Hotărârea nr. 144/2018

Hotãrârea nr. 144 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecţie a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administraţie la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 144 privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul comisiei de selecție nr. 27/16.03.2018, Rapoartele expertului independent nr. 32/12.03.2018, nr. 28/26.02.2018 și Raportul de specialitate al Compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice nr. 30/16.03.2018, prin care se propune prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 18.04.2018;

în conformitate cu prevederile art. 64A1 alin.(5) și art.3 pct.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016;

Având în vedere prevederile art. 2 pct.2 lit.b), art. 2 pct. 3 și pct.6, art. 29 alin.(3), alin.(4) și pct.(5) din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 3 lit.c), art.4 alin.(3), alin.(4) și art. 8 alin.(l), alin.(2) lit.b) și alin.(3), art. 11 alin.(l), alin.(3) și alin.(4) din Anexa 1. Cap.I din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

Ținând cont de Raportul comisiei de selecție nr. 27/16.03.2018, înregistrat la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice și de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/19.04.2018 a S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, înregistrată cu nr.40/20.04.2018 la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare, care a transmis propunerea de prelungire a mandatului încheiat cu dl. Ene Roland Dorian și a hotărât declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării definitive a postului vacant în cadrul Consiliului de administrație;

în baza art. 36 alin. (1) alin.(2) și alin. (3) lit.c), art.37, art.45 alin,(l:),airt.61 si art. 115 alin.(l) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 a administrației^ public^locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;            .4^            ’\” *

HOTĂRĂȘTE:


’.v

Art. 1 Se propune prelungirea cu două luni a mandatului acordat domnului Ene Roland Dorian funcționar public în cadrul autorității publice tutelare, ca administrator provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare, în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 2 Se aprobă efectuarea procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși, pentru ocuparea postului vacant de membru - reprezentant al autorității publice tutelare în Consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în vederea formulării de propuneri de către autoritatea publică tutelară, urmare a: hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/19.04.2018 a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, a Raportului comisiei de selecție nr. 27/16.03.2018 și a Rapoartelor expertului independent nr. 32/12.03.2018 și nr. 28/26.02.2018.

Art. 3(1) Se aprobă constituirea comisiei de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație la

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu următoarea componență:

 • 1. Președinte: Sîrbu Gheorghe

 • 2. Membru: Bolocan Iulian

 • 3. Membru: StaicuZoia

 • 4. Membru: Popa Gheorghe

 • 5. Membru: Tudor Aurelian

 • (2) Se aprobă termenii de referință așa cum sunt propuși pe baza proiectului cadru al componentei inițiale a planului de selecție care reprezintă anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • (3) Comisia de selecție constituită la alin. (1) va fi asistată de expertul independent contractat prin contractul nr.28919/21.12.2017, până la finalizarea selecției și numirea administratorului.

Art. 4 Se împuternicește Primarul municipiului Ploiești cu efectuarea tuturor demersurilor necesare și derularea procedurilor legale în vederea selectării candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de administrator în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în condițiile reglementate dc OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Art. 5(l)Procedura de evaluare și selecție a candidaților pentru funcția de membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești se finalizează în termen de cel mult 150 zile de la data declanșării prin hotărâre a adunării generale a acționarilor.

(2)Se va ține cont de Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare

aprobată la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.440/28.11.2017 și publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare;

 • (3) Se va ține cont de Profilul consiliului de administație și Matricea profilului candidatului la S.C Transport Călători Express S.A. Ploiești, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 7/30.01.2018. Profilul candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație va fi elaborat din nou de expertul independent contractat prin contractul nr. 28919/21.12.2017, în colaborare cu comisia de selecție aprobată la art. 3 (1) din prezenta hotărâre și va fi supus aprobării autorității publice tutelare;

 • (4) După finalizarea procedurii, raportul privind propunerile finale întocmit de comisia de selecție, va fi prezentat conducătorului autorității publice tutelare în vederea formulării propunerilor de membri în consiliul de administrație la

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești. Propunerile vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor în vederea desemnării unui candidat ca administrator în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești -reprezentant al autorității publice tutelare.

Art. 6 Comisia constituită la art. 3(1), S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice vor duce la îndeplinire prevederile art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 ale prezentei hotărâri.

Art. 7 Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești va duce la îndeplinire prevederile art.l al prezentei hotărâri.

Art. 8 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018

H 0 3

‘“A

Contrasemnează: ^ecretar, Laurentiu DITl M ’ _


PREȘEDINTE George Sorin N


DE ȘEDINȚĂ, ȘrSț [JA;; w iculae BOTEZ              -■

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

5

PROIECT CADRU

COMPONENTA INIȚIALĂ PLANULUI DE SELECȚIE PENTRU POZIȚIILE DE MEMBRI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEȘTI

1. PREAMBUL:

S.C.TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești, începând cu data de 26.08.2013, are sediul în Ploiești, Str.Găgeni, nr.88, județul Prahova, având numărul de ordine la registrul comerțului: J29/326/1991 și cod unic de înregistrare : RO1355770. Este o societate pe acțiuni, înființată prin reorganizarea Regiei Autonome de Transport Public Ploiești în baza Hotărârii nr.220/27.06.2013 a Consiliului local al municipiului Ploiești, cu modificările și completările ulterioare.

S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești este societate cu capital social majoritar 99,98% deținut de autoritaea publică tutelară - Consiliul local al municipiului Ploiești, și 0,02% de către S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

Capitalul social înregistrat de societate în conturile contabile este de 5.121.000 lei la 31.12.2016.

Consiliul Local al municipiului Ploiești prin Hotărârea nr. 425/25.10.2013 aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, prin atribuirea directă, fără licitație publică, către societatea comercială „TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS” S.A. Ploiești.

Activitatea desfășurată de societate este în conformitate cu legislația specifică și cu prevederile din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local nr. 18579/4.11.2013.

Prin acest contract, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești are dreptul de a opera pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiești în schimbul îndeplinirii obligațiilor stabilite în cadrul Contractului de delegare și în Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și curse regulate speciale, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 238/29.07.2009.

Obiectul Contractului nr. 18579/4.11.2013 îl constituie delegarea gestiunii prin concesionarea serviciului de transport public local de persoane, precum și a bunurilor proprietate publică sau privată aferente sistemului de transport public local de persoane, după cum urmează:

a) dreptul exclusiv, precum și obligația de a presta serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate efectuate cu autobuze, troleibuze și tramvaie, în conformitate cu prevederile stipulate în Caietul de sarcini, anexa la Contractului nr. 18579/4.11.2013:

b) dreptul și obligația de a administra, de a exploata și de a întreține bunurile proprietate publică și privată care compun infrastructura tehnico - edilitară concesionată, aferentă serviciului, în raza administrativ - teritorială a municipiului Ploiești.

(2) S.C. Transport Călători Express S.A poate efectua curse regulate speciale în condițiile legii.

Conform prevederilor din Contractul nr. 18579/4.11.2013 S.C. Transport Călători Express S.A ca operator de transport - are următoarele obligații:

 • 1.  să asigure continuitatea serviciului de transportul public local de persoane prin curse regulate conform caietului de sarcini, anexa la contract;

 • 2.  să asigure operațiile de întreținere și reparații necesare parcului de mijloace de transport;

 • 3.  să asigure respectarea capacităților de transport și a programelor de transport impuse prin caietul de sarcini, anexa la contract;

 • 4.  să asigure menținerea stării tehnice corespunzătoare a vehiculelor, a instalațiilor auxiliare și a curățeniei acestora;

 • 5.  să respecte obligațiile prevăzute în contract, în regulamentul pentru efectuarea transportului public local de persoane, în caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane și legile în vigoare;

 • 6.  să editeze, în colaborare cu Municipiul, hărți și pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate și să afișeze în fiecare stație orele de plecare de la cap de linie a mijloacelor de transport public care trec prin stația respectivă;

 • 7.  să asigure tipărirea, distribuția, precum și vânzarea legitimațiilor de călătorie;

 • 8.  să asigure în mod permanent, dispecerizarea transportului public local de persoane realizat și să asigure transparența față de gestionarea datelor rezultate din dispecerizarea transportului public local de persoane;

 • 9.  să asigure prestarea serviciului conform prevederilor contractuale;

 • 10. să respecte sarcinile asumate potrivit contractului;

 • 11. să respecte indicatorii de performanță stabiliți în anexa nr. 5 la contract;

 • 12. să permită accesul liber și nediscriminatoriu al utilizatorilor la serviciului de transport public local de persoane;

 • 13. să asigure respectarea drepturilor utilizatorilor serviciului de transport public local de persoane;

 • 14. să efectueze transportul public local de persoane în condiții de calitate, siguranță, regularitate și confort;

 • 15. să solicite Municipiului, ori de câte ori se impune, modificarea capacității de transport în corelare cu fluxurile de călători existente;

 • 16. să fundamenteze și să transmită Municipiului propunerile de tarife ce vor fi utilizate în activitatea de transport public local de persoane pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 17. să efectueze transportul public local de persoane cu mijloace de transport care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța circulației și protecția mediului;

 • 18. să efectueze întreținerea, reparațiile curente și accidentale care se impun, la bunurile concesionate, conform programelor de întreținere, reparații, dotări și investiții aprobate;

 • 19. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiții din surse proprii, precum și necesarul anual de subvenții și diferențe de tarif pentru protecție socială, conform legislației în vigoare, pentru a fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

 • 20. în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la reducerea activității, va notifica de îndată acest fapt Municipiului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului;

 • 21. să încheie și să onoreze contractele de asigurări pentru mijloacele de transport deținute, precum și asigurarea călătorilor și bunurilor acestora, conform prevederilor legislației în vigoare;

 • 22. să informeze permanent călătorii cu privire la traseele, programele de circulație, tarifele aplicate, precum și modificarea acestora;

 • 23. să aplice normele de protecția muncii specifice activității desfășurate în cadrul serviciului contractat;

 • 24. să asigure accesul organelor de control ale Municipiului la informațiile privind executarea serviciului concesionat și modul de exploatare al mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor concesionate;

 • 25. să planifice efectuarea inspecțiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport, astfel încât să asigure respectarea programului de circulație și a prevederilor reglementărilor legale în vigoare privind siguranța rutieră;

 • 26. să dețină la sediul social documentele prevăzute de lege;

 • 27. să furnizeze Municipiului infonnațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare, în vederea verificării și evaluării funcționării și dezvoltării serviciului de transport public local de persoane;

 • 28. să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe de asigurare;

 • 29. să asigure finanțarea pregătirii profesionale și efectuarea examinărilor medicale și periodice ale propriilor angajați;

 • 30. să pună în aplicare metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurențiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrări și bunuri și servicii;

 • 31. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate și eficiență economică;

 • 32. să promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficientă a bazei tehnico-materiale aferentă serviciului prestat;

 • 33. să preia de la Municipiu, pe bază de proces verbal de predare-primire, mijloacele de transport, infrastructura aferentă sau bunurile concesionate, după caz;

 • 34. să plătească redevența la valoarea prevăzută și la termenul stabilit în prezentul contract și să constituie garanția către Municipiu, conform prevederilor contractului;

 • 35. să propună Municipiului scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe concesionate aparținând acestuia, în baza legislației în vigoare;

 • 36. să transmită Municipiului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului ca urmare a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și intrării de bunuri prin investiții, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an, pentru înregistrarea în contabilitatea Municipiului;

 • 37. la încetarea contractului de delegare a gestiunii să restituie Municipiului în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • 38. la încetarea contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decât prin ajungerea la termen, excluzând forța majoră, să asigure continuitatea prestării activității, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acesteia de către Municipiu sau de către alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • 39. sa îi predea Municipiului, la încheierea contractului, toată documentația tehnico-economică referitoare la serviciul concesionat, bunurile și infrastructura concesionată, planurile de rețele, schemele tehnologice și alte documente stabilite prin contract, pe bază de proces verbal;

 • 40. să respecte orice prevederi care derivă din legile și reglementările în vigoare, precum și din hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Consiliul de administrație este format din 5 administartori, numiți de adunarea generală a acționarilor și de un director general, numit de Consiliul de administrație, conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

în prezent, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori, dintre care unul provizoriu, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de selecție se derulează în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011.

Pentru aceasta, autoritatea publică tutelară propune prezentul proiect al componentei inițiale a Planului de selecție, pe care îl supune consultării comisiei de selecție în colaborare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu expertul independent, cu scopul de a formula propuneri în vederea definitivării acestuia.

2. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE AL PLANULUI DE SELECȚIE -COMPONENTA INIȚIALĂ

>

Procedura de selecție se realizează cu scopul de a asigura transparența și profesionalismul membrilor consiliilor de administrație, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, în acord cu Principiile de guvernanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Potrivit H.G. nr. 722/2016, planul de selecție reprezintă documentul de lucru prin care se stabilește calendarul procedurii de selecție de la data inițierii procedurii de selecție până la data numirii persoanelor desemnate pentru funcția de administrator și este structurat pe două componente: componenta inițială, se elaborează de către autoritatea publică tutelară în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare, în termen de maxim 10 zile de la data declanșării procedurii și componenta integrală, care se completează după constituirea comisiei de selecție și selectarea expertului independent.

Componenta inițială a planului de selecție este definită la art. 1 din H.G. nr. 722/2016 și reprezintă un document dc lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

Prezenta componentă inițială a planului de selecție este întocmită cu scopul recrutării și selecției unui număr de 1 membru al Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, reprezentant al autorității publice tutelare, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Componenta inițială este elaborată cu scopul de a oferi fundament pentru componenta integrală a planului de selecție. Planul de selecție în integralitatea sa constituie fundamentul procedurii de selecție, reflectând principalele activități și decizii care trebuie realizate, termenele de realizare, structurile implicate, precum și documentele de lucru. Planul de selecție, în integralitatea lui, va fi realizat de expertul independent recrutat, în colaborare cu comisia de selecție. Pe baza componentei inițiale a planului de selecție sunt propuși termenii de referință pentru expertul independent.

3. PRINCIPII

întocmirea proiectului componentei inițiale a planului de selecție s-a realizat cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 modificată și aprobată prin Legea 111/2016 și HG 722/2016.

Planul de selecție este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecție să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparență, tratament egal și asumarea răspunderii.

4. TERMENE ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

Data de începere a procedurii de selecție, conform Art. 4 din HG nr. 722/2016 este data la care adunarea generală a acționarilor hotărăște declanșarea procedurii de selecție, Hotărârea AGA nr.4/19.04.18. Conform prevederile OUG nr. 109/2011 procedura de selecție nu poate depăși 150 de zile de la declanșare.

5. CONTRACTAREA EXPERTULUI INDEPENDENT

Potrivit prevederilor art. 8 din Normele de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin HG nr. 722/2016, termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.

Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare sau, după caz, de consiliu. Autoritatea publică tutelară sau, după caz, consiliul poate solicita expertului independent o opinie consultativă asupra profilului consiliului societății.

Selecția expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate:

Nr. cri

CRITERII

COMENTARII

1.

Portofoliul de clienți în ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private.

Portofoliul sa conțină minimum 3 clienți diferiți pentru care s-a realizat procedura de recrutare si selecție a membrilor CA și/sau a administratorilor executivi. Dovada: Lista principalelor contracte similare (de recrutare administratori la întreprinderi publice și/sau societăți din mediul privat) executate în ultimii 3 ani conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt întreprinderi publice sau societăți private. Prestările de servicii vor fi justificate prin prezentarea unor certificate de bună execuție/contracte/procese verbale de recepție emise sau consemnate de către o autoritatea publică tutelară ori de către clientul privat beneficiar sau orice alt tip de document justificativ.

2.

Valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecție a administratorilor si directorilor.

Valoarea totală a maximum 3 contracte să fie de minimum 40.000 lei fără TVA sau echivalentul în USD/EUR al acestei sume.

3.

Componenta echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului și expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori.

 • 1. Experiența relevantă de minimum 5 ani în selecția administratorilor neexecutivi și/sau executivi;

 • 2. Echipa de proiect sa fie alcătuită din cel puțin un expert care a desfășurat proiecte similare in domeniu;

4.

Gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice.

Minimum două proiecte de recrutare și selecție a membrilor CA si/sau

» } administratorilor executivi pentru fiecare expert nominalizat.

5.

Managementul de proiect și capacitățile de coordonare ale expertului.

I

1

i

1

Descrierea propunerii tehnice, numărul de experți dedicați proiectului și expertiza acestora (lista experților propuși pentru implementarea proiectului) furnizarea de recomandări în acest sens la cerere prezentarea unui curriculum vitae pentru fiecare expert, din care să rezulte

L

experiența privind participarea la selecția și recrutarea de personal de administrare și conducere la societăți din domeniul public i și privat

6.

Experiență în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere și guvemanță.

îndeplinirea activității de stabilire a         1

profilului pentru consiliu, in proiectele de recrutare si selecție a membrilor CA sau directorilor, conform OUG nr. 109/2011. Posibilitatea de a furniza la cerere recomandări in acest sens.

7.

Procentul de candidați recomandați și ulterior selectați care își păstreză această calitate pentru mai mult de un an în ultimi 3 ani.


Autoritatea publică tutelară - municipiul Ploiești a încheiat contactul de prestări servicii nr.28919/21.12.2017 cu S.C. Pluri Consultants România S.R.L, având ca obiect de activitate servicii prestate de expert independent resurse umane în vederea desfășurării procesului de selecție/evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, ca reprezentant al autorității publice tutelare. Având în vedere că în urma publicării/republicării anunțului nu s-a prezentat nici un candidat, expertul contractat va continua procedura de selecție până la selectarea/desemnarea unui candidat.

ROLURI SI RESPONSABILITĂȚI

5                                                                                   9

Prezenta secțiune definește principalele activități pe care părțile implicate în procesul de recrutare și selecție trebuie să le îndeplinească în scopul unei bune gestionări a procesului de recrutare și selecție.

Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

 • •  Decide asupra convocării AGA în vederea declanșării procedurii de recrutare și selecție;

 • •  Propune membrii CA în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane și de un expert independent.

 • •  Numește prin act administrativ comisia de selecție;

 • •  Contractează prin serviciul de achiziții, serviciile unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane și aprobă termenii de referință pentru contractarea acestuia;

 • •  Elaborează componenta inițială a planului de selecție, în consultare cu comitetul de nominalizare și remunerare și cu acționarii, în termen de maximum 10 zile de la data luării deciziei de către autoritatea publică tutelarățart. 5 HG 722/2016);

 • •  Publică pe pagina proprie de internet, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora, (art. 5 HG 722/2016);

 • •  Propune termenii de referință pentru expertul independent cu consultarea consiliului, pe baza componentei inițiale a planului de selecție, (art.8 HG 722/2016);

 • •  întocmește scrisoarea se așteptări și o publică pe pagina proprie de internet, (art.3 pct. 2 alin.c) OUG nr. 109/2011 actualizată);

 • •  Publică anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație în cel puțin două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire, precum și pe pagina de internet a societății(art. 39 HG 722/2016);

A

 • •  In elaborarea componentei integrale a planului de selecție oferă consultanță expertului independent, (art. 14 HG 722/2016);

 • • Elaborează/actualizează profilul consiliului prin consultarea comitetului de nominalizare și remunerare, după caz cu sprijinul expertului independent, (art.22 HG722/2016);

 • • Elaborează proiectul matricei profilului consiliului, prin comisia de selecție în consultare cu expertul independent, (art.28 HG722/2016);

 • •  Stabilește, în cadrul procedurii de selecție care dintre criteriile folosite sunt obligatorii și care sunt opționale, (art.33 HG722/2016);

 • • Criterii obligatorii pentru candidați, se vor definitiva cu expertul independent și comisia de selecție:

 • 1.  au cetățenie română;

 • 2.  cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit);

 • 3.  sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exercițiu;

 • 4.  sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lungă durată finalizat cu diplomă de licență în cadrul unei instituții de învățământ superior;

 • 5. au cel puțin 10 ani de vechime în muncă și cel puțin 5 ani de experiență în management, consultanță în management sau coordonare;

 • 6. au cel puțin 5 ani experiență în domeniul economic sau juridic, de audit sau financiar;

 • 7.  nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor instituții publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

 • 8.  nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de Administrator în Consiliul de Administrație

 • 9.  nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției;

 • 10. să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau membru al consiliului de supraveghere în societăți pe acțiuni/întreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016 - declarație pe propria răspundere;

 • 11. nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;

 • 12. îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;

 • 13. Criterii de selecție/evaluare a candidaților:

 • a)Competențe

Competențe specifice sectorului

Competențe profesionale de importanță strategică / tehnică Competențe de guvernanță corporativă

Compețențe sociale și personale

Experiență pe plan local și național/internațional

Competențe și resticții specifice pentru funcționarii publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cardrul altor autorități sau instituții publice

 • -   Altele

 • b) Trăsături

Independență

 • -  Expunere politică

Reputația personală și profesională

Integritate

Abilitate de comunicare interpersonală

 • -  Aliniere cu scrisoarea de așteptări Diversitate de gen

Altele în funcție de specificitatea întreprinderi publice

 • c) Condiții eliminatorii:

 • -  rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor în care și-a exercitat mandatul de administrator sau de director

înscrieri în cazierul fiscal și judiciar

 • -   altele, în funcție de specificitatea întreprinderii publice și prevederilor legale aplicabile

 • • Criterii opționale: se vor stabili de comun acord cu expertul și comisia de selecție;

 • • Face recomandări consiliului/comitetul de nominalizare și remunerare, în legătură cu profilul consiliului în vederea aprobării acestuia de către AGA (art. 34 din HG nr. 722/2016);

 • • Face recomandări consiliului/comitetul de nominalizare și remunerare, în legătură cu profilul candidatului, în vederea aprobării acestuia de către AGA (art. 36 (1) din HG nr. 722/2016);

 • • Propune administratorul din lista scurtă întocmită conform prevederilor OUG nr. 109/2011 și HG nr. 722/2016, în vederea numirii de către AGA;

Consiliul de Administrație are următoarele competențe:

 • •  Colaborează cu autoritatea publică tutelară, cu comisia de selecție și după caz cu expertul independent pentru definitivarea componentei inițiale și integrale a planului de selecție, a profilului consiliului, matricei.

Comisia de selecție are următoarele competențe:

 • •  De a face toate diligentele necesare pentru ca procesul de recrutare și selecție să se desfășoare în bune condiții;

 • •  De a pune la dispoziția expertului independent toate informațiile și toate documentele necesare pentru ca acesta să poată atinge obiectivul acestui proiect;

 • •  De a elabora împreună cu expertul independent o parte din livrabilele proiectului de selecție:

 • - Profilul consiliului de administrație

 • - Profilul candidatului pentru postul de administrator

 • - Matricea consiliului de administrație

 • - Componenta inițială a planului de selecție

 • - Componenta integrală a planului de selecție

 • •  Dea asigura logistica necesară procesului de selecție;

 • •  Dea aviza anunțul de selecție;

 • •  Președintele comisiei trebuie să își desfășoare activitatea în cadrul autorității publice tutelare, cerință ce nu este obligatorie pentru ceilalți membrii ai comisiei;

 • •  De a face toate diligențele necesare pentru respectarea termenelor limită stabilite de comun acord în planul de selecție;

 • •  Se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului.

 • •  De a face toate diligențele necesare pentru respectarea tuturor obligațiilor contractuale ale autorității publice tutelere în cadrul procesului de selecție;

 • •  De a selecta candidații din lista scurtă, pe bază de interviu, dosar de candidatură, matricea profilului candidatului, declarație de intenție a candidaților;

 • •  După finalizarea interviurilor face propuneri de numire a administratorilor din lista scurtă, prin raportul întocmit la finalul procesului de selecție și evaluare, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia;

 • •  Transmite raportul conducătorului autorității publice tutelare, în vederea formulării de propuneri de numire și adunării generale a acționarilor pentru numirea administratorilor.

Expertul independent are următoarele competențe:

In vederea desemnării candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație, Expertul independent trebuie să desfășoare activitățile prevăzute de OUG nr. 109/2011 și de Normele metodologice aprobate prin HG nr. 722/2016 date în aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011, având următoarele obligații, dar nelimitându-se la acestea în recrutarea și selecția candidaților în conformitate cu prevederile legislației aplicabile:

 • •   asistă, colaborează și se consultă comisia de selecție constituită la nivelul autorității publice tutelare în toate activitățile necesare procedurii de selecție (art.7 HG 722/2016);

 • •   elaborează și propune procedura de selecție a candidaților, care va cuprinde 3 etape: selecția dosarelor, selecția inițială a candidaților și selecția finală a candidaților;

 • •   elaborează planul de selecție, respectiv componenta integrală a planului de selecție în consultare cu autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție, pentru a putea determina toate aspectele-cheie ale procedurii de selecție și introduce datele în acest plan;

 • •   elaborează profilul consiliului de administrație care conține și matricea consiliului în baza cărora sunt elaborate profilul candidatului pentru funcția de administrator și matricea candidatului;

 • •   elaborează în consultare cu autoritatea publică tutelară/comisia de selecție, un profil personalizat al candidatului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru desemnarea celor mai buni candidați;

 • •   stabilește profilul candidatului cu respectarea dispozițiilor legale în materie prevăzute de legislația specifică activității beneficiarului;

 • •   stabilește criteriile de evaluare în raport cu care candidatul este evaluat individual în procedura de selecție;

 • •   stabilește, împreună cu autoritatea publică tutelară/comisia de selecție, criteriile de selecție obligatorii și opționale, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în administrarea sau managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv societăți din sectorul privat.

Criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate a societății.

 • •   stabilește conținutul dosarului pentru depunerea candidaturilor pentru poziția respectivă;

 • •   pregătește și întocmește anunțul privind selecția candidaților și asigură publicarea în cel puțin două ziare economice și/sau financiare de largă răspândire și pe pagina de internet a societății si autorități publice tutelare. Anunțul include condițiile care trebuie să fie întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora.

 • •   pregătește răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări în perioada dintre publicarea anunțului și data depunerii candidaturilor;

 • •   desfășoară și coordonează activitățile care stau la baza elaborării listei lungi. Lista lungă de candidați reprezintă lista cu toți candidații care au trimis în termenul prevăzut de normele aprobate prin HG nr. 722/2016 dosarul de candidatură complet;

 • •   verifică informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • •   stabilește punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul matricei profilului pentru fiecare candidat, care se efectuează în scris sau prin clarificări verbale;

 • •   efectuarea unei analize comparative a candidaților rămași în lista lungă prin raportare la profilul candidaților, după efectuarea verificărilor informațiilor din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă;

 • •   solicită informații suplimentare față de cele din dosarul de candidatură atunci când consideră necesar, pentru a asigura rigoarea și corectitudinea deciziilor luate. Informațiile suplimentare se obțin, fără a se limita la acestea, prin unul sau mai multe interviuri directe cu candidații, prin verificarea activității desfășurate anterior de candidați, prin verificarea referințelor oferite de către candidați;

 • •   revizuiește, îmbunătățește și validează acuratețea rezultatelor pe baza punctajului obținut în matricea profilului de candidat;

 • •   evaluează candidații pentru pozițiile respective, aflați în lista lungă de candidați;

 • •   solicită clarificări suplimentare sau decide respingerea candidaturilor, dacă informațiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce privește întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecție de către candidați;

 • •   informează în scris candidații respinși de pe lista lungă,despre deciziile luate;

 • •   pregătește răspunsurile la eventualele contestații, după publicarea rezultatului procedurii de selecție;

 • •   realizează lista scurtă care cuprinde maximum 5 candidați pentru fiecare poziție prin eliminarea de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut conform matricei profilului. Lista scurtă conține și punctajul obținut de către fiecare candidat;

 • •   comunică candidaților aflați în lista scurtă faptul că în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie să depună în scris la registratura autorității publice tutelere, declarația de intenție;

 • •   evaluează candidații pentru poziția respectivă, aflați în lista scurtă;

 • •   analizează scrisoarea de așteptări, document de lucru care conține performanțele așteptate de la autoritatea publică tuteleră/organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea societății, în baza căreia candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție;

 • •   analizează declarația de intenție în raport de prevederile Cap. II al Anexei ld din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUGnr. 109/2011;

 • •   integrează rezultatele analizei declarației de intenție în matricea profilului de candidat.

 • •   întocmește în consultare cu autoritatea publică tutelară, prin comisia de selecție, planul de interviu;

 • •   efectuează/asistă comisia de selecție, la selecția finală a candidaților aflați în lista scurtă pe baza de interviu, în baza planului de interviu, cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

 • •   după finalizarea interviurilor, elaborează punctajele candidaților, întocmește rapoartele pentru numirile finale, care includ clasificarea candidaților cu motivarea acesteia.

 • •   transmite Rapoartele finale către autoritatea publică tutelară în vederea formulării de propuri de numire. Numirea candidaților se realizează de către AGA la propunerea autotrității publice tutelare, prin selectarea candidaților din lista scurtă.

 • •   recomandă candidații pentru pozițiile respective și formulează propuneri privind remunerarea acestora;

 • •   întocmește proiectele de contracte de mandat în conformitate cu prevederile legislației incidente.

 • •   recomandă indicatorii de performanță ce vor fi monitorizați pentru a măsura performanța.

 • •   recomandă politica si criteriile de remunerare, în conformitate cu OUG nr. 109/2011;

 • •   asistă beneficiarul în perioada de garanție a integrării candidaților selectați în organizație și a performanței acestora.

 • •   echipa de consultanți va colabora cu comisia de selecție, vor comunica pe e-mail și telefonic și vor schimba informații și documente care să permită elaborarea și completarea succesivă a planului de selecție cu toate componentele sale prezentate mai sus.

6. PRINCIPALELE DECIZII ALE PROCEDURII DE SELECȚIE

în vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile identificate în secțiunea anterioară trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie:

ajReferitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție:

 • •  Profilul consiliului, profilul candidatului la poziția de membru al consiliului: proiectul profilului va fi comunicat în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data contractării expertului independent. Aceastea trebuie definitivate de autoritatea publică tutelară prin structura de guvernantă corporativă, în colaborare cu comisia de selecție, consiliul societății și expertul independent. Aprobarea se face de către autoritatea publică tutelară.

 • b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție :

 • •  Planul de selecție: componenta inițială se definitivează în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție. Expertul independent este responsabil de elaborarea Planului de selecție - componenta integrala. Această activitate va fi coordonată de autoritatea publică tutelară prin structura de guvernanță corporativă, și comisia de selecție.

 • •  Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final.

 • •  Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor. Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție sau structura de guvernanță corporativă definește aceste aspecte până la definitivarea planului de selecție.

 • •  Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elementele cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul intervenirii unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție.

 • c) Referitor la selecția candidaților:

 • •  Expertul independent decide asupra dosarelor de candidatură admise și asupra candidaților nominalizați pe lista lungă informând despre acestea comisia de selecție.

 • •  Expertul independent decide asupra punctajului acordat candidaților în etapa de selecție inițială și asupra alcătuirii listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor în Consiliul de administrație.

 • •  Comisia de selecție cu expertul independent, decid împreună asupra punctajului acordat candidaților în etapa de selecție finală și asupra sugestiilor făcute referitor la candidații propuși pentru nominalizare.

 • •  Consiliul Local al municipiului Ploiești decide asupra candidaților propuși spre nominalizare.

7. PROCEDURA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE. PLANUL DE ACȚIUNI

în continuare sunt prezentate etapele procesului de recrutare și selecție, pentru fiecare din acestea specificându-se și termene limită, documente necesare, precum și părțile implicate. Datele și termenele sunt orientative. Ele se modifică în cazul prelungirii perioadei de depunere a dosarelor ca urmare a depunerii unui număr insuficient de candidaturi. Tabelul de mai jos rezumă aceste elemente:

Nr.

Crt

Acțiune/Etapa

Termen

Termen (previzionat) finalizare

Responsabil

Observații

1.

Declanșarea procedurii

Hotărâre AGA nr.4 din 19.04.2018

Procedura de selecție se finalizează în maxim 150 de zile de la declanșare -17.09.2018

AGA societate

Conform prevederilor art. 4 alin. (3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

2.

Elaborarea proiectului componentei inițiale a planului de selecție, si publicarea acestuia pe site-ul autorității tutelare pentru formularea de propuneri în vederea definitivării acestora

în termen de

5 zile de la data declanșării procedurii

.04.2018

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 5 alin. (3) din anexa 1 la HG nr.

722/2016

3.

Elaborarea proiectului de profil personalizat al consiliului, în vederea definitivării acestora

în termen de 10 zile de la contractarea expertului

HCL

nr.7/2018

Autoritatea publică tutelară transmite acționarilor care dețin mai mult de 5% din capitalul social SI cu expert

Conform prevederilor HG nr. 722/2016

4.

Formularea de propuneri referitoare la componenta inițială a planului de selecție

4 zile de la publicarea pe site

...........2018

Comitetul de nominalizare și remunerare al societății și acționarii

Conform HG nr.

722/2016

5.

Realizarea scrisorii de așteptări

Aprobată prin HCL 440/2017

Autoritatea publică tutelară

6.

Definitivarea componentei inițiale a planului de selecție

în 10 zile de la contractarea expertului

.......2018

Expert independent +autoritate publică tutelară/comisie de selecție

7.

Contractarea expertului independent

ctr.

nr.28919/21.1

2.2017, Conform termenelor legale

Contact expert până la finalizarea selecției candidaților

Autoritatea publică tutelară,

Conform prevederilor art. 29 alin. (3) și alin. (4) alin.(5) din OUG 109/2011, aprobata cu modif./complet. prin Legea nr. 111/2016 și cele ale art.8 din anexa 1 la HG nr. 722/2016

8.

Expertul independent, continuarea prestării serviciilor de către acesta și a termenilor de referință pentru expert / HCL

ctr.

nr.28919/21.1

2.2017

Prestări servicii expert până la finalizarea selecției și numirea candidaților

Autoritatea publică tutelară

9.

Definirea profilului consiliului de administrație (se va include profilul actual al consiliului)

expertul independent

HCL nr.7/2018

Autoritatea publică tutelară

10.

Aprobarea Profilului Consiliului si a Profilului candidatului

HCL

nr.7/2018

Autoritatea publică tutelară (art. 34 lit.b) din anexa 1 la HG nr. 722/2016)

11.

Profilul candidatului va fi refăcut de către expert la propunerea comisiei de selecție și va fi aprobat de autoritatea publică tutelară

Aprobare prin

HCL din........

2018

HCL........

2018

Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție + expertul independent

12.

Elaborarea și prezentarea Matricei Profilului consiliului/candidatul ui

10 zile lucrătoare de la contractarea expertului independent

Aprobată prin HCL nr.7/2018

Autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție + expertul independent

Se va elabora Proiect matrice si profil candidat art.28 art.3O

13.

Publicarea anunțului privind selecția în 2 ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a societății

Cu cel puțin

30 de zile înainte de data limită pt. depunerea candidaturilor

..........2018

Autoritatea publică tutelară

Conform prevederilor art. 29 alin. (7) din OUG 109/2011, precum și Art. 39 alin (1) și(2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

14.

Depunerea candidaturilor

în termen de

30 de zile de la data stabilită în anunț

...........2018

candidați

Se va forma dosarul de candidatură Conform prevederilor art. 39 alin. 2 din HG 722/2016

15.

Evaluarea candidaturilor în raport cu minimum de criterii

în termen de

3 zile de la data limita pentru depunerea candidaturilor

...........2018

Expertul independent

Se va elabora lista lunga cu candidaturile eligibile

16.

Solicitare de clarificări privitoare la candidatură

în termen de

2 zile de la evaluare

............2018

Expertul independent

Formular solicitări

17.

Transmiterea răspunsului către candidați

în termen de 1 zi de la termenul limită pentru solicitări

............2018

Expertul independent

Formular răspuns

18.

Interviu candidați rămași în lista lungă

în 3 zile de la transmiterea răspunsului

............2018

Expertul independent

Plan de interviu

19.

Recalcularea punctajului si stabilirea listei scurte

In termen de 1 zi de la interviuri

...........2018

Expertul independent

Matrice de evaluare Lista scurta

20.

Cererea de clarificări suplimentare

în termen de 1 zi de la recalculare

............2018

Expertul independent

Formular pentru solicitare clarificări

21.

Realizarea listei scurte și comunicarea candidațilordin lista scurtă

în termen de 1 zi de la primirea clarificărilor

............2018

Expert independent

Conform prevederilor art.

44 alin.(l) si alin.(2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

22.

Publicarea scrisorii de așteptări pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice, cel târziu o dată cu stabilirea listei scurte a candidaților

Aprobată prin HCL 440/2017, Publicată pe sit-ul autorității 04.12.2017

Autoritatea publică tutelară

23.

Raport de activitate si comunicarea acestuia Autorității Publice Tutelare

în termen de 2 zile de la lista scurta

...........2018

Expert independent

Se va elabora raportul de activitate

24.

Depunerea declarației de intenție a candidaților din lista scurtă

în termen de 15 zile de la comunicare

............2018

Candidații din lista scurtă

Conform prevederilor art. 44 alin. (2) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

25.

Analiza declarației de intenție si integrarea rezultatelor în matricea profilului de candidat

3 zile de la depunerea declarației

..........2018

Comisia de selecție cu expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(3) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

26.

Selecția finală a candidaților pe baza de interviu (în baza planului de interviu)

3 zile

............2018

Comisia de selecție și Expertul independent

Conform prevederilor art.44 alin.(5) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

27.

întocmirea raportului pentru numirea finală și transmiterea acestuia la autoritatea publică tutelară-Consiliul Local al municipiului Ploiești

3 zile de la selecția finală

............2018

Comisia de selecție

Conform prevederilor art.44 alin.(7) si alin.(9) pct.a) din anexa 1 la HG nr. 722/2016

8. REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

 • • In cazul societăților administrate în sistemul unitar consiliul de administrație este format din 3-7 persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au condus.

 • • Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • 1. au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro

 • 2. au cel puțin 50 de angajați

 • • Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

 • • în cazul consiliilor de administrație formate din 3-5 membri, nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • în cazul consiliilor de administrație formate din 5-9 membri, nu poat fi mai mult de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

 • • Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138A2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • • Consiliul de administrație va fi astfel desemnat încât se va asigura o diversificare a competențelor la nivelul consiliului de administrație.

 • • Un membru poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator.

 • • Nu pot fi administratori persoanele care, potivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

9. REGULI DE CONFIDENȚIALITATE

• Atât expertul independent cât și comisia de selecție vor asigura transparența asupra întregului proces de recrutare și selecție.

 • •  Toate informațiile ce privesc toți candidații, pe întreg parcursul procesului, vor fi făcute publice, prin publicarea lor în mediul Online.

 • •  Toate informațiile cu caracter personal vor fi confidențiale.

 • •  Atât lista lungă cât și lista scurtă sunt confidențiale. Candidații acceptați sau respinși dc pe aceste liste vor primi în mod individual o informare scrisă în acest sens.

• Numai reprezentanții autorității publice tutelare au dreptul să decidă asupra comunicărilor și să efectueze comunicări de presă pe marginea acestui proces de recrutare și selecție.

10. ACȚIUNI VIITOARE ÎN VEDEREA DEFINITIVĂRII PLANULUI DE SELECȚIE

In vederea definitivării Planului de selecție, autoritatea publică tutelară prin comisia de selecție în colaborare cu expertul independent selectat va întreprinde activitățile necesare pentru conformare față de prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 722/2016.

în acest sens, expertul independent cu consultarea comisiei de selecție și sub coordonarea acesteia, în conformitate cu cerințele din Termenii de referință, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare și selecție:

 • •  profilul consiliului în funcție;

 • •  profilul candidatului pentru poziția de membru al consiliului;

 • •  anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online;

 • •  materiale referitoare la declarația de intenție;

 • •  fișe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecție;

 • •  plan de interviu;

 • •  formulare de nominalizare pentru candidații propuși;

 • •  recomandări de nominalizare;

 • •  proiectul contractului de mandat;

 • •  formulare de confidențialitate;

 • •  formulare ale declarațiilor necesare a fi completate de către candidați;

 • •  lista elementelor confidențiale și a celor care pot fi făcute publice;

 • •  lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice si persoane juridice,în funcție de etapele procedurii de selecție;

 • •  lista elementelor pentru verificarea candidaților aflați pe lista scurtă.

Datele și termenele trecute în prezentul Plan de selecție - componenta inițială - cu excepția celor prevăzute la punctul 1 sunt orientative, ele urmând a fi definitivate în colaborare cu expertul independent contractat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești, în calitate de autoritate publică tutelară locală, a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, propune numirea membrilor Consiliului de administrație la societățile comerciale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.492/20.12.2017, domnul Ene Roland Dorian-funcționar public, a fost propus administrator provizoriu- reprezentant al autorității publice tutelare, membru în Consiliul de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, pentru un mandat de 4(patru) luni.

Ca urmare, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, prin hotărârea nr. 1/11.01.2018 la art. 1, îl desemnează pe domnul Ene Roland Dorian, în calitate de administrator provizoriu începând cu data de 11.01.18, pentru o perioada de 4 luni, până la finalizarea procesului de selecție.

In conformitate cu prevederile art. 64 1 alin.(5) din OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 pct.2 lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, autoritatea publică tutelară are următoarea competență:

”b) să propună în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare și experiență profesională și selecție prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, prelungirea duratei mandatului până la maxim 6 luni, pentru domnul Ene Roland Dorian în funcția de administrator provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în temeiul art.64" 1 alin. (3) și alin.(5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, la societăți, începe la data la care Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului și decide modalitatea de efectuare a acesteia.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin Hotărârea nr.4/19.04.18, a hotărât transmiterea propunerii de prelungire a mandatului încheiat cu dl. Ene Roland Dorian și a declanșat procedura de selecție în vederea ocupării definitive a postului vacant în cadrul Consiliului de administrație, procedură care se va realiza de către autoritatea publică tutelară. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/19.04.18, a fost înregistrată cu nr.40/20.04.18 la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare.

Ținând cont de faptul că autoritatea publică tutelară este acționar majoritar în cadrul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, modalitatea de efectuare a selecției se poate face ținând cont de prevederile art. 29 alin. (3) alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„(3)La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. ”

„(4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. în acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. ”

“(5)Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

 • b) au cel puțin 50 de angajați. ”

De asemenea, autoritatea publică tutelară dorește să facă propuneri de numire a unui reprezentant al acesteia în consiliul de administrație la S.C Transport Călători Express S.A. Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Anexa 1 a Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: ”în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin (3) și (4) din ordonanța de urgență, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent”.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.11.2017 a fost declanșată procedura de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în Consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Prin aceeași hotărâre a fost constituită o comisie de selecție și s-a aprobat contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care, alături de comisia de selecție a parcurs o parte din etapele Planului de selecție.

Având în vedere că urmare a publicării anunțului de selecție nu s-a depus niciun dosar de candidatură, la propunea expertului comisia a fost de acord să prelungească perioada de depunere a dosarelor inițial până la data de 23 februarie 2018 și ulterior până la data de 09.03.2018.

Raportul comisiei de selecție nr.27/16.03.18, a fost elaborat pe baza Rapoartelor expertului independent nr.32/12.03.18 și nr.28/26.02.18. Acestea au fost depuse la compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare.

Ținând cont că nu a fost înregistrat niciun dosar pentru postul vacant, în vederea completării numărului de administratori din cadrul Consiliului de administrație, trebuie reluată procedura de selecție și evaluare a candidaților.

Față de aspectele prezentate și având în vedere caracterul de urgență, motivat de faptul că: în data de 24.03.2018 au expirat cele 150 de zile necesare desfășurării procedurii de selecție, la data de 11.05.2018 expiră mandatul domnului Ene Roland Dorian, de administrator provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare în Consiliul de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, iar Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 4 din data de 19.04.2018, a hotărât transmiterea propunerii de prelungire a mandatului încheiat cu dl. Ene Roland Dorian și declanșarea procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea definitivă a postului vacant de membru în cadrul Consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești,

supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind prelungirea cu 2 luni a mandatului administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și efectuarea procedurii de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești în calitate de reprezentant al autorității publice tutelare, de către o comisie de selecție asistată de expertul independent contractat prin contractul nr.28919/21.12.2017.

După finalizarea procedurii de selecție și evaluare, raportul comisiei va fi prezentat conducătorului autorității publice tutelare în vederea formulării de propuneri de membri în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, pentru desemnarea reprezentantului autorității publice tutelare.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

Nr.30/16.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.11.2017 a fost declanșată procedura de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea unui post vacant de membru în cadrul Consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești. Prin aceeași hotărâre a fost numită o comisie de selecție și s-a aprobat contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care, alături de comisia de selecție a parcurs o parte din etapele Planului de selecție.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.492/20.12.2017, domnul Ene Roland Dorian-funcționar public, a fost propus administrator provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare, membru în Consiliul de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, pentru un mandat de 4 (patru) luni, urmare a expirării mandatului doamnei Croitoru Daniela.

Ca urmare, Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A.Ploiești, prin hotărârea nr. 1/11.01.2018 la art. 1, îl desemnează pe domnul Ene Roland Dorian, în calitate de administrator provizoriu începând cu data de 11.01.18, pentru o perioada de 4 luni, până la finalizarea procesului de selecție.

Având în vedere că urmare a publicării anunțului de selecție nu s-a depus niciun dosar de candidatură, la propunerea expertului, comisia a fost de acord să prelungească perioada de depunere a dosarelor, inițial până la data de 23 februarie 2018 și ulterior până la data de 09.03.2018.

La data de 12 martie 2018 expertul independent contractat Pluri Consultant a înaintat Raportul de progres nr.32 prezentând faptul ca nu a fost depusă nicio candidatură, iar la sfârșitul lunii martie vor expira cele 150 de zile necesare efectuării procedurii de selecție.

Comisia de selecție a elaborat Raportul nr. 27/16.03.2018, urmare a Rapoartelor nr.32/12.03.2018 și nr.28/26.02.2018, întocmite de expertul independent și înaintate autorității publice tutelare.

Expertul independent și comisia de selecție au fost mandatați să realizeze procedura de selecție și evaluare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliului de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, procedură care trebuie finalizată în maxim 150 de zile de la declanșarea prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, în conformitate cu prevederile art. 64A4 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare: "Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administrație sau supraveghere și directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. ”

In prezent S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești este administrată de un consiliu de administrație format din cinci administratori, dintre care unul este provizoriu, iar mandatul acestuia va expira la data de 11.05.18.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin Hotărârea nr.4/19.04.18, a hotărât transmiterea propunerii de prelungire a mandatului încheiat cu dl. Ene Roland Dorian și a declanșat procedura de selecție în vederea ocupării definitive a postului vacant în cadrul Consiliului de administrație, procedură care se va realiza de către autoritatea publică tutelară. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.4/19.04.18, a fost înregistrată cu nr.40/20.04.18 la Compartimentul Monitorizare întreprinderi Publice din cadrul autorității publice tutelare.

Autoritatea publică tutelară dorește ca procedura de selecție să se realizeze de către o comisie de selecție asistată de expertul independent contractat, în condițiile contractului nr.28919/21.12.2017.

In conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Anexa 1 a Hotărârii nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare: ”în cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcția de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgență, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecție, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecție asistată de un expert independent sau de către un expert independent ”.

Ținând cont că autoritatea publică tutelară este acționar majoritar în cadrul S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, modalitatea de efectuare a selecției se poate face ținând cont de prevederile art. 29 alin. (3) alin. (4) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

„(3)La societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b) și c) în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, sau întreprinderea publică care deține o participație majoritară sau de control propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. ”

„ (4)Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară sau întreprinderea publică, care deține o participație majoritară sau de control potrivit legii. în acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție. ”

„ (5)Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;

 • b) au cel puțin 50 de angajați. ”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.11.2017 a fost aprobat ca procedura de selecție să se efectueze cu expert independent specializat în recrutarea resurselor umane încheindu-se contractul nr.28919/21.12.2018, cu scopul de a asigura transparentizarea și profesionalizarea consiliilor de administrație potrivit standardelor de guvemanță corporativă a întreprinderilor publice așa cum au fost dezvoltate în Principiile de guvemanță corporativă ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

în vederea completării numărului membrilor Consiliului de administrație, este necesar ca expertul independent să presteze servicii conform contractului nr.28919/21.12.2018, până la finalizarea selecției și numirea administratorului.

Având în vedere art.2 pct.6. din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare: „în sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:( )6.scrisoare de așteptări - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acționari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice, precum și politica autorității publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligații specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani; ”

Anexa 1 c „Reguli generale pentru redactarea Scrisorii de așteptări, Cap.I „Dispoziții generale”,Secțiunea 1 "Rolul scrisorii de așteptări în procesul de selecție, în întocmirea planului de administrare și în stabilirea indicatorilor de performanță ” , art.l din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: „Scrisoarea de așteptări, care face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului și directorilor/membrilor directoratului pentru întreprinderile publice, document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.” Candidații vor avea în vedere “Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare”, care a fost aprobată la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.440/28.11.2017 și publicată pe pagina de internet a autorității publice tutelare la data de 04.12.2017.

Conform prevederilor art. 8 alin.(l), alin.(2) lit.b) și alin. (3) din Anexa 1, Cap.I din H.G nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

„alin.(l) în cazul în care se decide contractarea serviciilor unui expert independent, plata acestuia se efectuează de contractant. ”

,,alin.(2) Termenii de referință pentru expertul independent sunt propuși pe baza componentei inițiale a planului de selecție:......

b)pentru societăți, de către autoritatea publică tutelară sau comitetul de nominalizare și remunerare, după caz.”

,,alin.(3) Termenii de referință se aprobă de către conducătorul autorității publice tutelare sau, după caz, de consiliu. ”

Componenta inițială a planului de selecție este documentul de lucru care se întocmește la începutul perioadei de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele - cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, în cazul în care se decide contractarea sa, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor.

După data aprobării Hotărârii Consiliului Local nr.440/28.11.2017, „Componenta inițială a planului de selecție,, a fost publicată pe site-ul Primăriei așa cum a fost aprobată prin aceeași hotărâre, dar având în vedere că s-au modificat termenele este necesară aprobarea unei noi Componente inițiale a planului de selecție.

Comisia de selecție numită să efectueze selecția candidaților împreună cu expertul independent vor ține cont de Profilul consiliului de administrație și Matricea profilului candidatului la S.C Transport Călători Express S.A. Ploiești, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.7/30.01.2018.

Profilul candidatului pentru funcția de membru în consiliul de administrație va fi elaborat din nou de expertul independent contractat prin contractul nr.28919/21.12.2017, în colaborare cu comisia de selecție numită și va fi supus aprobării autorității publice tutelare.

Ținând cont că nu a fost înregistrat niciun dosar pentru postul vacant conform rapoartelor prezentate de comisia de selecție și de expertul independent contractat, trebuie reluată procedura de selecție și evaluare a candidaților, în vederea completării numărului de administratori din cadrul consiliului de administrație.

Față de aspectele prezentate și având în vedere caracterul de urgență, motivat de faptul că: în data de 24.03.2018 au expirat cele 150 de zile necesare desfășurării procedurii de selecție, la data de 11.05.2018 expiră mandatul domnului Ene Roland Dorian în funcția de administrator provizoriu - reprezentant al autorității publice tutelare în Consiliul de administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, iar Adunarea Generală a Acționarilor, prin hotărârea nr. 4 din data de 19.04.2018 a hotărât transmiterea propunerii de prelungire a mandatului încheiat cu dl. Ene Roland Dorian și declanșarea procedurii de selecție și evaluare a candidaților pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliul de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, supunem spre aprobare și dezbatere proiectul de hotărâre privind prelungirea cu 2 luni a mandatului administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării de către autoritatea publică tutelară a procedurii de selecție și evaluare a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

După finalizarea procedurii de selecție și evaluare, raportul comisiei va fi prezentat conducătorului autorității publice tutelare, în vederea formulării propunerilor de membri în cadrul consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești. Propunerile vor fi comunicate adunării generale a acționarilor în vederea desemnării unui candidat ca administrator în cadrul Consiliului de administrație al S.C.

5

Transport Călători Express S.A. Ploiești - reprezentant al autorității publice tutelare.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC-CONTECIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

Director executiv

Andreea CRISTEA

M('P,

S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

/ i S*0 JOO1-.M0S j»

\i ar. «o /

Telefon: 0244 543751. Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro ^„ț,»***


/ X '                str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

TRANSPORT calatori emss sa fio

INTRARE ieșire NR,Z.....

Hotărârea nr. 4 din 19.04.2018 a

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Transport Călători Express S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a S.C. Transport Calatori Express S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului Prahova sub nr. J29/326/1991, CUI RO 1355770, prin membrii sai, respectiv dl. Marcu Valentin, dl. Neagu Puiu si dl. Negulescu Ovidiu; in temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr, 220/27.06.2013 cu modificările si completările ulterioare; a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 "aprobata cu modificările ulterioare de Legea nr. 111/2016; a Legii nr. 31/1990 cu modificările si completările ulterioare; in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv; cu întreaga legislație incidența in vigoare, intruniti la sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, in data de 19.04.2018, începând cu ora 16, 00 cu unanimitate de voturi:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Transmiterea propunerii de prelungire cu maxim 2 luni a Contractului de Mandat nr. AGA 2087/31.01.2018 încheiat cu dl. Ene Roland Dorian - funcționar public în cadrul autorității publice tutelare, în calitate de Administrator provizoriu - membru in Consiliului de Admnistratie al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, către Unitatea Administrativ Teritorială a Muncipiul Ploiești.

Art. 2. la act de Adresa nr. 6302/28.03.2018, de Raportul Comisiei de selecției privind evaluarea si selecția candidatilor pentru postul vacant de membru in cadrul Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nr. MIP nr. 27/16.03.2018 si de Raportul de progres 2 nr. 32/12.03.2018 referitor la nedepunerea dosarelor de candidatura in cadrul proiectului de recrutare si selecție a candidatilor pentru postul de membru in Consiliul de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, elaborat Pluri Consultants Romania.

Art. 3. Declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării definitive a locului vacant de administrator, pentru care Unitatea Administrativ Teritorială a Muncipiul Ploiești va organiza o noua procedura de selecție, pentru a propune candidat/candidați pentru funcția de administrator- membru in Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 4. împuternicește Conducerea societății pentru comunicarea către Municipiul Ploiești a prezentei hotărârii.

Adunarea Generala a Acționarilor, a S.C. Transport Calatori Express S.A.:

Reprezentanții Municipiului Ploiești: dl.Marc/Valentin dl. Neagu Puiu

CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


M.l? yA •iH'/iG .S ...


Raportul comisiei de selecție

privind evaluarea și selecția candidaților pentru postul vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C Transport Călători Express S. A Ploiești

Procedura evaluării și selectării candidaților pentru postul vacant de membru în Consiliul de Administrație al S.C Transport Călători Express S.A Ploiești, s-a realizat de către comisia de selecție formată din cinci membri, asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane și anume societatea „Pluri Consultants România S.R.L.”, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Componența comisiei de selecție a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 440/28.11.2017.

Obiectivul comisiei a fost de a recruta un administrator în Consiliul de Administrație al S.C Transport Călători Express S.A Ploiești, administrator neexecutiv, reprezentant al autorității publice tutelare.

Procesul de recrutare și selecție a fost conceput în așa fel încât să asigure transparența și trasabilitatea accesului în posturile cheie ale întreprinderii publice, potrivit standardelor de guvemanță corporativă. Acesta are ca scop identificarea, atragerea, evaluarea, selectarea și propunerea spre nominalizare a celor mai competenți și mai motivați candidați care să ocupe postul de administrator.

Comisia de selecție și-a desfășurat activitatea în perioada noiembrie 2017 - martie 2018, în colaborare cu expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane, parcurgând o parte din etapele din planul de selecție.

Urmare a publicării anunțului de selecție în două ziare, pe site-ul autorității publice tutelare locale și cel al T.C.E. Ploiești, în termenul legal de 30 de zile de la data apariției anunțului publicat nu s-a depus niciun dosar, fapt care a impus prelungirea anunțului cu 15 zile calendaristice adică până la data de 23 februarie 2018.

Expertul independent a întocmit, după prelungirea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv data de 23 februarie 2018, Raportul nr.28/26.02.2018, referitor la nedepunerea dosarelor și a mai propus prelungirea termenului de depunere a dosarelor până la data de 09.03.2018, termen acceptat de comisie.

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de două ori, s-a făcut cu elaborarea și afișarea Planului de selecție necesar pentru decalarea termenelor privind desfășurarea activităților.

Având în vedere că nici până la data de 09.03.2018 nu a fost depus niciun dosar, a fost înaintat Raportul nr. 32/12.03.2018, întocmit de expertul independent în resurse umane. In Raport expertul menționează că a sugerat integrarea unor precizări în privința cerințelor inițiale de eligibilitate a candidaților, care ar fi avut scopul de a facilita accesul unui număr mai mare de candidați în procesul de recrutare.

Totodată expertul propune următoarele acțiuni care coroborate pot conduce la rezolvarea situației:

 • •  Revizuirea cerințelor inițiale și a criteriilor de eligibilitate a candidaților, asa cum au fost sugerate în etapa anterioară,

 • •  Mediatizarea postului în 1 sau 2 publicații locale, ceea ce ar putea face ca mesajul să ajungă la candidații țintă cu o mai mare probabilitate decât în cazul publicațiilor naționale,

 • •  Abordarea directă a candidaților potențiali de către expert (head-hunting), ceea ce ar putea conduce la creșterea probabilității de a atrage candidați conform cu cerințele, cărora prin discuții li se pot elimina eventualele temeri care îi împiedică să își depună candidatura.

Având în vedere că la data de 24 martie 2018 expiră termenul de 150 zile necesar finalizării procedurii de selecție, comisia de selecție propune conducătorului autorității publice tutelare, reluarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților cu luarea în considerare a acțiunilor propuse de către expertul independent și menționarea cerințelor și criteriilor de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească candidații, mediatizarea postului și în una sau două publicații locale, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice.

Comisia de selecție:

J

Președinte: Sîrbu Simion-Gheorghe

Membru:


Membru:


Membru:


Membru:


Popa Gheorghe

*     f

Neagu Daniel- JPuiu__L

\\

Bolocan Iulian u


Staicu Zoia&

Pluri Consultants

Nr.32/12.03.2018

Proiect de Recrutare și Selecție 2018

Raport de progres 2

referitor la nedepunerea dosarelor de candidatură în cadrul proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC Transport Călători Express SA

Document: RP2/12032018

Elaborat de: Pluri Consultants Romania, Ioana Mădălina Popescu


Pluri GmMdtanfș


Prezentarea situației depunerii dosarelor

în urma publicării anunțului de selecție pentru 1 (un) post de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC Transport Călători Express SA., în termenul legal de 30 de zile de la data apariției anunțului publicat atât în ziar cât și pe site-ul autorității publice tutelare (Primăria Municipiului Ploiești), nu s-a depus niciun dosar fapt care a impus prelungirea anunțului cu încă 15 zile calendaristice, respectiv până în data de 23 februarie.

Deoarece, nici după această primă prelungire nu s-a înregistrat niciun dosar depus, s-a procedat la prelungirea valabilității anunțului până în data de 9 martie. Trebuie menționat faptul că am sugerat Primăriei Municipiului Ploiești integrarea unor precizări în privința cerințelor inițiale de eligibilitate a candidaților, care ar fi avut scopul de a facilita accesul către acest proces de recrutare unui număr mai mare de candidați -precizări care nu au fost acceptate. în lipsa acestor precizări, nici în acest interval de timp nu a fost depus nici un dosar de candidatură - situație neprevăzută de legislația aplicabilă, care în plus conduce la depășirea termenului de 150 de zile de finalizare a procedurii de recrutare.

Totuși, noi am anticipat riscul apariției unei astfel de situații și, așa cum am specificat și în Planul de Selecție;

3

Număr mic de candidați

moderat

medie

care aplică


 • - Adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare;

 • - Abordarea directa cu metode de head-hunting a țintelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați.


în consecință propunem următoarele acțiuni care coroborate pot conduce către rezolvarea acestei situații;

1

 • •  Revizuirea cerințelor inițiale și a criteriilor de eligibilitate a candidaților, așa cum au fost sugerate în etapa anterioară

 • •  Mediatizarea postului în 1 sau 2 publicații locale, ceea cer poate face ca mesajul să ajungă la candidații țintă cu o mai mare probabilitate decât în cazul publicațiilor naționale,

 • •  Abordarea directă a candidaților potențiali de către expert ( head-hunting), ceea ce ar putea conduce la creșterea probabilității de a atrage candidați conform cu cerințele, cărora prin discuții le putem elimina eventualele temeri care îi împiedică să își depună candidatura.

Pentru o mai precisă și rapidă identificare a candidaților potențiali care să fie abordați direct de către expert propunem organizarea unei ședințe de lucru la care să participe toți factorii interesați: reprezentări ai expertului, ai Primăriei Ploiești, ai Consiliului de Administrație al TCE Ploiești.

Suntem deschiși oricăror sugestii pe care le veți avea referitoare la soluționarea acestei situații.

I

Elaborat

Expertul independent

Ioana Mădălina Popescu

Director General

Pluri Consultants Romania

Nr.28/26.02.2018

Proiect de Recrutare și Selecție 2018

Raport referitor la nedepunerea dosarelor

în cadrul proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile de MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC Transport Călători Express SA

Document; RP/26022018

Elaborat de; Pluri Consultants Romania, Ioana Mădălina Popescu

Prezentarea situației depunerii dosarelor

în urma publicării anunțului de selecție pentru 1 (un) post de membru în cadrul Consiliului de Administrație ai SC Transport Călători Express SA., în termenul legal de 30 de zile de la data apariției anunțului publicat atât în ziar cât și pe site-ul autorității publice tutelare (Primăria Municipiului Ploiești), nu s-a depus niciun dosar fapt care a impus prelungirea anunțului cu încă 15 zile calendaristice, respectiv până în data de 23 februarie 2018.

Deoarece, nici după această primă prelungire nu s-a înregistrat niciun dosar depus, se reimpune prelungirea valabilității anunțului cu încă 15 zile calendaristice, respectiv până în data de 9 martie 2018.

Faptul că societatea se confruntă cu acest aspect al nedepunerii dosarelor, este un risc inerent, risc identificat anterior începerii derulării proiectului, acesta fiind prezentat în Planul de Management al Riscurilor din Raportul Inițial.

Acest risc a fost evaluat și am căutat soluții de rezolvare a impactului asupra proiectului, în continuarea derulării acestui proiect, cu scopul de a identifica cel mai bun candidat pentru ocuparea postului de membru în cadrul Consiliului de Administrație al SC Transport Călători Express SA, propunem luarea în calcul a măsurilor de minimizare prezentate mai jos precum și revizuirea unor condiții din anunț și stabilirea unei întâlniri cu Președintele CA cu scopul de a discuta modificările sugerate:

Risc identificat

Impact

Probabilitate de apariție

Măsuri de minimizare

 • - Adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele campaniei de recrutare;

 • - Abordarea directa cu metode de head-hunting a țintelor identificate cu a'utorul celorlalți candidați.moderat


medie


Elaborat

Expertul independent

Ioana Mădălina Popescu

Director General


Pluri Consultants Romania


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești și aprobarea efectuării procedurii de evaluare și selecție a candidaților înscriși pentru ocuparea postului vacant de membru în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

și a emis,

Data:- 'cy          Q-x--


PREȘEDINTE,

George Sorin Niculae Botez