Hotărârea nr. 145/2018

Hotãrârea nr. 145 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență şi de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 145

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a consilierilor locali Marilena Stanciu și Sorin Văduva și Raportul de specialitate numărul 8412/18.04.2018 al Societății Comerciale „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/30.01.2018.

Văzând raportul de specialitate nr. 41/23.04.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte ;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 7, Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petitii si reclamatii din data de 25.04.2018;

A

In conformitate cu art. I alin. (3) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

Având in vedere prevederile OUG nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției;

In baza prevederilor art. 36 alin. 9, art. 115 lit. b și art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1/30.01.2018 se modifică si

5 va avea următorul conținut:

"Cheltuielile necesare achiziționării de servicii juridice se vor achita cu sume rezultate din veniturile proprii ale societății”.

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 1/30.01.2018 rămân nemodificate.

Art. 3 Societatea Comercială „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


" -fContrasemnează: ■vA^CRETAR, paurențiu DIȚU

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.1/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Potrivit prevederilor art. I alin. (1) din O.U.G nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative “Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare”.

Insă, alineatul 3 al aceluiași articol prevede faptul că în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea consiliului local, în acest caz.

In cadrul ședinței comună - Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Asociațiilor - ne-a fost adusă la cunoștință următoarea situație:

9                                                                                       9        9                                                      9

  • -  Compartimentul Juridic nu mai are personal de specialitate, ca urmare a demisiilor consilierilor juridici; în prezent în cadrul compartimentului juridic își desfășoară activitatea un singur angajat ( debutant);

  • -  Dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost deja amânate din lipsă de apărare, ceea ce nu se poate întâmpla și pentru termenele ulterioare;

  • -  Existența pe rolul instanțelor de judecată a unor dosare cu valoare financiară foarte mare, care trebuie soluționate în timp util.

La dosarele câștigate definitiv în instanță onorariu de succes (onorariu pe care avocatul are dreptul să-1 solicite și să-l obțină în completarea onorariului fixat, în funcție de rezultatul sau serviciul furnizat si constă într-o sumă fixă sau variabilă 5                                                                                                    5

stabilit pentru atingerea de către avocat anumit rezultat) este de maximum 3% din câtimea pretenției din proces, pentru fiecare dosar în parte.

Conform H.C.L.1/30.01.2018, s-a aprobat demararea procedurii interne pentru achiziționarea de servicii juridice, în acest sens, Serviciul Achiziții a demarat trei proceduri, nedepunându-se nicio ofertă.

Dată fiind complexitatea acestor spețe, situația actuală a societății ( inclusiv lipsa personalului cu experiență în domeniul juridic) și faptul că procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată au fost câștigate de către consilierii juridici care și-au prezentat demisiile, într-un procent de 12%.

Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari vor fi suportate din bugetul de venituri si cheltuieli al societății, „Cheltuieli privind consultanța juridică”.

Vă înaintăm proiectul de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și reprezentare juridică a societății „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI S.R.L.

>/<

NR.


CeitRbm

C,.,4Ț-'-'-H- •Servicii de Qpspodarire

Urbana P io ie ști s.r.i.

SISTEM DE IU1UGEHEHT CERTIFICAT

ID C134132 ISO 9001


C.U.I. 27449967  J29/1212/01.10.201 O   RO27449967

Ploiești, Str.Văleni nr. 32, tel:0244-544212, 525252, fax:0244-510353 cod postai 100046

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.1/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 219/2010, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.306/2010 , având ca asociat unic Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin prezentul proiect de hotărâre Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.” solicită aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță ,de asistență și de reprezentare.

Astfel potrivit art.I alin,(l) din O.U.G. nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare : "Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale,companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță , de asistență și/sau de reprezentare”.

Insă, alineatul 3 al aceluiași articol prevede că „în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1) , nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natută, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ- teritoriale în organele de conducere ale acestora, respectiv de către consiliile județene pentru cele la care unitățile administrativ-teritoriale dețin integral sau majoritar capitalul social”.

Menționăm, în urma ședinței, Consiliului de Administrație, prin Decizia nr.l 10/15.12.2017, s-au transformat 3 posturi de consilieri juridici, deoarece anterior, acestei decizii, posturile au fost scoase la concurs, iar angajații care au promovat exmenul, devenind astfel consilieri juridici, după 2-3 zile de la angajare și-au dat demisiile.

în Biroul Juridic Contencios, există 2 posturi de consilieri juridici, ca urmare a Deciziei mai sus menționată, un post de consilier juridic și un post de șef birou juridic,astfel, în prezent în cadrul biroului juridic își desfășoară activitatea un singur consilier juridic ( debutant), iar al doilea post,cel de șef birou juridic este vacant.

Avem pe rolul instanțelor de judecată, un număr de 8 dosare, care trebuie soluționate în timp util, de aceea vă solicităm, în regim de urgență, să adoptați hotărârea mai sus menționată.

9

Exemplificăm în acest sens:

Nr. Crt.

Număr dosar

Calitatea SGU

Parti dosar

Obiectul dosarului

Valoare

Instanța

1

4314/281/ 2017

contestator

SC DESIGN MOBILA SRL

contestație la executare

1/3 din veniturile debitorului Nicolae Donald Constantin

Judecătoria

Ploiești

2

12923/281/2017

intimat

SC ȘTEFAN FLORA SNC

contestație la executare/ evacuare

Judecătoria

Ploiești

3

11082/281/ 2017

reclamant

SC MASIADA TRADE SRJ

pretenții

3837,65 lei

Judecătoria Ploiești

4

6371/105/2017

parat

CONSTANTIN DONALD NICOLAE

anulare hotarare AGA 68/01.08.2017

*

Tribunalul Prahova

5

5324/105/2017

creditor

SC JOHN EVANS SRL

cerere inscriere la masa credala

235657,13 lei

Tribunalul Prahova

6

5184/105/2017

parat

SCARLAT MARIA MANUELA

anulare act administrativ

*

Tribunalul Prahova

7

21216/281/2017

contestator

SC DESIGN MOBILA

contestație la executare popriri

73476,36 lei

judecaroria Ploiești

8

2148/281/2017

reclamant

Constantin Donald Nicolae

pretenții

131.677,34 lei

Judecătoria Ploiești

Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al societății, -„Cheltuieli privind consultanța juridică”, iar pentru dosarele câștigate definitiv în instanță se adauga onorariu de succes (onorariu pe care avocatul are dreptul să-l solicite și să-1 obțină în completarea onorariului fixat, în funcție de rezultatul sau serviciul furnizat și constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilit pentru atingerea de către avocat anumit rezultat) este de maximum 3% din câtimea pretenției din proces, pentru fiecare dosar în parte, suma ce va fi recuperata de la reclamant.

Având în vedere aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare acest proiect de hotărâre.


BIROU JURIDIC

Simona A


WTENCIOS ledcu


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

//A W-

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2018 s-a aprobat achiziționarea de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare pentru cele 8 dosare enumerate în cuprinsul articolului 1. Prin art. 2 din această hotărâre s-a stabilit un onorariu avocațial de 300 lei pe fiecare fază procesuală.

Ținând cont de faptul că din cauza tarifului scăzut de 300 lei nu s-a reușit achiziționarea serviciilor dorite, prin prezentul proiect de hotărâre se intenționează modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 1/2018 în sensul renunțării la plafonul impus și aprobării ca chletuielile necesare să fie suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al societății - „Cheltuieli privind consultanța juridică”.

Potrivit art. I, alin. 3 din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative: “în situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare autorităților și instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea:

  • a) ordonatorilor principali de credite pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale;

  • b) consiliilor locale, consiliilor județene sau Consiliului General al Municipiului București, după caz, pentru autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice locale”.

Potrivit expunerii de motive, în cadrul Compartimentului Juridic își desfășoară activitatea un singur consilier juridic debutant.

Ținând cont de faptul că un consilier juridic debutant nu are suficientă experiență profesională pentru a putea realiza apărarea societății fără îndrumarea unui consilier juridic definitiv, precum și de faptul că celelalte posturi de consilieri juridici au fost desființate, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru a se putea apela la servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare. Mai mult, ținând cont de faptul că potrivit legislației în vigoare atribuția și

competența consiilor locale este numai în sensul de a aproba achizionarea serviciilor de acest gen, nu și de a stabili cunatumul onorariului avocațial, apreciez că modificarea propusă este legală.

Pentru aceste motive, avizez favorabil proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 1/30.01.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare de către Societatea „Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.”

DIRECTOR EXECUTIV

ANDREEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT
E4JINTE, riln Niculae Botez