Hotărârea nr. 149/2018

Hotãrârea nr. 149 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 149 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Primarului Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și a consilierilor Zoia Staicu și Gheorghe Sârbu-Simion și Rapoartele de specialitate nr. 80/04.05.2018 al Direcției Economice și nr. 49/11.05.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă notele de fundamentare, conform Anexelor nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 mai 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-N icu lae-BOTEZ

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 VENITURI


mii lei

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat MAI 2018

358.174,00

6.000,00

364.174,00

VENITURI - TOTAL

0001

358.174,00

6.000,00

364.174,00

VENITURI PROPRII

0101

277.747,00

6.000,00

283.747,00

I. VENITURI CURENTE

0002

356.052,00

6.000,00

362.052,00

A. VENITURI FISCALE

0003

320.803,00

2.800,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

0,00

152.396,00

Âl.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

72.673,00

2.800,00

75.473,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

R^tifiba^Smi

O-, 2$$^$!

'' •/ Z„ •                ■

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

72.673,00

2.800,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

57.579,00

2.800,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

42.000,00

2.800,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00


COD

BUGET HCL

nr.

147/25 04.2018

Influente +/-

b{«5et B

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.249,00

3.200,00

38.449,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PR OPRIE TA TE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.874,00

1.874,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

23.375,00

3.200,00

26.575,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

11.500,00

3.200,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11.500,00

3.200,00

14.700,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

0,00

1.370,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00
COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

—......-

VX. _________<'

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360250

0,00

Alte venituri

360247

150,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE

DECÂT SUBVENȚIILE

3702

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

181,00

Incasari din rambursări

40.02

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

0,00

181,00

A. De capital

0019

181,00

0,00

181,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0.00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00


COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

1 (?-

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0,00

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0.00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

JllIIIC pi iiiiiic iii uviudl pidllIUI ciccnidic III

-1 ♦

45.02.01.02

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

354.677,00

6.000,00

360.677,00

I. VENITURI CURENTE

0002

354.496,00

6.000,00

360.496,00

A. VENITURI FISCALE

0003

320.803,00

2.800,00

323.603,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

900,00

CO TE SI SUME DEFAL CA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

1.000,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

■j

Influente !

+/-

/ * >.......< <4

/■ .$>'■ / \ \ o?. BUG'^O/

Rectificat fl^Al

Wr z tA       ț

L 9

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

72.673,00

2.800,00

75.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

72.673,00

2.800,00

75.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

57.579,00

2.800,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

42.000,00

2.800,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

0,00

95.734,00

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

4,00

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

1502

102,00

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

ZcB.UdET <

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

17.318,00

0,00

NS./. ’ i-         ț

\ ;        • r

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

0,00

14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe dcsfasurarea de activitati

160250

85,00

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33.693,00

3.200,00

36.893,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPR1ETA TE

3002

11.874,00

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

10.000,00

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

21.819,00

3.200,00

25.019,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE A CTIVITA TI

3302

10.485,00

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

115,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

11.500,00

3.200,00

14.700,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11.500,00

3.200,00

14.700,00

» c-

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente +/-

(>£{BUG$T r ,

Rectificat MAI

■■

1

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

0,00

814,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

0,00

Alte venituri

360250

0,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

0,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

0,00

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

0,00

181,00

SUB VENTII DE LA B UGETUL DE STA T

4202

181,00

0,00

181,00

B. Curente

0020

181,00

0,00

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

181,00

SUB VENTII DE LA AL TE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

0,00

0,00

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

3.497,00

0,00

3.497.00

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

0,00

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

0,00

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

0,00

1.556,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/-

fe®»’

\. ..4

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

0,00

556,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

0,00

5,00

VUUllUli Ulii V d IUI 1 I ICdl Cd UI IUI UUI llll 1 dIC

390201

0,00

VCt(f(ltîl\inrvii\ZcflCd lUuuimuiut vuii^li uuc uiii

390203

5,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

0,00

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul excedentul bugetului local

4014

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

0,00

0,00

0,00

A. De capital

0019

0,00

0,00

0,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

147/25.04.2018

Influente

+/- ș

..RectificatfM^'I. r<- 2018?^

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1936

1.936,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIBUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET rectificat 1_HCL nr. 147/25.04.2018

Influente +/-

--------—111  '1 A

BUGET Rectilldit/XfAl

2018

428.261,00     6.000,00              434.261,00

CHELTUIELI - TOTAL

5002

428.261,00

6.000,00

434.261,00

A UTORITA TI PUBLICE SI .4CTIUNI EXTERNE

5102

42.757,00

0,00

42.757.00

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.714,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

409,00

409,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

32,00

32,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

435,00

435,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-409,00

-409,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

47.908,00

6.000,00

53.908,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

659,00

6000

6.659,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

0,00

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

9.825,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

6.504,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

4.815,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065.00

0,00

?

v

Bunuri si servicii (comisioane)

20

1

Dobânzi

30

6.065,00

/

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.402,00

Proiecție civila - total, din care:

585,00

~ 585,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

Active nefinanciare

71

540,00

540,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

18.817,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

87,00

Plăti efectuate in anii precedenti! secțiunea de funcționarei

85

0,00

INVATAMINT

6502

27.673,00

0,00

27.673,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

0,00

1.080.00

Transport profesori

520,00

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

560,00

560,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

14.578,00

14.578,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,00

204,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul dc masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant , art.2, alin.10 si art.l alin c.

57

974,00

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015IASSC)

10,00

10,00

Alte cheltuieli iburse școlare)

59

1.200,00

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratc

59.40

1.091,00

1.091,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,00

-204,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

17.975,00

0,00

17.975,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice         ( finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Transferuri catrc instituții publice           (finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

—T

f/it

Active nefinanciare primărie

3.774,00

lll L

r

i'.îRV' ','3 7fa«f

3.! t,UI|

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltai e

85

V

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

V.><0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.400.00

0,00

55.400,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

0,00

3.540,00

[luminat ornamental din care :

1.300,00

1.300,00

Concurs soluții pentru iluminatul ornamental

0,00

Spectacole artificii

40,00

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

2,00

2,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice           (finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

44.369,00

0,00

44.369,00

Casa de Cultura

1.329,00

1.329,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Transferuri către instituții publice      (finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.325,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2,00

-2,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.996,00

0,00

75.996,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.722,00

0,00

30.722,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.833,00

10.833,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,001

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963.00

0,00

3.963.00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

1.173,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit Ia creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

60,00Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si “ Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

>3 i Va r®

Sume aferente persoanelor cu handicap neincaarate, din care pentru:

59.40

428,00

0,00

XV .....

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

-^250Î0t)

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

c) Cantina sociala

10,00

10,00

d) Centrul Crese

108,00

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

10,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

3,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

40.270,00

0,00

40.270,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

25.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

Active nefmanciare - total din care:

71

610,00

0,00

610,00

Active nefinanciare cresa

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

17,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.6.10,00

0.00

37.610,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

0,00

20.427,00

Iluminat public

5.000,00

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

2.380,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.047,00

0,00

13.047,00

întreținere ceasuri publice

47,00

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de funcționare)

51

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

130,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare)

51

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.496,00

3.496,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

15,00

15,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-15,00

-15,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.326,00

0.00

34.326,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

32.194,00


Salubritate - total, din care:

30.047,00

10 7,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

gl             25.047, oi

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.500,00

s'.

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

49-1,00

\

«p     ■<-—x/Wt oh

- 7 yi'A M'-1 0 cr

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871,00

0.00

8.871,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

TRANSPORTURI

8402

54.278,00

0.00

54.278,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.254,00

0,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

20.178,00

20.178,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

21.800,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

361.677,00

6.000,00

367.677,00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

39.586,00

0.00

39.586,00

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii Întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

3.714,00

Alte transferuri curente interne

409,00

409,00

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

7.205,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Aiutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

32,00

32,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor!

59

435,00

435,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

200,00


Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-409,00

ff

’ §     -4W.WJ

ilar:

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

29.403,00

6.000,00

/jUi(35;4Ojio

Bunuri si servicii (alegeri locale}

20

0,00

V’’o;oo

Fonduri de rezerva

50

659,00

6000,00

<     . 6.659,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

%'^.3.1S5.fio

2

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

9.825,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

6.504,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

4.815,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065.00

0,00

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

6.065,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18. 775,00

0,00

18.775,00

Protecție civila - total, din care:

45,00

45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

Politia Locala - total, din care:

18.730,00

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

765,00

Plăti efectuate in anii precedenti l secțiunea de funcționare)

20

0,00

0,00

INVATAMINT

6502

25.537,00

0,00

25.537,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

520,00

b) salarii HCL 84/2016

560,00

560,00

Bunuri si servicii

20

14.578,00

14.578,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

204,00

204,00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

974,00

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

1.091,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-204,00

-204,00

SANATATE

6602

12.036,00

0,00

12.036,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

0,00

107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

107,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice       (finanțare secțiunea de

funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00
CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

48.509.00

0,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.542,00

o,oc

Iluminat ornamental

1.300,00

;'aic"           '11300,00'

Spectacole artificii

40,00

\          40,01):

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

500,

Acțiuni culturale

1.700,00

Alte transferuri curente interne

55

2,00

2,00

Susținerea cultelor

59

400,00

400,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

200,00

Transferuri către instituții publice       (finanțare secțiunea de

funcționare)     - total, din care:

51

44.369,00

0,00

44.369,00

Casa de Cultura

1.329,00

1.329,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2,00

-2,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.383,00

0,00

75.383,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.722,00

0,00

30.722,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

12.852,00

C. heltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Cnmiinilari»

10.833,00

10.833,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963,00

0,00

3.963,00

Reparații crese

150,00

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

1.173.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe jxistale)

2,00

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform Legeii 350/2005

60,00

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

428,00

0,00

428,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

250,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

50,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

10,00

10,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

108,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

40.270,00

0,00

40.270,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

25.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

4.426,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.430,00

0,00

33.430.00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.427,00

0,00

20.427,00

Iluminat public

06

5.000,00

5.000,00Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,0C

foS.2.3So760

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.047,00

0,00

/W 13.IW MI0

întreținere ceasuri publice

47,0C

Reparații curente fond imobiliar

500,0C

iii

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, proiecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

. L O <

-<r,oil

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale (finanțare secțiunea de functionareare)

51

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

32.064,00

0,00

32.064,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

0,00

32.194,00

Salubritate - total, din care:

30.047,00

30.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

25.047,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.379,00

iile set vicii iii uuiiiciiiui piureciicTineuiuiui viiiuiiiiuiizaiti uvuiune puși-

638,00

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

0.00

8.411,00

JUUVUI.I. un. u<_ pin >1 uun ia cu icuIllUl uviaus popuiduci -midi, uiii

40

8.411,00

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 - recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

32.478,00

0,00

32.478,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.254,00

0,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

10.000,00

jcrvicii ijiulhhiciic m iirtiii uioiiii uncicîiniarvTuiicic, iiiUDnici strauai,

-------------------------- —-----X----- X

2.300,00

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

954,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S A.)

40

20.178,00

20.178,00

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-954,00

-954,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

66.584,00

0,00

66.584,00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUN1 EX TERNE

5102

3.171.00

0,00

3.171,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

1.373,00

1.373,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.000,00

1.000,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start - Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

56

0,00

Active nefinanciare

71

798,00

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE                      1 5402 |       18.505,00

0,00

18.505,00

$ o

<?> ------------^4'

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

fe. '

Activenefinanciare

71

25,00

'■->‘25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

>„z <-<tO'bo$b

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

' "--i o

^=b,oo

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

627,00

0,00

627,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

627,00

627,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

540,00

540,00

INVATAMANT

6502

2.136.00

0,00

2.136.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

6602

5.939,00

0,00

5.939.00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774,00

0,00

3.774,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

3.774,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

6.891.00

0,00

6.891,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

1.325,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea de

dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

3.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ASIGURA RI SI ASISTENTA SOC IA LA

6802

673,00

0,00

613,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare -total, din care

56

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: ” O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

610,00

0,00

610,00

Active nefinanciare primărie

20,00

20,00

Active nefinanciare cresa

17,00

17,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

Active nefinanciare Căminul dc batrani

108,00

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.180,00

0.00

4.180,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00


Transfer către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțarea secțiunii de dezvoltare)

51

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.496,00

•.1.496,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

15,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-15,00

-Î5,oo

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.262.00

0,00

2.262,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

2.262,00

Active nefinanciare POR 2014-2020

0,001

0,00

COMBUSTIBILI Si ENERGIE

8102

460,00

0,00

460,00

Active nefinanciare

71

460,00

460,00

TRANSPORTURI

8402

21.800.00

0.00

21.800,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

21.800,00

Active financiare

( Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00
ROMANIA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE B-dul Independentei nr.16 Tel._0344-801053; fax:0244-546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@.ploiesti.ro

NR..^.£f.41.Jd

in .....M2018

CĂTRE,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

Prin prezenta, va transmitem suplimentarea veniturilor bugetului local, pentru anul 2018, in vederea rectificării bugetului (venituri) municipiului Ploiești, astfel:

 • -  Cont 21070102 - Impozit pe clădiri persoane juridice cu 2.800 mii lei, rezultând suma de 44.800 mii lei;

 • -  Cont 21A350102 - Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate cu 3.200 mii lei, rezultând suma de 14.700 mii lei


SEF SERVICIU, Ec. Doina Nita


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL VENITURI 2018

lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasifîcatîe bugetara

BUGET 2017 cf

HCL 513/20.12.17

ÎNCASARE la

29.12.2017

REALIZAT

% 2017

BUGET 2018 cf HCL 31/16.02.18

ÎNCASARE la

18.04.2018

REALIZAT

% 2018

BUGET INIȚIAL

2018

INFLUENTE +/-

ESTIMARE LA DATA 20.04.2018

1

Impozit pe profit de la agenti economici

21010201

576.000

576.356,00

100,06

3.423.000

861.431,00

25,17

3.423.000

0,00

3.423.000

2

Impozit pe venit din transfer propr. imob. din patrim. personal

21030218

1.250.000

1.289.527,50

103,16

900.000

139.268,00

15,47

900.000

0,00

900.000

3

Alte imp pe venit, profit si câștiguri din capital (taxa firma, taxa reclama si publicitate)

21050250

1.095.000

1.105.204,71

100,93

1.105.000

698.710,05

63,23

1.105.000

0,00

1.105.000

4

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

2107020101

15.579.000

15.077.405,04

96,78

15.579.000

11.282.048,24

72,42

15.579.000

0,00

15.579.000

5

Impozit pe clădiri de la persoane juridice

2107020102

53.448.000

53.675.405,23

100,43

42.000.000

31.609.175,47

75,26

42.000.000

2.800.000,00

44.800.000

6

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

2107020201

4.411.000

4.364.704,67

98,95

4.000.000

3.163.254,23

79,08

4.000.000

0,00

4.000.000

7

Impozit pe terenuri de la persoane juridice

2107020202

8.000.000

8.074.777,00

100,93

8.074.000

4.629.063,50

57,33

8.074.000

0,00

8.074.000

8

Teren extravilan

2107020203

20.000

14.799,00

74,00

20.000

13.019,00

65,10

20.000

0,00

20.000

9

Taxe judiciare de timbru-activ.not. si alte taxe de timbru

21070203

2.500.000

2.769.939,64

110,80

3.000.000

1.346.108,31

44,87

3.000.000

0,00

3.000.000

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2018

Ici

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET 2017 cf

HCL 513/20.12.17

ÎNCASARE la

29.12.2017

REALIZAT

% 2017

BUGET 2018 cf HCL 31/16.02.18

ÎNCASARE la

18.04.2018

REALIZAT % 2018

BUGET INIȚIAL 2018

INFLUENTE +/-

ESTIMARE LA DATA 20.04.2018

10

Taxe hoteliere

21120207

4.000

3.409,94

85,25

4.000

488,00

12,20

4.000

0,00

4.000

H

Impozit pe spectacole

21150201

97.000

102.309,95

105,47

102.000

35.186,35

34,50

102.000

0,00

102.000

12

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice

2116020201

8.500.000

8.792.006,55

103,44

8.792.000

6.213.240,29

70,67

8.792.000

0,00

8.792.000

13

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice

2116020202

5.940.000

5.928.173,33

99,80

5.941.000

4.648.412,53

78,24

5.941.000

0,00

5.941.000

14

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (Serv.Urbanism-autoriz + Dir. Patrimoniu-autoriz. alim. publica)

21160203

2.500.000

2.534.231,77

101,37

2.500.000

561.114,49

22,44

2.500.000

0,00

2.500.000

15

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (parcari, etc)

21160250

80.000

85.527,92

106,91

85.000

34.530,00

40,62

85.000

0,00

85.000

16

Venituri din concesiuni si închirieri

21300530

10.925.000

10.036.551,12

91,87

10.000.000

2.781.553,02

27,82

10.000.000

0,00

10.000.000

17

Venituri din dividende

21300802

2.142.000,00

2.142.047,48

100,00

1.874.000,00

0,00

0,00

1.874.000

0,00

1.874.000

18

Prestări servicii

21330208

6.368.000

6.175.657,69

96,98

10.283.000

2.309.580,00

22,46

10.283.000

0,00

10.283.000

19

Contibutia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

117.000

91.539,00

78,24

87.000

21.751,00

25,00

87.000

0,00

87.000

PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2018


Ici

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

BUGET 2017 cf HCL 513/20.12.17

ÎNCASARE Ia

29.12.2017

REALIZAT % 2017

BUGET 2018 cf HCL 31/16.02.18

ÎNCASARE la

18.04.2018

REALIZAT % 2018

BUGET INIȚIAL

2018

INFLUENTE +/-

ESTIMARE LA DATA 20.04.2018

20

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati (servicii cămin batrani)

21330250

119.000

100.286,45

84,27

115.000

63.673,00

55,37

115.000

0,00

115.000

21

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

118.650

119.880,62

101,04

0

6.298,15

8DIV/0!

0

0,00

0

22

Alte taxe administrative, eliberări permise

21340250

20.000

22.000,00

110,00

20.000

6.000,00

30,00

20.000

0,00

20.000

23

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

9.921.400

10.481.815,15

105,65

11.500.000

3.113.982,41

27,08

11.500.000

3.200.000,00

14.700.000

24

Taxe speciale

21360206

22.000

79.647,50

362,03

750.000

209.669,00

27,96

750.000

0,00

750.000

25

Recuperare ajutor stat

21360211

68.600

69.005,75

100,59

64.000

5.928,54

9,26

64.000

0,00

64.000

26

Taxa reabilitare termica

21360223

406.000

412.746,84

101,66

406.000

173.393,40

42,71

406.000

0,00

406.000

27

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

21390201

0

198.712,31

0,00

0

21.651,89

0,00

0

0,00

0

28

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

9.000

4.534,47

50,38

5.000

1.019,42

20,39

5.000

0,00

5.000

: -100,-07

----------130.629.000

-   73;949;549f29

—6.000.000

--------136;629;000

SEF SERVICIU,ROMAN IA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0344-801053/Fax. 0244.546711

Operator de date cu caracter personal nr.21443

www.spfl.ro Email: spflfȘploiesti.roNr.inreg.            /20.04.2018


REFERAT


Urmare analizei încasărilor la primul termen de plată, am constatat că se pot face rectificări la sumele prognozate inițial, după cum urmează:

 • 1. Impozit pe clădiri- persoane juridice.

întrucât au fost încasate, la acest moment, aproximativ 31.000.000 lei, suma rămasă de plată Ia termenele 1 și 2 este de circa 9.000.000 lei, iar noi am prognozat că până Ia sfârșitul anului vom încasa suma de 37.000.000 lei din debite curente, consideram că ar fi posibilă suplimentarea încasărilor prognozate cu încă 1.000.000 lei la această sursă.

 • 2. La Serviciul Inspecție Fiscală , din analiza planului de control, prognozăm că este posibilă încasarea sumei de 800.000 lei, la sursa impozit pe clădiri persoane juridice.

 • 3. în primul trimestru al acestui an, s-au încasat la sursa impozit pe clădiri persoane juridice, prin executare silită aproximativ 2.800.000 lei, prognoza noastră până la sfârșitul anului fiind de 7.000.000 lei. Având în vedere că, de abia acum începem emiterea somațiilor și a titlurilor executorii pentru creanțele scadente la primul termen de plată, considerăm a fi posibilă prognozarea sumelor încasate la această sursă, prin executare silită, cu încă 1.000.000 lei.

 • 4. Din analiza rămășițelor care se înregistrează în evidența noastră la capitolul ” Amenzi” de către contribuabilii care nu se află în stare de insolvabilitate, suma fiind de 28.000.000 Iei, considerăm posibilă suplimentarea încasărilor la acest capitol, cu suma de 3.200.000 lei.

Di pe'ctdr executiv, Simona Dolțjțceânu Visean

A

ț

* Șef Serviciul Inspecție Fiscală Răzvan FrîncA                                                                *■

:mărire și încasare Creanțe Bugetare Adrian Roșea

*

Șef Serviciul Stabilire Impozite și Taxe Persoane Juridice Denise Teodorescw

Șef Birou Juridic Contencios

Cristiana Zamfir


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE


+4 0244-513670


www.rasp.ro


Către: Primăria Municipiului Ploiestr


NR.V


In atentia: Direcției Economicet:              Nota de fundamentare

privind posibilitate? de rectificare a bugetului local pe anul 2018, pentru serviciul de transport public local in Muri.Plqiesti, secțiunea „Transporturi”, Cap.84.02.03 Subcap.02 Titlu.4O Art.40 Subveritii/gratuițați (SC Transport Calatori Express SA)

Prin H.C.L.M nr, 31/16.02.2018, bugetul alocat in Bugetul local al Mun.Ploiești la Capitolul „Transporturi” -subventiitaratuitati pentru activitate? de transport public local de persoane desfasurata de operatorul de transport S.C. Transport Calatori Express S.A. in anul 2017, este de 20.178.000 lei.

Pana la data de 04.05.2018 a fost cheltuita suma de 14.468.599,00 lei cu TVA, iar suma totala disponibila in buget pentru tot anul esteidie 5.709.401, 00 lei repartizata astfel: Trim. 11-4.209.401,00 lei; Trim.lll-500.000,00 lei si Trim.IV.-1.000.000,00 lei;

Pentru realizarea, activitatii de transport public local de persoane in lunile următoare este necesara suma estimata de ■ 3.600.000 lei/luna (avans aproximativ 1.250.000,00 lei si lichidare aproximativ 2.350.000,00 lei). Astfel pentru:

trimestrul II suma de 4.209.401,00 disponibila, nu acopera necesarul de 7.200.000,00 lei, fiind nevoie de alocarea sumei de 2.99l’.âo0 lei (pentru luna iunie 2.990.599,00 lei);

 • -  Trimestrul III suma de 500.000,00 lei disponibila, nu acopera necesarul de 10.800.000,00 lei fiind nevoie de suma de 10.300.000,00 lei;

 • -  Trimestrul IV suma de 1.000.000,00 lei disponibila, nu acopera necesarul de 10.800.000,00 lei, fiind nevoie de suma de 9.731.000,00 lei;

Total necesar, pentrii plata subvențiilor acordate cetățenilor / 2018 , in plus fata de suma deja alocata prin HCLM nr.31/16.02.2018 este de 23.022.000, 00 lei, (total pe anul 2018- 43.200.000,00 lei) conform adresa SC TCE SA nr. 298/04.05.2018.

Fata de cele menționate, va rugam sa analizați posibilitatea de rectificare a bugetului alocat Capitolului Subventii/gratuitati la transportul public pentru cetateni, acordate SC TCE SA.

Din prezenta face parte: anexa cu impartirea valorii bugetare necesare pe trimestre si adresa SC TCE SA nr.298/04.05.2018.             ’

Cu stima,


BMTPU-Nr.inreg. 29$/P4.05 .2018 întocmit,

Cod F-13-05/


In conformitate cu prevederile Legii nr.2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.31/16.02.2018 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 69/29.03.2018 si Hotărârii Consiliului Local nr.147/25.04.2018

Veniturile totale ale bugetului local al Municipiului Ploiești in suma de 358.174,00 mii lei se majoreaza cu suma de 6.000,00 mii lei conform Anexei nr.l. si a Notei de fundamrntare a Serviciului Public Finanțe Locale inregistrate cu nr. 47521/20.04.2018.

Cheltuielile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 428.261,00 mii lei se majoreaza cu suma de 6.000,00 mii lei, producandu-se modificări in structura acestora, conform Anexei nr.l., nr.2 a Raportului de specialitate al Direcției Economice, a Notei de fundamentare intocmite de Regia Autonoma de Servicii Ploiești, astfel:

 • 1. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 47.908,00 mii lei se se diminuează cu suma de 46,00 mii lei din fondul de rezerva pentru acoperirea necesarului subvențiilor de transport calatori ai Municipiului Ploiești.

 • 2. Capitolul „Transporturi” - prevederea in suma de 54.278,00 mii lei se majoreaza cu suma de 6.046,00 mii lei astfel:

 • - diminuarea cu suma de 954,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - majorarea cu suma de 7.000,00 mii lei la subventii/gratuitati S.C.Transport Calatori Express S.A.

Urmare analizei incasarilor si a plăților pe trimestrul 12018 si a lunii aprilie, pentru gasirea resurselor financiare pentru o buna execuție a bugetului local, solicitam aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Ploiești in regim de urgenta.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

PRIMAR,


Adrina Florin DOBComisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public

studii, strategii, prognoze :

Alexandru Paul Palaș

Sârbu Simion Gheorghe

Andrei Gheorghe

Salceanu Claudia Oan;

Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA ECONOMICA

NR.80/04.05.2018


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.31/16.02.2018 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 69/29.03.2018 si Hotărârii Consiliului Local nr. 147/25.04.2018.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in sumă de 358.174,00 mii lei se majoreaza cu suma de 6.000,00 mii lei conform Anexei nr.l. si a Notei de fundamrntare a Serviciului Public Finanțe Locale inregistrate cu nr. 47521/20.04.2018, astfel:

 • -  majorarea cu suma de 2.800,00 mii lei a veniturilor fiscale din impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice;

 • -  majorarea cu suma de 3.200,00 mii lei a veniturilor din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale.

Cheltuielile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești în sumă de 428.261,00 mii lei, se majoreaza cu suma de 6.000,00 mii lei, producandu-se modificări in structura acestora, conform Anexei nr.l. si a notelor de fundamrntare anexate, astfel:

 • 1. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 47.908,00 mii lei se se diminuează cu suma de 46,00 mii lei din fondul de rezerva pentru acoperirea necesarului subvențiilor de transport calatori ai Municipiului Ploiești.

 • 2. Capitolul „Transporturi” - prevederea in suma de 54.278,00 mii lei se majoreaza cu suma de 6.046,00 mii lei astfel:

 • - diminuarea cu suma de 954,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - majorarea cu suma de 7.000,00 mii lei la subventii/gratuitati S.C.Transport Calatori Express S.A.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,


JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

///C.

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/16.02.2018 s-a aprobat bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019-2021. Potrivit adresei nr. 47521/20.04.2018, Serviciul Public Finanțe Locale transmite instituției noastre suplimentarea veniturilor bugetului local pentru anul 2018 cu suma de 2.800 mii lei din impozit pe clădiri persoane juridice și cu suma de 3.200 mii lei din venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate.

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu suma de 6.000,00 mii lei pe de o parte, iar pe de altă parte se propune majorarea cheltuielilor la Capitolul Transporturi cu suma de 7.000,00 mii lei la subvenții/gratuități S.C. Transport Călători Express S.A.

Potrivit art. 36, alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001 Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar.

Pentru aceste motive avizez favorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA