Hotărârea nr. 150/2018

Hotãrârea nr. 150 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


VIZAT^PENTRU LEGALITATE S&C&ETAR


HOTĂRÂREA NR. 150 privind aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri Aurelian Tudor și Florin Sicoie și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Direcției Economice și Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, prin care se propune aprobarea măsurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activităților de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Ploiești;

în baza prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației;

luând în considerare prevederile Secțiunii a 11-a din Ordinul nr. 82/2015 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 218/23.06.2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare în municipiul Ploiești;

respectând prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru al serviciului de salubritate și a Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

luând în considerare prevederile, art. 1 alin 1, art. 3 alin. 1, art. 7 alin. 1 lit.b), art. 8, alin. 1, 2 și 3, lit a), d), i), art. 30, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin.l, art. 6 alin. 1 lit. a)-o) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, actualizată;

în temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) litera c și cu alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

în conformitate cu art. 36 alin. 6 lit. a pct. 8 și 14 coroborat cu art. 62, 63 (1) lit. d din Legea nr. 215/2001 republicată și actualizată privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă delegarea gestiunii serviciului de salubritate pentru activitățile de dezinsecție, dezinfecție, deratizare în municipiul Ploiești și împuternicește primarul municipiului Ploiești să stabilească procedura de atribuire, termenul de delegare, valoarea estimată a procedurii, caietul de sarcini și modelul contractului de delegare a gestiunii.

zx

Art.2 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre, să semneze documentația necesară.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești are obligația să organizeze procedura conform articolului 1 din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 mai 2018


PREȘEDINTE DE ȘEI George-Sorin-Niculae-


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare în municipiul Ploiești

In baza prevederilor articolului 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, prevede ca “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

In prezent, nu exista un operator de salubritate care sa execute activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiești, contractul nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune pentru activititatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, încheiate cu S.C. Coral Impex S.R.L. s-a finalizat la data de 17.02.2018, ținând cont ca activitatile fac parte din sfera serviciilor de utilitati publice si aceste servicii trebuie sa fie realizate in regim de continuitate, in conformitate cu art.7 alin.l litera b din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată.

Procedura de selectare a unui operator de salubritate prin licitație publica pentru atribuirea procedurii a activitatiilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiești a fost finalizata după analizarea ofertei castigatoare asa cum s-a solicitat de către Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor prin Decizia nr. 1051/C3/733-1024 din data de 20.04.2018 de autoritatea contractanta. Prin Decizia nr. 1051/C3/733-1024 din data de 20.04.2018, Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația depusa de către liderul Asocieri SC DD CHIM SRL, acesta formulând plângere in termen de 10 zile de la comunicarea acestei decizii, la Curtea de Apel Ploiești, termenul de soluționare fiind stabilit pe data de 24.05.2018, iar hotararea instanței de judecata poate fi de durata.

Totodată trebuie sa ținem cont de efectele negative care pot apărea in lipsa prestării serviciului de salubrizare în Municipiului Ploiești si anume, nerealizarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in sezonul cald poate creea disconfort si focare de infecții care pot provoca boli. Astfel, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta Prahova, s-a adoptat Hotararea nr. 7/04.05.2018, care a aprobat Planul de combatere a vectorilor, intocmit la nivelul județului Prahova, care obliga punerea in aplicare a unităților administrativ teritoriale din județul Prahova, respectiv si municipiul Ploiești. Prin acesta, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, consiliile locale, primăriile si operatorii economici au obligația de a organiza si desfasura acțiuni de combatere a artropodelor si rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, la solicitarea si cu îndrumarea tehnica de specialitate a direcțiilor de sanatate publica teritoriale.

Pentru realizarea unor tratamente eficiente de dezinsectie si defatizarcs;operâtorii, împreuna cu autoritatea administrației publice locale, intocmesc anual uiiprogramtinițar jde acțiune de combatere a vectorilor. Astfel, in sezonul cald, se declanșează p'eripada/^u va pentru unele insecte (vectori), cum ar fi căpușe, tantari, insecte culicoide cd-tr^nsmțt'^o^erie de boli, atat la animale cat si la oameni sau care pot fi gazde intermediare in ciclul-evolutiv al adientilor patogeni ce transmit aceste boli virotice, bacteriene si parazitare, astfel: encefalita de căpușe, boala lime, febra Q, iar tantarii transmit o serie de boli, precum encefalitele (West Nile si Encefalita Europei Centrale).

Astfel conform prevederilor art. 104, alin. 1, litera c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, unde se precizează:“(l) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produse sau de servicii într-unul din următoarele cazuri: c) ca o măsura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisa, licitație restrânsă sau negociere competitiva nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datorează sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante.” La art. 104

9                                      9                                         5

alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se stipulează următoarele: “In cazul prevăzut la alin. (1) lit.c), autoritatea contractanta nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara pentru a face fata situației de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare.”

Autoritățile publice locale au obligația sa adopte masuri pentru respectarea situațiilor de urgenta, conform art. 36 alin. (6 ) lit. a pct. 8 si 14 „ In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigura potrivit competentelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 8. situațiile de urgenta; 14. Serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termica, iluminat public si transport local, după caz” coroborat cu art. 62, 63 (1) lit. d din Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala.

In vederea organizării procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunț de participare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a activităților de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, este necesara aprobarea următoarelor documente:

  • -  Caietul de sarcini;

  • -  Contractul de delegarea gestiunii.

Aceasta situație a fost analizata în ședința de lucru din data de 16.05.2018 a Comisiei

9                                                               5             9

de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.

Actualmente, situația expusa mai sus impune luarea unor masuri, in regim de urgenta, pentru asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare in municipiul Ploiești.


Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local sa aprp necesară negocierii aferentă contractului de delegare a gestiunii serviciiily pentru activitățile dezinsectie, deratizare, dezinfectie, prin procedura «> publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în municipiu! Ploiești. li

**45


Primar,Consilieri

Alina Sorescu

Aurelian

Cosma

Florin Sicoe

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea masurilor pentru asigurarea serviciului de salubritate a activitatilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare în municipiul Ploiești

In baza prevederilor articolului 8, alineatul 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, “autoritățile administrației publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, coordonarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale aferente sistemelor de utilități publice.”

Totodată conform prevederilor art. 2, alin. 1 din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicata si actualizata, “serviciul public de salubrizare a localităților face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice și se desfășoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale ori ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităților”.

In prezent, nu exista un operator de salubritate care sa execute activitatile de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiești, contractul nr. 14393/17.08.2010 de delegare de gestiune prin concesiune pentru activititatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, încheiate cu S.C. Coral Impex S.R.L. s-a finalizat la data de 17.02.2018, ținând cont ca activitatile fac parte din sfera serviciilor de utilitati publice si aceste servicii trebuie sa fie realizate in regim de continuitate, in conformitate cu art.7 alin.l litera b din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată și actualizată.

Procedura de selectare a unui operator de salubritate prin licitație publica pentru atribuirea procedurii a activitatiilor de dezinsectie, dezinfectie, deratizare in municipiul Ploiești a fost finalizata după analizarea ofertei castigatoare asa cum s-a solicitat de către Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor prin Decizia nr. 1051/C3/733-1024 din data de 20.04.2018 de autoritatea contractanta. Prin Decizia nr. 1051/C3/733-1024 din data de 20.04.2018, Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor a respins contestația depusa de către liderul Asocieri SC DD CHIM SRL, acesta formulând plângere in termen de 10 zile de la comunicarea acestei decizii, la Curtea de Apel Ploiești, termenul de soluționare fiind stabilit pe data de 24.05.2018, iar hotararea instanței de judecata poate fi de durata.

Asigurarea salubrizării localităților prin activitatile de dezinsectie, deratizare, dezinfectie reprezintă un obiectiv primordial pentru municipiul Ploiești, astfel incat sa fie inlaturat orice pericol ce vizeaza sanatatea publica a comunității. In acest sens, avand in vedere situația de urgenta creata, se impune organizarea unei proceduri de negociere fara publicarea prealabila a unui anunț de participare, conform art. 104, alin. 1, htera c din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, „(1) Autoritatea contractanta are dreptuEcfe.a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare pentru atribuirea contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru de lucrări, de produsgsștfu de servicii'îiitr-unul din următoarele cazuri: c) ca o măsura strict necesara, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitație deschisa, licitație restrânsă sau negociere competitivă-hu' pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibil^ Secare nu se datorează sub nicio forma unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante.”

Situația este urgenta, avand in vedere consecințele ce pot aparea urmare a neasigurarii serviciului de salubrizare in ceea ce privește sanatatea populației si a respectării normelor de protecția mediului. Totodată trebuie sa ținem cont de efectele negative care pot apărea in lipsa prestării serviciului de salubrizare în Municipiului Ploiești si anume, nerealizarea activitatilor de dezinsectie, deratizare, dezinfectie in sezonul cald poate creea focare de infecții care pot provoca boli si disconfort. In sezonul cald, se declanșează perioada activa pentru unele insecte (vectori), cum ar fi căpușe, tantari, insecte culicoide ce transmit o serie de boli, atat la animale cat si la oameni sau care pot fi gazde intermediare in ciclul evolutiv al adientilor patogeni ce transmit aceste boli virotice, bacteriene si parazitare, astfel: encefalita de căpușe, boala lime, febra Q, iar tantarii transmit o serie de boli, precum encefalitele (West Nile si Encefalita Europei Centrale).

Astfel, la nivelul Comitetului Județean pentru Situații de Urgenta Prahova, s-a adoptat Hotararea nr. 7/04.05.2018, care a aprobat Planul de combatere a vectorilor, intocmit la nivelul județului Prahova, care obliga punerea in aplicare a unităților administrativ teritoriale din județul Prahova, respectiv si municipiul Ploiești. Prin acesta, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 119/2014, consiliile locale, primăriile si operatorii economici au obligația de a organiza si desfasura acțiuni de combatere a artropodelor si rozătoarelor vectoare de maladii transmisibile si/sau generatoare de disconfort, la solicitarea si cu îndrumarea tehnica de specialitate a direcțiilor de sanatate publica teritoriale.

Pentru realizarea unor tratamente eficiente de dezinsectie si deratizare, operatorii, impreuna cu autoritatea administrației publice locale, întocmesc anual un program unitar de acțiune de combatere a vectorilor.

Autoritățile publice locale au obligația sa adopte masuri pentru respectarea situațiilor de urgenta, conform art. 36 alin. (6 ) lit. a, pct. 8 si 14 „ In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigura potrivit competentelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 8. situațiile de urgenta; 14. serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubritate, energie termica, iluminat public si transport local, după caz” coroborat cu art. 62, 63 (1) lit. d din Legea nr 215/2001 republicata si actualizata privind administrația publica locala.

In vederea organizării procedurii de negociere fara publicare prealabila a unui anunț de participare pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare, a activităților de dezinsectie, deratizare, dezinfectie este necesara aprobarea următoarelor documente:

  • -  Caietul de sarcini;

  • -  Contractul de delegarea gestiunii.

Aceasta situație a fost analizata în ședința de lucru din data de 16.05.2018 a Comisiei de specialitate nr. 3 - Utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului.

R o^x

Actualmente, situația expusa mai sus impune luarea unor masuri, tfi' ^gipixde urgenta, pentru asigurarea continuității prestării serviciului de salubrizare in municipii7 \

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local sa *mrp^!;Ho^iban^âția necesară negocierii aferentă contractului de delegare a gestiunii serviflO^M^Sal^rarare pentru activitățile dezinsectie, deratizare, dezinfectie, prin procedura                fără

publicarea prealabilă a unui anunț de participare, în municipiul Ploiești.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


R.A.S.P. PLOIEȘTI


Direcția Econo

Director ExecDirector, Râul ] rescu


Direcția Administrați

9                                            9

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte


Director Executiv, Andreea CristeaSef Serviciu Achiziții Publice, Ana SabadacSef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice


Calin Bogdan

C