Hotărârea nr. 15/2018

Hotãrârea nr. 15 privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 15


privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de

Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor Paul Palaș-Alexandru, Gheorghe Andrei, Claudia Sălceanu și Gheorghe Sîrbu-Simion și Raportul de Specialitate comun nr. 15/25.01.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice, prin care se propune modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, aprobate prin art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2017;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 30.01.2018;

Văzând Raportul comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.12.2017, care a emis aviz favorabil pentru suma de 1500 lei net;

în baza Notificării înaintată de către Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești cu adresa nr. 8114/06.12.2017, înregistrată la Primăria Ploiești sub nr. 27119/06.12.2017;

Luând în considerare prevederile art. 3, alin. (1) lit. d. și art. 8 alin. (2) alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

Ținând cont de prevederile art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, actualizată, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

în baza art. 36 alin.(l), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(l) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

■»

Art.l. Aprobă, începând cu data de 01.02.2018, modificarea pct. 4.1. al art. 4 din Contractul de mandat, aprobat la art. 2 și art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2017, astfel:

  • 4.1,, Să primească lunar o indemnizație netă fixă în cuantum de 1.500 lei, indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezente în anexa la contractul de mandat.

Remunerația lunară este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de mandatar și se va asigura din bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, o dată pe lună. ”

Art.2. Aprobă actul adițional la contractul de mandat pentru următorii administratori: Crețu Ionuț Ciprian, Gheorghe Ioan, Ittu Ioan Nicolae, Ristulescu Ioan, Scarlat Maria Manuela, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Mandatează Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de mandat al administratorilor așa cum este aprobat la art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Celelalte prevederi privind contractele de mandat aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 194/2017, ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, rămân neschimbate.

Art.5. Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 518/2017 își încetează aplicabilitatea cu data de 01.02.2018.

Art.6. Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce Ia îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.7. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018.


TE DțE ȘEDINȚĂ, ulae-BOTEZContraseninează: SECRET Laurențiu DIȚ


/AR,
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE


privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 518/2017 a fost aprobată, începând cu data de 01.01.2018, modificarea pct. 4.1. al art.4 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, aprobate la art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local 194/2017 și art.5, art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.329/2017, astfel:

  • 4.1.. 5ă primească lunar o indemnizație brută fixă în cuantum de 25% din indemnizația fixă lunară a directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești ce nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezentate în anexa la contractul de mandat.

Remunerația lunară este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de mandatar și se va asigura din bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, o dată pe lună. ”.

Comisia de specialitate nr.l- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a emis „Aviz favorabil,, Proiectului de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pentru suma de 1500 Iei net.

Prin Raportul din data de 15.12.2018, comisia de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații, prorogă proiectul de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Prezentul proiect de hotărâre propune modificarea, începând cu data de 01.02.2018, a pct. 4.1. al art.4 din Contractul de mandat, aprobat la art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local 194/2017, astfel:

  • 4.1., Să primească lunar o indemnizație netă fixă în cuantum de 1.500 lei, indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezente în anexa la contractul de mandat.De asemenea propune aprobarea, începând cu data de 01.02.2018, a actuluL'adîțional la contractul de mandat al administratorilor: Crețu Ionuț Ciprian, Gheorghe Ioan, Ittu Ioan Nicolae, Ristulescu Ioan, Scarlat Maria Manuela, care cuprinde modificarea propusă.

Față de aspectele prezentate și având în vedere caracterul de urgență, motivat de elaborarea bugetului pentru anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, propunem Consiliului Local al municipiului Ploiești spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre alăturat.

Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze:

Palaș-Alexandru Paul

Andrei Gheorghe

Sălceanu Claudia OanaStaicu Zoia

CONTECIOȘ


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Nr. 15/25.01.2018                                                  J

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 518/2017 a fost aprobată, începând cu data de 01.01.2018, modificarea pct. 4.1. al art.4 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, aprobate la art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local 194/2017 și art.5, art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.329/2017, astfel:

  • 4.1,,Să primească lunar o indemnizație brută fixă în cuantum de 25% din indemnizația fixă lunară a directorului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești ce nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezentate în anexa la contractul de mandat.

Remunerația lunară este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de mandatar și se va asigura din bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, o dată pe lună. ” .

Comisia de specialitate nr.l- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze a emis „Aviz favorabil” Proiectului de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, pentru suma de 1500 lei net.

Prin Raportul comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 15.12.2018, se prorogă proiectul de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

Prezentul proiect de hotărâre propune modificarea, începând cu data de 01.02.2018, a pct. 4.1. al art.4 din Contractul de mandat, aprobat la art.2 și art.3 din Hotărârea Consiliului Local 194/2017, astfel:

  • 4.1,, Să primească lunar o indemnizație netă fixă în cuantum dă indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care^participă,de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezente contractul de mandat. Remunerația lunară este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de mandatar și se va asigura din bugetul Regiei Autonome

de Servicii Publice Ploiești, o dată pe lună. ”

De asemenea propune aprobarea, începând cu data de 01.02.2018, a actului adițional la contractul de mandat al administratorilor: Crețu Ionuț Ciprian, Gheorghe Ioan, Ittu Ioan Nicolae, Ristulescu Ioan, Scarlat Maria Manuela, care

cuprinde modificarea propusă.

Propunerea se încadrează în prevederile art.8 alin.(3) din OUG 109/2011 actualizată.

Față de aspectele prezentate și având în vedere caracterul de urgență, motivat de elaborarea bugetului pentru anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, propunem Consiliului Local al municipiului Ploiești spre dezbatere și adoptare proiectul de hotărâre alăturat.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA ADMINSTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC - CONTENCIOS

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Andreea Cristea j

Compartiment Monitorizare întreprinderi Publice

ACT ADIȚIONAL nr.../..................

la CONTRACTUL DE MANDAT nr.........../....................

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Autoritatea Publică Tutelară - Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-ul Republicii nr.2-4, Jud. Prahova, telefon: 0244 516 699, fax: 0244 513 829, cod fiscal: 2844855 cont: R064TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești, reprezentat prin primar dl. Adrian- Florin DOBRE, în calitate de MANDANT

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, Str. Piața Victoriei nr.17, Județul Prahova, reprezentată prin director general dl. Râul Alexandru PETRESCU,

Și

Domnul/Doamna ..............................., cetățean român, domiciliat în

.............., str..................... nr....,   bl......, sc.....,ap..., județul .................., având actul de identitate CI seria....., nr.............., eliberat de ................, la data de .................., CNP .............................,

membru în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, numit prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. ......../................., în calitate de MANDATAR/ADMINISTRATOR,

în baza Hotărârii Consiliului Local nr....../.................. a Hotărârii Consiliului

Local nr......./.....01.2018 și în conformitate cu prevederile art. 15."Modificarea

contractului de mandat” din Contractul de mandat nr................./............, s-a

încheiat prezentul act adițional, ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, cu următoarele clauze contractuale:

Art. 1. începând cu data de 01.02.2018, se modifică pct.4.1 de contractul de mandat, astfel:

Art.4. Obligațiile și drepturile mandatarului:


A. Mandatarul are următoarele drepturi:

4.1. Să primească lunar o indemnizație netă fixă în cuantum de 1.500 lei, indiferent de numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație la care participă, de atribuțiile în cadrul unor comitete consultative și alte atribuții specifice, cu condiția îndeplinirii criteriilor de performanță și obiectivelor prezente în anexa la contractul de mandat. Remunerația lunară este unica formă de recompensare în bani a activității depuse de mandatar și se va asigura din bugetul Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, o dată pe lună.

Art. 2. Restul clauzelor din Contractul de mandat nr........./..........., rămân

nemodificate, generatoare de drepturi și obligații pe toată durata acestuia.

Prezentul s-a încheiat azi ........................................ în   3 (trei) exemplare

originale, din care un exemplar pentru mandatar, un exemplar pentru Consiliul Local Ploiești și un exemplar pentru Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești.

3

MANDANT                  MANDATAR/ADMINISTRATOR

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

Primar

Dl.Adrian- Florin DOBRE                   Dl./Dna .........................

Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești

Director general                            Serviciul Economic,

Dl. Râul Alexandru PETRESCU          Contabil sef Carmen Zaharia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGN0%E^K ț.

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice PloieștiSECRETAR,


Gheorghe Andrei

• F?CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești


SECRETAR, Gheorghe Andrei

Data: