Hotărârea nr. 148/2018

Hotãrârea nr. 148 privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 148

privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap

ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Viceprimarului Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de Specialitate nr. 2527/20.04.2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018;

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr.6, pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 24.04.2018;

A

In temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 104/29.03.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere prevederile Legii nr. 69/2000 - Legea educației fizice și sportului, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.38/2017;

Conform Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, modificată și completată;

Ținând cont de Ordinul nr. 631/19.06.2017 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de activitate sportivă;

Conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 45/2003, privind finanțele publice, Legea nr. 273/2006 - legea finanțelor publice locale, modificată și completată;

A

In baza Legii nr. 84/1995, privind învățământul modificată și completată prin O.U.Gnr. 184/2001;

In baza Legi nr. 389/2005, Legea calului;

în temeiul art. 36, alin. (1), alin (2), lit. (a) și (d) cat si art.36 alin. 6, lit. (a), punctul 6, din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018, ce cuprinde: Calendarul probelor clasice și semiclasice ce se vor desfășura pe Hipodromul Ploiești în anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Regulamentul curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018, propus de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2018, în sensul că art. 29 lit. f va avea următorul cuprins: ”asigură buna desfășurare a curselor ce se desfășoară pe pista hipică în baza Regulamentului curselor de trap întocmit de Clubul Sportiv Municipal și aprobat de Consiliul Local”.

Art. 4 Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘEDINTE DI ȘEDINȚĂ,  George Sorțjn Nici^lae BOTEZî/T^^Contrasemnează:

' 7A SECRETAR,

Laurențiu DIȚU

QONSIlJ'Uu i-O .-AL ”'L * LvM •fHL.wUl rLUtCV ’ CLUBUL SPORTIV fcSUM’OSPAL

NR DE ÎNREGISTRARE 4J11


Anexa nr.l

laHCLnr^i/__.2O18


0 d"'0 ^ț

* luna -jOA^ pnOBELE CLASICE ȘI SEMICLASICE ÎN ANUL 2018 ‘i. L

Nr. Crt.

DATA

PREMIUL

1

29.04.2018

PREMIUL DE DESCHIDERE - alergare semiclasică pentru caii 3 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m. Start voltat

2

13.05.2018

PREMIUL DE MAI - alergare semiclasică centru caii 3 ani si mai în vârstă ne distanta de 1950 m. Start voltat

3

27.05.2018

PREMIUL CONSTANTIN SI ELENA - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani si mai în vârstă ani pe distanța de 1950 m. Start voltat

4

10.06.2018

PREMIUL DEBUTANTILOR ’C;       semiclasică pentru caii de 2 ani pe distanta de

1600 m - Start lansat sau Autostart. Ofdinea va fi stabilită prin tragere la sorți

5

8.07.2018

PREMIUL DE E4A4 - alergare semiclasică pentru caii de 3 ani pe distanta de 1950 m -start voltat.

6

22.07.2018

PREMIUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI - alergare clasică pentru cei mai buni cai indiferent de vârstă și proveniență pe distanța de 2100 m - Start lansat sau Autostart. Ordinea va fi stabilită prin tragere la sorți.

7

29.07.2018

PREMIUL RARAU - alergare semiclasică pentru caii de la 4 ani și mai în vârstă pe distanța de 1950 m - Start voltat

8

12.08.2018

PREMIUL AGRICULTURII - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m - Start voltat

9

9.09.2018

PREMIUL CAILOR DE 4 ANI - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani pe distanta de 1950 m. Start voltat

10

23.09.2018

PREMIUL DE ÎNCERCARE - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani pe distanta de 2500 m - Start lansat sau Autostart. Ordinea va fi stabilită prin tragere la sorți.

11

7.10.2018

CRITERIUL CAILOR DE 2 ANI >■ alergare clasică pentru cei mai buni 12 cai indigeni din generația de 2 ani pe distanța de 1900 m - Start lansat sau Autostart. Cel mai bun cal va avea numărul 1. Primii trei clasați vor alerga în Premiul Tineretului.

12

CRITERIUL CAILOR DE 3 ANI - alergare clasică pentru cei mai buni 12 cai indigeni din generația de 3 ani pe distanța de 2100 m - Start lansat sau Autostart. Cel mai bun cal va avea numărul 1

13

DERBY-UL DE TRAP - alergare clasică pentru caii de 4 ani indigeni (cei mai buni 12 cai din generație) pe distanța de 2700 m. Start lansat sau autostart. Cel mai bun cal va avea numărul 1.

14

21.10.2018

PREMIUL TINERETULUI - alergare semiclasică pentru caii de 2 si 3 ani ne distanta de 1950 m. Start voltat. Participa primii trei clasați in „Criteriul de doi ani”

15

PREMIUL DE CONSOLARE - alergare semiclasică pentru caii de 4 ani (doar pt caii participanți în Derby, excepție făcând câștigătorul Derby-ului, care nu va participa) pe distanța de 2100m - Start lansat sau Autostart. Ordinea va fi stabilită prin tragere la sorți.

16

4.11.2018

PREMIUL DE FOND - alergare clasică pentru caii de 4 ani si mai în vârstă ne distanța de 3150 m. Start voltat

17

18.11.2018

PREMIUL DE TOAMNĂ- alergare semiclasică pentru caii de 3 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m. Start voltat

18

2.12.2018

PREMIUL DE ÎNCHIDERE - alergare semiclasică pentru caii de 3 ani si mai în vârstă pe distanța de 1950 m. Stafț voltat.. ['iH M#// .2018CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Nr._______din________.2018REGULAMENTUL CURSELOR DE TRAP ORGANIZATE PE HIPODROMUL din PLOIEȘTI

CAPITOLUL I.

Dispoziții generale

Art. 1. Prezentul Regulament este obligatoriu pentru Hipodromul din Ploiești, și stabilește cadrul general privind desfășurarea curselor de trap.

Art. 2. Cursele de trap publice cu sau fără pariuri, se organizează pe hipodromurile omologate de către organismele abilitate din Romania, de către Organizatorul desemnat de proprietarul Hipodromului, cu scopul de a menține și promova la reproducție exemplarele cele mai valoaroase, în vederea îmbunătății performanțelor zootehnice a cabalinelor de rasă trapas, a creșterii competitivității acestora, pe plan intern și internațional.

Pentru îndeplinirea acestui deziderat se creează pe hipodromuri condiții de îngrijire, întreținere, dresaj, antrenament și calificare a cailor, conform reglementarilor în vigoare.

Art. 3. Pe hipodromul Ploiești se organizează probe publice de calificare, trebuie să aibă pistele omologate de către comisia tehnică, numită de conducerea ANZ, formata din 5 membri:

1 reprezentant A.N.Z.

1 reprezentant al proprietarului Hipodromului;

 • 1 reprezentant al Organizatorului de curse;

 • 2 reprezentanți ai deținătorilor de cabaline;

 • - 1 de la stat;

 • - 1 de la privat;

Măsurătorile se fac pe partea interna a pistei la 1 m de la coardă.

O pistă ca să poată fi omologată trebuie sa fie perfect netedă, și cât mai elastică.

Lungimea minimă să fie de 800 m, iar lățimea de cel puțin 15 m (fără bandă de refugiu). Linia de sosire să fie bine evidențiată.

Pentru darea plecărilor în alergări de la diferite distanțe, pista trebuie să fie marcată cu stâlpi de distanțe.

Să fie prevăzută cu bandă de refugiu, cu lațimea de cel puțin 2 m si delimitată cu jaloane flexibile.

Art. 4. Organizatorul de curse este singurul autorizat să desemneze organizarea de pariuri hipice în cadrul reuniunilor de trap ce au loc pe hipodrom, printr-un operator de pariuri agreat și are obligația de a distibui către fondul de premiere a curselor procentajul cuvenit, care nu poate fi mai mic de 8%.

Art.5. în toate relațiile cu Hipodromul, deținătorii de cabaline de rasa trapaș (denumire pt. crescatori/proprietari/co-propritar) pot fi reprezentați de către antrenorii lor sau de către o altă persoana, în baza unei împuterniciri, semnata si stampilata, după caz, de către deținătorul de cabaline.

Art. 6. Definiții:

 • a. Cursa de trap este o întrecere de mai multi cai, organizată pe Hipodrom, conform prezentului Regulament.

 • b. Reuniunea hipica reprezintă totalitatea curselor de trap, ce se desfășoară înț^ojii dinaiflte Mâbi'îită,

în condițiile prezentului regulament.

 • c.  Mitingul hipic de curse de trap consta în deslașurarea pe hipodrom a maiiȚUÎiltorreuniuni, înțr-o

perioada de timp determinată.                                           X

 • d. Proba de calificare - este o cursa de cai ce are ca scop calificarea mânjilor de doi.ani, precum și

a altor cai necalificați. Probele de calificare nu vor fi premiate.

 • e.  Cursa de trap clasică - este o probă care servește drept citeriu de calificare a celor mai buni cai dintr-una sau mai multe generații.

 • f.  Cursa de trap semiclasică - este o probă pregătitoare sau de verificare înaintea unei probe clasice.

 • g. In cursa de trap cu handicap, poziția cailor se stabileștede către handicapeur, în funcție de valoarea prezumtiva, cu scopul de a egaliza șansele tuturor concurenților.

 • h. In cursa de trap cu handicap limitat se stabilește dinainte distanța minimăși maximă de plecare în cursă.

 • i.  In cursa de trap de condiție, distanțele cailor sunt stabilite în funcție de cursele câștigate, sumele câștigate, recorduri sau diferențe de vârstă, luându-se în considerație unul sau mai multe din aceste elemente.

 • j.  In cursa de trap după record, distanțele sunt stabilite în raport cu recordul cailor respectivi.

 • k. In cursa de trap după performanță (media ultimilor 3 performanțe) distanțele sunt fixate în raport cu performanțele cailor respectivi.

 • l.  Grupa este o proba în care toți caii pornesc de la aceeași distanță din alveolă, participarea lor făcându-se după record, după vârstă, după sume câștigate, luându-se în considerație unul sau mai multe din aceste elemente sau după voința proprietarului.

 • m. Performanța unui cal este viteza calculată pe km,realizată într-o cursă sau probă de calificare.

 • n. Recordul unui cal este cea mai buna performanță realizată într-o cursă publica la un moment dat. Recordul de cariera este cea mai bună performanță realizată de un cal în cariera sa.

 • o. Durata cursei publice sau a probei de calificare reprezintă timpul în care caii au parcurs întreaga distanță a probei.

 • p. Un cal partant, participant în cursa de trap se consideră intrat sub ordinele starterului, după ridicarea steagului de către acesta.

 • q.  Calul retroclasat este un cal care pierde locul ocupat la sosire fiind așezat în urma calului sau a cailor ce au fost jenați;

 • r.  Calul distanțat este un cal care pierde locul ocupat la sosire si va fi trecut ultimul în clasamentul probei respective.

 • s.  Cal descalificat este calul scos din proba pentru abaterile prevăzutefn prezentul regulament.

 • t.  Cal venit departe - este calul care termină parcursul la mai mult de 15 secunde față de calul câștigător. Acestuia nu i se va înregistra timpul realizat și nu va fi premiat.

 • u. Echipaj - un echipaj este format din conducătorul în alergare (driver), calul participant la cursă și sulky-ul ce poseda standardele curselor de trap.

CAPITOLUL II.

Atribuțiile comisiilor:

Art. 7. La începutul fiecărui sezon de alergări,Organizatorul de curse va publica calendarul probelor clasice si semiclasice, cu enumerarea condițiilor de start și fondul de premiere pentru acestea.

Art.8.Comisia de apel, se compune din 3 membri, având următoarele atribuții:

 • a) Comisia de Apel trebuie să fie independentă, fără să aibă în componență membri care să aibă legătură cu organizatorii, proprietarii și personalul de curse;

 • b) Verifică aplicarea corectă a Regulamentului curselor de trap;

 • c) Decide autoritar în cazul unor contestații privind activitatea personalului tehnic dejfe^cufșț 5W î s

 • d) Este organul căruia i se pot adresa prin contestație persoanele sancționate. Hotărârile luate suntci.) obligativitate de aplicare;

 • e) Aplică drepturile ce-i revin din prezentul Regulament al curselor de trap;                       s

 • f)  Decide în cazul unor contestații și reclamații a driverilor, antrenorilor și deținătorii de cabaline ce participă la cursele de trap pe un Hipodrom, privind hotărârile arbitrilor judecători;

 • g) Au dreptul de a acorda sancțiuni conform prezentului regulament driverilor, în cazul în care constată abateri ale acestora nesesizate de către arbitrii judecători, doar în cursele pentru care s-a făcut contestația;

 • h) Poate sancționa cu suspendarea pentru una sau mai multe reuniuni, arbitrii judecători, ce se fac vinovați de luarea unor decizii greșite, în condițiile prezentului Regulament.

 • i) Membrii Comisiei de Apel vor susține testare la ANZ.

 • j) Comisia de Apel prin membrii săi este direct răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor.

 • k) Deciziile Comisiei de Apel vor fi afișate în termen de maxim 48 de ore de la întrunirea acesteia.

Judecarea contestației se poate face și în lipsa persoanei direct implicate, dacă aceasta sau reprezentantul său legal nu poate participa la ședința de dezbaterea a Comisiei de Apel. De asemenea Comisia de Apel poate solicita prezența unui arbitru judecător.

înregistrarea video a cursei de trap nu este considerată singura probă ce poate fi luată în calcul la soluționarea unei contestații.

- Comisia de Apel poate ține cont și de declarațiile celorlalte părți implicate în incident, dar numai la solicitările acestora.

Persoanele care se consideră nedreptățite de hotărârile Comisiei de Apel, se pot adresa instanțelor civile in termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării, pedeapsa fiind executorie de la momentul pronunțării Comisiei de Apel.

Hotărârile Comisiei de apel pot fi luate daca sunt prezenți minim doi membri cu rol decizional.

Art. 9. Comisiade Arbitraj - este formata din minim 5 membri, respectiv:

 • a.  Arbitru șef ;

 • b.  Arbitri judecători - 2 persoane;

 • c.  Arbitri de parcurs - 2 persoane.

Din Comisia de arbitri pot face parte doi reprezentanți ai Organizatorului, cu condiția ca în eventualitatea reclamațiilor privind organizarea, să nu delibereze.

Personal auxiliar de arbitraj:se stabilește de către Organizatorul de curse. în ziua desfășurării curselor aceștia sunt în subordinea Comisiei de Arbitraj și trebuie să cuprindă:

 • -  Medic veterinar - asigurat de Organizator;

Operator photo-finish - asigurat de Organizator;

Handicapeur;

Operatori video 2 persoane - 1 persoană asigurată de Organizator;

 • -   Operator instalație audio;

Starter;

Ajutoare starter (manipulanți benzi);

Art. 10. Pentru a fi arbitru judecător în Comisia de arbitraj a reuniunilor trebuie să fie testat de A.N.Z. și respectate următoarele condiții:

 • •  Pentru arbitrii judecători: studii superioare sau studii medii cu experiență 3 ani în activitatea hipică;

 • •  Pentru arbitrul șef: studii superioare;

 • •  Conduită civică corespunzătoare, fara antecedente penale;

 • •  Vârsta minimă de 25 de ani.

Art. 11. Arbitrii judecători au următoarele atribuții si obligații:

 • a.  Se prezintă la hipodrom cu cel puțin o oră înaintea începeri i primei curse, verifică pi sta'și dacă este cazul stabilesc coeficient;

 • b.  Solicita medicului veterinar, modificările intervenite în programul de curse și le anunță la stația de sonorizare;

 • c.  Retrag caii din probe, cu avizul medicului veterinar;

 • d.  înlocuiesc driverii in caz de necesitate (incapacitate fizica, forța majora, consum alcool, lipsa nemotivata) cu conducători neaflati in stare de suspendare;

 • e.  Pot anula o parte din probe sau întreaga reuniune, în caz de forța majoră;

 • f.  Cercetează abaterile de la prezentul regulament comise de proprietarii de cai, antrenori și driveri și stabilesc sancțiuni;

 • g.  Comunică operatorului de pariuri ordinea cailor clasați în fiecare proba, eventualele retrageri și schimbări de conducători în alergare;

 • h.  întocmesc procesul verbal al reuniunii, care se va inregistra in registrul oficial pentru corespondenta al Hipodromului, consemnând detaliat observațiile, sancțiunile si performanțele realizate de cai. Procesul verbal se va incheia in trei exemplare:

-1 exemplar se va afișa la avizierul Complexului Hipodrom imediat după tenninarea reuniunii;

 • - 1 exemplar va fi predat la Organizatorul de curse, Serviciul tehnic;

 • - 1 exemplar va ramane la Comisia de arbitraj;

 • i.  Tin legătură prin stațiile de emisie recepție cu personalul auxiliar de arbitraj.

 • j.  Unul dintre arbitri judecători poate fi și speaker;

 • k.  Arbitrii pot schimba ordinea, înainte de confirmarea rezultatului, dacă se constată ca s-a strecurat o eroare în stabilirea clasamentului final de sosire.

 • l.  Hotărârile arbitrilor judecători se iau cu majoritate de voturi, iar în caz de paritate hotărârea arbitrului șef este decisivă;

 • m.  Orice reuniune trebuie să aiba prezenti cel puțin 3 arbitri judecători;

 • n.  Arbitrii judecători pot opri o plecare greșita, chiar daca starterul nu a semnalizat aceasta.

 • o. Imediat după terminarea reuniunii, înainte de redactarea procesului verbal, vor aduce la cunoștință driverilor propuși pentru sancționare, abaterile presupuse și le vor înregistra punctul de vedere. Doar după audiere vor decide asupra aplicării sancțiunii. Refuzul driverului de a fi prezent la solicitarea Comisiei de arbitraj va fi consemnată în proces verbal și nu suspendă dictarea sancțiunii.

 • p.  Coordonează activitatea arbitrilor de parcurs;

 • q. Anunță Organizatorul de orice încercare de fraudare, de denigrare a personalului hipodromului, a arbitrilor și personalului auxiliar, a fenomenului curselor în general;

 • r.  Sunt obligați sa anunțe Organizatorul în cazul oricărei încercări de influențare a deciziei sau de hărțuire a Comisiei de arbitri;

 • s.  Arbitri de judecători pot fi și arbitri de parcurs.

Art. 12. Arbitri de parcurs au ca atribuție:

supravegherea modului cum se desfășoară probele și de a aduce la cunoștința arbitrilor toate neregulile produse pe parcurs.

Condițiile pentru a fi arbitru de parcurs:

 • -  trebuie să aibă vârsta minimă 25 ani;

 • -  conduită civică corespunzătoare, fara antecedente penale;

studii superioare sau studii medii cu experiență 3 ani în activitatea hipică.

Deasemenea arbitru de plecare (starter), ajutoarele de starter șiarbitrii de parcurs vor fi testați de o comisie tehnică de examinare desemnată de conducerea ANZ.


Art. 13. Arbitru de plecare (starter) are atribuțiunea de a da startul cailor în pro^efejde Qaîificare/brice tip de cursă.                                                                              %            > 'v

Pe un Hipodromul plecarea cailor în cursă poate fi făcută:                              . j '

Cu comenzi mecanice;

Fără comenzi mecanice.

Starterul repartizează locurile ajutoarelor sale, observă așezarea cailor la plecare la distanțele respective și în ordinea din programul oficial, dă dispoziții pentru întinderea benzilor prin ridicarea steagului, anunțând că pot începe comenzile în vederea plecării.

Starterul este obligat sa semnalizeze către arbitrii judecători plecările greșite.

Art. 14. Ajutoarele de starter au obligația de a observa felul cum decurg pregătirile, pentru darea plecării, în dreptul distanțelor ce li s-au încredințat.

în cazul în care la plecare se produce o busculada în culoar, un cal refuză să se supună sau depășește stâlpul de plecare, manipulantul de benzi ridică un steguleț și starterul reia plecarea. Se precizează că plecarea se dă numai în cazul în care nu se ridică nici un steguleț.

Ajutoarele de starter comunică starterului eventualele incidente intervenite în culoarul supravegheat de ei, iar starterul înștiințează arbitrii, care analizeazăși aplică sancțiunile regulamentare.

Unul dintre ajutoarele de starter va sta la 100 m în fața liniei de plecare pentru infirmarea sau confirmarea plecării, prin ridicarea sau coborârea steagului.

Ajutoarele de starter pot fi folosiți și pe mașina de autostart.

Art. 15. Operatorul photo-fînish \ cronometrorul

înregistrează durata probei pentru fiecare cal;

Trimite organizatorului de curse, fotografia de finish, în cazul sosirilor strânse, pentru a fi afișată împreună cu procesul verbal al arbitrilor;

Este supervizat de către arbitri;

Stabilește ordinea de sosire și timpii cailor și afișează numele cailor sosiți în primele locuri;

 • -  Ordinea se anunță provizoriu de către speaker și se definitivează după confirmarea rezultatului; Toate sosirile vor fi înregistrate prin mijloace video.

în cazul sosirii strânse, câștigătorul va fi stabilit după vizionarea înregistrării sau a fotografiei de finish.

 • -   în cazul nefuncționării aparaturii video, ordinea sosirii va fi stabilită de către arbitri („cu ochiul liber”).

în cazul nefuncționării instalației de înregistrare a duratelor probelor, înregistrarea se face cu ajutorul mai multor cronometre, in mod obligatoriu pentru toti participanții la cursă. După calcularea timpului stabilit pe km, se anunță performanța calului clasat primul.

Art. 16. Handicapeurul are sarcina de a calcula performanța fiecărui cal pe km, în funcție de durata cronometrată.

Tine evidența, electronic/manual a tuturor rezultatelor obținute de cabalinele care au alegat in cursele oficiale cu public si le pune la dispoziția organizatorului de curse (cu semnătură si data) pentru a redacta programul oficial de curse.

- întocmește, în format electronic programul reuniunilor și i-1 transmite Organizatorului de curse pentru afișare.

Art. 17. Medicul veterinar are următoarele atribuțiuni:

 • a. verifică datele de identificare ale cailor, pe baza datelor din pașaport;

  >5^$      S râf

  ---------

  ,-.--77 f            . ...

  .egăre in .cușșe ol teiale. pe hipodrom ( transmisa ulterior de către organizator la Auroritatea de^Ștud Book, in^hssjv cabalinele importate, temporar sau definitiv);

  valabilitatea vaccinurilor, semnalând comisiei de arbitraj eventualide^anoinalii îhaîhtea


  • b.

  • c.

  • d.

  • e.

  • f.

  g-

  • h.

  • i.

  j-

  k.

  • l.


verifică dacă toate cabalinele se regăsesc pe lista aprobată cu drept de

participării la curse;                                                                ' ■          ,

verifica echipamentul calului si driverului la intrarea acestora pe pista de trap, nepermitand accesul in cazul unor neregularitati si anuntand Comisia de arbitraj;

controlează starea sănătății cailor inaintea curselor si a probelor de calificare;

supraveghează starea sanatatii cailor in timpul reuniunii si ia masurile necesare pentru cazurile de imbolnavire;

decide retragerea cailor incapabili sa participe in curse, comunicând aceasta in timp util Comisiei de arbitraj;

controlează starea sanatatii cailor după terminarea curselor;

impreuna cu echipajul de pe ambulanta controlează driverii care conduc in curse cu ajutorul etilotestului, sub aspectul consumului de alcool;

recolteza, după caz, probe anti-doping;

medicul veterinar trebuie sa fie prezent pe hipodrom cu o ora inainte de inceperea primei curse; este responsabil cu verificarea periodică a „Registrului de tratament al cailor aflați în antrenament” întocmit de către antrenori.

Costurile de tratament pentru cai pe timpul reuniunilor vor fi suportate de propietarii de cai, iar cele pentru probele antidoping de cel care le solicită. în cazul în care rezultatul probei antidoping este pozitiv, costurile vor reveni antrenorului calulului respectiv.

Toate constatările realizate în cursele de trap de către medicul veterinar vor fi consemnate într-un procesul verbal/pe reuniune, pe care îl va semna, ștampila și înregistra la secretariatul Hipodromului.

Art. 18. Pe durata concursurilor hipice de trap vor fi asigurate serviciile de pompieri si ambulanță.

Art. 19. Organizatorul de curse are următoarele drepturi si atribuții:

 • a. organizează reuniunile de curse pe hipodrom;

 • b.  întocmește grilele de start pentru fiecare cursă în parte;

 • c.  se preocupă de menținerea funcționalității pistei și a instalațiilor tehnice;

 • d. răspunde de tipărirea și distribuirea programului de curse;

 • e.  publică Calendarul oficial anual al curselor desfășurate pe Hipodrom, cu aprobarea Autorității de Stud Book, care își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea acestora, în vederea includerii in Stud Book;

 • f.  săptămînal va transmite la Autoritatea de Stud Book, programul curselor și rezultatul oficial al acestora pentru fiecare cal participant.

 • g.  se preocupă de atragerea unui agent economic agreat si care are licența prevăzută de lege, sa organizeze pariurile hipice; furnizează operatorului de pariuri toate informațiile oficiale despre curse, necesare desfășurării pariurilor și supraveghează serviciul de pariuri pe hipodrom;

 • h.  se ocupă de alegerea Comisiei de arbitraj și a personalului auxiliar de arbitraj.

 • i.  reprezintă Hipodromul în relațiile cu terții.

 • j.  în cursele cu handicap asigură în mod obligatoriu benzi, fără de care nu se poate dastartul, iar in cursele autostart o autospeciala dotata in acest sens.

 • k.  are dreptul de a exclude pe o perioada nedeterminată din cadrul competițiilor hipice desfășurate pe Hipodrom orice persoană care are o conduită necorespunzatoare.

 • l.  va posta pe site-ul CSM și va afișa la avizier perioada pentru depunerea cererilor și a dosarelor de către persoanele care doresc a conduce în cursele de trap cu public pe un Hipodrom omologat, cu toate documentele necesare. Organizatorul va transmite Comisiei de examinare dosarele repective (comisia desemnata de ANZ si care va fi constituita din minim 3 membri), pentru verificare. După verificarea acestora, Comisia de examinare va coHn^câ(@Ș^nizăfferiyui de curse data susținerii examenului și locația. Aceste informații vor fi afișate pcsite-ulCSM- și de asemeanea pe site-ul ANZ - Registru Genealogic.

 • m. Desemnează din rândul personalului propriu un secretar de comp«Ș^<țarSCare urătoarele atribuții:                                                              X * A ?-

’                                                                                                        v ș

ține evidența cailor în antrenament și înregistrează performanțele câștigurilor atât a cailor cât și a driverilor, antrenorilor și proprietarilor/crescatorilor,

întocmește prin condiții grilele de start, urmărind cu strictețe încadrarea în bugetul de premii planificat la începutul sezonului competițional și le înaintează handicapeurului pentru așezarea cailor în program și definitivarea acestuia,

reprezintă organizatorul în relația cu alți organizatori de curse din România sau alte țări în ceea ce privește performanțele sportive ale unui cal, antrenor sau driver, precum și organizarea unor competiții în parteneriat cu alți organizatori de curse din țară sau străinătate.

CAPITOLUL III. Personalul curselor de trap :

Art. IQAngajații Organizatorului de curse răspund de asigurarea condițiilor tehnice care stau la baza pregătirii si desfășurării curselor de trap a cailor în alergările publice.

Art 21. Antrenorii răspund pentru performanțele efectuate de caii din formațiile lor și conduita conducătorilor în alergare (driverilor) în incinta hipodromului.

Antrenorul execută și verifică pregătirile cailor din formația sa, în vederea participării acestora în curse de trap, iar în cazul când nu conduce, este obligat să amintească conducătorului, conduita ce o are de urmat în alergare.

Este de asemenea obligat să aducă la cunoștința arbitrilor cauzele care au influențat negativ evoluția calului pe parcursul alergării, imediat după terminarea acesteia.

In situația în care un cal arata la antrenament o valoare superioară ultimelor performanțe, antrenorul are obligația de a anunța comisia de arbitraj asupra valorii arătate, iar această declarație se va anunța prin stație, până la începerea curselor.

Antrenorul comunică la începutul fiecărui sezon competițional lista cailor în antrenament, precum și primirea\renunțarea unui cal în\la antenament în prima zi lucrătoare de la data evenimentului (primirea sau retragerea din antrenamentul propriu).

Antrenorii sunt obligați să întocmească: Registrul de tratament al cailor aflați în antrenament și să țină evidența zilnică a acestui Registru. Medicul veterinar al hipodromului este persoana responsabilă din partea organizatorului de curse cu verificarea periodică a acestor înregistrări.

Art. 22. Conducătorul în alergare (driverul) este obligat să aduca imediat la cunoștința arbitrilor judecători, observatorului de turnanta si antrenorului orice incident de parcurs. De asemenea, semnalează alte cauze care au diminuat valoarea calului condus de el.

Art. 23. Conducerea în cursele de trap se face numai în baza unei testări.

La începutul anului competițional 2018 se vor susține testările pentru toate categoriile (antrenori, driveri, arbitri, personal auxiliar curse, membri Comisie de apel) urmând ca acestea, în cazul obținerii, să fie valabile trei ani. Pe parcursul acestor trei ani, driverii trebuie să depună anual următoarele documente: asigurare sportivă, cazier și adeverință medicală de la medicul de familie.

Pentru driverii care nu au participat în competițiile hipice în anul 2017 dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a. Cerere scrisă adresată Organizatorului de curse.

 • b. Cererea va fi însoțită de fișa medicală (viza de la medicul de |§$cwitaîe\intcrrjg, chirurgie/ortopedie, neurologie, ORL, oftalmologie, pshiatrie și avizul ps^^^ic^^^' / Oj

 • c.  Fișa medicală va fi valabilă 5 ani.                                       V

 • d. Fără antecedente penale;                                                %y j

 • e.  Asigurare sportivă.

Testările în vederea avizării conducerii în curse se face de către o Comisie Tehnică, numită de organizator.

Comisia Tehnică de Examinare va fi compusă din 5 membri: doi reprezentanți ai organizatorului, un reprezentant ANZ, doi reprezentanți ai proprietarilor din mediul privat.

Se pot organiza mai multe sesiuni de examinare.

Art. 24. Pentru a obține aprobarea de conducător în alergare (driver) se cer următoarele condiții:

 • a. Vârsta minimă de 16 ani;

 • b. Obținerea atestatului emis de ANZ.

 • c.  Conducătorii care au depășit vârsta de 65 ani au voie să participe ca driveri în cursele de trap cu fișa medicalăanuală(viza de la medicul de specialitate interne, chirurgie/ortopedie neurologie, ORL, oftalmologie, pshiatrie si avizul pshiologic) si fara atecendente penale ;

 • d. Cererile necorespunzatoare vor fi respinse de către Comisia tehnica de examinare, formata din 3-5 membri;

 • e.  Aceste avizari sunt revocabile în cursul anului, în cazul în care comisia de arbitaj constată că posesorul acesteia nu corespunde acestei sarcini. Retragerea avizării se face prin consemnarea în procesul verbal al reuniunii respective;

 • f.  Arbitrii judecători pot permite participarea la cursele cu public,de trap, organizate pe Hipodrom, driverilor care au licența valabilă obținută de la o autoritate oficială, hipică, din altă țară. Acești driveri au obligația să respecte Regulamentul curselor de trap al Hipodromului în vigoare.

Pentru a deveni apranti, un absolvent al testării teoretice trebuie să efectueze un stagiu de pregătire de 6 luni la un antrenor hipic. După primirea avizului scris de la antrenorul formator, conducătorul poate alerga doar în cursele ordinare de categoriile II și III. După 5 victorii devin driveri și pot conduce și în cursele semiclasice. După 10 victorii, pot conduce în curse clasice. Același număr de victorii este necesar și pentru antrenorii proprietari. Conducătorul amator va respecta condițiile pentru conducătorul de curse.

Art. 25. Pentru a deveni Antrenor de cai, un conducător trebuie sa fi castigat minim 30 de curse în cariera sa și să fie testat de ANZ.

- Antrenor proprietar - un proprietar de cai poate antrena doar caii din proprietatea sa/coproprietate, cu testare la ANZ si cu minimum a 5 curse conduse.

Un antrenor care are cal in cursa, nu poate conduce un cal de la alta formație.

CAPITOLUL IV. Despre cai:

Art. 26. Pot participa la cursele de trap pe Hipodrom :

 • a) . Caii, rasa trapaș, nascuți în România, care trebuie să aibă următoarele documente: certificarea rasei si a originii de către Autoritatea de Stud Book, (certificat de origine), pașaport individual completat la zi cu acțiunile sanitar veterinare.

 • b) . Cai rasa trapas, din țări ale UE sau in afara UE, trebuie sa prezinte următoarele documente:

- certificat de export temporar sau definitiv, emis de Autoritatea de Stud Book din tara respectiva si care obligatoriu trebuie sa fie prezentat la Autoritatea de Stud Book din Romania, care va da acordul participării la curse;

- pașaport individual complet cu acțiunile sanitar veterinare la zi coftfâto^dttelot m='v f îfe: ■ ;

Pot participa la curse doar caii care au trecut proba de calificare, conlo-rm prezentului regulament,cu excepția celor calificați în curse pe alte hipodromuri.             X, y ■

Pentru cursele semiclasice, pot participa pe hipodromul Ploiești și caii cu certificat de export temporar, cu condiția ca anterior cursei semiclasice să fi participat la minim două curse ordinare desfășurate pe hipodromul Ploiești. Excepție fac caii străini veniți să participe în cursele „open”.

Cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse si avizul ANZ (în cazul organizării unor curse oficiale), pot fi programate curse si cu alte rase de cai, exceptând rasa Pur Sânge Englez, pentru care se va emite de asemenea un Regulament de curse, fiind a doua rasa care face obiectul curselor de galop pe un Hipodrom.

Art. 27. Numele calului este acela sub care a fost înscris in Stud Book si toate documentele eliberate de Autoritatea Naționala de Stud Book, indiferent de natura proprietății. Unui cal inclus deja in Stud Book si care a participat la curse sub un nume, nu îi mai este permisa schimbarea acestuia.

Schimbarea numelui calului, in caz de forța majora, motivat național si internațional, se face doar după o analiza severa a Autorității de Stud Book, in conformitate cu regulile Organizații Internationale pentru rasa respectiva.

Organizatorul de curse are obligația de a trece în programul de alergări sufixul țarii de origine a calului.

Art. 28.Vârsta cailor se socotește de la data de 1 ianuarie a anului nașterii lui. Caii pot participa în curse în următoarele limite de vârstă:

 • a.  Iepele de la varsta de 2 la 10 ani inclusiv;

 • b.  Armăsarii de la vârsta de 2 la 12 ani inclusiv.

Menținerea si participarea in curse pe Hipodrom a cailor mai vârstnici se face cu aprobarea conducerii Organizatorului de curse, la propunerea proprietarului si cu avizul medicului veterinar.

Art. 29.Este consideratpropietarul unui cal in conformitate cu prezentului regulament:

a. Persoana juridica, fizica sau coproprietari (doua sau mai multe persoane fizice sau juridice) care detine/detin in proprietate minim un cal.

Proprietarul calului este persoana înscrisa in pașaportul ecvideului, la data înscrierii in cursa.

Persoanele fizice sau persoanele juridice pot participa la cursele de trap cu o formație (echipa), facand dovada in scris la Organizatorului de curse.

Art. 3O.Caii de trap romanești (indigeni) sunt:

 • a.  Armăsarii si iepele din rasa trăpaș nascuți în România si armasari castrați;

 • b. Armăsarii si iepele trapașe importați până la data de 31 decembrie a anului nașterii lor și înregistrați în România de autoritatea competentă si armasarii castrați;

Art. 31.Caii importați vor alerga sub numele lor, urmat obligatoriu de sufixul tarii de origine. Pentru Romania, rasa trapas, se va folosi RO, (provizoriu) respectiv ROSB.

Un cal importat, născut intr-o alta tara, nu poate participa in Derbv-ul României decât daca importul a fost făcut pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a născut.

Art. 32. Caii participa in curse cu obligația de a avea îndeplinit baremul cu timpul de calificare conform baremuluistabilit prin prezentul Regulament.

s 7Z-'

Art. 33.Trăpașii orbi sau cu alte afecțiuni cronice ce le pot limita performantele nu p^Lpanîctp.aN-a^urșe. Iepele gestante maxim 3 luni gestație au voie sa alerge in curse si la 6 luni după fatarlC<?//^i^^.

F-*7 ( OM i

Art. 34. Cursele de trap sunt trap cu sulky si se fac pe distantele de 1.600 - 4.|®$Am i^ipijpbele^ae calificare se fac pe 1600 m.

'      7 ’ A' V'1

Art. 35. a). Caii de 2 ani concurează într-o probă unică, (într-o singură repriză) între ei și după 1 Iunie împreună cu caii de trei ani.

 • b) . Caii de 3 ani concurează pe distanțele de 1.600 m și peste;

 • c) . Caii de 4 ani și mai în varsta pe distantele de 1.600 - 4.200 m, iar cu începere de la 1 August și în probe cu 2 reprize (hit-uri).


Art. 36.Modul de handicapare și de încărcări al cailor.

în cursele record sau handicap limitat, valoarea de start va fi dată de media celor mai bune valori din categoriile I, II, și III de varsta cea mai mica, cai aflați în antrenament, posibili partanți.

în cursele record de aceeași categorie (record și handicap limitat), valoarea de start va fi dată de media celor mai bune valori ale cailor de vârsta cea mai mică, cai aflați în antrenament, posibili partanți.

în cursele cu cai de aceași vârstă, (record și handicap limitat), valoarea de start va fi dată de media celor mai bune valori ale categoriilor I, II și III.

în cursele semiclasice și clasice - record, valoarea de start va fi dată media celor mai bune valori de caii din categoria I și II de vârsta cea mai mică, cai aflați în antrenament - posibili partanți.

Pentru cursele de trap obișnuite încărcarea se va face în baza tuturor victoriilor obținute (curse de trap obișnuite, premii clasice și semiclasice). încărcările în premiile clasice și semiclasice se fac în baza victoriilor obținute în aceste premii.

Nu se admite o încărcare mai mare de 40 metri, după caz, in funcție de pista.

Art. 37.Descărcările cailor reprezintă modul de egalizare a șanselor cailor. Descărcările se fac la începutul fiecărui trimestru.

Art. 38. In cazul de sosire cap la cap, fiecare din caii clasați la locul I este considerat câștigătorul cursei/probei. Suma se repartizează in mod egal cailor sosiți cap la cap, ea fiind obtinuta prin totalizarea sumelor cuvenite pentru cele doua locuri la sosire. încărcările se aplica fiecăruia din caii sosiți cap la cap.

Art. 39. în cazul recordului trăpașilor stabilit in cursele de trap cu plecarea autostart /start lansat, recordul realizat va fi valabil numai la cursele cu plecare autostart/start lansat. Pentru handicaparea calului in cursele cu banda va fi folosita o valoare cu 2 secunde mai mare decât recordul său la autostart /start lansat. Dacă recordul de bandă este doar cu o secundă mai slab, egal sau mai bun decât cel de autostart/start lansat se va folosi acest record pentru handicaparea în cursele cu bandă.

 • a.    în cazul recordului trăpașilor stabilit în cursele de trap cu plecare autostart și bandă, recordul realizat va fi valabil numai la cursele de acest fel (record).

 • b.   La cursele de trap cu start lansat, caii se voralinia la o distanță cuprinsă între 80 și 100 de metri de linia de start. La acest tip de curse de trap, recordul va fi același ca la cursele de trap cu plecare autostart.

 • c.   Caii pot participa numai o singură dată pe reuniune în cursele de trap; excepție fac cursele de trap ale căror condiții speciale prevăd reprize (hit-uri);


Art. 4O.Intervalele între cursele susținute de un cal trebuie să fie astfel:

 • •  Pentru caii de 2 ani, proprietarii sunt răspunzători și decid interval cursă;

 • •  Caii de 3 ani și mai în vârstă pot alerga săptămânal.

Art. 41.Condițiile de participare la Derby

Participarea în Derby este permisă celor mai buni 12 cai indigeni din generația de 4 ani (respectiv cele mai bune recorduri și sume câștigate, după caz) ,cu condiția ca aceștia să fi participat la ambele premii premergătoare Derby-ului („Premiul cailor de 4 ani” si „Premiul de încercare). Excepție fac caii retrași medicalsau opriți medical.

în Derby, în cursele premergătoare acestuia și în cursele clasice nu pot participa armăsarii castrați.

în Criteriile cailor de 2 si 3 ani vor participa cei mai buni 12 cai, indigeni, din categoriile de vârstă respective (cele mai bune recorduri sau sume câștigate, după caz), excepție (numai pentru anul 2018) făcând caii străini veniți în România până la 31.12.2017 care pot alerga în cele 2 criterii.

Derby-ul de trap, și Criteriile de 2 ani și 3 ani se pot desfășura și cu un minim de 2 cai.

A

CAPITOLUL V. întocmirea programelor

Art. 42. Calendarul alergărilor cu menționarea probelor clasice si semiclasice se întocmește de către Organizatorul de curse, anual, la începutul fiecărui sezon de alergări.

Detalii privind : grilele de start, întocmirea programelor, așezare cai în cursa, afișare, dat partanți etc. sunt atribuții ale Organizatorul de curse.

Art. 43. Pe orice Hipodrom, in programele publice de curse de trap, se organizează alergări după record, handicap, după condiție, după peformanta, in funcție de posibilități.

Pentru participarea la curse proprietarii de cai plătesc o taxa de particpare care este de 5% din premiul cursei respective.

Pentru probele de calificare nu se percep taxe de participare.

Daca intr-o reuniune de trap nu se indeplinesc condițiile minime de 4 curse si 6 cai în fiecare cursa, aceasta nu va avea loc, exceptând reuniunea de Derby si probele premergătoare acestuia. Daca in premiile premergătoare Derby-ului de trap (Premiul cailor de 4 ani si Premiul de incercare) nu se indeplinesc condițiile de cvorum pentru realizarea reuniunii/premiului respectiv, caii inscrisi partanti in aceste premii vor participa in derby-ul de trap .

In premiul de încercare, Derby de trap si premiul de consolare, alearga doar caii indigeni.

într-o cursa de trap, nu pot alerga mai mult de 2 cai din aceeași formație; cu aprobarea Organizatorul de curse, poate alerga si al treilea cal, excepție facand Derby-ul de trap al României si cursele premergătoare acestuia.

Art. 44. Caii se împart in categorii, după record. Categoriile sunt astfel constituite:

Repartizarea cailor pe categorii

2 ani

3 ani

4 ani

5 ani si mai in varsta

I

1,30,5 și mai iute

1,25,5 și mai iute

1,22,5 și mai iute

1,20,5 și mai

iute

II

1,30,6-1,35,5

1,25,6-1,30,5

1,22,6-1,25,5

1,20,6-1,24,5

III

1,35,6-1,40,5

1,30,6-1,35,5

1,25,6-1,30,5

1,24,6-1,28,5

Caii vor debuta in cursele publice numai după ce vor indeplini baremul de calificare conform prezentului Regulament. Ei trebuie sa obțină pe distanta de 1600 m o performanta superiora celei mai slabe valori din categoria de varsta de care aparține. Rezultatul unei probe de

calificare va fi calificat sau necalificat; timpul obtinut in aceste probe                pentru

handicaparea in cursele publice, indiferent de varsta calului sau teu^jg^șs^fe^^facuta calificarea.                                                                                      .4*

Probele de calificare se vor desfasura in cursul saptamanii sau inaifflep țdfîBiȘfiiâhipig,^ Ele vor fi cuprinse in programul oficial de curse.                                       '©.*

Caii proveniți din export temporar sau definitiv calificați in țara de<dHgine,'?vx)'f participa la curse ținând-se cont de baremul de calificare stabilit în țările de proveriiență. v . V Caii străini proveniți din export temporar sau definitiv, necalificati in tara de origine, se vor califica pe hipodromul Ploiești la grilele din România, dar să participe în curse doar între ei. Astfel, vor exista la aceeași categorie de vârstă curse între caii existenți pe hipodrom la 31.12.2017 și curse între caii veniți din străinătate, ulterior datei de 31.12.2017, valoarea premiilor între cele două tipuri de curse fiind egală.In cazul în care nu sunt suficienți cai străini pentru îndeplinirea cvorumului de cursă, aceștia pot participa și în cursele cu ceilalți cai, urmând să plece de la distanța corespunzătoare categoriei I de clasificare pentru categoria de vârsta respectivă.

Daca o proba de calificare are decât un singur partant, reprezentantul acestuia poate solicita insotirea lui de către un alt cal.

Performanta acestuia din urma nu va fi inregistrata.

Categoria unei curse (I,II sau III) este data de media aritmetică a categoriilor cailor ce participa in aceasta cursa. în caz de egalitate, câștig de cauză o are categoria superioară.

Art. 45. Caii de 2-3-4-5 ani si mai in varsta, care nu indeplinesc baremul de record pentru a se inscrie cel puțin in categ. a IlI-a nu vor putea participa in cursele de trap.

Art. 46. Programele reuniunilor și Valoarea premiilor se stabilesc de către Organizatorul de curse:

Valoarea premiilor unei curse de categoria II este de 1,5 ori valoarea unei alergări de categoria III (bază).

Valoarea premiilor unei curse de categoria I este de două ori valoarea unei alergări de categoria III (bază).

Valoarea premiilor semiclasice este de 4 ori valoarea unei alergări de categoria III (bază).

Valoarea premiilor clasice este de 8 ori valoarea unei alergări de categoria III (bază).

Valoarea Derby-ului de trap este de 16 ori valoarea unei alergări de categoria III (bază).

Art. 47.într-o probă cu reprize se retrag din oficiu, din reprizele următoare, caii care nu au terminat parcursul si aceia care au terminat la mai mult de 6 secunde de câștigător. Caii care au un motiv justificat avizat de comisia de arbitraj de a nu termina repriza la 6 secunde de câștigător, vor participa la celelalte reprize. Repriza a doua se va disputa chiar daca raman doi cai.

Clasamentul in proba cu reprize sc face după suma punctelor obținute in fiecare repriza conform următorului tabel:

 • •  Locul I =10 puncte;

 • •  Locul II = 5 puncte;

 • •  Locul III = 4 puncte;

 • •  Locul IV = 3 puncte;

 • •  Locul V = 2 puncte;

 • •  Locul VI = 1 punct;

In caz de egaliate la puncte se declara câștigător calul cu cel mai bun record inregistrat in reprize. Se va incarca cu cursa castigata numai calul câștigător in urma punctajului obtinut din cumulul cele doua reprize.

Intervalul dintre reprize este cel puțin 50 minute.

Art. 48. O cursă trebuie să aibă minimum 6 cai. în cazul în care se retrag caii m^iqăl^frtmî^^e^ătre medicul veterinar oficial al reuniunii - consemnat în procesul verbal), cursa se va aeș^ț^^fiu ihmf^i 2 cai.

Premierea curselor se va face astfel:

/ / K

V ZsK \/ / W/ ’ -ZA *

La 6 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 3 locuri astfel: locul r-'5Q%^l^ul II -35%, locul III - 15 %.                                                  "

 • -   Pentru 7 sau 8 cai participanți într-o cursă, se premiază primele 4 locuri astfel: locul I - 45%, locul II - 30%, locul III - 15 % și locul IV - 10%.

 • -   Pentru 9 sau mai mulți cai participanți într-o cursă, se premiază primele 5 locuri, astfel: locul I - 45%, locul II - 25’ %, locul III - 15 %, locul IV - 10%, locul V - 5 %.

 • - Daca într-o cursă numărul de locuri premiate nu se ocupă în totalitate, premiile pentru locurile neocupate vor fi luate de organizator.

 • - Caii care au fost descalificați, distanțați, veniți departe, nu vor fi premiați.

Art. 49. în cadrul reuniunilor se pot organiza și curse sponsorizate, condițiileîn carese face sponsorizarea se stabillesc de către Organizatorul de curse.

O cursă sponsorizată trebuie comunicată odată cu grila de start.

CAPITOLUL VI. Desfasurarea curselor de Trap.

Art. SO.Orice modificare a programului privitoare la retragerea unui cal, la distanta’ ce urmeaza sa fie parcursa intr-o cursa/proba sau orice schimbare de conducător, va fi adusa la cunoștința publicului.

In reuniunile de curse de trap, pista va fi folosita pentru antrenarea cailor pana cel târziu cu 30 minute înainte de startul primei curse.

In cazul in care un driver vrea să facă promincă (antrenament pregătitor pentru cursa) la un cal acesta va purta culorile formației, echipamentul oficial cu nr. din cursa respectiva si va elibera pista la comanda „10 minute până la start”.

Art. 51. Caii ies pe pista cu minim 15 minute înainte de ora oficială de începere a cursei. Driverii care nu au respectat termenul, sunt sancționați cu avertisment. La 5 minute inainte de start se blochează accesul pe pista.

Toate sulky-urile si hamașamentele trebuie să îndeplinească standardele pentru trap și următoarele caracteristici:

 • •  Lărgimea 165 cm;

 • •  Roțile protejate cu scuturi de protecție (discurile de protecție pot fi incolore sau unicolore);

 • •  Distanța între furcă si roată de 6 cm;

 • •  Arborii (hulubele) din lemn, metal sau fibra de carbon/sticla cu capetele din punctele de conectare a podului cu un înveliș din material adecvat, maxim de 30 cm;

 • •  Sunt permise doar materialele non-flourescente in întuneric de culoare alb, negru sau maro, transparente sau opace.

 • •  Scaun special pentru cursele de trap, montat pentru a asigura o poziție corecta. Sulky- urile si hamașamentele trebuie sa fie curate si in perfecta stare de folosința.

Art. 52. Echipamentele conducătorilor in alergare:

In toate cursele de trap, conducătorii in alergare trebuie sa poarte echipament in culorile si logo-ul propietarului sau formației, aprobate de Organizatorul de curse si Conducerea ANZ. Schimbarea culorii echipamentului de curse nu se poate face in timpul anului.

Aceasta se poate face la începutul anului următor, cu aprobarea A.N.Z. si Organizatorul de curse. Schimbarea se face publica, in programul de curse si prin afișare la avizierul Hipodromului.


Un proprietar (formație) poate deține doar un model de echipament (culori i

Echipamentul va cuprinde următoarele piese:

Pantalon lung de culoare alba;

Cazaca in culorile propietarului sau formației;

 • •  Vesta protecție (sub cazaca);

 • •  Pe timp nefavorabil, se poate folosi un combinezon impermeabil dar pe sub echipament, fiind vizibile culorile propietarului sau formației;

 • •  Casca;

Caii trebuie sa fie bine inhamati si numerele din program aplicatevizibil.

Antrenorii sunt răspunzători de starea în care se prezintă sulky-urile, hamașamentele și îmbrăcămintea conducătorilor.

Se va respecta ora de începere a cursei stabilita prin program excepție facand cazurile de forța majora.

Art. 53. Start comenzi pregătitoare:

De la “10 minute pana la start” până la “3 minute până la start” caii se incalzesc pe partea locurilor de plecare;

La „5 minute pana la start” caii sunt la ultima încălzire și se blochează accesul pe pistă;

La „3 minute pana la start” caii se indreapta spre locurile de plecare, fiindu-le interzise prin personalul auxiliar alte incalziri (plecări false);

La „1 minut pana la start” - „întinderi benzile, incetati jocurile” caii încep poziționarea în locurile de plecare;

15 secunde - „Caii la plecare” caii sunt poziționați conform liniilor stabilite prin numerele din program și sunt în așteptarea ridicării steagului de către starter.

Art. 54. Pentru caii nervoși care întorc sau pleacă greu, arbitrii pot autoriza la cererea antrenorului sau a driverului, ca un îngrijitor să ajute calul, cu condiția de a nu impiedica pe ceilalți cai. îngrijitorul ajută întoarcerea calului doar în spațiul din interiorul alveolei.

Art. 55. Conducătorii trebuie sa cunoască distanta de la care trebuie sa plece calul respectiv, care va fi anunțata de către starter.

Art. 56. Daca unui cal i se defectează hamasamentul, sulky-ul, potcoava sau alte accesorii după prezentarea la locul de plecare, starterul va anunța comisia de arbitraj, care prin anunțul „cal la grajd”, acorda maximum 10 minute pentru a face reparațiile necesare. Daca reparațiile depasesc cele 10 minute, calul va fi retras oficial.

Art. 57. Arbitrii judecători pot aproba deplasarea unui cal nervos care a provocat o plecare greșita, înapoia celorlalți cai din grupa sa.

Daca sunt mai multi cai concurenti in asemenea situație, se vor deplasa toti in rândul al doilea din grupa sa, ocupând locurile incepând de la coada in ordinea numerica din programul oficial.

Art. 58. Pentru a evita busculada la plecare, numărul de cai care se aliniaza la start intr-un interval de 20 de metri este de maxim 6. în cazul in care sunt mai mult de 6 cai intr-o grila de 20 de metri, calul\caii mai slabi vor pleca din următoarea grila de distanta, după consultarea proprietarilor acestuia. Proprietarii au dreptul să aleagă dacă mențin calul în cursa respecivă sau îl retrag din ea.

Când toti caii se găsesc randuiti la locurile lor, intra sub incidența starterului care ridica steagul.

ieM^plecand

"AA A 3 -O 1 JCfe


In cazul startului obișnuit, caii se intorc la locurile lor, intre benzile care indic^tOt^nfe in proba după comenzile starterului.                                            A

AJ 'XAaC

Confirmarea plecării se face prin lasarea in jos a steagului.                       Ap A

Startul propriu-zis - Start voltat „V”:                                                         A-';

Cand steagul este ridicat si primul cal din linie intra in pista, intra in funcțiuni banda: sonora, dispozitivul de countdown sau portavocea;

START:

 • 1.  “Luati locurile” - secunda 7;

 • 2. „1” - secunda 2;

 • 3. „2” - secunda 1;

La 1 se eliberează banda;

La 2 incepe cronometrarea.

Art. 59. Depășirea stâlpului distantei la intrarea în pistă, ruperea sau intrarea in oricare din benzile in care este incadrat, împiedicarea celorlalți cai de a pleca normal sau orice alta acțiune neconforma prezentului regulament, se sancționează de către Comisia de arbitri. Pentru producerea a doua starturi false echipajul respectiv va fi exclus din alergare.

Startul fals este considerat:

 • -   Crearea de avantaj prin depășiră stâlpului de plecare,

Accidentul unui concurent,

 • -  Nervozitate excesivă a unui cal partant

Depășirea stâlpului de distanță la intrarea în pistă, Interferența cu alt cal.

 • -  Nerespectartea poziției în start.

Art. 60. In cazul nefunctionarii instalației de plecare mecanica, plecarea se da ca la startul manual, cu deosebirea ca benzile sunt tinute cu mana de manipulantii de benzi. Comenzile se anunța prin statie, iar in cazul nefunctionarii acesteia, se anunța prin portavoce.

Art. 61. In afara plecărilor cu benzi, start mecanic, se mai pot da plecări lansate cu autostart sau start lansat.

In spatele mașinii vor fi poziționați caii pe linii, in funcție de numărul de participanti:

 • •  In prima linie, numerele 1-6, direct în spatele aripilor de mașină;

 • •  In a doua linie, numerele 7-12.

Dacă un echipaj din prima linie nu participa la cursa, locul se va ocupa prin „alunecare”, numai in interiorul aceleiași linii. De exemplu la o grupa de 7 cai in care lipsește calul numărul trei, culoarul acestuia va fi ocupat de calul numărul patru si asa mai departe.

Raza de colectare este intre 250 m si 300 m față de linia de pornire. Mașina ruleaza cu 35 km/h. La 100 m pana la linia de plecare caii trebuie sa fie aliniati in spatele grilei mașinii. Accelerarea se face progresiv, corespunzător cu categoria respectiva a cailor din acea cursa.

START FALS

- Nerespectarea poziției;

Creare avantaj prin depășirea mașinii; Accidentul unui concurent;

Incident de mașină


Art.62. In cazul plecărilor in curse de tip start lansat, caii vor fi poziționați pe linii ca la autostart, iar calul cu recordul cel mai slab va avea numărul 1.

In cazul startului lansat, caii se intorc in pista sau alveola la o distanta de 80-100 m de linia de plecare.Pana la 40 m de linia de plecare caii merg in trap liber stabilindu-se linia sau liniile conform pozițiilor din program. La 40 m se accelerează si primul cal care trece linia de plecare, declanșează pornirea cronometrului.

START FALS

Nerespectarea poziției;

Creare avantaj până la 40 metri; Accidentul unui concurent; Interferența cu alt cal.

Art. 63.1n cursele cu plecare autostart\start lansat pentru categoriile I, II si III, caii vor fi numerotați după principiul cel mai slab record are numărul 1.

In alergările semiclasice cu plecare autostarfistart lansat, caii vor fi numerotați prin tragere la sorti.

In premiile clasice si Derby cu plecare autostart\start lansat calul cu cel mai bun record va pleca cu numărul 1. In Premiul de încercare si Derby se va tine cont de recordul realizat pe distanta de peste 2100 metri. Pentru caii de 2 si 3 ani se va tine cont de recordul obtinut pe distanta de peste 1900 metri.

Art. 64. In situația când intr-o alergare, urmare a unei busculade, un cal sau mai multi cai au ramas fara conducător in sulky, pentru a se preveni producerea de accidente grave se va proceda astfel:

 • •  Când calul a ramas fara conducător in prima treime a cursei, aceasta se va intrerupe si se va relua imediat;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in a doua treime a cursei, aceasta se va intrerupe si se va relua după o pauza de 15 minute;

 • •  Când calul a ramas fara conducător in ultima treime a cursei, aceasta va continua pana la sosire.

Art. 65. Obligațiile conducătorului în alergare ( driver):

 • a.  In timpul parcursului, calul care se afla in frunte trebuie sa mearga la coarda in linie dreapta, fara a impiedica pe ceilalți concurenti, schimbarea brusca a direcției sau franarea fiind interzise;

 • b.  Imediat ce poziția sa in alergare ii permite, conducătorul este obligat sa indrepte calul cat mai aproape de coarda, fara insa a jena alt concurent. Caii care vin din urma pot depăși caii aflati inaintea lor pe orice parte, fara a jena acești cai si fara a intra pe pista de refugiu. Excepție fac cazurile de forța majora stabilite de arbitrii judecători;

 • c.  Un cal nu poate schimba direcția, nici trece la coarda daca prin manevra efectuata jeneaza echipajele concurente;

 • d.  Când un cal venit din urma a găsit loc sa intre cu tot sulky-ul, la nivelul roților sulky-ului unui cal care se gaseste inaintea lui, conducătorul calului ajuns nu mai poate inchide drumul;

\ A           \,

 • e.

 • f.

g-

 • h.

 • i.

j-

k.

 • l.


Daca in cursa se afla 2 sau 3 cai ai aceluiași proprietar sau fbrmatiej^hipaț^|nul djjațre aceștia favorizează un cal al aceluiași proprietar sau formației, se desca|ff^pK©§|E^^^pfiic©^at si ceilalți cai implicați in aceasta neregula;                                             .Z*^/

Se interzice franarea care ar deranja caii din spate si care diminuează rezutiattijalergariiZ Se interzice nesustinerea sansei calului si mersul pasiv care diminuează rezultatul alergării, inclusiv pentru calul câștigător când oprirea sau franarea este evidenta;

Se interzice conducerea calului cu haturile tinute intr-o singura mana;

Nu au voie sa vorbească, sa strige sau sa agite biciul, ci numai sa liniștească sau sa indemne din gură calul condus;

Pot folosi un bici, care nu va fi mai lung de 140 cm și trebuie să fie flexibil, astfel încât să nu facă zgomot. Acesta va fi ținut oricum în plan vertical fără să jeneze ceilalți concurenți, fiind interzisa cravasarea cu haturile intr-o singură mână;

Cravasarea se face numai cu cravașa indreptata înainte pe cal si mana nu depășește inaltimea umărului; nu se cravasaza lateral, nu se lovește capul, gatul, burta calului, hulubele si capacele roților;

m

n.

o.

P-

q-

r.


Pot aplica lovituri de bici unui cal numai inainte si de sus in jos, fără cruzime, pentru stimularea acestuia.Biciul servește numai pentru indemnarea calului si numai in cazul când calul răspunde acestui îndemn. Folosirea in alte condiții a biciului se considera neregulamentara;

. Este interzisa biciuirea cailor inainte sau după terminarea probei;

Driverii sunt obligați sa păstreze in start poziția data de numărul echipajului;

Caii care termină parcursul într-unul din locurile care se premiază într-un timp inferior baremului de calificare corespunzător vârstei, nu vor intra în posesia premiului;

Conducătorii nu au voie să meargă cu roata sub burta cailor adversarilor și nici foarte apraoape de aceștia.

Este interzis mersul între benzi și șicanarea adversarului.

Conducătorul trebuie să aibă ambele picioare în scările sulky-ului, putând folosi un picior la schimbarea poziției “bărilor de coastă”

Franarea calului - modalitatea de a micșora ritmul alergării de trap intr-o cursa, prin care driver-ul calului condus are intenția de a obstructiona desfasurarea in condiții normale a cursei de trap. Ea este interzisa atat calului din fata plutonului cat si a celui aflat in pluton.

Mersul pasiv - este interzis datorita diminuării performanei calului pe care acesta o poate realiza intr-o cursa de trap. Este interzisa tuturor driver-lor, daca nu exista un motiv bine intemeiat.

Conduita preventiva- orice driver trebuie sa tina cont de posibilitatea de a evita orice busculada, realizandu-se prin atentiesporita, atat asupra calului pe care-1 conduce cat si a poziției celorlalți cai din cursa de trap. Conduita preventiva este valabila si pentru caii care galopeaza sau alt mers in afara de trap.

Art. 66. După ultima turnanta si pana la sosire, caii din prima linie trebuie sa-si păstreze distanta de la coarda pe care au avut-o la ieșirea din turnanta când sunt in grup. Caii veniti din spate pot depăși pe orice parte, fara jenarea adversarilor.

Art. 67. Toți caii care au luat startul trebuie sa termine parcursul.

Daca din motive temeinice un conducător in alergare este obligat sa oprească calul in parcurs, acesta va aduce la cunoștința arbitrilor motivele care au determinat oprirea.

In cazul când motivele vor fi găsite neintemeiate se vor aplica sancțiuni.

Art. 68. Caii descalificatiin timpul parcursului vor fi anunțați prin statie.

Conducătorii cailor descalificați in timpul parcursului sunt obligați ca imediat ce a fost anunțata descalificareasă încetinească, tară a jena pe ceilalți concurenti, trecând spre exteriorul sau interiorul pistei, după caz. Acești cai nu sunt cronometrați.

Orice cal care galopează va trebui să fie reținut ușor, tras spre exteriorul piăfpq șî trap, fără a incomoda ceilalți cai, respectând principiul conduitei preventive. D^Sp^neC^ pâij\țafe tragnează sau buestrează.                                                                      ' 'A

Daca un cal este descalificat și se afla cat mai aproape de coarda el va fi înceîinif/ipdheptăpdu-se către banda de refugiu. Caii descalificați care nu pot intra pe banda de refugiu vor continua mersul in același sens pe exteriorul pistei, in urma plutonului. în caz contrar va fi sancționat.

Daca un echipaj își desfasoară alergarea cu sulky-ul pe pista de refugiu, sau calul depășește pista de concurs, creîndu-se un avantaj, echipajul va fi descalificat și timpul nu va fi înregistrat.

Calul va fi descalificat și in situația in care sulky-ul paraseste cu o roată pista de concurs in ultima suta de metri, nefiind jenat de către un alt echipaj. Timpul calului descalificat va fi inregistrat.

Caii unei formații sunt descalificați daca unul din caii formației (echipei) este descalificat pentru jenarea cu intenție fata de adversar.

Decizia de descalificare se va lua după cercetarea tuturor cauzelor care au creat o neregula, de către arbitrii judecători;

Indiferent de poziția in cursa, va fi descalificat:

 • a.  orice cal al cărui mers este neregulat;

 • b.  caii care au jenat cu intenție alt adversar;

 • c.  orice cal care galopeaza si nu este retinut de conducătorul sau si isi imbunatateste in acest fel situația lui in cursa (aprecierea se face după încetarea galopului si in raport cu poziția fata de ceilalți cai care au mers la trap);

 • d. orice cal care parcurge in galop o distanta mai mare de 100 m;

 • e.  la al doilea galop indiferent de distanța cursei și de distanța pe care calul a galopat, va fi considerat galop repetat și descalificat.

 • f.  orice cal care a provocat 2 starturi false.

 • g.  Orice cal care parcurge o parte din traseu fără conducător.

Art. 69. Calul descalificat/sosit departe, de trei ori consecutiv, nu mai poate concura, urmând să fie recalificat. Orice cal in galop sau în alta aliura afară de trap, pe ultima sută de metri a cursei (probei de distanță) va fi descalificat, iar timpul acestuia va fi inregistrat.

Art. 70. Cal distantat este orice cal care trece linia de sosire in galop sau alta aliura afara de trap; oricare ar fi avansul pe care il are asupra celorlalți concurenti va fi distantat de la locul de sosire, ocupând ultimul loc iar timpul acestuia va fi înregistrat.

Art. 71. Cursa/Proba se considera terminata atunci când calul a atins cu botul linia de sosire.

Art. 72. Arbitrii curselor de trap pot retroclasa sau descalifica un cal, daca s-a abatut spre coarda sau grila, jenând unul sau mai multi concurenti.

Un cal retroclasat se aseaza in urma calului sau cailor care au suferit in urma incidentului.

Art. 73.La terminarea parcursului in cazul când arbitrii vor recurge la ajutorul inregistrariilor video, sau după caz a fotografiei, rezultatul alergărilor va fi declarat după vizionare.

Art. 74. In cazul când inregistrarea este neconcludenta, arbitrii vor declara “cap la cap” caii sosiți la locul

 • I.

Art. 75. Rezultatul probei este definitiv după anunțul prin statia audio.

CAPITOLUL VII. Reclamat»


; ^țâW57\°> Art. 76. Dreptul de a reclama deciziile luate de Comisia de arbitri privind cursele^eît^^aȚrippdrpm aparține proprietarilor, antrenorilor sau conducătorilor implicați in respectiva cursa.

Arbitrii judecători se pot sesiza din oficiu pentru orice nereguli sau abat§rț£<LeJ.a -pijef'ehtul regulament.                                                                                 ~J

Art. 77. Reclamatiile pentru incidentele de parcurs trebuie anunțate inainte de confirmarea rezultatului de către arbitri. In acest sens la sosire conducătorul care are de făcut o reclamatie intoarce calul, ridica mana si anunța prin statie Comisia de arbitri. In cazul in care Comisia de arbitri considera necesar, invita persoanele implicate in incident in tumul de arbitraj.

Art. 78. Daca arbitrii curselor de trap primesc o reclamatie sunt datori sa anunțe aceasta la statie sau prin alte mijloace.

Rezultatul se anunța cu mențiunea ca este provizoriu pana la cercetarea reclamatiei care se analizeaza imediat după terminarea cursei.

Daca reclamatia este intemeiata, rezultatul poate fi modificat de către comisia de arbitraj a reuniunii, anuntandu-se aceasta modificare la statie sau prin alte mijloace.

Deciziile luate de comisia de arbitraj sunt definitive pe parcursul Reuniunii; putând fi contestate ulterior la Comisia de apel

Ordinea sosirii cailor în cursă rămasă definitivă este valabilă pe parcursul reuniunii. Ea poate fi modificată ulterior de Comisia de Apel în cazul unor reclamații sau de Organizator în funcție de rezultatul testului antidoping.

Termenul pentru contestații este prima zi lucrătoare ulterioară reuniunii desfășurate.

Duminica după încheierea reuniunii, reprezentanții Complexului Hipodrom vor afișa procesul verbal al Comisiei de arbitri. Eventualele contestării către Comisia de apel, vor fi depuse la Complexul Hipodrom, în prima zi lucrătoare ulterioară desfășurării Reuniunii, până la ora 13, acestea trecandu-se intr-un registru special. Reprezentant» Complexului Hipodrom vor transmite contestațiile in format electronic către membrii Comisiei de apel în cursul aceleiași zile.

Membrii Comisiei de Apel trebuie să se întrunescă, în vederea judecării contestațiilor, până în ziua de vineri a săptămânii premergătoare Reuniunii viitoare. Daca din motive obiective, membrii Comisiei de Apel nu se pot întruni, driverilor sancționați de către Comisia de arbitaj li se amana sancțiunea cu o reuniune.

Taxa de contestație este in cuantum de 200 de lei. Daca cel in cauza castiga contestația, banii ii vor fi retumati.

CAPITOLUL VIII. Masuri ce pot fi luate de arbitrii judecători:

Art. 79. Participanții sunt obligați să se supună unui test de alcoolemie. Atunci când rezultatele testului sunt de 0.1% sau mai mult alcool în aerul expirat, medicul veterinar raportează arbitrilor judecători. Arbitrii aplica o amenda in valoare de 500 lei si interzic participarea in reuniunea respectiva a driverilor cu alcoolemie. In cazul in care driverul sancționat nu poate fi inlocuit, calul nu participa in cursa respectiva.

Recidiva acestei abateri pe parcursul a 6 luni, duce la o suspendare a dreptului de a conduce in curse pe Hipodrom pentru o perioada de treizeci (30) zile, precum și o amendă de 1000 lei.

Orice participant care refuză să se supună unui test de alcoolemie, în conformitate cu cerințele prezentului Regulament, va fi amendat cu suma de 500 lei și o suspendare de (30) zile.

In cazul in care aparatul etilotest nu este disponibil, si starea de ebrietate a driverului este evidenta, medicul veterinar anunța comisia de arbitraj, care va interzice participarea la reuniunea respectiva.

. o 0

ce următoareie/m'asiici:......_

retragerea hcefttqjjț           1


Art. 80. Arbitrii judecători ai reuniunilor de trap sunt autorizați sa apl

 • •  Avertisment si după caz, amenda;

 • •  Ridicarea dreptului de a conduce in curse si amenda sau

 • •  Eliminarea de pe hipodrom.

Avertismentul se da pentru :

 • a)  Ieșirea cailor cu întârziere pe pista;

 • b) Culori schimbate a echipamentului oficial;

 • c) Prezentarea cu intârziere sub ordinele starterului;

 • d) Alte nereguli constatate de arbitri (costume murdare, tinuta necorespunzatoare pe sulky, om la start fara voie, discuții cu publicul, dresaj necorespunzator etc).

Pentru anularea unui avertisment, driverul trebuie să plătească organizatorului, suma de 100 lei.

Art. 81. Se vor sancționa cu amenda dc 5% din valoarea premiului I la respectiva cursa următoarele abateri:

 • 1.  Cravasarc neregulamentara;

 • 2.  Vociferări in parcurs;

 • 3.  Schimbare culoar pe drum fara grup sau in ultima linie dreapta, fiind in capul cursei in prima linie;

 • 4. Neanuntarea arbitrilor despre diminuarea sansei calului in alergare;

 • 5. Nerespectarea corecta a manevrelor când calul este descalificat sau merge in galop sau alt mers, in afara de trap;

 • 6. Cumul la 2 avertismente. Amenda de 5% va fi media aritmetică a valorii premiului de locul I din cele două etape în care a primit avertisment.

Art. 82. Se vor sancționa cu amenda de 10% din valoarea premiului I la respectiva cursa si ridicarea dreptului de a conduce pentru două reuniuni, următoarele abateri:

 • 1. Nesupunere la comenzile arbitrului de plecare;

 • 2.  Provocare de start fals;

 • 3.  Oprirea nemotivata a unui cal in parcurs;

 • 4.  Diferente (fluctuații) de valori;

 • 5.  Conduita preventiva;

 • 6. Mersul pasiv;

 • 7.  Șicanarea adversarului și mersul între benzi.

Pentru anularea unei (două), etape de suspendare pentru încălcările de mai sus, driverul trebuie să plătească organizatorului, suma de 250 (500) lei.

Art. 83. Se vor sancționa cu amenda de 20 % din valoarea premiului I la respectiva cursa si suspendarea dreptului de a conduce pe 4 reuniuni, următoarele abateri:

 • 1.  Schimbare neregulamentara de linie cu jenare;

 • 2.  Franare brusca;

 • 3. Cravașare cu jenare sau cu cruzime;

 • 4.  Provocare a doua starturi false intr-o alergare;

 • 5.  Nesustinerea sansei calului pana la sosire;

 • 6.  Favorizarea unui cal al aceleiași formații;

 • 7.  Refuzul de a se supune comenzilor si deciziilor arbitrilor judecători;

 • 8.  Performanțe contradictorii evidente.

Aceste sancțiuni nu se pot răscumpăra.

Art. 84. Se va sancționa cu amenda de 100/% din valoarea premiului I următoarea ab^eră^.^^■"$ \ Refuzul nejustifîcatde a scoate un cal pe pista in vederea alergării după inscrierea aceâujțHWipfbgramj&l/ reuniunii respective. Neplata amenzii pana la depunerea listei de partanti atrage aiitoipaț/hi'uspgjfidafea temporara a tuturor cailor proprietarului (formatiei)pana la plata acesteia.

Art. 85. Se vor sancționa cu amenda de 100% din valoarea premiului I la respectiva cursa si sesizarea organelor de urmărire penala, următoarele abateri:

 • a.  Tendința de substituire a unui cal in curse;

 • b. Administrarea substanțelor prohibite;

 • c.  Falsificarea pașaportului calului si a semnelor de identificare;

 • d. Refuzul de a supune un cal la recoltarea probelor pentru teste;

Art. 86. In caz de recidiva toate sancțiunile sus menționate vor fi dublate in raport cu ultima sancțiune,pentru aceeași abatere in ultimele 6 luni.

In cazul in care arbitrii judecători constata un comportament neadecvat al unui driver, se va trece la reexaminarea acestuia ori de cate ori este stabilit de către comisia de arbitrii.

Art. 88. Sancțiunile ramase neefectuate in cadrul unui sezon competitional, vor fi reportate in sezonul următor, indiferent de promovarea examenului de licența din acel sezon.

Art.89. Amenzile insotite de etape de suspendare aplicate de către arbitrii judecători si ramase definitive, se achita lunar.

Celelalte amenzi ramase definitive, trebuie achitate pana la depunerea listei de partanti.

Art. 90. Antrenorul a cărui cal din antrenamentul sau a fost depistat pozitiv la testul ANTI-DOPING, este sancționat cu amenda de 5000 lei, interdicția de a antrena caii pe o perioada de 6 luni si interzicerea de a intra pe Hipodrom in aceasta perioada.

Art. 91. Starea terenului si a vremii va fi apreciata de arbitri judecători. Se aduce la cunoștința prin inscrierea in Procesul -Verbal al reuniunii respective.

Arbitrii curselor de trap vor aprecia de la caz la caz, performantele susceptibile de a fi considerate contradictorii, luând in considerare cauzele de ordin obiectiv, care au impiedicat un cal de a arata valoarea reala (starea pistei, incidente de parcurs, accidente de hamasament sau sulky, potcovit, reintrarea in proba după o pauza de 30 zile minimum), sau care au determinat un spor de valoare prea mare etc.

Art.92. Când performantele cailor marcheaza fluctuații mari de valori de la o alergare la alta, in urma unei analize temeinice arbitrii vor aplica sancțiunile prezentului regulament.

Art.93. In caz de recidiva toate sancțiunile sus menționate vor fi dublate, in raport cu ultima sancțiune, pentru aceeași abatere in ultimele 6 luni.

Art.94.Orice amenda neachitata de persoana in cauza duce la suspendarea dreptului de a conduce in curse (driver) sau de a inscrie caii in curse(proprietari sau reperezentanti ai acestora)

Art. 95. Conducătorii sancționați nu au dreptul sa conducă in curse, decât după efectuarea suspendării.

Art. 96. Pentru toate cazurile de abateri savarsite in timpul reuniunilor neprevăzute in prezentul regulament, arbitrii judecători au dreptul de a aprecia, motivând in scris in procesul verbal masurile luate pentru aplicarea unor sancțiuni.

CAPITOLUL IX. Masuri ce pot fi luate de Organizatorul de curse:


y \»\ Vi M

« .....

a) Pentru persoanele care participa la Reuniunile hipice (spectatori, proprietari (antrenorj/ț^iyeri, arbitri) și nu au un comportament corespunzător bunei desfășurări a competiWo^fijȘigfe:^-/ - urca in tumul de arbitri,


-

Art. 97. Conducerea Hipodromului este autorizata să aplice următoarele măsuri: ii-g;

W:>\

x , ... ....... .


7 f   7

f                  ' ■

•X \


 • - folosesc un limbaj jignitor sau injurios la adresa angajatilor hipodromului,

 • - amenința sau agreseaza fizic angajatii hipodromului,

vor fi deferite organelor competente care asigura paza si ordinea hipodromului: (Jandarmeria, Politia locala, Politia).

 • b) Pentru Comisia de arbitraj:

• Retragerea indemnizației pentru reuniunea respectiva aarbitrilor, care au luat deciziievident eronateîn urma analizei efectuate de către Comisia de Apel;

Art.98. In cazul unor condiții meteo nefavorabile, forța majora sau in situația imposibilității asigurării unor condiții minime de concurs, Organizatorul de curse impreuna cu Arbitrii Judecători, pot dispune suspendarea desfășurării curselor, pana la incetarea cauzei care au determinat-o. Se va intocmi un proces verbal, semnat de toate părțile decizionale si inregistrat oficial la Hipodrom. Se va informa Comisia de Apel si ANZ.

CAPITOLUL X. Reglementarea ANTI DOPING:

Reglementarea ANTI—DOPING

Art.99 Nici un cal nu trebuie in momentul cursei sa aiba in țesuturi, fluidele corporale sau excreții, vreo substanța, considerate ca substanțe prohibite.

Art.100. O substanța prohibita este o substanța care aparține uneia din categoriile de substanțe cuprinse in lista de la art. 110.

Art.101. Recoltarea probelor biologice (urina, sânge, saliva, urina+sange ) se face sistematic la inițiativa autoritarilor competente, inainte sau după curse.

Câștigătorul de Derby va fi testat obligatoriu de către organizator.

Art.102. Cu excepția medicilor veterinari autorizați de către autoritatile competente, nicio alta persoana nu este autorizata sa introducă intr-un grajd sau in incinta Hipodromului in ziua curselor, o seringa sau un produs susceptibil de a modifica condiția fizica a unui cal.

Art.103. Antrenorul este totdeauna responsabil de protecția si de securitatea cailor pe care ii are in grija.

Art.104. Antrenorul trebuie de asemenea sa se informeze asupra consecințelor tratamentelor aplicate calului sau.

Art.105. In timpul operațiunilor de recoltarea a probelor biologice, trebuie sa fie prezent: un arbitru judecător, antrenorul sau reprezentantul oficial al acestuia, Organizatorul de curse, Medicul veterinar al Hipodromului care face si recoltarea probelor biologice.

Art.106. Toate recoltările de probe se fac in duplicate de maniera independenta. Un exemplar esțepig^nt

z


tot timpul pentru o contraanaliza.


"'«s 'vi

Art.107. Inviolabilitatea si anonimatul recoltării sunt garantate de Autoritățile Coihp^htoU;^^^/

Art.108. Toate infracțiunile la aceste reguli vor atrage descalificarea calului in cursa resțfe§tis^pi'l.plicarea de sancțiuni severe.

Art.109. Analiza probelor biologice efectuate pe caii declarați partanti nu trebuie sa dovedească prezenta unei substanțe prohibite de origine externa, dintre cele definite in articolul 111 sau a unui metabolit al unei astfel de substanțe.

Art.110. Lista substanțelor prohibite este următoarea:

-substanțe care actioneaza asupra sistemului nervos central;

-substanțe care actioneaza asupra sistemului cardio-vascular;

-substanțe care actioneaza asupra funcțiunilor gastro-intestinale;

-substanțe care actioneaza asupra sistemului urinar;

-substanțe care actioneaza asupra sistemului imunitar;

-substanțe antiobiotice, anti-bacteriene si antivirale;

-substanțe antipiretice, analgezice si anti-inflamatorii;

-secreții endocrine si analoagele lor sintetice;

-substanțe care afecteaza coagularea sângelui;

-substanțe citostatice.

CAPITOLUL XI. Dispoziti finale:

Art. 111. In premii se pot distribui diplome antrenorului, driverului, ingrijitorului si proprietarului calului câștigător, precum si alte stimulente.

Orice forma de publicitate pe hipodrom trebuie aprobata de către Organizatorul de curse.

Forma de publicitate referitoare la arme, pornografie si cea care actioneaza impotriva interesului general al curselor de trap, este interzisa pe orice Hipodrom.

Sponsorizarea pentru cursele de trap pe Hipodrom va fi făcută in condițiile legislației in vigoare si a prezentului regulament.

Art. 112. Din orice premiu in bani pentru fiecare cal, se va opri un procentaj ce va fi trasmis la antrenor, driver, dar si către propietarul de cai de către Organizatorul de curse lunar, in următoarele procente:

 • •  70 % Proprietar;

 • •  10 % Trainer;

 • •  10 % Driver;

 • •  10 % Crescător;

In cazul in care crescătorul român nu poate fi localizat, in termende 30 zile, premiu va trece automat la proprietar. De asemenea procentajul cuvenit crescătorilor străini va intra într-un fond destinat crescătorilor români și va fi atribuit în funcție de participarea fiecăruia la curse.

Handicapeurul repartizează sumele stabilite de Organizatorul de curse ce urmeaza sa se aplice la premiile in bani si valoarea premiilor /cursa, in funcție de categoria si numărul cailor participanti si de numărul de curse.

Un antrenor trebuie să prezinte Organizatorul de C'i/r.S'eîmputernicii’e^'legala';. din v 'partca propietaruluicabalinelor pe care le are in antrenament si răspunde.

Proprietarii de cai trebuie sa prezinte Organizatorul de curse copii după documentele* dw&litgai'e a rasei si originii, eliberate de Autoritatea de Stud Book și pașaport pentru caii ce vbpcjțjrs^fe de trap in anul competitional curent.

£/


Lista se poate modifica in cazul achiziționării sau instrainarii de cai.              ''''<-2.

Organizatorul de curse are obligația de a face cunoscut și solicita Autorității de Stud Book, de a verifica aceste documente si de a aproba lista cu cabalinele respective.

Orice modificare, respectiv achiziționării de noi cabaline sau import, trebuie informată în scris Autoritatea de Stud Book.

Art. 113. In cazul in care anularea unei reuniuni se face inainte de ora stabilita in programul oficial, hotararea se ia de către comisia de arbitraj a reuniunilor.

Art. 114. Orice persoana care incearca sa falsifice rezultatul unei probe sau incearca sa corupa personalul curselor de trap in scopul falsificării rezultatelor - indiferent daca tentativa a reușit sau nu - precum si persoanele vinovate de complicitate vor fi excluse de pe Hipodrom si deferite organelor abilitate.

Se interzice oricărei persoane neautorizate sa pătrundă la tumul arbitrilor cu diferite proteste ce pot influenta rezultatul alergărilor.

Conducerea Hipodromului cat si arbitrii judecători au dreptul de a exclude din incinta Hipodromului orice persoana care tulbura ordinea si disciplina. Excluderea poate fi comunicata prin organele abilitate si prin notificarea in programul oficial al curselor. Aceasta formalitate nu este necesara când o persoana este imediat exclusa din reuniunea in care a comis abaterea.

Art. 115. Se interzice tuturor persoanelor care gestionează sau au tangenta cu activitatea reuniunilor hipice (antrenori, conducători in alergare, arbitri, personalul Hipodrom), cu excepția proprietarilor de cai, sa participe la pariuri sub orice forma.

Notarea programului reuniunilor, informațiile asupra șanselor cailor, se asimilează cu participarea la pariuri.

Antrenorii, conducătorii de alergare si ingrijitorii de cai nu au voie sa stea de vorba cu publicul în timpul reuniunilor, fiind obligați sa păstreze secretul grajdului.

Art. 116. Prezentul regulament se aplica tuturor persoanelor care au raporturi directe cu organizarea si desfasurarea curselor de trap pe hipodromul Ploiești.

Toate dispozițiile din prezentul regulament sunt considerate a fi cunoscute si acceptate de orice persoana care se incadreaza in categoriile de mai sus.

De asemenea, se interzice pătrunderea publicului la grajduri in ziua reuniunilor hipice. Proprietarii au voie sa-si viziteze caii. De la aceasta prevedere, face excepție, persoanele autorizate de arbitri judecători.

CAPITOLUL XIII. - Stud Book

Art.l 17. Elaborare si editare Stud Book-ului, eliberarea documentelor care atesta rasa si originea, pașaport, omologarea performantelor obținute la probele de calificare si ale celor obținute in cursele cu public ce se desfasoara pe Hipodrm, conform legislației in vigoare, la data elaborării prezentului regulament este responsabilitatea A.N.Z., pentru toate cabalinele de rasa, indiferent de natura proprietății.

Art.l 18. înscriere in Stud Book se face in conformitate cu cerințele Organizațiilor Internationale de profil, la care Romania este afiliata sau in curs de afiliere si a legislației de profil interna, in vigoare la data prezenta.

Stud Book-ul cuprinde înregistrarea cronologica a activitatii productive si neproductive a iepelor promovate la reproducție, respectiv :

a) - produsii nascuti in Romania din părinți in linie paterna si materna, inscrisi ca trapasi in Registru Genealogic autohton.

 • b) - produsii obținuți din părinți importați, ambii sau unul din aceștia.          v/

 • c) - produsii importați in Romania si inscrisi in Stud Book-ul tarii de origine. vCțÂ

 • d) - armasani reproducători.

 • e) - exporturile.

 • f) - performantele, atestate si omologate oficial, realizate de cabalinele inscrise in

alergările pe Hipodrom in condițiile prezentului regulament.

Art.119. A.N.Z. este singura in drept de a aprecia temeinicia dovezilor produse si aratate in prezentul regulament.

Art.120. Caii importați avand un număr de ordine in tara de origine, vor fi inscrisi si cu acest număr in Stud - Book-ul rasei Trapas din Romania si sufixul tarii respective.

Art.121. Pentru caii care au participat in curse publice se va face mențiunea celui mai bun record, stabilit in aceste curse, indicandu-se si data si Hipodromul pe care a fost stabilit.

Art.122. Hipodromul are obligația de a tipări la sfârșitul fiecărui an (sezon de alergări), broșura cu rezultatul alergărilor la care se adauga clasamentele privind activitatea cailor, antrenorilor, formațiilor si conducătorilor profesioniști si amatori.

Art. 123. Organizatorul de curse va transmite saptamanal la A.N.Z. rezultatele oficiale ale reuniunilor, in vederea centralizării si includerii in Stud-Book-ului rasei respective.

Rezultatele vor fi transmise pe suport de hârtie și electronic, sub forma de tabel, înregistrat, semnat si ștampilat la Hipodrom.

Nume cal

Sex

Data nașterii

Mama

Tata

Record

Proprietar

A.N.Z., la data prezentului Regulament, este Autoritatea Naționala de Stud -Book, abilitată să emită oficial toate documentele referitoare la rasă, origine și performanțele obținute.

PREZENTUL REGULAMENT ESTE VALABIL PÂNĂ LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2018.

Director CSM Ploiești

Silviu Crângașu

Coordonator activitate Hipodrom

Lucian Radulescu

Biroul Juridic, Resurse Umane, Administrativ

Metania Dragomir

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat în baza Hotărârii de Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local și prin Hotărârea de Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 256/19.08.2016 a preluat în administrare Complexul Hipodrom în urma finalizării proiectului „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690 ce a fost realizat prin accesarea de fonduri europene.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, Consiliul Local al Muncipiului Ploiești, potrivit competențelor sale, contribuie și susține organizarea activităților sportive și de agrement.

Complexul Hipodrom, în urma modernizării, deține singura pistă de alergări hipice de trap din România.

Pentru buna desfășurare a alergărilor hipice, organizate de Clubul Sportiv Municipal Ploiești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 104/29.03.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, este necesară adoptarea Regulamentului Curselor de Trap ce reprezintă cadrul normativ pentru desfășurarea acestora, reglementarea calificării cailor în probele oficiale, întărirea disciplinei competiționale, având un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești.

Având în vedere necesitatea utilizării judicioase a acestui obiectiv de investiții în scopul în care a fost realizat, respectiv pentru organizarea curselor de trap pe Hipodromul Ploiești, propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Clubul Sportiv Municipal Ploiești

Ploiești, Str. Milcov nr. 1, jud.Prahova

Tel: 0244 57 46 99

Nr.        din         .2018

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești, înființat în baza Hotărârii de Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 108/31.08.2004, este persoană juridică de drept public organizată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ca serviciu public de interes local și prin Hotărârea de Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 256/19.08.2016 a preluat în administrare Complexul Hipodrom în urma finalizării proiectului „Modernizarea/Extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” cod SMIS 47690 ce a fost realizat prin accesarea de fonduri europene.

Complexul Hipodrom, în urma modernizării, deține singura pistă de alergări hipice de trap din România.

Pentru buna desfășurare a alergărilor hipice, organizate de instituția noastră, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 104/29.03.2018 privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, este necesară adoptarea Regulamentului Curselor de Trap ce reprezintă cadrul normativ pentru desfășurarea acestora, reglementarea calificării cailor în probele oficiale, întărirea disciplinei competiționale, având un caracter obligatoriu la nivelul Hipodromului Ploiești.

Clendarul probelor clasice și semiclasice, respectiv Regulamentul Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești se impun a fi aprobate, respectiv a fi stabilite, in regim de urgență, datorită faptului că pe data de 29.04.2018 va avea loc prima reuniune de trap pe Hipodromul Ploiești din acest an calendaristic.

Astfel, conform prevederilor art. 36 alin. 6 litera a. din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată, potrivit cărora

Consiliul Local asigură cadrul necesar pentru furnizarea, gestionarea și administrarea serviciilor publice de interes local pe criterii de competivitate și eficiență economică și managerială, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Proiectul de Hotărîre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018.Complex Hipodrom, ClaudiivCOMAN

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018

Prin proiectul de hotărâre supus spre aprobare se propune Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentul curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018, propus de Clubul Sportiv Municipal Ploiești. Potrivit raportului de specialitate întocmit de către Clubul Sportiv Municipal Ploiești, în data de 29.04.2018 va avea loc prima reuniune de trap pe Hipodromul Ploiești din acest an calendaristic.

Potrivit art. 17, alin. 3, lit. g) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 104/29.03.2018, Comitetul de Coordonare „avizează proiectele, programele și planurile de activitate ale clubului, calendarul competițional anual intern și internațional și analizează periodic stadiul realizării acestora, precum și execuția bugetară”.

Prin Procesul-verbal din data de 25.04.2018, neînregistrat, Comitetul de Coordonare a avizat favorabil Buletinul Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentul curselor de trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018.

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA CRISTEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI                  : ,

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6                           WîF

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE, ȘTIINȚĂ, CULTURĂ, CULTE, TINERET ȘI SPORT

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea Buletinului Oficial al Alergărilor de Trap pentru anul 2018 și Regulamentului Curselor de Trap ce se desfășoară pe Hipodromul Ploiești în anul 2018

<s_sv\


^vU_<£<-             c<^

0 qM£4-^


I.

2

L

r. c6 Q. -U. 5 C?e4i

Q\e ^'MjJUCu. ii bM^Cx». '«îoLdLo-boNxA.^A. C -A-J^g^X       A

V (\XAkX^_ 't'^kXp u                     ,

, M <d«U<ujv