Hotărârea nr. 147/2018

Hotãrârea nr. 147 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 147 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate 74/23.04.2018 al Direcției Economice, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 24.04.2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 art.5;

 • -  prevederile art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

1

Art. 1 Aprobă contul de execuție la data de 31.03.2018 și rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexelor nr. 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite și serviciile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 25 aprilie 20Ț8

-Li L

^Contrasemnează:

^SECRETAR,

Laurențiu DIȚU


iculae BOTEZ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Ț George Sori


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTIEXECUȚIE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI TRIM 12018 VENITURI

mii lei

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

358.174,00

112.946,00

139.014,59

123,08%

38,81%

0,00

358.174,00

VENITURI - TOTAL

0001

358.174,00

112.946,00

139.014,59

123,08

38,81

0,00

358.174,00

VENITURI PROPRII

0101

277.747,00

91.537,00

116.221,00

126,97

41,84

0,00

277.747,00

I. VENITURI CURENTE

0002

356.052,00

112.400,00

136.899,90

121,80

38,45

0,00

356.052,00

A. VENITURI FISCALE

0003

320.803,00

106.040,00

129.772,07

122,38

40,45

0,00

320.803,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

54.742,00

54.728,94

99,98

35,91

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

856,00

574,70

67,14

16,79

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

856,00

574,70

67,14

16,79

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

856,00

574,70

67,14

16,79

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

53.610,00

53.594,54

99,97

36,24

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

125,00

109,54

87,63

12,17

0,00

^ ^00,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

125,00

109,54

87,63

12,17

1'

.....

- b z

. ,    900,00

£ -'O/EȘ-n

COD

BUGET HCL nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

53.485,00

53.485,00

100,00

36,39

0,00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

53.114,00

53.114,00

100,00

36,39

145.968,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

371,00

371,00

100,00

37,10

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

276,00

559,70

202,79

50,65

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

276,00

559,70

202,79

50,65

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

276,00

559,70

202,79

50,65

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

72.673,00

22.805,00

44.777,13

196,35

61,61

0,00

72.673,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

72.673,00

22.805,00

44.777,13

19635

61,61

0,00

72.673,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

57.579,00

17.300,00

36.735,13

212,34

63,80

0,00

57.579,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

6.800,00

10.470,21

153,97

67,21

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

42.000,00

10.500,00

26.264,92

250,14

62,54

42.000,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

4.505,00

7.126,34

158,19

58,92

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

2.000,00

2.917,71

145,89

72,94

//?.   4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

2.500,00

4.197,31

167,89

51,99

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

5,00

11,32

226,40

56,60

V" v    ' 20,00

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIM I

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

1.000,00

915,66

91,57

30,52

3.000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

28.493,00

30.266,00

106,22

31,61

0,00

95.734,00

SUME DEFALCATE DIN T. KA.

1102

78.310,00

20.701,00

20.701,00

100,00

26,43

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

15.545,00

15.545,00

100,00

26,99

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

4.266,00

4.266,00

100,00

24,93

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

890,00

890,00

100,00

24,64

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

1,00

0,50

50,00

12,50

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

1,00

0,50

50,00

12,50

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

25,00

24,42

97,68

23,94

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

25,00

24,42

97,68

23,94

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

17.318,00

7.766,00

9.540,08

122,84

55,09

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

7.300,00

9.101,52

124,68

61,78

0,00

14.733,00

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

4.400,00

5.654,15

128,50

64,31

8.792,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

2.900,00

3.447,37

118,87

58,03

5.941,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

426,00

410,06

96,26

16,40

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

40,00

28,50

71,25

33,53

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

35.249,00

6.360,00

7.127,83

112,07

20,22

0,00

35.249,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

2.670,00

2.383,82

89,28

20,08

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

2.670,00

2.383,82

89,28

20,08

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

2.200,00

2.383,82

108,36

23,84

10.000,00

Venituri din dividende

300208

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

300250

1.874,00

470,00

0,00

0,00

0,00

1.874,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

23.375,00

3.690,00

4.744,01

128,56

20,30

0,00

23.375,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI AL TE ACTIVITATI

3302

10.485,00

1.157,00

1.666,39

144,03

15,89

0,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

1.100,00

1.580,52

143,68

15,37

fâ<10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

27,00

20,80

77,04

23,91

șl

-d; /          i

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TR1M I

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

1,40

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

30,00

63,67

212,23

55,37

115,00

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

5,00

11,00

220,00

55,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

5,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

5,00

6,00

120,00

30,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

11.500,00

2.000,00

2.644,92

132,25

23,00

0,00

11.500,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11.500,00

2.000,00

2.622,65

131,13

22,81

11.500,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

22,27

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.370,00

365,00

421,70

115,53

30,78

0,00

R37P,00

Venituri din prescripție extinctiva

360201

0,00.

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

/

’ U0;(h

Taxe speciale

360206

750,00

200,00

174,31

87,16

23,24

.. 7 \ . 7, 750,00 ■

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

15,00

10,92

72,80

17,06

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

100,00

156,47

156,47

38,54

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360250

80,00

0,00

Alte venituri

360247

150,00

50,00

0,00

0,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

-208,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

371,00

0,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

1,00

22,10

2.210,00

442,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

1,00

22,10

2.210,00

442,00

0,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

21,08

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

1,02

102,00

20,40

5,00

UI. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

/ s * ° •>. 0<0

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

45,00

2.046,14

4.546,98

1130,46

/<■

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

45,00

46,14

102,53

25,49

A

M

încasări din rambursări

40.02

0,00

0,00

2.000,00

0'00

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Sume din excedentul bugetului local

4014

2.000,00

0,00

SUB VENTIIDE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

45,00

46,14

102,53

25,49

0,00

181,00

A. De capital

0019

181,00

45,00

46,14

102,53

25,49

0,00

181,00

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,74

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,00

Subvenții primite din Fondul National de

420215

0.00

Subvenții pentru finanțare...

4201213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

45,00

43,93

97,62

24,27

J8.1,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

? „ 0,00

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si preflnantari

4502

i‘%.        0,06

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

• = ...... 0.00

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in

45.02.01.02

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

500,00

46,45

9,29

2,40

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

500,00

46,45

9,29

2,40

1.936,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

354.677,00

111.924,00

136.787,83

122,21

38,57

0,00

354.677,00

I. VENITURI CURENTE

0002

354.496,00

111.879,00

136.743,43

122,22

38,57

0,00

354.496,00

A. VENITURI FISCALE

0003

320.803,00

106.040,00

129.772,07

122,38'

40,45

0,00

320.803,00

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.396,00

54.742,00

54.728,94

99,98

35,91

0,00

152.396,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

856,00

574,70

67,14

16,79

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

856,00

574,70

67,14

16,79

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

856,00

574,70

67,14

16,79

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

147.868,00

53.610,00

53.594,54

99,97

36,24

0,00

147.868,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

125,00

109,54

87,63

12,17

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

125,00

109,54

87,63

12,17

_._9ft0,00

Z      3  /

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

146.968,00

53.485,00

53.485,00

100,00

36,39

0.00

146.968,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

145.968,00

53.114,00

53.114,00

100,00

36,39

s ț.

fi /145.968,1)6

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIM 1

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

371,00

371,00

100,00

37,10

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.105,00

276,00

559,70

202,79

50,65

0,00

1.105,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.105,00

276,00

559,70

202,79

50,65

0,00

1.105,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.105,00

276,00

559,70

202,79

50,65

1.105,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

72.673,00

22.805,00

44.777,13

196,35

61,61

0,00

72.673,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

72.673,00

22.805,00

44.777,13

196,35

61,61

0,00

72.673,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

57.579,00

17.300,00

36.735,13

212,34

63,80

0,00

57.579,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

6.800,00

10.470,21

153,97

67,21

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

42.000,00

10.500,00

26.264,92

250,14

62,54

42.000,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.094,00

4.505,00

7.126,34

158,19

58,92

0,00

12.094,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.000,00

2.000,00

2.917,71

145,89

72,94

4.000,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

2.500,00

4.197,31

167,89

51,99

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

5,00

11,32

226,40

56,60

' 20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

3.000,00

1.000,00

915,66

91,57

30,52

7 3'000,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

1

; 0,00
COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

95.734,00

28.493,00

30.266,00

106,22

31,61

0,00

95.734,00

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

78.310,00

20.701,00

20.701,00

100,00

26,43

0,00

78.310,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

57.587,00

15.545,00

15.545,00

100,00

26,99

57.587,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

4.266,00

4.266,00

100,00

24,93

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

890,00

890,00

100,00

24,64

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

1,00

0,50

50,00

12,50

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

1,00

0,50

50,00

12,50

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

25,00

24,42

97,68

23,94

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

25,00

24,42

97,68

23,94

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

17.318,00

7.766,00

9.540,08

414,89

55,09

0,00

17.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

14.733,00

7.300,00

9.101,52

247,38

61,78

0,00

z'“  ,14.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

8.792,00

4.400,00

5.654,15

128,50

64,31

1

1

/A 8.792.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.941,00

2.900,00

3.447,37

118,87

58,03

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

426,00

410,06

96,26

16,40

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

40,00

28,50

71,25

33,53

85,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

33.693,00

5.839,00

6.971,36

119,39

20,69

0,00

33.693,00

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

11.874,00

2.670,00

2.383,82

89,28

20,08

0,00

11.874,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

11.874,00

2.670,00

2.383,82

89,28

20,08

0,00

11.874,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

0,00

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

10.000,00

2.200,00

2.383,82

108,36

23,84

10.000,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

470,00

0,00

0,00

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

21.819,00

3.169,00

4.587,54

144,76

21,03

0,00

21.819,00

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

10.485,00

1.157,00

1.666,39

144,03

15,89

0,00

10.485,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

1.100,00

1.580,52

143,68

15,37

10.283,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

27,00

20*80

77,04

23,91

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

1,40

......-        ' 0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

115,00

30,00

63,67

212,23

55,37

'          115,00

COD

BUGET HCL nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

VENITURI DIN TAXE

ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

20,00

5,00

11,00

220,00

55,00

0,00

20,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

5,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

5,00

6,00

120,00

30,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

11.500,00

2.000,00

2.644,92

132,25

23,00

0,00

11.500,00

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

11.500,00

2.000,00

2.622,65

131,13

22,81

11.500,00

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

22,27

0,00

DIVERSE VENITURI

3602

814,00

215,00

265,23

123,36

32,58

0,00

814,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

200,00

174,31

87,16

23,24

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

15,00

10,92

72,80

17,06

64,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360223

£

Alte venituri

360250

80,00

¥

0.00

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

Alte transferuri voluntare

370250

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

181,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,00

B. Curente

0020

181,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

3.497,00

I. VENITURI CURENTE

0002

1.556,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

1.556,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.556,00

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente

+/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

-208,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

-208,00

0,00

0,00

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

44,40

98,67

24,53

0,00

181,00

45,00

44,40

98,67

24,53

0,00

181,00

45,00

44,40

98,67

24,53

0,00

181,00

45,00

44,40

98,67

24,53

0,00

181,00

M <?/

0,47

0,00

45,00

43,93

97,62

24,27

181,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

■ 0.00

1.022,00

2.226,76

217,88

63,68

0,00

■4-  3.497*00"

521,00

156,47

30,03

10,06

0,00

>       1.556,00

521,00

156,47

30,03

10,06

0,00

U,; 1.556,00

521,00

156,47

30,03

10,06

0,00

rt 1.556,00

:

COD

BUGET HCL nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

DIVERSE VENITURI

3602

556,00

150,00

156,47]

104,31

28,14

0,00

556,00

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

100,00

156,47

156,47

38,54

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

150,00

50,00

0,00

0,00

0,00

150,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

1.000,00

371,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

371,00

0,00

0,00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

5,00

1,00

22,10

2.210,00

442,00

0,00

5,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

5,00

1,00

22,10

2.210,00

442,00

0,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale

390201

21,08

0,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din

390203

5,00

1,00

1,02

102,00

20,40

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

0,00

o,ool

1,74

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

0,00

0,00

1,74

0,00

0,00

Incasari din rambursări

4002

0,00

0,00

2.000,00

0,00

1 s aM?

Sume din excedentul excedentul bugetului local

4014

0,00

2.000,00

.....0^00

C-Z /    t.: •

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

0,00

0,00

1,74

o,db

y

£ \   >:®,oo

A. De capital

0019

0,00

0,00

1,74

0,00

COD

BUGET HCL

nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie    2018

BUGET

REALIZĂRI

31.03.2018

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

1,74

0,00

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420255

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

0,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

0,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

500,00

46,45

9,29

2,40

0,00

1.936,00

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1936

500

46,45

9,29

2,40

1.936,00

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET rectificat 1_HCL nr.

69/29.03.2018

TRIMI

%/TRIM

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat aprilie 2018

BUGET

EXECUȚIE

428.261,00    141.103,00      97.051,00     68,78%

22,66%

0,00   428.261,00

CHELTUIELI - TOTAL

5002

428.261,00

141.103,00

97.051,00

68,78%

22,66%

0,00

428.261,00

A UTOR1TA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

42.755,00

10.321,00

8.484,00

82,20%

19,84%

2,00

42.757,00

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

5.952,00

5.942,00

99,83%

21,22%

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

1.709,00

564,00

33,00%

15,19%

3.714,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

4,00

4,00

0,00

0,00%

0,00%

405^00

- 409,00

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

1.786,00

1.616,00

90,48%

22,43%

ji©?i

U?. 7.205^0

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

1.373,00

33,00

0,00

0,00%

0,00%

-1.373,00

0,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.000,00

213,00

0,00

0,00%

0,00%

1.373,00

2.373,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

30,00

30,00

10,00

33,33%

33,33%

2,00

32,00

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

435,00

50,00

37,00

74,00%

8,51%

435,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

50,00

32,00

64,00%

16,00%

200,00

Active nefinanciare

71

798,00

498,00

292,00

58,63%

36,59%

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-4,00

-9,00

225,00%

225,00%

-405

-409,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00%

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

47.934,00

30.502,00

12.049,00

39,50%

25,14%

-26,00

47.908,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

685,00

0,00

0,00

0,00%

-26

659,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

900,00

900,00

100,00%

28,26%

3.185,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

5,00

1,00

20,00%

10,00%

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

22,00

4,68%

4,68%

470,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

11.127,00

11.126,00

99,99%

43,53%

0,00

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

1.472,00

1.471,00

99,93%

33,32%

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

3.780,00

3.780,00

100,00%

38,47%

9.825.00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

4.275,00

4.275,00

100,00%

65,73%

6.504,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

1.600,00

1.600,00

100,00%

33,23%

4.815,00

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXECUȚIE

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI TR1M I 2018


/ ■

/V.e-C- MC


Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

0,00

0,00%

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00%

0,00%

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DA TOR1A PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

2.200,00

2.200,00

100,00%

36,27%

0,00

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

2.200,00

2.200,00 100,00%

36,27%

6.065,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

19.402,00

4.998,00

4.305,00

86,13%

22,19%

19.402,00

Protecție civila - total, din care:

585,00

26,00

25,00

96,15%

4,27%

585,00

Bunuri si servicii

20

45,00

26,00

25,00

96,15%

55,56%

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

1,00

1,00

Active nefinanciare

71

540,00

0,00

0,00%

540,00

Politia Locala - total, din care:

18.817,00

4.972,00

4.280,00

86,08%

22,75%

18.817,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

4.691,00

4.083,00

87,04%

22,73%

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

281,00

198,00

70,46%

25,88%

765,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0,00

0,00%

87,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare)

85

0,00

-1,00

-1,00

-1,00

INVATAMINT

6502

27.673,00

9.483,00

5.702,00

60,13%

20,60%

0,00

27.673,00

Cheltuieli de personal

10

1.080,00

421,00

213,00

50,59%

19,72%

0,00

1.080,00

Transport profesori

520,00

187,00

213,00

50,59%

40,96%

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

560,00

234,00

0,00%

560,00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

14.578,00

5.943,00

4.171,00

70,18%

28,61%

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

368,00

367,00

99,73%

12,88%

i

2.850,00

;'x%/
Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

26,00

26,00

100,00%

24,30%

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

911,00

684,00

75,08%

18,76%

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

126,00

126,00

0,00%

0,00%

78,00

204,00

Asistenta sociala (drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2, alin. 10 si art.l alin c.

57

974,00

344,00

144,00

41,86%

14,78%

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

10,00

10,00

0,00%

0,00%

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

389,00

299,00

42,23%

24,92%

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

319,00

0,00%

1.091,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

752,00

0,00

0,00%

0,00%

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-126,00

-126,00

-202,00

160,32%

160,32%

-78,00

-204,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

6602

17.975,00

6.040,00

2.240,00

37,09%

12,46%

0,00

17.975,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

2.634,00

1.566,00

59,45%

15,35%

10.203,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

30,00

4,00

13,33%

3,74%

0,00

...  107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

30,00

4,00

13,33%

3,74%

r'

■ ",

’ .10700

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

834,00

646,00

77,46%

39,49%

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

234,00

234,00

100,00%

49,79%

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

600,00

412,00

68,67%

35,33%

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

15,00

15,00

100,00%

25,00%

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

10,00

9,00

90,00%

30,00%

30,00

Transferuri către instituții publice           ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

2.165,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00%

0,00%

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

0,00%

0,00%

1.915,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

0,00

0,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

352,00

0,00

0,00%

0,00%

3.774,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

55.400,00

15.727,00

13.039,00

82,91%

23,54%

0,00

55.400,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

917,00

748,00

81,57%

21,13%

0,00

3.540,00

Iluminat ornamental din care :

1.300,00

300,00

275,00

91,67%

21,15%

1.300,00

Concurs soluții pentru iluminatul ornamental

0,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

19,00

100,00%

47,50%

______40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

268,00

170,00

63,43%

34,00%

X*

t.y. • J5o&oo

Acțiuni culturale

1.700,00

330,00

284,00

86,06%

16,71%

î.700,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

irîTff '

; 2;oo

Susținerea cultelor

59

400,00

22,00

22,00

100,00%

5,50%

400,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

0,00%

200,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice            ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

44.369,00

12.372,00

11.615,00

93,88%

26,18%

0,00

44.369,00

Casa de Cultura

1.329,00

255,00

255,00

100,00%

19,19%

1.329,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

2.705,00

2.705,00

100,00%

21,49%

12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

2.687,00

2.687,00

100,00%

26,23%

10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

3.787,00

3.778,00

99,76%

35,31%

10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

2.938,00

2.190,00

74,54%

23,03%

9.510,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea

de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

1.861,00

373,00

20,04%

6,70%

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

226,00

226,00

100,00%

31,13%

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

45,00

45,00

100,00%

7,63%

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

0,00

0,00

0,00%

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

1.590,00

102,00

6,42%

3,40%

3.000,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

555,00

282,00

50,81%

21,28%

1.325,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

-1,00

-2,00

-2,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.996,00

21.405,00

16.871,00

78,82%

22,20%

0,00

75.996,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.722,00

8.007,00

7.044,00

87,97%

22,93%

0,00

30.722,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

3.350,00

3.044,00

90,87%

23,69%

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.833,00

2.822,00

2.408,00

85,33%

22,23%

1

■ț 10.833,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

196,00

172,00

87,76%

23,40%

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

1.331,00

1.168,00

87,75%

22,77%

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

308,00

252,00

81,82%

21,50%

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963,00

1.719,00

1.009,00

58,70%

25,46%

0,00

3.963,00

Reparații crese

150,00

0,00

0,00

0,00%

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

64,00

37,00

57,81%

14,51%

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

730,00

326,00

44,66%

24,79%

1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

615,00

477,00

77,56%

40,66%

1.173,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

152,00

61,00

40,13%

11,32%

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

0,00

0,00%

0,00%

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

126,00

108,00

85,71%

23,03%

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii 350/2005

60,00

30,00

0,00%

0,00%

60,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

56

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care nentru-

59.40

428,00

135,00

120,00

88,89%

28,04%

0,00

428,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

90,00

87,00

96,67%

34,80%

250,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

13,00

12,00

92,31%

24,00%

7 '

50'011

c) Cantina sociala

10,00

3,00

1,00

33,33%

10,00%

10,00

d) Centrul Crese

108,00

26,00

18,00

69,23%

16,67%

108,00

d) Căminul de batrani

10,00

3,00

2,00

66,67%

20,00%

>10,ob

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „0 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

3,00

1,00

33,33%

33,33%

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

0,00

0,00%

0,00%

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

40.270,00

10.968,00

8.695,00

79,28%

21,59%

0,00

40.270,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

6.375,00

5.581,00

87,55%

21,89%

25.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate Primărie

4.426,00

1.195,00

0,00%

0,00%

4.426,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

0,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

150,00

38,00

3,00

7,89%

2,00%

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

2.000,00

1.771,00

88,55%

35,42%

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

1.360,00

1.340,00

98,53%

25,80%

5.194,00

Active nefinanciare - total din care:

71

610,00

573,00

17,00

2,97%

2,79%

0,00

610,00

Active nefinanciare cresa

0,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

0,00%

0,00%

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

17,00

15,74%

15,74%

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00%

0,00%

365,00

Active nefinanciare CRESA

17,00

0,00

0,00%

17,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

-15,00

100,00%

100,00%

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

37.586,00

10.861,00

8.950,00    82,40%

23,81%

24,00

37.610,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

3.121,00

3.041,00

97,44%

23,62%

.    12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.403,00

7.108,00

5.896,00

82,95%

28,90%

24,00

?!   20.427,00

Iluminat public

5.000,00

1.740,00

1.740,00

100,00%

34,80%

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

656,00

322,00

49,09%

13,53%

2.380,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.023,00

4.712,00

3.834,00

81,37%

29,44%

24,00

13.047,00

întreținere ceasuri publice

23,00

12,00

8,00

66,67%

34,78%

24

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

200,00

80,00

40,00%

16,00%

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

4.500,00

3.746,00

83,24%

29,97%

12.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale (finanțare secțiunea de funcționare)

51

0,00

0,00

0,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

15,00

15,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

130,00

25,00

18,00

72,00%

13,85%

130,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea

de dezvoltare)

51

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.496,00

593,00

10,00

1,69%

0,29%

3.496,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

22,00

0,00

0,00%

0,00%

684,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

8,00

0,00

0,00

0,00%

8,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

-15,00

-15,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-8,00

-8,00

-15,00

187,50%

187,50%

-8,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

34.326.00

7.771,00

5.150,00

66,27%

15,00%

0,00

34.326,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

6.644,00

4.986,00

75,05%

15,49%

„ 32.194,00

Salubr itate - total, din care:

30.047,00

5.679,00

4.227,00

74,43%

14,07%

i ? 30X147,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

4.600,00

3.173,00

68,98%

12,67%

' 25.047.00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare

3.500,00

0,00

0,00

0,00%

^>7 / ;

.. v 3.5oihoo:
Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

70,00

45,00

64,29%

9,16%

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

1.009,00

100,00%

100,00%

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

675,00

643,00

95,26%

46,63%

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleajen

638,00

160,00

116,00

72,50%

18,18%

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

0,00

0,00%

0,00%

130,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

1.257,00

294,00

23,39%

13,00%

2.262,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

-130,00

100,00%

100,00%

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.871,00

7.060,00

6.968,00

98,70%

78,55%

0,00

8.871,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.411,00

7.060,00

6.968,00

98,70%

82,84%

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.000,00

5.649,00

5.557,00

98,37%

79,39%

7.000,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

1.411,00

100,00%

100,00%

1.411,00

Active nefinanciare

71

460,00

0,00

0,00%

460,00

TRANSPORTURI

8402

54.278.00

14.735,00

11.093,00

75,28%

20,44%

0,00

54.278,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.004,00

3.079,00

1.053,00

34,20%

8,10%

250,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

2.000,00

900,00

45,00%

9,00%

10.000,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

2.300,00

375,00

153,00

40,80%

6,65%

X

'/ \ 2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

704,00

704,00

0,00%

0,00%

250,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

20.178,00

10.585,00

10.585,00

100,00%

52,46%

20.178,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.808,00

1.775,00

158,00

8,90%

0,72%

7,00

21.815,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-704,00

-704,00

-703,00

99,86%

99,86%

-250,00

-954,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-8,00

0,00

0,00

-7,00

-15,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

361.677,00

111.984,00

95.616,00

85,38%

26,44%

0,00

361.677,00

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUN1 EXTERNE

5102

39.584,00

9.577,00

8.192,00

85.54%

20,70%

2,00

39.586.00

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

28.000,00

5.952,00

5.942,00

99,83%

21,22%

28.000,00

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli înscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta energetica, etc.)

20

3.714,00

1.709,00

564,00

33,00%

15,19%

.f ■   <

k -' z

/’

3.714,00

"T ' t i v5>’Av;-!d

......~- -/>, .

-    / V        • V

.a\ ;

Bunuri si restituiri din anii precedenti

4,00

4,00

0,00

0,00%

*

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.205,00

1.786,00

1.616,00

90,48%

22,43%

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

405,00

405,00

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

30,00

30,00

10,00

33,33%

33,33%

2,00

32,00

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

435,00

50,00

37,00

74,00%

8,51%

435,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

50,00

32,00

64,00%

16,00%

200,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-4,00

-4,00

-9,00

225,00%

225,00%

-405,00

-409,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

29.429,00

12.027,00

12.026,00

99,99%

40,86%

-26,00

29.403,00

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0,00

0,00

Fonduri de rezerva

50

685,00

0,00

-26,00

659,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.185,00

900,00

900,00

100,00%

28,26%

3.185,00

Rambursări de credite - total din care:

81

25.559,00

11.127,00

11.126.00

99,99%

43,53%

25.559,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.415,00

1.472,00

1.471,00

99,93%

33,32%

4.415,00

Rambursare credit B.C.R.

9.825,00

3.780,00

3.780,00

100,00%

38,47%

9.825,00

Rambursare credit B.R.D.

6.504,00

4.275,00

4.275,00

100,00%

65,73%

6.504,00

Rambursare credit C.E.C.

4.815,00

1.600,00

1.600,00

100,00%

33,23%

4.815,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANZACȚII PRIVIND DA TORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

6.065,00

2.200,00

2.200,00

100,00%

36,27%

0,00

6.065,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi

30

6.065,00

2.200,00

2.200,00 100,00%

36,27%

6.065,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

18.775,00

4.998,00

4.305,00

86,13%

22,93%

0,00

18.775,00

Protecție civila - total, din care:

45,00

26,00

25,00

96,15%

55,56%

; 45,00

Bunuri si servicii

20

45,00

26,00

25,00

96,15%

55,56%

,x

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

0,00

1,00

( . 1,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

-i,od

\ \ -1,00

Politia Locala - total, din care:

18.730,00

4.972,00

4.280,00

86,08%

22,85%

18.730,00

Cheltuieli de personal

10

17.965,00

4.691,00

4.083,00

87,04%

22,73%

17.965,00

Bunuri si servicii

20

765,00

281,00

198,00

70,46%

25,88%

765,00

Plăti efectuate in anii precedenti (secțiunea de funcționare)

20

0,00

0,00

-1,00

0,00

INVATAMINT

6502

25.537,00

8.731,00

5.702,00

65,31 %

22,33%

0,00

25.537,00

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.080,00

421,00

213,00

50,59%

19,72%

0,00

1.080,00

a) transport profesori

520,00

187,00

213,00

50,59%

40,96%

520,00

b) salarii HCL 84/2016

560,00

234,00

0,00%

560,00

Bunuri si servicii

20

14.578,00

5.943,00

4.171,00    70,18%

28,61%

14.578,00

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

368,00

367,00

99,73%

12,88%

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

26,00

26,00

100,00%

24,30%

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

911,00

684,00

75,08%

18,76%

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

126,00

126,00

0,00

0,00%

0,00%

78,00

204,00

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

974,00

344,00

144,00

41,86%

14,78%

974,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10,00

10,00

0,00

0,00%

0,00%

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.200,00

389,00

299,00

42,23%

24,92%

1.200,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

1.091,00

319,00

0,00%

1.091,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-126,00

-126,00

-202,00

160,32%

160,32%

-78,00

-204,00

SANATATE

6602

12.036,00

3.523,00

2.240,00

63,58%

18,61%

0,00

12.036,00

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

2.634,00

1.566,00

59,45%

15,35%

//<

4moo

5,^   .s' >       x

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

30,00

4,00

13,33%

3,74%

o;oo

/ J    107,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

30,00

4,00

13,33%

3,74%

%.

p^^wSo

:-A          /

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea

de funcționare)    - total, din care:

51

1.636,00

834,00

646,00

77,46%

39,49%

0,00

1.636,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

234,00

234,00

100,00%

49,79%

470,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

600,00

412,00

68,67%

35,33%

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

15,00

15,00

100,00%

25,00%

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

10,00

9,00

90,00%

30,00%

30,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

48.509,00

13.311,00

12.384,00

93,04%

25,53%

0,00

48.509,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.540,00

917,00

748,00

81,57%

21,13%

0,00

3.540,00

Iluminat ornamental

1.300,00

300,00

275,00

91,67%

21,15%

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

19,00

100,00%

47,50%

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

500,00

268,00

170,00

63,43%

34,00%

500,00

Acțiuni culturale

1.700,00

330,00

284,00

86,06%

16,71%

1.700,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii precedenti

55

2,00

2,00

Susținerea cultelor

59

400,00

22,00

22,00

100,00%

5,50%

400,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

0,00

0,00

0,00%

200,00

Transferuri către instituții publice      (finanțare secțiunea

de funcționare)    - total, din care:

51

44.369,00

12.372,00

11.615,00

93,88%

26,18%

0,00

44.369,00

Casa de Cultura

1.329,00

255,00

255,00

100,00%

19,19%

1.329,00

Teatrul "Toma Caragiu"

12.585,00

2.705,00

2.705,00

100,00%

21,49%

. . 12.585,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

10.245,00

2.687,00

2.687,00

100,00%

26,23%

: ’ 10.245,00

Club Sportiv Municipal

10.700,00

3.787,00

3.778,00

99,76%

35,31%

?    10.700,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.510,00

2.938,00

2.190,00

74,54%

23,03%

9.510,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

-1,00

-2,00

-2,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

75.383,00

20.829,00

16.853,00

80,91%

22,36%

0,00

75.383,00

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

30.722,00

8.007,00

7.044,00

87,97%

22,93%

0,00

30.722,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.852,00

3.350,00

3.044,00    90,87%

23,69%

12.852,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.833,00

2.822,00

2.408,00    85,33%

22,23%

10.833,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

735,00

196,00

172,00    87,76%

23,40%

735,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.130,00

1.331,00

1.168,00

87,75%

22,77%

5.130,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.172,00

308,00

252’°°     81,82o/o

21,50%

1.172,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

3.963,00

1.719,00

1.009,00

58,70%

25,46%

0,00

3.963,00

Reparații crese

150,00

0,00

0,00

0,00%

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

255,00

64,00

37,00

57,81%

14,51%

255,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

1.315,00

730,00

326,00

44,66%

24,79%

1.315,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.173,00

615,00

477,00

77,56%

40,66%

1.173,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

152,00

61,00

40,13%

11,32%

539,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe (taxe poștale)

2,00

2,00

0,00

0,00%

0,00%

2,00

Bunuri si servicii crese

469,00

126,00

108,00

85,71%

23,03%

469,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si încurajarea participării active a cetățenilor la viata comunitarii, conform Legeii 350/2005

60,00

30,00

0,00

0,00%

0,00%

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

428,00

135,00

120,00

88,89%

28,04%

0,00

428,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

250,00

90,00

87,00

96,67%

34,80%

X

>\ *

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

50,00

13,00

12,00

92,31%

24,00%

7 ~

(X Șirei

X ■ 7 $Q,oo

Cheltuieli de personal Cantina sociala

10,00

3,00

1,00

33,33%

10,00%

% -

'■‘Xuo.oo

Cheltuieli de personal Centrul Crese

108,00

26,00

18,00

69,23%

16,67%

v-

108, Q0
Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10,00

3,00

2,00

66,67%

20,00%

10,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

15,00

15,00

0,00

0,00%

0,00%

15,00

Asistenta sociala- total din care:

57

40.270,00

10.968,00

8.695,00

79,28%

21,59%

0,00

40.270,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

25.500,00

6.375,00

5.581,00    87,55%

21,89%

25.500,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate- sume in plus repartizate

4.426,00

1.195,00

0,0() 0,00%

0,00%

4.426,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

38,00

3,00

7,89%

2,00%

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

2.000,00

1.771,00

88,55%

35,42%

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.194,00

1.360,00

1.340,00

98,53%

25,80%

5.194,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-15,00

-15,00

-15,00

100,00%

100,00%

-15,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

33.406,00

10.254,00

8.955,00

87,33%

26,81%

24,00

33.430,00

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe Locale

10

12.873,00

3.121,00

3.041,00

97,44%

23,62%

12.873,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

20.403,00

7.108,00

5.896,00

82,95%

28,90%

39,00

20.442,00

Iluminat public

06

5.000,00

1.740,00

1.740,00   100,00%

34,80%

5.000,00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.380,00

656,00

322 00

’      49,09%

13,53%

2.380,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

13.023,00

4.712,00

3.834,00

81,37%

29,44%

39,00

13.062,00

întreținere ceasuri publice

23,00

12,00

8,00

66,67%

34,78%

24,00

47,00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

200,00

80,00

40,00%

16,00%

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana S.R.L.

12.500,00

4.500,00

3.746,00

83,24%

29,97%

12.500,00

,i Xc... ■ •     7

-- c-.

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

15,00

15,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțare secțiunea de functionareare)

51

0,00

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

130,00

25,00

18,00

72,00%

13,85%

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

0,00

0,00

-15,00

-15,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

32.064,00

6.514,00

4.856,00

74,55%

15,14%

0,00

32.064,00

Bunuri si servicii -total din care:

20

32.194,00

6.644,00

4.986,00

75,05%

15,49%

0,00

32.194,00

Salubritate - total, din care:

30.047,00

5.679,00

4.227,00

74,43%

14,07%

30.047,00

Salubritate cai publice si dezapezire

25.047,00

4.600,00

3.173,00

68,98%

12,67%

25.047,00

Dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

3.500,00

0,00

0,00

0,00%

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

70,00

45,00

64,29%

9,16%

491,00

Contr ibuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.009,00

1.009,00

100,00%

100,00%

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

675,00

643,00

95,26%

46,63%

1.379,00

aiic șciviuii iii uuinumm’piuiccuL'j iiicumiui ț ntumiui i/aie

638,00

160,00

116,00

72,50%

18,18%

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

130,00

130,00

0,00

0,00%

0,00%

130,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-130,00

-130,00

-130,00

100,00%

100,00%

-130,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

8.411,00

7.060,00

6.968,00

98,70%

82,84%

0,00

8.411,00

oui.1 vcmi i“ Uli. uc pici Si lui ii iu cii- ICITi ii ca nvidia pupuianci

40

8.411,00

7.060,00

6.968,00

98,70%

82,84%

0,00

8.411,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.000,00

5.649,00

5.557,00

98,37%

79,39%

u» _.

O O

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

1.411,00

100,00%

100,00%

- .

141j-Oti . ,1

•Ti’:TRANSPORTURI

8402

32.478,00

12.960,00

10.935,00

84,38%

33,67%

0,00

32.478,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

13.004,00

3.079,00

1.053,00

34,20%

8,10%

250,00

13.254,00

Reparații curente străzi

10.000,00

2.000,00

900,00

45,00%

9,00%

10.000,00

3er VICII 1IIUUI11 LAIC bl II dl IU UlUdll țniUIUdlUdlC IUIICIC,

--Lti:---*—j i -------;-------------------

2.300,00

375,00

153,00

40,80%

6,65%

2.300,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

704,00

704,00

0,00%

0,00%

250,00

954,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

20.178,00

10.585,00

10.585,00

100,00%

52,46%

20.178,00

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-704,00

-704,00

-703,00

99,86%

99,86%

-250,00

-954,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

66.584,00

29.119,00

1.435,00

4,93%

2,16%

0,00

66.584,00

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.171,00

744,00

292,00

39,25%

9,21%

0,00

3.171,00

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea

Europeana

55

1.373,00

33,00

0,00

0,00%

0,00%

-1.373,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.000,00

213,00

0,00

0,00%

0,00%

1.373,00

2.373,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare: "Asigurarea manegementului performantei si calitatii in municipiul Ploiești" si "Dare to start -Dezvoltarea antreprenoriatului prin resurse umane educate"

56

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

798,00

498,00

292,00

58,63%

36,59%

798,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

18.505,00

18.475,00

23,00

0,12%

0,12%

0,00

18.505,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

470,00

470,00

22,00

4,68%

4,68%

470,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

5,00

1,00

20,00%

10,00%

10,00

Active nefinanciare

71

25,00

0,00

0,00

0,00%

25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00%

0,00%

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

627,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

627,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

627,00

0,00

0,00

0,00%

627,00

Active nefinanciare Politie Locala

87,00

0,001

0,00

0,00%

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

540,00

0,00

0,00

0,00%

540,00

INVA TAMANT

6502

2.136,00

752,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

2.136,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.136,00

752,00

0,00

0,00%

0,00% 1

2.136,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

SANATATE

6602

5.939,00

2.517,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

5.939,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea

de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

2.165,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

2.165,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

250,00

0,00

0,00%

0,00%

250,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

1.915,00

0,00

0,00%

0,00%

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

3.774,00

352,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

3.774,00

/kul!veiieriTrancraie Auiimusuaiia surviumui suviare

f-------%----------------------------------------------------------------------

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare primărie

3.774,00

352,00

0,00

0,00%

0,00%

3.774,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

/ •••            rț     i

CUL TURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

6.891,00

2.416,00

655,00

27,11%

9,51%

0,00

/ 6.891,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

O / :

0,00

Active nefinanciare

71

1.325,00

555,00

282,00

50,81%

21,28%

FM-325,00


Transferuri către instituții publice      ( finanțare secțiunea

de dezvoltare) - total, din care:

51

5.566,00

1.861,00

373,00

20,04%

6,70%

0,00

5.566,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

226,00

226,00

100,00%

31,13%

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

45,00

45,00

100,00%

7,63%

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

0,00

0,00

0,00%

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

3.000,00

1.590,00

102,00

6,42%

3,40%

3.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

613,00

576,00

18,00

3,13%

2,94%

0,00

613,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare - total, din care

56

576,00

0,00%

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

0,00

0,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru

Ploiești!" si " Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea marginalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

3,00

1,00

33,33%

33,33%

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

610,00

573,00

17,00

2,97%

2,79%

0,00

610,00

Active nefinanciare primărie

20,00

0,00

0,00%

20,00

Active nefinanciare cresa

17,00

0,00

0,00%

17,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100,00

100,00

0,00%

0,00%

100,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

108,00

108,00

17,00

15,74%

15,74%

108,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

365,00

0,00%

0,00%

365,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.180,00

607,00

-5,00

-0,82%

-0,12%

0,00

V; 4.180.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

iit

j o,oo

Transfer către Serviciul Public Finanțe Locale ( finanțarea secțiunii de dezvoltare)

51

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.496,00

593,00

10,00

1,69%

0,29%

3.496,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

8,00

0,00

0,00

0,00%

8,00

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

684,00

22,00

0,00

0,00%

0,00%

7,00

691,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-8,00

-8,00

-15,00

187,50%

187,50%

-7,00

-15,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.262,00

1.257,00

294,00

23,39%

13,00%

0,00

2.262,00

Active nefinanciare

71

2.262,00

1.257,00

294,00

23,39%

13,00%

2.262,00

Active nefinanciare POR 2014-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

460,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

460,00

Active nefinanciare

71

460,00

0,00

0,00

0,00%

460,00

TRANSPORTURI

8402

21.800,00

1.775,00

158,00

8,90%

0,72%

0,00

21.800,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

21.800,00

1.775,00

158,00

8,90%

0,72%

21.800,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

0,00

0,00

MUNICI”?UL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 2ANEXA 2

MII LEI

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

TOTAL CHELTUIELI

;Ș6.63fi,i7;:

;3Ș.48i$;17i

>:?;0;Q0::;<

Ți.lșp.OO

J.M'

:35.486,17;

1.1504)0:

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

0,00 ..

: 798,00 :

.798,00

■••■•o,oii;;;:

0.00

;:W - ?

798.00 C

. OM

:?:W<;

: 798.00 .

tlh ilicllua'.. >i. i> u:;i

798,Oi)

0,00

798,00

0,00

"98,00

1

Dotări informatica

0,00

576,00

576,00

0,00

0,00

0,00

576,00

0,00

0,00

576,00

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

83,00

83,00

0,00

0,00

0,00

83,00

0,00

0,00

83,00

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL;-.'•                                                :             '     -    :

<;\o,oo;??.

<<;:25,oo;ț<

? 25,0(1 :

tom?;

0,00;

ojM':-

<:';S.5;pp;;::

:OJ1(J

;o,oo:;;

;;:2Ș4>0:

Mr- l lidltițch de nit l'MHîî

0,00

0,00

25.00

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

TCWALYCY't??^                    y/;;  ■■???.•;;;;.        .?:.z.

0,00

540,00  :

.540,00

.0,00;;

0310; ;

•540,00:?

; o.oo

■o, o o?:

: : 54o,oo; ■

B

Lucrări noi

0,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

0,00

300,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

(

c t lichiiidi du in• . xiuii

240.00

0.00

240,00

240,00

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

SF sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea si acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

z*

0,00

85,00

4

Achiziție 5 cofretețpanouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

.;h ;

0,00.

35,00

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOȚAI.    .  /

;:1&9Ș7$L:

. 2.135,87: •

:::2.:135;87

:<■>$,l)0:<<:

. . 0,00 :

■ O.OO

: 2:135,87:

..O-fifi/.

0,00:

2.1:35,87

B

Lucrări noi

10.957,00

557,77

557,77

0,00

0,00

-30,00

527,77

0,00

0,00

527,77

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal ”Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (PAC+Executie)

7.114,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul"-Aripa de Nord (PAC+Executie)

3.843,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

5

Separație instalație gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" (proiectare+ execuție)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

7

Efîcientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

28,58

28,58

0,00

0,00

0,00

28,58

0,00

0,00

28,58

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

27,60

27,60

0,00

0,00

0,00

27,60

0,00

0,00

27,60

9

Efîcientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

8,55

8,55

0,00

0,00

0,00

8,55

0,00

0,00

8,55

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

11,82

11,82

0,00

0,00

0,00

11,82

0,00

0,00

11,82

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

0,00

30,20

30,20

0,00

0,00

0,00

30,20

0,00

0,00

30,20

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

13,02

13,02

0,00

0,00

0,00

13,02

0,00

0,00

13,02

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

Extindere/ reabilitarc/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

18

Extindere/ reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli de investii»

1.578.10

0

0,00

0,00

10.00

1.608,10

0.00

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

0,00

18,00

18,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00/

4>18,00 .

2

ET, DALI, PT Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

a r- (

O,Ofb?

,    30,00   ■■

3

SF/PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00. “

; 40,00 j/

i ©

Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

76,10

76,10

0,00

0,00

0,00

76,10

0,00

0,00

76,10

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” cu centrale termice

0,00

115,00

115,00

0,00

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

115,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

78,00

78,00

0,00

0,00

0,00

78,00

0,00

0,00

78,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Documentatii/Construirc Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/rcabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

160,00

290,00

0,00

0,00

290,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

-130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

18

Documentații /Extindere/rcabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica Ia Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

250,00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

TâTÂL :«« : :

: 5.609.00

:3;774.00::

: 2.774,00 :

: : 0,00: :-:<

: 1:000,00:

::0,0i>.-.:

: 2:77:4,00 :

:<0)00::

1:000.00

3.774700

A

Lucrări in continuare

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

B

Lucrări noi

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

1.000,00

3.500,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inaltefproiectare+executie)

0,00

3.500,00

2.500,00

0,00

1.000,00

0,00

2.500,00

0,00

1.000,00

3.500,00

5

0.00

0,00

O.00

0,00

o.ooz

A

1

PUZ Spital Municipal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

A

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de cxecutat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

°'°V

80,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

54,00

54,00

0,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,00 \

54,00

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

: 8.419,08 <

<^oiiw»++

:i325,oo:

0,i)0:?

T;bi0Q:<<

1 325.00

A

Lucrări in continuare

767,48

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

B

Lucrări noi

7.651,60

687,00

687,00

0,00

0,00

0,00

687,00

0,00

0,00

687,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

4

Modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5

Modernizare locuri de joaca (proiectare-)- execuție)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

\lti- ilir-Huh-li tir itsiuliii.

II'IMI

57,8,00

578,00

11,011

0,t)0

0.00

0,00

0.00

STS.un

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

10

Dotări locuri de joaca

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

11

DALI, modernizare, reparații capitale statui si monumente

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

• x •. A

--------'Q X x

Ț5^V<:+<<<<<<:+<<<<<<<<<<<<<-ț^

.. 0,00 :

20,00+

.. Miiji :

+ 0,00 +

0,00+

o,qp

+ 20,00 <

: 0.00J

0,00 +

■ 20,0(1"

C

Xkc cheltuieli tic jiHcMjlîi

O,00

20,00

20,00

0,00

0.00

WW

211.00

’ > ■

i

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0.00

20,0Q /

r

/

Nr.

crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

21:071,60.

: 3.496,00

! 3496,0B<

00.

:. 0,IMI ::

+3;^96;(i(i;::

: : 0,01ț j

3.49(>;iio :

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

160,00

160,00

0,00

0,00

0,00

160,00

0,00

0,00

160,00

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

2

RTF, Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

B

Lucrări noi

2.268,62

2.103,00

2.103,00

0,00

0,00

0,00

2.103,00

0,00

0,00

2.103,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectarc+executie)

2.268,62

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Miliai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiu] Ploiești (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

4

Proiecte pentru cfientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

1.061,00

1.061,00

0,00

0,00

0,00

1.061,00

0,00

0,00

1.061,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container-t cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli de investiri

0,00

1 2.43.00

0,0!)

0,00

1.233,00

0.00

0.00

.233.1 0

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de spccialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,00

61,00

0,00

0,00

0,00

61,00

0,00

0,00

61,00

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

'■'Ț^OOS^

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

68,00

68,00

0,00

0,00

0,00

68,00

0,00

o,ob

68,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 1 IA

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0.0!)

' 30,00

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr. 13

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

6,ool;

20,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00 *

"..................<

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Jjl>)0

11

PUZ Parcelare teren T36-A459 strada Ghighiului Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadeia Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

18

Documentarii de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in pr oprietatea municipiului Ploiești

0,00

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

6,00

0,00

0,00

6,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22

Documentarii tehnice (PAD) Demolare clădiri cu risc sismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

Documentarii tehnice clădiri str.Cosminele nr.l IA

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

173:628,99

;2,262dI0;

2,±62,0(i \:

.. 0,00 <

fffyooy^

. 2:262,00 :

6,00

. 6 66

■ ■i■'.‘idi Mi

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.030,00

1.030,00

0,00

0,00

0,00

1.030,00

0,00

0,00

1.030,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str. Cărvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                      Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh. Asachi)-AT

514,61

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

--,5410

l 1 s N      ..

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

775,00

775,00

0,00

0,00

0,00

775,00

0,00

/om-

-   r, A

775.00^

’ - - .* . ■            X

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

/qo.oo, ;

100,00

B

Lucrări noi

0,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

rdido -■

220,00 ;

>7 i

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Ftf-,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului)

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

V A''

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,0(T

!'”--T0,00

.012.0

0.00

(. 0

1

ET/SF/DALI-Eficientizarc consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

ET/SF/DALI-Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

400,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

din care

■ ■ •*4WțUv - - •

. V.jVV. .

■.lî’VjvV-.-

C

Mic chchuivli de invcMÎHÎ

0.0(1

460.00

310.011

0.00

150,00

0.00

310.00

0,0 >

150.00

460 (0

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

330,00

180,00

0,00

150,00

0,00

180,00

0,00

150,00

330,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energic termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

lOTAk :

61.174,77.

::21.80tM0

21.800,30

. 0.00 :

0,00

a.oo

21.8i.t0.30:

0,tio

0,00

2:1.800.30

A

Lucrări in continuare

3.564,25

170,00

170,00

0,00

0,00

0,00

170,00

0,00

0,00

170,00

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet,

Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

70,00

0,00

0,00

70,00

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

57.610,52

11.031,30

11.031,30

0,00

0,00

-40,00

10.991,30

0,00

0,00

10.991,30

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

220,00

220,00

0,00

0,00

0,00

220,00

0,00

0,00

220,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

7.419,85

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiutui (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00 -

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

"  5,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

O^OiL

/ 200,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

oW§

500,00 .

7

Reamenajare pavaj pictonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

o.Sjr'ț

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00-.

■ 1,00 .

9

Lucrări dc upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

5.366,19

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

■ 500,00 \

--r

1—

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

3.945,06

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

Modernizare str.Anul 1848

925,72

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

Modernizare str. Inului Etapa II

297,29

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

16

Modernizare str.Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

558,00

558,00

0,00

0,00

0,00

558,00

0,00

0,00

558,00

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc dc joaca, str Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, stafia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

6.059,00

6.059,00

0,00

0,00

0,00

6.059,00

0,00

0,00

6.059,00

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

294,60

294,60

0,00

0,00

0,00

294,60

0,00

0,00

294,60

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

-40,00

960,00

0,00

0,00

960,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

297,70

297,70

0,00

0,00

0,00

297,70

0,00

0,00

297,70

rrîsT*

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

OM

r-V. 10,00^

(1,00

1.599.0 1

40,00

0.00

A'O'X.

O

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul Înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

./o -

50,00

W: '7

i

■■■. ș i

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

y t

0,00^

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

3

SF+exproprieri-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

-20,00

60,00

0,00

0,00

60,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

20,00

150,00

0,00

0,00

150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.700,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

9.700,00

0,00

0,00

9.700,00

8

DAU Prelungire sti .Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

40,00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Micilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00 •=-.

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimedc, Granitului, Razoarc)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00-

1,00

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00 ,

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

■ 1,00

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

0,00

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

0,00

0,00

7,00 .

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare

1

FINANȚAT DIN:

Influenta (+/-)

FINANȚAT DIN:

Rectificare 2

OBSERVAȚII

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

12

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

0,00

155,00

155,00

0,00

0,00

0,00

155,00

0,00

0,00

155,00

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

36

SF/CF/Modemizare cartier Pictor Rosenthal

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

37

SF/CF/Modemizare cartier Rafov

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

38

SF Piste biciclete

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj supratcran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

41

SF-Amenajare maluri parau Danbu, zona Polux

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

42

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

43

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

45

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

46

SF Modernizare strada Arinului

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

47

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madaliana CRĂCIUN

RECj^TAUTONOh DE^R^CII PU BLIC

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:


V
g|g||i|


Direcția Economica


Notă de fundamentare privind rectificarea de buget pentru iluminat public pe anul 2015Adrian Florin DOBRE


In urma aprobării prin H.C.L. nr.31/16.02.2018 a bugetului local al Municipiului Ploiești, la capitolul „ întreținere ceasuri publice” a fost aprobata suma de 23.000 lei cu TVA, in anul 2017 pentru acest capitol suma aprobata a fost de 47.000 lei cu TVA, astfel suma bugetata in acest an este insuficienta.

1 .întreținere ceasuri publice pentru anul 2018:

Ținând cont ca valoarea contractului de asistenta tehnica ceasuri publice nr. 10275/2017 este de 46.410 lei cu TVA, contract care a fost prelungit pana la data de 30.04.2018, iar suma aferenta in aceasta perioada este de 15.500 lei cu TVA, iar pentru tot anul 2018 suma necesara pentru serviciile de asistenta tehnica ceasuri publice este de 47.000 lei cu TVA.

Având in vedere ca la data de 30.04.2018 contractul nr. 10275/2017 este de 46.410 lei cu TVA inceteaza, iar pentru a putea fi demarate procedurile pentru un nou contract de asistenta tehnica ceasuri publice in anul 2018 este necesara rectificarea bugetara de la suma de 23.000 lei cu TVA, la suma de 47.000 lei cu TVA.Cod; F-13-05/3/0

 • B.I.P. nr. 150/03.04.2018


NOTA DE FUNDAMENTAREAPROBAT, Primar, : Adrian      DOBRECapitolul 67.02-71 Cultura, Recreere si Religie

In conformitate cu art.3 alin.(3) din Ordonanța de Guvern nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii, necesare pentru intretinerea si funcționarea unităților de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea si repararea lăcașurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor de patrimoniu aparținând cultelor, precum si pentru activitatile de asistenta sociala susținute de acestea.

Având in vedere prevederile art.10 alin.(6) din Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicata, cultele recunoscute, pot beneficia, la cerere, de sprijin material din partea statului, pentru cheltuielile privind funcționarea unităților de cult, pentru reparații și construcții noi, în raport cu numărul credincioșilor, conform ultimului recensământ, și cu nevoile reale.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru unitățile de cult din municipiu, pentru anul 2018, s-a alocat suma de 300,00 mii lei.

Ținând cont de solicitările de sprijin financiar din partea Arhiepiescopiei Bucureștilor - Protoieria Ploiești Sud, Arhiepiescopiei Bucureștilor - Protoieria Ploiești Nord si Arhiepiescopiei Romano-Catolica Ploiești, se propune alocarea de sprijin financiar unităților de cult menționate in anexa atașata la prezenta.

Director Executiv, MihaelaJAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Anexa

APROBAT

Vicțprimar,

Cristi^^hai CANEA

UNITĂȚI DE CULT CARE BENEFICIAZĂ DE SPRIJIN FINANCIAR ÎN ĂNUL 2018

Unitatea de cult

Lucrări pentru care se solicită sprijin financiar

Suma

Lei

I.

Parohia Romano-Catolică

> reparații interioare și exterioare la biserică, la casa parohială și la casa tineretului cu program spiritual și social-educativ din incinta bisericii, oratoriul Sfântul Anton de Padova.

30.000

II.

Parohia "Sfântul Ioan" (Catedrala Sf. Ioan)

> continuarea lucrărilor de construire la sfântul lăcaș.

200.000

Protoieria Ploiești Sud

III.

Parohia "Dumitru Apostol"

 • > construirea turlei;

 • > executarea acoperișului pe întreg corp al bisericii și turlei;

 • > executarea tencuielilor exterioare și interioare;

 • > montarea ferestrelor și ușilor.

15.000

Parohia "înălțarea Domnului"

Eroilor

 • > reabilitarea gardului bisericii;

 • > realizarea unui ansamblu statuar dedicat Sf. Ștefan cel Mare

15.000

Parohia "Sfânta Filofteia"

 • > continuarea lucrărilor de racordare la gaze naturale;

 • > repararea acoperișului bisericii;

 • > schimbarea tablei.

15.000

Parohia "Sfântul Gheorghe Vechi"

 • > reparații la absida altarului;

 • > subzidire și un sistem de hidroizolație pentru a stopa ridicarea igrasiei;

 • > restaurarea catapetesmei;

 • > ridicarea unui edificiu pentru lumânări.

15.000

Parohia "Sfinții împărați

Constantin și Elena"

 • > reparații exterioare Ia pereți și turle biserică;

 • > înlocuire uși interioare biserică;

 • > înlocuire gard curtea bisericii partea de est;

 • > înlocuit ferestre turle biserică;

 • > montare burlane de coborâre apă pluvială la biserică;

 • > pavaje curte și pereți casă parohială;

 • > reparații magazie casă parohială.

15.000

Parohia "Sfântul Haralambie"

 • > executarea unui gard împrejmuitor la terenul pe care se află imobilele parohiale;

 • > refacerea și zugrăvirea exteriorului bisericii și a unor imoble parohiale;

 • > executarea unor ferestre termopan la clopotniță și imobile parohiale.

15.000

Parohia "Sfântul Sava"

 • > lucrări de consolidare la biserică;

 • > lucrări la clopotniță.

15.000

Parohia "Sfinții Trei Ierarhi"

 • > continuarea lucrărilor la șarpantă și învelirexu'fablă^e^

cupru;                                                ......7-

 • > șape interioare și pardoseli;                             \

 • > realizarea scării principale de acces în biserică;

 • > instalații electrice și căldură;            '''iX'

 • > tencuieli exterioare și vopsea decorativă. ‘ X

hu

Parohia "Sfânta Treime"

 • > executarea și montarea icoanelor din mozaic la^paracîis;' >montarea pardoselilor din granit în paraclis;

 • > schimbarea acoperișului la casa parohială - sediul bibliotecii, structura de lemn și tablă Lindab;

 • > montarea instalațiilor de apă și sanitare în clădirea destinată activităților cultural-religioaseși sociale ale parohiei.

15.000

Parohia "Sfântul Vasile"

 • > construirea unui paraclis (capelă) în curtea bisericii;

 • > restaurarea catapetesmei;

 • > restaurarea picturii din interiorul bisericii;

 • > schimbarea ușilor de la intrarea în biserică cu unele din lemn;

 • > pavarea cu piatră cubică din granit împrejurulbisericii și centrului administrativ;

 • > schimbarea băncuțelor din curtea și parcul bisericii.

35.000

Protoieria Ploiești Nord

IV.

Parohia "Acoperământul Maicii

Domnului"

> continuarea lucrărilor la biserica parohială

35.000

Parohia "Maica Precista"

> reparații biserică, restaurare pictură, capelă mortuară

15.000

Parohia "Nașterea Domnului și Sfântul Apostol Andrei"

> continuarea lucrărilor de pictură

15.000

Parohia "Nașterea Maicii Domnului"

> lucrări la centrul social: zidărie, stâlpi, centură, placă nivel

15.000

Parohia "Sfântul Ilie"

> consolidare clopotniță

10.000

Parohia "Sfântul Gheorghe Nou"

> continuarea lucrărilor la centrul social-pastoral, reparații biserică și tâmplărie biserică

15.000

Parohia "Sfântul Spiridon"

 • > refacere acoperiș pridvor, capelă mortuară și camera centralei;

 • > vopsit învelitoarea bisericii;

 • > schimbat centrala termică.

15.000

Parohia "Sfânta Vineri"

 • > capela mortuară;

 • > centru social-pastoral.

15.000

Parohia "Sfinții Voievozi"

> schimbat învelitoare cupru.

15.000

Parohia "Buna Vestire"

> sistem de încălzire prin pardoseală.

13.000

Parohia "Antonie cel Mare"

> construcții și instalații

10.000

Centralizat, Ioniță Sonia Nițu Carmen


Direcția Tehnic Investiții Director Executiv, Mihaela lAMANDI

Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN


MATEI

Către Primăria Municipiului Ploiești

DOMNULE PRIMAR^

ubsemnatul Pr. Mihăiță Stroe, Protopop al Protoieriei Ploiești Sud, cu sediul în Str. Popa Farcaș, nr. 45, cu deosebit respect vă adresăm rugămintea de a sprijini financiar pe cât ^posibil, din fondurile bugetare ale Consiliului Local, parohiile ploieștene aparținătoare protoieriei noastre, care au în derulare diferite lucrări de construcție, restaurare și amenajare.

Mulțumindu-vă pentru sprijinul acordat parohiilor ploieștene în anul precedent, și cunoscând dragostea și atașamentul dumneavoastră pentru valorile împărtășite de biserică, nădăjduim ca și în anul acesta și în cei viitori, veți găsi soluțiile cele mai bune pentru sprijinirea comunităților parohiale ploieștene.

Anexăm lista cu parohiile aparținătoare protoieriei noastre și lucrările care sunt în

derulare la majoritatea dintre ele:

Nr.

Lrt

Parohia

Motivul pentru care se solicită ajutorul

Sume Solicitate (lei)

1.

D. Apostol

 • - construirea turlei;

 • - executarea acoperișului pe întreg corp al bisericii și turlei;

750.000

- montarea ferestrelor și ușilor;

2.

A înălțarea

Domnului

 • - reabilitarea gardului bisericii;

 • - realizarea unui ansamblu statutar dedicat Sf. Ștefan

cel Mare    •

50.000

3.

Sf. Filofteia

 • - continuarea lucrărilor de racordare la gaze naturale;

 • - repararea acoperișului bisericii;

 • - schimbarea tablei

40.000

4.

Sf.

Gheorghe

Vechi

 • - reparații la absida altarului;

 • - subzidire și un sistem de hidroizolație pentru a stopa

ridicarea igrasiei;    -    _ _______

 • - catapeteasma de restaurat;

. - ridicarea unui edificiu pentru lumânări;

90.000
400.000


400.000


200.000


reparații exterioare la pereți și turle biserică;

 • - înlocuire uși interioare biserică ;

 • - înlocuire gard curtea bisericii partea de est;

 • - înlocuit ferestre turle biserică;

 • - burlane de coborâre apă pluvială la biserică ;

 • - pavaje curte și pereți casă parohială;

 • - reparații magazie casă parohială____________

 • - executarea unui gard împrejmuitor la terenul pe care se află imobilele parohiale;

 • - refacerea și zugrăvirea exteriorului Sfintei Biserici și a unor imobile parohiale;

 • - executarea unor ferestre termopan la clopotniță și

imobile parohiale __________________

 • - lucrări de consolidare la biserică;

 • - lucrări la clopotniță____

 • - continuarea lucrărilor de șarpantei și învelire cu tablă de cupru;

 • - șape interioare, pardoseli;

 • - realizarea scării principale de acces în Biserică;

 • - instalații electrice si căldură;

 • - tencuieli exterioare și vopsea decorativă_____________

 • - executarea și montarea icoanelor din mozaic la paraclis;

 • - montarea pardoselilor din granit în paraclis;

 • - schimbarea acoperișului la casa parohială - sediul bibliotecii, structura de lemn și tablă Lindab;

 • - executarea lucrărilor de montare a instalațiilor de apă

și sanitare în clădirea destinată activităților cultural-religioase și sociale ale parohiei_________________________

 • - construcția unui paraclis (capelă) în curtea bisericii;

 • - restaurat catapeteasma ;

 • - restaurat pictura interioară a bisericii;

 • - schimbarea ușilor de la intrarea în biserică cu unele

din lemn;_________________

 • - pavarea de jur împrejurul bisericii și centrului administrativ cu piatră cubică din granit;

_____________________- schimbarea băncuțelor din curtea și parcul bisericii___

In nădejdea unei colaborări fructuoase și benefice pentru urbea ploieșteană, vă încredințăm de tot respectul și aleasa noastră considerație și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă fie de ajutor în toată lucrarea cea bună și folositoare.

Din încredințarea Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

400.000


PROTOPOP
BUCUREȘTILOR

X PROTOIERIA PLOIEȘTI NORD Strada Neagoe Basarab, nr. 12 JlNr. 1045 din 29.12.2017 >7

4

CĂTRE PRIMĂRIA PLOIEȘTI, Î'N^TENțIA DOMNULUI FLORIN ADRIAN DOBRE, XI PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI /

Cu deosebit respect și bucurie Vă adresăm mulțumirile preoților și credincioșilor de la parohiile pe care Municipalitatea le-a ajutat în cursul anului 2017.

Având în vedere faptul că foarte multe parohii desfășoară lucrări și nu au posibilitatea de a le susține din fonduri proprii, Vă rugăm să ne sprijiniți și în anul 2018.

Mulțumindu-vă pentru înțelegerea și sprijinul acordat solicitărilor noastre, vă încredințăm de aleasa noastră prețuire și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze.

Cu stimă,

PROTOPOP, o

Pr. Adrian
Ț Nr. iert.

PAROHIA

MOTIVUL PENTRU CARE SOLICITĂ

SPRIJIN              4

X <<suma

1.

Acoperământul Maicii Domnului

Continuarea lucrărilor la biserica parohială

; 650.000 lei'v

2.

Maica Precista

Reparații biserică, restaurare pictură, capelă V mortuară

W.000Tei

3.

Nașterea Domnului și Sfântul Apostol Andrei

Continuarea lucrărilor de pictură

4.

Nașterea Maicii Domnului

Lucrări la Centrul social: zidărie, stâlpi, centură, placă nivel

100.000 lei

5.

Sfântul Ilie

Consolidare coplotniță

15.000 lei

6.

Sfântul Gheorghe Nou

Continuarea lucrărilor la centrul social-pastoral, reparații biserică și tâmplărie biserică

50.000 lei

7.

Sfântul Spiridon

Refacere acoperiș pridvor, capelă mortuară și camera centralei; Vopsit învelitoarea bisericii;

Schimbat centrala termică

50.000 lei

8.

Sfânta Vineri

Capela mortuară, Centru social-pastoral

550.000 lei

9.

Sfinții Voievozi

Schimbat învelitoare cupru

200.000 lei

^A-&'/'3e/36-01.

RHlEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ BLCI REȘJF'


~ ,v . I     „

. • * ZĂ'fW -Cov-; 4.           ■


PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ PLOIEȘTI.,/£ Str.Ștefan cel Mare,nr.l3            X\

(5^                Tel.0244/595585

r.13/26.01.2018Domnule Primar Adrian DOBRE,Murx'iCJPiUL PLOÎisTr

ÎNREGISTRARE-


Prin prezenta,aducem în atenția dumneavoastră,în numele comunității catolice din Ploiești,rugămintea de a ne acorda din bugetul Municipiului Ploiești


suma de 30.000 lei,de care avem nevoie stringentă, pentru lucrări de reparații interioare și exterioare la biserica din strada Ștefan cel Mare,nr.l3,la casa parohială și la casa tineretului cu program spiritual și social-educativ,din incinta bisericii,oratoriul Sfântul Anton de PadovaT”

Adresa noastră este:

PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ,Ploiești,str.Ștefan cel Mare nr.13,

codul fiscal nr.9253686,contul bancar RO20CECEPH0136RON0231174,deschis la CEC BANK,Ploiești.

Putem fi contactați oricând la tel.0244595585,sau la 0726688745.

Vă mulțumim și vă dorim o activitate rodnică în continuare în calitatea de

Primar al Municipiului Ploiești și vă asigurăm de sprijin și de rugăciune!


Ploiești,

26.01.2018Către Domnul Primar al Municipiului Ploiești


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


APROBAT PRIMARAdrian Florin DO BRE


Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri\ / 18'Ap^.20^


NOTA DE FUNDAMENTARE 1

a obiectivelor de investiții finanțate din bu-etul local aferent anului 2018

RECTIFICARE 2

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B - Lucrări noi

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

întrucât, la aceasta data, se afla in curs de elaborare proiectarea necesara executării lucrărilor, propunem diminuarea alocației bugetare cu suma de 40.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018, inițial: Cap.B - Lucrări noi: 1.000.000 lei, inclusiv TVA Rectificare 2-2018                                   960.000 lei, inclusiv TVA

C - Alte cheltuieli de investiții

S.F - Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și biciclete (^ona Spital Județean) în municipiul Ploiești

La aceasta data, au fost obținute avizele solicitate prin certificatul de urbanism, iar plata serviciilor de proiectare se va face după semnarea contractului de finanțare, astfel incat propunem redistribuirea sumei de 20.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare

Credit angajament 2018, inițial:

Cap.C - Alte cheltuieli de investiți - 80.000 lei, inclusiv TVA

Rectificare 2 -2018                 60.000 lei, inclusiv TVA

SF, PT + DE - Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord -est - DN1 B (inclusiv rețele)

In vederea decontării serviciilor de proiectare, inclusiv documentații de deviere/protectie rețele tehnic-edilitare, propunem majorarea alocației bugetare cu suma de 40.000 lei, inclusiv TVA.

Informații financiare:

Credit angajament 2018, inițial:

Cap.C - Alte cheltuieli de investiți - 10.000 lei, inclusiv TVA

Rectificare 2-2018                50.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

ANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

Municipiul Ploiești


Direcția Tehnic Investiții

SRID 1108/16.04.2018

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Rectificare 2

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

C. Alte cheltuieli de investiții

 • 5. Servicii de consultanta pentru achi;itia de tramvaie, troleibuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

Pentru buna desfășurare a procedurii de atribuire a contractului de servicii, propunem majorarea alocației inițiale cu suma de 20.000 lei, inclusiv TVA.

Buget inițial 2018: 130.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat 2: 150.000 lei, inclusiv TVA.

Director Executiv

Mihaela lamandiDIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA


NOTA DE FUNDAMENTARE


.....


APROBAT, Primare) lorin DOBREBUGET LOCAL 2018

Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

 • C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

15.Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa achiziționeze servicii de consultanta pentru proiectare, implementare in vederea accesării de fonduri prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe anii 2019-2021, pentru acest obiectiv s-a alocat suma de 130,00 mii.

Pentru atribuirea contractului de servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe, Municipiul Ploiești a organizat achiziția directa online conform dispozițiilor art.7, alin.(5) din Legea nr.98/2016privind achizițiile publice si ale art.43, alin.(l) si (3) din H. G. nr. 395/2016pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016privind achizițiile publice, achiziție la care nu s-a prezentat niciun ofertant.

Astfel, se propune majorarea cu suma de 160,00 mii lei a sumei alocate prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018, de la 130,00 mii lei la 290,00 mii lei, prin redistribuirea sumei de 30,00 mii lei alocata pentru Extindere/reabilitare modernizare si dotare scoli gimnaziale din municipiul Ploiești si a sumei de 130,00 mii lei alocata pentru Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești).

Astfel, suma alocata pentru Servicii de consultanta pentru proiectare, implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe va fi 290,00 mii lei.

Director Executiv,

Mih^la IAMANDI


Director Executiv Adjunct,Madalina CRĂCIUN

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALENr. 226/19.04.2018


Aprobați

r

Adriai/Floi^Dobre

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE CU FINANȚARE EXTERNA

Prin H.C.L. nr. 31/16.02.2018 prevederea aferenta proiectelor cu finanțare europeana directa a fost inclusa la cap. 51.02.01.03/55.01.08. Având in vedere ca aplicația FOREXE nu poate prelua pentru raportările trimestriale sume cuprinse la aceasta clasificatie este necesara transferarea prevederii aferente de 1.373,00 mii lei astfel:

 • -  La cap. 51.02.01.03/58.15.01 suma de 353,00 mii lei

 • -  La cap. 51.02.01.03/58.15.02 suma de 1.020,00 mii lei.

Suma alocata proiectelor cu finanțare europeana directa ramane nemodificata, respectiv 1.373,00 mii lei, din care contribuție PMP 353,43 mii lei si granturi U.E. 1.019,57 mii lei.

Sumele alocate proiectelor cu finanțare externa nerambursabila raman nemodificate, după cum urmeaza:

A. Programul Operațional Regional 2014-2020

Denumire

Prevedere 2018 - mii lei

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mina

28,58

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

27,60

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in Municipiul Ploiești

8,55

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

11,82

Eficientizare energetica Colegiul Tehnic National Alexandru loan Cuza

30,20

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

13,02

Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri de locuințe

1.000,00

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

294,60

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

1.000,00

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

297,70

TOTAL GENERAL

2.712,07

B. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 2019

Prevedere 2020

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

"DARE TO START!"

17,42

832,97

850,39

17,00

833,22

850,22

17,00

833,22

850,22

"O 9 SANSA!"

3,00

0,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

20,42

832,97

853,39

17,00

833,22

850,22

17,00

833,22

850,22

C. Programul Operațional Capacitate Administrativa 201 E2020 Â ¥

n £> i Aii-’’ ’


Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 2019

Prevedere 2020

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

1,71

83,66

85,37

2,63

128,87

131.50

0,00

0.00

0,00

PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE -CORUPȚIE

64,24

0,00

64,24

0,00

88,32

88,32

0,00

0,00

0,00

TOTAL

65,95

83,66

149,61

2,63

217,19

219,82

0,00

0,00

0,00


D. Proiecte finanțate din alte surse de finanțare

Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 2019

Prevedere 2020

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contri butie locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

ZEBRA

0,00

898,62

898,62

0,00

395,25

395,25

0,00

59,76

59,76

CIVITAS SUMP-up

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FLOW

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NATUR

6,98

39,54

46,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLUBUL DE LA STRASBOURG

11,63

11,63

23,26

11,63

11,63

23,26

11,63

11,63

23,26

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

334,82

0,00

334,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

353,43

1.019,57

1.373,00

11,63

406,88

418,51

11,63

71,39

83,02

E. Proiecte finanțate prin POR 2007 - 2013

Titlu proiect

Surse de finanțare 2018

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Centru de Excelenta in afaceri pentru tinerii întreprinzători

445,00

0,00

445,00

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

25,00

0,00

25,00

Total

470,00

0,00

470,00

Având in vedere cele expuse mai sus, sumele alocate pentru proiectele europene in anul 2018, conform rectificării, raman nemodificate pe total, astfel:

 • -  Contribuții PMP 3.621,87 mii lei

 • -  Contribuții UE 1.936,20 mii lei

 • -  Total 5.558,07 mii lei.

Pe măsură ce vor fi semnate contractele de finanțare si cele de achiziție se va proceda la rectificarea bugetului, atat la rubrica de cheltuieli cat si la cea de venituri. In situația in care in cursul anului 2018 se vor incasa granturi de la U.E. aferente proiectelor finanțate prin POR 2014 - 2020, aceste sume vor fi incluse in bugetul local prin rectificări, in conformitate cu prevederile legale.

Direcția Relații Internationale,

Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIU

Respnsabil economic - Mihai Mihailă


PRIMAR,

ADRIAN FLORINNOTĂ DE FUNDAMENTARE

Propunere rectificare lista investiții 2018

Având in vedere referatul cu nr.17/04.04.2018 pentru achiziționarea unei camere video profesionala se impune modificarea listei de investiții a Serviciului Informatica astfel:

 • 1. Se adauga pe lista de investiții : „Camera video profesionala” cu suma de 12000 lei

 • 2. Se scade de la „Infrastructura de rețea noul sediu” suma 12000 lei.

SEF ^teRVIClU,

Mariana NAE

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

CABINET PRIMAR

NR. /T
DIRECTOR ECONOMIC, Gavrilă MarianaREFERAT,

Dat fiind faptul că informația este oxigenul democrației si întrucât unul dintre principiile care trebuie să stea la baza relațiilor dintre cetățean și autoritățile publice este principiul transparenței, potrivit căruia autoritățile și instituțiile publice au obligația să își desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului să constituie excepția, dar în condițiile legii, este imperios necesar achiziționarea unei camere video profesională live streaming.

Valoarea maximă estimată a achiziției este de 17 000 lei (fără TVA).

Vă mulțumim !

SEF SERVICIU

Lucaci Mihaela


întocmit,

Băican Ana Maria

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI • I. Prezentarea pe scurt a operațiunii inițiate

Achiziție cameră video profeională live streaming cu următoarele caracteristici:

 • •   1/2.3-inch CMOS senzor de imagine cu 12.4 million pixels (9.03 active)

 • •  Zoom de mare calitate integrat: 12x FI.2-3.5 zoom lens (35mm equivalent: 29.5-354mm)

 • •  Dynamic zoom in HD mode combina zoom-ul optic si pixel mapping pentru a creaseamless si lossless 24x zoom

 • •  4K Ultra HD recording (150 Mbps, 24/30p) to SDXC(UHS-I Speed class3) cârd

 • •  4:2:2 full HD (24-60p) recording la 50Mbps

 • •  Live 4K UHD output via HDMI

 • •   2 x filtru ND (1/4, 1/16)

 • •  HD-SDI (3G) si HDMI outputs (4K output via HDMI)

 • •  2-channel XLR audio inputs cu phantom power

 • •   Microfon stereo incorporat

 • •  Dual SDHC/SDXC slots, pentru backup si înregistrare continua

 • •  Sistem avansat JVC de streaming compatibil cu USTREAM, Zixi si Wowza Streaming Engine

 • •  IP network remote control, remote viewing, metadata editing, FTP clips

 • •  Display color LCD de 3.5-inch (920K pixel) cu funcție smart focus assist

 • •   Viewfinder color de 0.24-inch (1,56M pixel) cu funcție smart focus assist

 • •   Suporta telecomanda cu fir

 • •  Include mâner, baterie SSL-JVC50 7.4V si adaptor AC

 • II. Cadrul legal și procedural care se aplică (indicarea legilor și procedurilor aplicabile)

Legea nr. 98/ 2016 privind achziiile publice

 • III.   Valoarea estimata a operațiunii (lei)

17 000 Lei (fără TVA)

 • IV.

 • V.

 • VI.


Prevedere in BVC aprobat potrivit clasificației bugetare

Capitol.......Subcapitol.......Titlu.......Articol......Alineat

Data previzionata pentru a se efectua plata


Mențiuni speciale ( cuprinderea în Programul anual de investișii/ Proaran&olEșfî * multianuale/ Programe de reparații capitale/ Programe de reparații curente/ Aprobări obținute de la alte entităși, etc.)

VII. Anexe (documente justificative)

ÎNTOCMIT

Băican Ana Maria


VIZA DE CERTIFICARE, Lucaci MihaelaVIZA DE LEGALITATE, Cristea Andreea Mihaela


'rr

10 APR 2018


Toate vizele se acordă prin aplicarea sigiliului personal, înscrierea numelui și prenumelui, data și semnătura persoanei autorizate.


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

M Â

HAssa v

EXPUNERE DE MOTIVE

H iW fi ° <\           /s--

<p         .....' Cj/'

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Municipiului Ploiești pe anul 2018                            =rt's"’

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.31/16.02.2018 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 69/29.03.2018.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 358.174,00 mii lei nu se modifica.

Cheltuielile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in suma de 428.261,00 mii lei nu se modifica, producandu-se modificări doar in structura acestora, conform anexelor nr.l, nr.2 si nr.3, a Raportului de specialitate al Direcției Economice, a Notelor de fundamentare intocmite de Direcția Relații Internationale si Direcția Tehnic - Investiții.

Urmare necesității analizei incasarilor si a plăților pe trimestrul I 2018, pentru gasirea resurselor financiare pentru o buna execuție a bugetului local, solicitam aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Ploiești si al contului de execuție pe trimestrul I in regim de urgenta.

Fata de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public studii, strategii, prognoze :

Alexandru Paul Palaș

Sârbu Simion Gheorghe

Andrei Gheorghe -

Salceanu Claudia Oana

Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


f U

A

/ /«.

"• ■'       J /<3 ",


NR.74/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local al Ploiești pe anul 2018

In conformitate cu prevederile Legii nr.2/03.01.2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2018 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.31/16.02.2018 si rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 69/29.03.2018.

Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Ploiești in sumă de 358.174,00 mii lei rămân nemodificate.

Cheltuielile bugetului local al municipiului Ploiești în sumă de 428.261,00 mii lei, rămân nemodificate pe total, producandu-se modificări in structura, astfel:

 • 1. Capitolul „Autorități publice si acțiuni externe” - prevederea de 42.755,00 mii lei se majoreaza cu suma de 2,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 405,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - diminuarea cu suma de 1.373,00 mii lei la titlul 55-Proiecte cu finanțare eterna direct de la Uniunea Europeana, conform Notei de fundamentare a Direcției Relații Internationale;

 • - majorarea cu suma de 2,00 mii lei la titlul 57- ajutor social ( sprijin persoana fizica in extrema dificultate);

 • - majorarea cu suma de 1.373,00 mii lei la titlul 58- Proiecte finanțate prin FSE;

 • - diminuarea cu suma de 405,00 mii lei la titlul 85- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

 • 2. Capitolul „Alte servicii publice generale” - prevederea de 47.934,00 mii lei se se diminuează cu suma de 26,00 mii lei din fondul de rezerva pentru acoperirea necesarului de 2.00 mii lei ajutor social si suma de 24,00 mii lei pentru întreținere ceasuri conform Notei de fundamentare a R.A.S.P atașata prezentei.

 • 3. Capitolul „Ordine publica si siguranța naționala” - prevederea in suma de 19.402,00 mii lei ramine neschimbata pe total:

 • - majorarea cu suma de 1,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - diminuarea cu suma de 1,00 mii lei la titlul 85- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

 • 4. Capitolul „Invatamant” - prevederea in suma de 27.673,00 mii lei ramine neschimbata pe total:

 • - majorarea cu suma de 78,00 mii lei la alte transferuri inteme( regularizare sursa TVA ani precedenti).

 • - diminuarea cu suma de 78,00 mii lei la titlul 85- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

 • 5. Capitolul „Cultura, recreere si religie” - prevederea in suma .de 55.400,00 mii lei

ramine neschimbata pe total:                                           -'q M 4^/^

 • - majorarea cu suma de 2,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din nesi^tuiri ani\^\

precedenti;                                                            ff șt          \

 • - diminuarea cu suma de 2,00 mii Ici la titlul 85- Plăti efectuate in anii jf^ecederîți si î

recuperate in anul curent.                                                      fa'- fiȘ-j

V          țZ

a-’G/

 • 6. Capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea ih^uina_d£ 37.586,00 mii lei se majoreaza cu suma de 24,00 mii lei astfel:

 • - majorarea cu suma de 24,00 mii lei la bunuri si servicii ,intretinere ceasuri publice;

 • - majorarea cu suma de 15,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - diminuarea cu suma de 2,00 mii lei la titlul 85- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent.

 • 7. Capitolul „Transporturi” - prevederea in suma de 54.278,00 mii lei ramine neschimbata pe total:

 • - majorarea cu suma de 250,00 mii lei la bunuri si servicii finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - diminuarea cu suma de 250,00 mii lei la titlul 85- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent;

 • - majorarea cu suma de 7,00 mii lei la active nefinanciare finanțate din restituiri ani precedenti;

 • - diminuarea cu suma de 7,00 mii lei la titlul 85- Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare.

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare, art.49 alin.(12) care prevede ca „in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel târziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea ordonatorii principali de credite au obligația de a prezintă in ședința publica, spre analiza si aprobare de către autoritatile deliberative, execuția bugetelor pe cele doua secțiuni, in scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfârșitul anului: a) sa nu înregistreze plăti restante.... ” Conform Anexei nr.l Execuția bugetului local la data de 31.03.2018, se prezintă astfel:

Veniturile incasate sunt in suma de 139.014,59 mii lei, procentul de realizare fiind de 123,08% in raport cu prevederea 3 luni si 38,81% in raport cu prevederile anuale. Realizările la 3 luni se prezintă astfel:

 • -  venituri curente - suma de 136.899,90 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile la 3 luni, 121,80%;

 • -  venituri din capital - suma de 22,10 mii lei; procent de realizare in raport cu prevederile la 3 luni, 2.210%;

 • -  subvenții - suma de 2.046,14 mii lei, din care 2.000,00 mii lei din excedentul bugetului local.

 • -  fondul social(FSE) - suma de 46,45 mii lei, procent de realizare in raport cu prevederile la 3 luni, 9,29%;

Pe secțiuni, situația incasarii veniturilor se prezintă astfel:

secțiunea de funcționare - suma de 136.787,83 mii lei, procent de realizare de 122,21%, in raport cu prevederile la 3 luni si in procent de 38,57% in raport cu 1 1 .. . .

,                                         .       ......... _ d


prevederile anuale;                                                   «L

secțiunea de dezvoltare - suma de 2.226,76 mii lei, procent de realizare 217,88% in raport cu prevederile la 3 luni si in procent de 63,68% in raport cu prevederile anuale;

Cheltuielile bugetului local - plățile efectuate pana la data de 31.03.2018 au fost de 97.051,00 mii lei, procent de realizare de 68,78% in raport cu prevederea la 3 luni si 22,66% in raport cu prevederile anuale.

In structura, conform clasificatiei funcționale, plățile efectuate se prezintă astfel :

Autoritati executive - suma de 8.484,00 mii lei, procent de realizare de 82,20% fata de prevederea la 3 luni;

Alte servicii publice generale - suma de 12.049,00 mii lei, procent de realizare de 39,50% fata de prevederea la 3 luni;

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi - suma de 2.200,00 mii lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea la 3 luni;

Ordine publica si siguranța naționala - suma de 4.305,00 mii lei, procent de realizare 86,13% fata de prevederea la 3 luni;

Invatamant - suma de 5.702,00 mii lei, un procent de realizare de 60,13%, fata de prevederea la 3 luni;

Sanatate - suma de 2.240,00 mii lei, procent de realizare de 37,09%; fata de prevederea la 3 luni;

Cultura, recreere si religie - suma de 13.039,00 mii lei, procent de realizare de 82,91%; fata de prevederea la 3 luni;

Asigurări si asistenta sociala - suma de 16.871,00 mii lei, procent de realizare de 78,82% ; fata de prevederea la 3 luni;

Locuințe, servicii si dezvoltare publica - suma de 8.950,00 mii lei, procent de realizare de 82,40%; fata de prevederea la 3 luni;

Protecția mediului - suma de 5.150,00 mii lei, procent de realizare de 66,27%; fata de prevederea la 3 luni;

Combustibil si energie - suma de 6.968,00 mii lei, procent de realizare 98,70% fata de prevederea la 3 luni;

Transporturi - suma de 11.093,00 mii lei, procent de realizare de 75,28%. fata de prevederea la 3 luni.

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea plăților efectuate din bugetul local, se prezintă astfel:

cheltuieli de personal - suma de 21.888,42 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 20.635,34 mii lei;

dobânzi - suma de 2.075,00 mii lei;

subvenții - suma de 17.552,52 mii lei;

transferuri intre unitati ale administrației publice - suma de 13.186,71 mii lei;

alte transferuri - suma de 684,37 mii lei;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 21,60 mii lei;

asistenta sociala - suma de 8.862,80 mii lei;

alte cheltuieli - suma de 538,60 mii lei;

rambursări de credite - suma de 11.251,13 mii lei;

cheltuieli de capital - suma de 1.053,90 mii lei;

plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - suma de

1.074,62 mii lei.                                                             z

Pe secțiuni, situația cheltuielilor (plăților efectuate) se prezintă astfel: ;

 • -  secțiunea de funcționare - suma de 95.616,00 mii lei, procent de realizare de 85,16%, fata de prevederea la 3 luni;

 • -  secțiunea de dezvoltare - suma de 1.435,00 mii lei, procent de realizare 4,93%, fata de prevederea la 3 luni.

La 31.03.2018 a rezultat un excedent bugetar de 41.964,05 mii lei, compus din:

 • -  excedentul secțiunii de funcționare in suma de 41.173,60 mii lei

 • -  excedentul secțiunii de dezvoltare in suma de 790,45 mii lei.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.

VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA,JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

e,                  SA

/ A,           \   %

’•         j ,l- ■ ■- ■         1 Sc.          î *3f U

fev'"- d/

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ĂDMINISTRAREADOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului PloieștiSECRETAR, Gheorcbe Andrei