Hotărârea nr. 143/2018

Hotãrârea nr. 143 privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploieşti, Aleea Strunga, nr.2B

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 143

privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr.2B

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 122/20.04.2018 prin care se propune aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr.2B;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 18.04.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 161 din 31 mai 2010 prin care a fost aprobată includerea suprafeței de teren de 2667 mp în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești;

Având în vedere că imobilul situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești 143855, având numărul cadastral 143855;

în baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.25, alin.(2) al Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 879 si art. 880 din Codul Civil, republicat;

în temeiul prevederilor art. 132, alin. (1), art. 133, alin. (1), art. 134 al Ordinului 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. (2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Aprobă dezmembrarea imobilului situat în Municipiul Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B , în suprafață de 2667 mp înscris în Cartea Funciară cu nr. 143855 a UAT Ploiești, având numărul cadastral 143855, în două loturi:

-Lotul 1, cu număr cadastral 144024 având suprafața măsurată de 2538 mp;

-Lotul 2, cu număr cadastral 144023 având suprafața măsurată de 129 mp.

(2) Loturile menționate la art. 1 se identifică potrivit Referatului de


admitere (dezmembrare imobil) nr. C3778/19.04.2018, emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești care constituie Anexa nr. 1 și planurilor de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire care constituie Anexele nr.2, nr.3 și nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic - Investiții din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GeorgejSorin Niculae BOTEZ


țf M y                                                                                                    fi *:■*.

34643

Ziua

O 18

Luna

Anul.

2018


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA'^

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

i<îTT< » Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 .(

XS£.:..Α.                                   (0244)59 22 95                               ««--


REFERAT DE ADMITERE

<•


(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr. 2-4, Jud. Prahova

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 34643 din data 18-04-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2B, Jud. Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 143855 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 144023 situat în Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2B, Jud. Prahova, Lot 2, UAT Ploiești având suprafața măsurată 129 mp;

  • 2) 144024 situat în Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2B, Jud. Prahova, Lot 1, UAT Ploiești având suprafața măsurată 2538 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 19-04-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

AMALIA TUDOR

jOaide Cadastru si Publicitate ImoiisiaPrahoval j TUDOR AMALîA-CLAUDLvl [ CONSIUER GR. 1 1

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA J Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești


PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, FaxUa244),59 22 95 . < Ti O 0        y

Nr^prere-.'

ZiuaT •_ y

34643

■> —— ' 18

k ■©>

— - ■ —. _ . . . . — - — ..

turla \ "

04

Anul I    ul

2018


Extras de Plan Cadastral de Carte Fuțjjejara^O? pentru                        'X **

Imobil număr cadastral 143855 / UAT Ploiești:

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2B, Jud. Prahova


Nr. cadastral

Suprafața

143855

2667

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


Comuna/Oraș/Municipiu: Ploiești


Observații / Referințe


Teren intravilan, imprejmuit cu gard din beton.

Date referitoare la teren

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Imobilul nu are in componență construcții

din proiecție în plan.


Lungime Segmente 1) Valorile lungimii!

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment r (m)

1

2

34.418

2

3

48.008

3

4

14.742

4

5

18.537

5

6

1.432

6

7

10.093

7

8

14.652

8

9

48.007

9

10

4.544

10

11

3.317

11

12

7.109

12

13

0.516

13

14

12.66

14

1

12.532


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Crt

Categoria de folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Observații / Referințe    4

<                      ,                                      ,..7*

1

curți construcții

DA

2.667

Teren intravilan, împrejmuit cu gard dină

beton.            > '/

TOTAL:

2.667

17

Pentru acest imobil există inregistrate următoarele documentații cadastrale neînscrise in cartea funciară:

NrCrt

Număr cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

34643

18.04.2018

23.04.2018

Dezmembra re/Comasare

Ca urmare a soluționării cererii nr. 34643 înregistrată la data de 18.04.2018, s-a propus dezmembrarea imobiluiui rezultând următoarele imobile:

Nr Crt

Identificator electronic

Suprafața (mp)

Adresa

1

144023

129

Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2B, Jud. Prahova, Lot 2

2

144024

2538

Loc. Ploiești, Al Strunga, Nr. 2B, Jud. Prahova, Lot 1

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 19-04-2018

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, in condițiile Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată.

Consilier/lnspector de specialitate,

AMALIA TUDOR

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova J TUDOR AMALIA-CLAUDIA j/7 C JNSIUER GR. 1


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare

SCARA 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului                   /

143855

2667

•\ ■.        ,        y

Intravilan: Aleea Strunga nr.2B, Mun. Ploiești, Jud. Prahova

Carte Funciara nr.

143855

UAT |                  Ploiești


Dezmembrare Imobil

Situația actuala (înainte de dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

143855

2667

Cc

... £)£..

2538

Cc

Lotl

129

Cc

Lot2;..-.^,

z<

■A<..v'

a

<      ’U'i

y

%■ 'Z .«''■/

y^.w-

'AourHy

Total

2667

2667

Executant:INTERG
AutorizatJ’AfeACjH^'lîSn

Zn-

Coonțtn executare^' corectiw^inea-vițcfemîrii corespondenta

I • pSmnatiira^i’s


îpfngin^iUngsre

*       CrisiMci Dl■ IC.A i ’:

1       DP       \

Ișiștral^ir

i


Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și
r->.(■■■<lrihnirrj nmnamliii i mistral _

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova’ i ; TUDOR AMALIA-CLAUDIA/ % j CONSILIER GR. I


Semnătură si părnfa

Data:_____________

ni ~ -PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500                   ' >      .   <7

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului(mp)

Adresa imobilului               ;>■

/W

2538

Intravilan: Aleea Strunga nr.2B, Lot 1, Mun. Ploiești, Jud. Prahova

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAȚ)

Ploiești

A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2538

Teren intravilan, Lot 1-parțial imprejmuit cu gard din beton.

__

TOTAL

2538


B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol tmpj

Mențiuni

-C' xM*‘*    f. r,.

!     -5 ’S         ■"            ' ,      1

>*£        ip           f

\ V 'A    • i•      *<■'/

TOTAL

iiv -7/

tl!i

Suprafața totala măsurată a imobilului = 2538 mp Suprafața din act =2667 mp


Autor^at-i’ARACHE DralWCristineP11

/ & CERTIFICAT ș.\ AUTORl'<?‘.kh

f £hfirm exețțțtarea mâs^twilurijiș.țpreflk. o;;-, corectitudine ^toRrnjții dociâi^ntatieccatlastrale si c pr^spondcnta acesteia; cui^all rateavdmTeî'âli

\';      i          si stamn/lfr^i ■

„ tUGilM® SIL L>KplU

N ‘ ‘.Data: Aprilje'2tft^ •' |


Inspector


381450o

o

□o

eo

*r>|

_l_ 381450
//fi y

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500

Nr. cadastral      Suprafața masurata a tmobiluluițmp.

Adresa imobilului

129

Intravilan: Aleea Strunga nr.2B, Lot'2, Muri; Ploiești JiM- Prnhovs

a.: '                 -z

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) xx

Ploiești          " ■_ *<--'“7" sX^''

______A. DATE REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

129

Teren intravilan, Lot 2-partial împrejmuit cu gard din beton.

TOTAL

129

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

■><? «r ' * - £••

«T vc ÎxfI

TOTAL

>. 'x '-ș          i’Tys, '

■ A.          ?> . <'

Suprafața totala masurata a imobilului = 129 mp ________... Suprafața din act =2667 mpExecutanț^TEî(âfe6^1^1NEâUNG^țtț<.y,,'..t

Autorizs-RARA^^I3ymiti^‘nsfii’âit- *'■

< Jînrimi executarea rnasurâiij'tilor'li'feici^ Sl *13 corectptddinea iirtoemini7ddeum^iitioiică^â'sfrale si corespondenta               ke

\V" s»

>-■<rA>>13


Confirm introi


Stampila BCPI1SBr__________„________

ț i ODOR AMALIA-CLAUDIAt '7 l C'fădAItg^^gfegp Qp f


Data


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

NR.122/20.04.2018


9

rtmar,


AVIZAT Vice George Pană

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr.2B

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 161 din 31 mai 2010 a fost aprobata includerea suprafeței de teren de 2667 mp in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri nerambursabile in vederea construirii unor grădinițe noi. Printre acestea, una se dorește a fi construita pe terenul menționat mai sus. Pentru continuarea proiectului construirii grădiniței noi in aceasta locație, a fost necesara demararea procedurii de inscriere in Cartea Funciara a UAT Ploiești. Aceasta operațiune a fost realizata de către firma prestatoare care a masurat si inscris imobilul in Cartea Funciara nr. 143855, avand nr. cadastral 143855, conform Extrasului de Carte Funciara nr. 143855 din 23.02.2018.

Prin adresa nr. 530/13.04.2018 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca exista inregistrata o notificare, conform Legii nr. 10/2001 care afecteaza o suprafața din imobilul menționat mai sus, care a fost soluționată printr-o Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești, in sensul propunerii acordării de masuri reparatorii in echivalent. Aceasta, "împreuna cu u intreaga documentație a fost transmisa Instituției Prefectului Județului Prahova in vederea verificării si transmiterii către Autoritatea Nationâlalopdrițru Restituirea Proprietăților. De asemenea, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca procedura administrativă de soluționare a notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, nu se incheie odata cu emiterea Dispozițiilor Primarului municipiului Ploiești. Secretariatul Comisiei Naționale procedează la verificarea dosarelor, inclusiv din punct de vedere al posibilității restituirii in natura, a imobilelor pentru care s-au acordat masuri reparatorii in echivalent.

In situația in care se considera ca ar fi posibila restituirea in natura a imobilului sau a unei parti din acesta, Secretariatul Comisiei Naționale ar putea returna dosarele conținând notificările, dispozițiile si intreaga documentație anexata, pentru verificarea aspectelor referitoare la posibilitatea restituirii in natura.

Având in vedere cele menționate mai sus, pentru evitarea oricăror impedimente in realizarea proiectului menționat mai sus, s-a procedat la dezmembrarea in doua loturi a imobilului menționat mai sus.

Astfel, potrivit documentației cadastrale realizată de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. si a Referatului de dezmembrare nr. C3778/19.04.2018 s-a admis dezmembrarea terenului în suprafață de 2667 mp cu nr. cadastral 143855 în două loturi, respectiv un lot în suprafață de 129 mp având număr cadastral 144023(teren aferent imobilului revendicat) și un lot în suprafață de 2538 mp având număr cadastral 144024(teren pe care urmeaza sa se realizeze proiectul construirii grădiniței noi).

Fata de cele prezentate mai sus, se impune promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării in doua loturi a imobilului - teren situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr. 2B, imobil identificat in Planul de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire avizat de OCPI Prahova.

Având in vedere faptul ca municipalitatea intenționează sa realizeze construirea grădiniței cu fonduri nerambursabile, pentru operativitatea îndeplinirii procedurilor specific este necesar ca proiectul de hotarare alaturat sa fie supus aprobării in ședința ordinara din luna aprilie 2018.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului^ Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațilini^ Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 18.04.2018 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.
ȘEF SERVICIU S.I.E.B.,

Gabriela Mîndruțiu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristea

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOREXECUTIV, Marîntocmit: Holbau Daniela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr.2B

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Toate celelelate bunuri fac parte din domeniul privat al localității.

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 161 din 31 mai 2010 a fost aprobata includerea suprafeței de teren de 2667 mp in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”.

Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri nerambursabile in vederea construirii unor grădinițe noi. Printre acestea, una se dorește a fi construita pe terenul menționat mai sus. Pentru continuarea proiectului construirii grădiniței noi in aceasta locație, a fost necesara demararea procedurii de inscriere in Cartea Funciara a UAT Ploiești. Aceasta operațiune a fost realizata de către firma prestatoare care a masurat si inscris imobilul in Cartea Funciara nr. 143855, avand nr. cadastral 143855, conform Extrasului de Carte Funciaranr. 143855 din 23.02.2018.

Prin adresa nr. 530/13.04.2018 Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca exista inregistrata o notificare, conform Legii nr. 10/2001 care afecteaza o suprafața din imobilul menționat mai sus, care a fost soluționată printr-o Dispoziție a Primarului municipiului Ploiești, in sensul propunerii acordării de masuri reparatorii in echivalent. Aceasta, impreuna cu intreaga documentație a fost transmisa Instituției Prefectului Județului Prahova in vederea verificării si transmiterii către Autoritatea Naționala pentru Restituirea Proprietăților. De asemenea, Serviciul Aplicarea Legilor Proprietății a comunicat faptul ca procedura administrativă de soluționare a notificărilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, nu se incheie odata cu emiterea Dispozițiilor Primarului municipiului Ploiești. Secretariatul Comisiei Naționale procedează la verificarea dosarelor, inclusiv din punct de vedere al posibilității restituirii in natura, a imobilelor pentru care s-au acordat masuri reparatorii in echivalent.

In situația in care se considera ca ar fi posibila restituirea in natura <a’ imobilului sau a unei parti din acesta, Secretariatul Comisiei Natioriafeâr^utea retuma dosarele conținând notificările, dispozițiile si intreaga documentație anexata, pentru verificarea aspectelor referitoare la posibilitatea restituirii in natura.

Având in vedere cele menționate mai sus, pentru evitarea oricăror impedimente in realizarea proiectului menționat mai sus, s-a procedat la dezmembrarea in doua loturi a imobilului menționat mai sus.

Astfel, potrivit documentației cadastrale realizată de S.C. Intergroup Engineering S.R.L. imobilul a fost propus pentru dezmembrare în două loturi dintre care unul va fi utilizat ca locație pentru edificarea unei grădinițe noi, conform celor menționate mai sus, iar celalalt este aferent imobilului revendicat.

Fata de cele prezentate mai sus, se impune promovarea unui proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat in Ploiești, Aleea Strunga, nr.2B, drept pentru care supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.

Consilieri:

DĂNESCU Ștefan

STANCIU Marilena

VISCAN Robert Ionut

DRAGULEA Sanda


Marius NicolaeMATEESCU Marius Nicolae

VĂDUVA Sorin

HODOROG Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea dezmembrării în două loturi a imobilului situat în Ploiești, Aleea Strunga, nr.2B


Plan de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare

SCARA 1:500Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului CA , \    . /z /

143855

2667

Intravilan: Aleea Strunga nr.2B, Mun. Ploiești, Jud. Prahova

Carte Funciara nr.

143855

UAT

Ploiești


Dezmembrare Imobil

Situația actuala (înainte de dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

143855

2667

Cc

teren delimitat de gard de beton

2538

Cc

Lot 1

444023

129

Cc

Lot 2

/

A%.iobilwA4

f *•?

78 A*’-'" '«ă        ----------

,65 ■

T—S—--

lot

S         ’ 1 /

Vi

Total

2667

2667Autorizat:Confirm executarea masui corectitudinea întocmirii documen corespondenta acesteia cu r


DE ilor la teren, iei cadastrale si ea din teren P^RACHE s^-CRISTREL


—ateihuirei numărului

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova’ ■

TUDOR AMALIA-CLAUDIA 1 CONSILIER GR. I | Semnatura'si parafă ""

Data:    ____ \


Stampila BCPIo in r^ oo r-m


o o oo oo r-m


A. DATE

REFERITOARE LA TEREN

Nr.

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Cc

2538

Teren intravilan, Lot 1-parțial imprejmuit cu gard din beton.

TOTAL

2538

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

' ci" \\v         , V ■

Mențiuni

—                           -           t E -«.     ,,t        > 1

•A'     /o. i

_

TOTAL

Suprafața totala măsurată a imobilului = 2538 mp ,----------, ■     Suprafața din act =2667 mp

Executant; 1NTERGROUP F.NGINEERING SRL AutorjzatPARACHE Dumitra-Cristinel

7iț’ CERTIFICAT ' ȘA A TORIZARE ;

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale si cprespondenta acesteia cu realitatea din teren

Inspector

ConfirtJ ^fi^d&Gâ^âStlWftlOlidW^!feMft'^P'^^1tegrata si I TUBriWwwwtfiTOtxi /'4'

\          Semnătura si stamptl

yi [NGINEERNG

Data; Aprilie 20’F8/

^RISTDiEI. '

*7 O Q * \ ’

Stampila BCPI              .......

Școala Gimnaziala

Ion A. Bassarabescu'

S2


381450


381400Anexa nr. 1 35

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE AIMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului(mp)

Adresa imobilului'     A V’Tk

WW3

129

Intravilan: Aleea Strunga nr.2B, Lot *2; JȘdtțri. Ploiești Jyd.JPm|o va

Carte Funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT) x-x

Ploiești       M


A. DATE

REFERITOARE LA TEREN

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Ce

129

Teren intravilan, Lot 2-partial imprejmuit cu gard din beton.

TOTAL

129

B. DATE REFERITOARE LA CONSTRUCȚII

Destinația

Mențiuni

Suprafața construita la sol

(mp)Suprafața totala măsurată a imobilului = 129 mp

Suprafața din act = 2667 mpExecutantlbÎTERGROUP ENGINEERING SRL Autorizat:PARACHE Dumitru-Cristinel

7/ ,*

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documen cot espondenta acesteia cu reali

Semnătura si stamp

Data: Aprilie 2()l f


Inspectortiei cadastrale si tea din teren


Confirm                      _____________

j TlJDOR AMALIA-CLAUD)

Semnatura/țfij$gf^ d /

atrnVtr.                                    _ r ~                        • J.Stampila BCPI


Data