictor Rosenthal” din cadrul contractului subsecvent nr. 016726/18.09.2014.09.2014 incheiat la acest moment.

Având in vedere cele menționate mai sus, propunem ca in lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2018 sa fie schimbate denumirile obiectivelor de investiții astfel:

- schimbarea denumirii obiectivului de investiții, “Modernizare Cartier Pictor

Rosenthal” in „Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiești -Cartier Pictor Rosenthal”, înlocuirea temei de proiectare (care a stat la baza întocmirii contractului subsecvent sus menționat), astfel incat proiectul sa poata fi depus in condiții de siguranța pentru obținerea finanțării, precum si suplimentarea alocației bugetare cu suma de 419.000 lei, inclusiv TVA.

In formații financiare

Credit angajament 2018:

Cap.C-36- Alte cheltuieli de investiți:

Buget aprobat: 5.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 424.000 lei, inclusiv TVA

- schimbarea denumirii obiectivului de investiții, “Modernizare Cartier Rafov” in „Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiești - Cartier Rafov”, înlocuirea temei de proiectare (care a stat la baza întocmirii contractului subsecvent sus menționat) ), astfel incat proiectul sa poata fi depus in condiții de siguranța pentru obținerea finanțării, precum si suplimentarea alocației bugetare cu suma de 128.000 lei, inclusiv TVA.

Totodată, pentru obiectivul de investiții sus menționat se are in vedere a se realiza următoarele obiective:

Prin realizarea obiectivului de investiții sus menționat se are in vedere a se realiza următoarele activitati:

 • 1. modernizarea străzilor din cartierul Rafov (Târgului, Trenului, Uzinei, Atelierului, Traian Savulescu, Islazului, Pieței, Intrarea Lanului, Intrarea Ogorului, Rafov cu prelungirea Rafov, Corlatesti, Ghighiului, Furnalului);

 • 2. extinderea rețelelor tehnico-edilitare pentru asigurarea utilităților tehnico-edilitare de baza (canalizare pentru ape menajere si/sau pluviale, apa daca este cazul, iluminat public);

 • 3. amenajare peisagistica prin amenajare spatii verzi (amenajare grădini, amenajare scuaruri, amenajare parc de recreere prevăzut cu locuri de joaca pentru copii, plantari de flori, arbori si/sau arbuști);

 • 4. construirea unui centru multifuncțional de zi, de categoria servicii sociale fara cazare, pentru toate categoriile de varsta si destinata utilizării publice pentru aclivjMf educative, socio-culturale si recreative.                                          V -4^^

Terenul pe care se va realiza atat amenajarea peisagi^ica/cat sf^entrul multifuncțional de zi, se afla la intersecția străzii Traian Savulescu cu șțf^^|^O'^âieste in domeniul public al Municipiului Ploiești, cu adresa poștala strada f£ât^l^^ț^^and o suprafața totala de 4.656 mp.                                    *

Pentru terenul sus menționat, Direcția Generala de Dezvoltare Urbana - Serviciul

Autorizații Construcții prin adresa cu nr. 301265/16.02.2018 a transmis ca in zona este instituita interdicția de construire (conform Planului Urbanistic General (PUG) si Regulamentului Local de Urbanism -RLU) pana la elaborare PUD/PUZ.

S-a solicitat la Direcția Generala de Dezvoltare Urbana - Serviciul Autorizații Construcții emiterea Certificatului de Urbanism pentru PUZ si SF la obiectivul de investiții „Regenerare urbana in zona marginalizata a Municipiului Ploiești -Cartier Rafov”.

Fata de cele de mai sus, s-a constatat necesitatea elaborării Planului Urbanistic

Zonal in vederea construirii si realizării obiectivului de investiții sus menționat.

Informații financiare

Credit angajament 2018:

Cap.C-37- Alte cheltuieli de investiți:

Buget aprobat: 5.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 133.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV,

MIHAELA IAMANDI

SEF SERVICU REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI, M1HAIL NEGRUPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


Nr.NOTA DE FUNDAMENTARE PENTRU FINANȚAREA ASOCIAȚIEI

„Orașe Energie România”. ASOCIAȚIEI de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor - Prahova”, Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile - AE3R Ploiești-Prahova si ASOCIAȚIEI Municipiilor din România (AMR)

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Ploiești nr. 65/16.12.1994 s-a aprobat asocierea Municipiului Ploiești cu alte municipii si orașe în vederea constituirii Asociației „Orașe Energie România” (OER).

OER este o organizație neguvernamentală, reunind în anul 2015, un număr de 34 membri (32 de municipalități și 2 zone metropolitane), interesate de îmbunătățirea eficienței energetice în serviciile publice urbane (încălzire, iluminat public, alimentare cu apă și gaz, colectarea, depozitarea și transportul deșeurilor menajere etc.) și de promovarea surselor de energie regenerabile și a protecției mediului.

în conformitate cu prevederile statutului Asociației “Orașe Energie România” art. 6 punctul 6.1, paragraful 4, Adunarea Generală a Asociației din data de 06.04.2017, a aprobat modificarea cotizației anuale de la 3500 lei/an la 0.10 lei/locuitor pentru anul 2018, nivelul populației fiind considerat cel stabilit prin recensământ (adresa nr. 7009/05.04.2018).

Prin urmare se propune alocarea din bugetul local a sumei estimate de 20.994,50 lei in vederea funcționarii Asociației „Orașe Energie România”; suma alocata cotizației anuale a Municipiului Ploiești in OER va creste cu 17,50 mii lei, de la 3,5 mii lei la 21,00 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local a municipiului Ploiești nr. 6/30.01.2009 s-a aprobat asocierea Consiliului Local al municipiului Ploiești cu Județul Prahova și unități administrativ-teritoriale de pe raza județului Prahova în vederea constituirii Asociației de dezvoltare intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deșeurilor - Prahova”.

Obiectivul principal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” îl reprezintă implementarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în Județul Prahova, finanțat prin POS MEDIU 2007-2013, având ca scop implementarea unui sistem modem de gestionare a deșeurilor, dimensionat la cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite.

De asemenea Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” va monitoriza funcționarea sistemului și prin serviciile pe care le oferă, oferind posibilitatea locuitorilor Județului Prahova de a respecta Directivele Europene de Mediu, prin colectarea selectiva a deșeurilor, reutilizarea fracțiilor reciciabile, reducerea cantităților tie deșejjrk eliminate prin depozitare.

în conformitate cu prevederile statutului ADI Managementul Deșeuri tof^Prahova^artU^ alin.2 lit.l, Adunarea Generală a Asociației din data de 17.04.2018, a aprobat rn^rafeă^Știzâti.fei's anuale de la 0,60 lei/locuitor la 1,00 leu/locuitor (adresa nr. 8185/25.04.201 această decizie, valoarea cotizației anuale este de 230.523,00 lei, calculată la nu'măfl^^p^putafidiU comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.07.2017, respectiv 230.523 loeyi^^ș Vv

Prin urmare se propune alocarea din bugetul local a sumei estimate de 230.523700 lei in vederea funcționarii Asociației ADI Managementul Deșeurilor Prahova; suma alocata cotizației anuale a Municipiului Ploiești in ADI Managementul Deșeurilor Prahova va creste cu 92,00 mii lei, de la 139,00 mii lei la 231,00 mii lei.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/24 aprilie 2008 s-a aprobat participarea Municipiului Ploiești la înființarea „Agenției pentru Eficiența Energetică și Energii Regenerabile -AE3R Ploiești-Prahova”.

Pentru îndeplinirea obiectivelor "Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiești - Prahova ” menționate în Statut, la art. 7, respectiv adaptarea legislației locale la directivele europene și legislația națională privind eficiența energetică și protecția mediului, afilierea și/sau dezvoltarea de parteneriate, precum și acțiuni de cooperare regionale, naționale sau internaționale, sprijinirea organismelor publice și private pentru definirea politicilor energetice privind tehnologia și cercetarea, asigurarea consultanței și soluțiilor tehnice pentru consumatorii casnici și industriali cât și pentru factorii de decizie, inițierea și sprijinirea proiectelor de cercetare în domeniul eficienței energetice, propunerea soluțiilor de finanțare prin programe și proiecte europene, promovarea măsurilor privind eficiența energetică a clădirilor aflate în proprietate publică sau privată, eco- eficiența energetică și promovarea "energiilor verzi”, etc și pentru buna funcționare a structurii executive a "Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiești - Prahova ”, Municipiul Ploiești, în calitate de membru fondator al Agenției, are obligația de a sprijni în mod activ Agenția, inclusiv prin plata cotizației, stabilită anual de către Adunarea Generală (Statut, art.l 1, alin.i).

In data de 23.04.2018 a avut loc Adunarea Generală a „Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile” în cadrul căreia s-a aprobat majorarea cuantumului cotizației Municipiului Ploiești de la 1500 euro/lună la 2500 euro/luna, începând cu luna iunie 2018.

Prin urmare se propune alocarea din bugetul local a sumei estimate de 121.238,00 lei in vederea funcționarii Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile; suma alocata cotizației anuale a Municipiului Ploiești in Agenția pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile va creste cu 37,00 mii lei, de la 84,00 mii lei la 121,00 mii lei.

Municipiul Ploiești este unul din membrii fondatori ai Asociației Municipiilor din Romania cu o contribuție activa in promovarea si protejarea intereselor comune ale autorităților administrației publice locale.

Asociația Municipiilor din România (AMR), a fost înființată în anul 1990 sub numele de Federația Municipiilor din România (FMR) de către 30 de membri asociați fondatori și a funcționat de la început ca o organizație pentru sprijinirea și reprezentarea intereselor autorităților locale.

AMR are începând din luna ianuarie 2007 un birou de reprezentare pe lângă instituțiile Uniunii Europene (UE), la Bruxelles. Rolul biroului de reprezentare este de a implica municipiile în dialogul cu instituțiile UE în vederea promovării interesului general al AMR în procesul de elaborare și implementare a politicilor UE.

în conformitate cu prevederile statutului AMR, Adunarea Generală a Asociației din data de 06.11.2017, a aprobat valoarea cotizației anuale la 0,50 lei/locuitor (adresa nr.l 1/15.01.2018). Având în vedere această decizie, valoarea cotizației anuale este de 115.746,00 lei, calculată Ia numărul populației comunicate de Direcția Județeană de Statistică pentru 01.01.2017, respectiv 231.491 locuitori.

Prin urmare se propune alocarea din bugetul local a suinei estimate de 115.746,00 lei in vederea funcționarii AMR; suma alocata cotizației anuale a Municipiului Ploiești AMR va creste cu 53,00 mii lei, de la 63,00 mii lei la 116,00 mii lei.

.^7 i-,   "'’X

A—1   >

Ca urmare, prevederea aferenta asociațiilor si fundațiilor (titlul 59.11) va creste cu 19.9,50 A^bA mii lei, suma fiind distribuita astfel:                                                             . >    -<£■•••>..

 • -   Cotizația Municipiului Ploiești in OER 17,50 mii lei                           f .>:       < a } ' Jj

 • -  Cotizația Municipiului Ploiești in Asociația ADI Managementul Deșeurilor Prahovă^^®> A v ./

mii lei                                                           V

 • -  Cotizația Municipiului Ploiești in Agenția pentru Eficiența Energetică

Regenerabile - AE3R Ploiești-Prahova 37,00 mii lei

 • -  Cotizația Municipiului Ploiești in AMR 53,00 mii lei

Nicoleta CRAC1UNOIU

Director executiv

Direcția Relații Internationale

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr73^/25.05.2018NOTA FUNDAMENTARE


Pentru buna desfășurare a activității Compartimentului Organizare Evenimente, propunem ca, prin rectificare bugetară, suma necheltuită de 100.000 lei din capitolul Zilele Orașului Ploiești (poziția 16) să fie alocată capitolului “Ploiești, Târg Domnesc” (poziția 26)

CONTUL 67.02.20

100. 000 lei, sumă transferată la “Ploiești, Târg Domnesc” (poziția 26)

Astfel suma alocată pentru “Ploiești, Târg Domnesc” (poziția 26) va fi de 370.000 de lei


MUNICIPIUL. PJLUlKȘll

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PL\, CE

Compartimentul Organizare Evenimente

Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2018Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

Aprobat 2017

Inf+/-

Propunere 2018

1

Trim. I

Sărbători de iarna 2016-

2017

31 decembrie 2017-

1 ian 2017

Bugetul reprezintă: Acțiunile organizate în cadrul Târgului de Crăciun - plata concert Regal , Concertul de Revelion

218,000

0

218,025

3

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu

5,000

0

5,000

4

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita

Stănescu”, ed. a XlX-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” - 5000 leițCN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” - 2000 li (CN l.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute;

28.945

0

15,000

5

Trim I

Muzica Unesște Europa

pe parcursul anului

Organizarea Ia Ploiești a celei de-a doua ediții a concursului Internațional de Vioară - Muzica unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorari iu jurio și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute

0

0

67,000

8

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXII-a -

14-15 aprilie

Premii oferite câștigătorilor. Festival organizat in parteneriat cu Palatul Copiilor

5,000

0

5.000

9

Trim II

Concurs școlar" Cauta

Eroi la Tine Acasa"

31 mai- 4 iunie

Premii oferite câștigătorilor

50,000

0

50,00010

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu -ediția a IX-a parteneriat cu Colegiul Virgil \4adgearu

20 aț ilie

M

12

Trim. II

”Zilele Dreptului

Internațional Umanitar” -ediția a IV-a

14 mai

13

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VI

mai

15

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

16

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

18

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" - Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

19

Trim II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

1-Jun

20

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1-Jun

Concurs național la care vor pârtiei? a liceele si colegiile de profil econon. din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0

5,000

Premii oferite participanților de către primărie

1,500

0

1,500

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor

0

0

2,500

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

5,000

0

3,000

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte)

■ (’lipftiiii’li npnrpvăziili'

134,952

0

50,000

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc

200,000

0

260,000

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova

1,486

0

7* looo

-A

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii

4,359

0

x

21

Trim II

’roiect educaționa

Oameni și Locuri, ediția a Vl-a - Nicolae

Titulescu

iunie

w

Premii oferite câștigătorilor

»

0

0

6,000

22

Trim. II

’remierea olimpicilor naționali și internaționali

1-Jun

’remierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i au pregătit, organizate sub egida

56,425

0

50,000

23

Trim II

Concurs 100 de ani de la

Marea Unire la sc. L.A.

Bassarabescu

jc parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

0

0

4,000

24

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

304,708

0

20,000

25

Trim III

Road Grand Tour

2-3 iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Va. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii

6,533

0

8,000

26

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc - ediția a Il-a

iulie - august

expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, preyentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte IHI-Jipv ;il>' «'ivihi dp iiKlrnrli.-

150,000

a

370,000

28

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie - septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

9,000

0

10,000

z    țl

30

Trim III

Copilărie în pași de dans ediția a X-a Parteneriat cu Palatul Copiilor

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

0

12.000

V-;.' " ; ■

31

Trim. III

’remiere elevi cu media

10 la examenul de bacalaureat si capacitate.

iu Iii august

Premierea elevilor care au obținut icdia 10 la examenul de bacalaureat, cu, domiciliul în Ploiești.

10,000

0

10,UUU

32

Trim II-III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii - Parteneriat cu ’alatul Copiilor

aprilie - octombrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

2,000

33

Trim. III

^estivalul interetnic din România

26 - 28 sept.

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

50,000

0

100,000

34

Trim. IV

Ziua Internațională a

Persoanelor Vârstnice, Revelionul

Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; Premii pt. cuplurile care au împlinit 50 ani căsătorie și centenari; Alte acțiuni organizate pentru pensionari.

150,000

0

150,000

35

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului

Anului, premierea acestora.

10,000

0

10000

36

Trim. IV

”O viata tara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” - ed. a Vl-a, proiect CT Toma Socolescu

26 noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

3,000

37

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul a artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, premii la Concursul de interpretare "Marțian Negrea" și premii pentru proiectul

2,000

0

15,000

>----

cy / 1 y. ftîZ-

37

Trim. IV

Sărbători de iarnă 2018-

2019

1-31 decembrie

2018

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș

■     --------- a i..u:x*

590,000

0

>125,975

„ri .i'-:-

>.<».■ ....

38

Trim. IV

Concurs Paul Constantinescu

1.' decembrie

Premierea câștigătorilor Concurs lui național de interpretare a muzici Hasice “Paul Constantinescu”, ediția a ,..-a; alte activități care să marcheze 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cărți)

5,000

0

39

Trim.II-IV

Activități cultural-sportive

Pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

25,000

0

25,000

40

Trim I - IV

România 100

pe parcursul anului

Evenimente organizate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, alte tipărituri, premii, filem de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli

0

0

25,000

41

Trim I - IV

România 2019

pe parcursul anului

Evenimente organizate în contextul procesului de pregătire a viitoarei Președenții a Consiliului Uniunii Europene: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, premii, filem de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli

0

0

5,000

42

Trim I-IV

Centrul de informare turistică

pe parcursul anului

Organizarea în parteneriat cu UPG si Asociațiile de Turism de Prahova a unui centru de informare turistică în municipiul Ploiești. Bugetul reprezintă amenajarea unui sediu, materiale promoționale, pamteriale de prezentare a centrului turistic si a municipiului Ploiești, pliante, borușri, alte tipărituri, cheltuieli neprevăzute, etc..

0

0

5,000

â

:<■ *

44

Trim I-IV

Proiecte culturale cu

Orașul Hâncești -Republica Moldova

pe rarcursul anului /

bugetul reprezintă susținerea unc proiecte culturale, achiziția de fo 4 de carte pentru bibliotecile din ORACOL Hâncești

0

0

5,000

45

Trim IV

Ploiești, capitala verde a industriei si tehnologiei " Ploiești - Citadela Viitorului, Ploiești -Smart City"

septembrie -decembrie

Bugetul reprezintă suținerea financiară a evenimentului ( cazare, masa, transport, materiale de promovare, etc.)

138,000

0

50,000

TOTAL

2,173,908

0 lei

1,700,000

Alina Mihaela

Director