Hotărârea nr. 142/2018

Hotãrârea nr. 142 privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 142

privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 117/18.04.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

în conformitate cu Procesul verbal și Raportul din data de 18.04.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

în temeiul art. 36, alin. (1), art. 45 și art. 54, alin. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea perioadei de funcționare a Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 358/31.10.2017, cu o durată de 2 (două) luni.

Art. 2 Prevederile art. 3 din Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești se modifică în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 358/3^1^(11 Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Co^rA" modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce apar^pMomWiuIui public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărâreâ?^"o^ipțiliii Local nr. 80/25 februarie 2016

rn^ișîeifpehtr^

“•v4/jv <■,» i î


tmidonieliiului


în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

/•>

In vederea reglementării comerțului stradal, prin îmbunătățirea serviciilor către populație și a imaginii urbanistice din municipiul Ploiești, s-a adoptat Hotărârea nr. 80/25.02.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 446/21.12.2016 Consiliul local a hotărât modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

Prin Hotărârea nr. 210/26.06.2017 Consiliul local a hotărât modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 și a aprobat ca termenul de aplicare a acestui regulament să fie de 10 ani, de la data intrării în vigoare.

Prin Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016. Totodată, s-a aprobat ca funcționarea comisiei pe o perioadă de 6 luni, la finalul căreia sa prezinte un raport cu propuneri concrete.

Având în vedere faptul că perioada de 6 luni ajunge la termen la sfârșitul lunii Gaa^siei

ibl'lGCH

aprilie 2018, precum și necesitatea prelungirii perioadei de funcționare a pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea șiz^aț spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin do^dipI^Lp^tp^ , si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului februarie 2016, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Muni^ipiuiilt.Pl.di^șM^'. nr. 358/31.10.2017, acest proiect de hotărâre are caracter de urgență.          .. ..... - -

Având in vedere cele prezentate mai sus, supunem aprobării Consîliwui'Local


al Municipiului Ploiești, proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea șl funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25februarie 2016.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

AVIZAT, VICEP1UMAK George-^ANĂ

V .UCO


Nr. 117/18.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. ^^1.1,0^207 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei''pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016

A

In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date, prin lege, în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

în exercitarea atribuțiilor conferite prin art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are atribuții privind administrarea domeniului public și privat al Municipiului și hotărăște cu privire la modul de valorificare a acestuia.

în vederea reglementării comerțului stradal, prin îmbunătățirea serviciilor către populație și a imaginii urbanistice din municipiul Ploiești, s-a adoptat Hotărârea nr. 80/25.02.2016 prin care a fost aprobat Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea nr. 446/21.12.2016 Consiliul local a hotărât modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 ianuarie 2017 la 01 iulie 2017 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016.

Prin Hotărârea nr. 210/26.06.2017 Consiliul local a hotărât modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 și a aprobat ca termenul de aplicare a acestui regulament să fie de 10 ani, de la data intrării în vigoare.

Prin Hotărârea nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016. Totodată, s-a aprobat ca funcționarea comisiei pe o perioadă de 6 luni, la finalul căreia sa prezinte un raport cu propuneri concrete.

Comisia astfel constituita a solicitat efectuarea de verificări cu privire la respectarea condițiilor de amplasare prevăzute la art. 9 si art. 10 din Regulamentul privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caract^^gy^pteiu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Pfo^tfaprdbș^rin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016 (pentru|tp^e^6ittMnipilIe provizorii chioscuri/tonete deja existente), obiectului de activitate ^si suprafeței ocupate (contractuala si existenta), etc. Având in vedere ca ver^^ild"&U~‘au‘'fpst finalizate in termenul prevăzut si, ca atare, Comisia trebuie sa^^fMesfâsoare activitatea si după cele 6 luni, este necesara prelungirea perioadei de "funcționare a Comisiei constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 358/31.10.2017.

La ședința din data de 18.04.2018 Comisia de specialitate nr. 2 a emis aviz favorabil pentru proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 358/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, cu prelungire 2 luni.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTQR EXECUTIV,  Carmenpaniela Bucur


ȘEF SERVICIU,

Viorica Pătrascu


VIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ;

JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV, Andreea Mihaela Cristea

DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOF& EXECUTIV,


Pătrascu

5


ROMÂNIA

IVIZAT ' ’ENTRU LEGA?, STATE I .. SEC         _


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 358

privind constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea R^g^iamenți^lui >j privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracte^provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului plpf^șți^ș^robăt prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 201^Ll * s

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 157/16.10.2017 al Direcției Gestiune Patrimoniu referitor ia constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 80/25.02.2016 de aprobare a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Ploiești;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 210/26.06.2017 privind modificarea termenului de intrare în vigoare de la 01 iulie 2017 la 01 iulie 2018 a Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25.02.2016;

Potrivit proceselor verbale ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț. Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale din data de 20.09.2017 și din data de 11.10.2017;

în conformitate cu Raportul din data de 11.10.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin. (1), art. 45 și art. 54, alin. 7 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Aprobă constituirea Comisiei pentru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Ploiești,

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016, în următoarea componență:

 • 1. Vîscan Robert

 • 2. Dănescu Ștefan

 • 3. Mateescu Marius

 • 4. Sălceanu Claudia                                            &


Urbană, Direcției Gestiune Patrimoniu, Direcției Economice și Dîf^pM^dmîhiStrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte care vor fi Nominalizați prin dispoziție emisă de primar.

Art.3. Comisia va funcționa pe o perioadă de 6 luni, la finalul căreia va prezenta un raport cu propuneri concrete.

Art.4. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Generală de Dezvoltare Urbană, Direcția Economica și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.S. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2017

Contrasemnează,


SECRETAR, z

Laurențiu DIȚD


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale


PROCES VERBAL al ședinței din data 18.04.2018

SECȚIUNEA A - PROIECTE DE HOTARÂWg^ >

Cap. I - Compartimentul Publicitate, Valorificare Patrimoniu

 • 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și S.C. OPOGETEIMPEX S.R.L.

  COMISIE

  Aviz pozitiv

  Aviz negativ

  Abținere

  Precizări

  Danescu Ștefan

  Stanciu Marilena

  Vîscan Robert

  Dragulea Sanda

  Mateescu Marius

  Văduvă Sorin

  Hodorog Bogdan

  Rezultat

 • 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de superficie între Municipiul Ploiești și Eliodor Apostolescu

  COMISIE

  Aviz pozitiv

  Aviz negativ

  Abținere

  Precizări

  Danescu Ștefan

  Stanciu Marilena

  Vîscan Robert

  Dragulea Sanda

  Mateescu Marius

  Văduvă Sorin

  Hodorog Bogdan

  Rezultat

  Dragulea Sanda

  \

  t

  Mateescu Marius

  \

  \

  Văduvă Sorin

  <

  \

  \

  \

  Hodorog Bogdan

  \

  \

  Rezultat

  X

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 3p^3^..10.2(Xl^a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind constituirea Comișd'ef’pe.ntru modificarea și aplicarea Regulamentului privind amplasarea și funcționarea spațiilor comerciale cu caracter provizoriu pe terenurile ce aparțin domeniului public si privat al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/25 februarie 2016


  COMISIE

  Aviz pozitiv

  Aviz negativ

  Abținere

  Precizări

  Danescu Ștefan

  \

  Stanciu Marilena

  Z

  \

  Ahri            Ai

  Vîscan Robert

  \

  \ /

  AAAachA A    ..

  Dragulea Sanda

  /

  \

  ' A—

  Mateescu Marius

  \

  --p

  Văduvă Sorin

  z

  \

  /

  Hodorog Bogdan

  c

  \

  Rezultat

  &

  \

  l


CAPITOLUL I - SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

1. Cu privire la adresa transmisa de către Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” înregistrata la municipiul Ploiești la nr. 5441/15.03.2018 va comunicam următoarele:

Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, prin adresa menționata mai sus a solicitat rezervarea a 8 (opt) locuri de parcare in fata scolii, situata pe str. Malu Roșu, nr. 102, intre orele 7.30 - 18.30 de luni pana vineri. Acestea sunt necesare parcării autovehiculelor angajatilor scolii, intrarea in incinta fiind interzisa prin planul de paza avizat de politie.

Imobilul in care funcționează Școala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” este inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 141497, avand nr. cadastral 141497.

întocmit: Holban Daniela

COMISIE

Aviz pozitiv

Aviz negativ

Abținere

Precizări

Danescu Ștefan

e—-

//A

Stanciu Marilena

——

-'

A

---o

Vîscan Robert

---


Comisia nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Seryicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerci

Stanciu Mari lena \\
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI OPERA ȚIUNI COMERCIALE


RAPORT


1

PREȘEDINTE, \ I

Dănc>cu ȘtefanSECRETAR,

Staneiit Marilena

rw