Hotărârea nr. 141/2018

Hotãrârea nr. 141 privind încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 141 privind încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri

Consiliul Local al Municipiului Ploiești

văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Gabriel Constantin Minea, Cosma Marcian, Aurelian Tudor Dumitru, Alina Sorescu, Florin Sicoie și Raportul de specialitate comun al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești nr. 2827/18.04.2018 și al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014;

luând în considerare raportul Comisiei nr. 3 - Comisia pentru utilități publice, calitatea vieții și protecția mediului din data de 23.04.2018;

luând act de Adresa nr. 1505/07.02.2018 de la Consiliul Concurenței înregistrată la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 2717/07.02.2018, privind îngrădirea libertății de acțiune a întreprinderilor care își desfășoară activitatea pe piața serviciului de colectare și transport a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje din municipiul Ploiești;

având în vedere art. 16 alineatul 9 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

în conformitate cu art. 8, alineatul 1 litera b) din Legea concurenței nr. 21/1996 „sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților și instituțiilor administrației publice centrale ori locale și ale entităților către care acestea își deleagă atribuțiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurența, precum:

 • a) limitarea libertății comerțului sau autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale;

 • b) stabilirea de condiții discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor”;

în temeiul art. 36, alineatul 2, litera d) și alineatul 6, litera a), punctul 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

A

Art. 1 începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea de Consiliu Local nr. 103/2013 referitoare la adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri, respectiv Hotărârea de Consiliu Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde măsuri pentru colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri.

Art. 2 Regia Autonomă de Servicii Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 25 aprilie 2018


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George Sorin Niculae BOTEZ


ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEprivind încetarea aplicabilitate Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri

Analizând observațiile primite prin adresa nr. 1505/07.02.2018 de la Consiliul Concurentei inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 2717/07.02.2018 prin care se precizează ca „in vederea restabilirii mediului concurential normal pe piața relevanta a serviciului de colectare si transport a deșeurilor de ambalaje din municipiul Ploiești” se impune încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 334/2014 prin „inlaturarea tuturor prevederilor anticoncurentiale ori chiar anularea acestor acte administrative” drept pentru care se propun modificări ale hotărârilor de consiliu local precizate mai sus.

Totodată conform prevederilor actelor normative care reglementează fluxul corespunzător deșeurilor municipale, respectiv fluxul de deșeuri de ambalaje, colectarea, transportul, respectiv depozitarea (eventual tratarea) deșeurilor de ambalaje se realizează, atat in cadrul activitatilor care compun serviciul public de salubrizare definit de Legea nr. 101/2006, cat si prin activitati comerciale desfășurate in mod liber (acestea constituind fluxurile de deșeuri), in afara sferei serviciului public de salubrizare, activitati care au ca scop valorificarea deșeurilor reciclabile.

Asa cum se arata in documentul intitulat „Orientări privind interpretarea si aplicarea prevederilor Legii concurentei pe piețele serviciilor de salubrizare a localităților, respectiv recomandările pentru imbunatatirea mediului concurential pe aceste piețe” (la care se face referire in adresa Consiliului Concurentei nr. 1505/07.02.2018), prin Hotararea Consiliului Local nr. 103/2013 si Hotararea Consiliului Local nr. 334/2014 „s-a instituit de către unitatea administrativ teritoriala a municipiului Ploiești un monopol pentru extinderea artificiala a drepturilor exclusive acordate operatorului de salubrizare pentru activitatile economice cuprinse in serviciul de salubrizare delegat dar si asupra altor activitati economice de pe piața serviciilor de colectare si de transport a deșeurilor de ambalaje fapt ce poate conduce la practici anticoncurentiale de excludere a concurentilor de pe aceasta piața, ce favorizează operatorul de salubrizare SC Rosal Grup SA, creând bariere la intrarea pe piața a altor operatori ce ar putea presta același serviciu in condiții de eficienta economica mai ridicata ”.

Deși prin cele doua hotarari de consiliu local nu s-a avut in vedere inlaturarea concurentei pe piața a acestor servicii, prin observațiile sale, Consiliul Concurentei considera ca acestea sunt susceptibile de a intra sub incidența prevederilor art.8 alin.(l) din Legea concurentei nr. 21/1996 republicata, cu modificările si completările ulterioare .

Precizând ca obiectul celor doua hotarari de consiliu local a fost adoptarea^unor masuri ferme de descurajare a sustragerii din sistemul public de salubrizare a deseurj^l^&^c^ile si atingere a obiectivelor privind creșterea gradului de colectare a deseu^îbr jppunici'paje valorificabile, in vederea restabilirii mediului concurential normal pe^jiatfe||®®ihiiț^|a serviciului de colectare si de transport a deșeurilor de ambalaje din Municipiul ’Ploiești, prin prezentul proiect de hotarare se va restabili mediul concurential normal pe^iața relevanța a serviciului de colectare si de transport a deșeurilor de ambalaje din Municipiul Ploiești;' prin inlaturarea tuturor prevederilor anticoncurentiale.

Drept urmare, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești, prezentul proiect de hotarare .
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE


Nr. înregistrare 2827/18.04.2018 privind încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de Ia toti producatorii/detinatorii de deșeuri

In urma observațiilor primite din partea Consiliului Concurentei prin adresa nr. 1505/07.02.2018, inregistrata la Primăria Municipiului Ploiești cu nr. 2717/07.02.2018, referitoare la emiterea de către Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Ploiești a unor acte administrative ce arata ca adoptarea Hotărârii de Consiliul Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliul Local nr. 334/2014 au fost intreprinse acțiuni susceptibil anticoncurentiale privind:

 • - impunerea obligativității agentilor economici de obținere de la Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești a unei autorizații suplimentare celei emise de autoritatea de mediu, Consiliul Concurentei considera aceasta obligație suplimentara ca reprezintă o „bariera in plus la intrarea pe piața serviciilor de colectare, transport si de valorificare a deșeurilor reciclabile”;

 • - interzicerea desfășurării, pe raza municipiului Ploiești, a activitatilor de colectare si transport a deșeurilor reciclabile/valorificabile de către agenții economici care desfasoara activitati de tratare a acestora, inclusiv colectarea si transportul unor categorii de deșeuri care nu aduc atingere fluxului de deșeuri municipale.

Consiliul Concurentei face precizarea ca potrivit Legii Concurentei nr. 21/1996 art.8 alin. (1) „Sunt interzise orice acțiuni sau inacțiuni ale autoritatilor și instituțiilor administrației publice centrale ori locale și ale entităților către care acestea isi deleaga atribuțiile, care restrâng, impiedica sau denaturează concurenta, precum:

 • a) limitarea libertății comerțului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale;

 • b) stabilirea de condiții discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor”.

Având in vedere analiza datelor, respectiv prevederile cadrului legislativ care reglementează activitatile economice de pe piața relevanta a serviciilor de colectare si de transport a deșeurilor de ambalaje, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, art. 16 alin. (9) „prevede ca operatorii economici deținători de deșeuri de ambalaje cod 15.01. (in speța, cele rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile de ambalaje din materiale diferite) au obligația valorificării, respectiv încredințării deșeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competenta pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora in instalații de incinerare a-=dese.urilor cu J 0 3 recuperare de energie”.

Observațiile Consiliului Concurentei din adresa nr. 1505/07.si analizate in cadrul Comisiei nr. 3 - Utilitati publice, calitatea vieții si protecției mediultii in cadrul ședinței de lucru din data de 16.03.2018, stabilindu-se inițierea unui proiect dd'h^rare avand ca obiect incetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliul Local nr. l(f^/â^:L3,.respeptiv a Hotărârii Consiliului Local nr. 334 privind adoptarea unei strategii la nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri.

Urmarea adresei Consiliului Concurentei nr. 1505/07.02.2018, prin care se solicita restabilirea mediului concurential normal pe piața relevanta a serviciului de colectare si transport a deșeurilor de ambalaje din municipiul Ploiești, prin inlaturarea tuturor prevederilor anticoncurentiale, se impune caracterul de urgenta al prezentului proiect de hotarare.

In acest scop, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotarare.

DIRECTOR R.A.S.P. Ploiești, Râul Petrescu


Direcția Administrație Publica

Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director tehnic, ing. Vasile Ionescu

Director Executiv, Andreea Mihaela Crist^au

Sef Birou Protecția Mediului, dr.ing.Viorica Avram


R.A. SERVICII PUBLICE R.A.,

PLOIEȘTI /o2J


RMfp

ROMÂNIA COHSIUUl. CONCURENȚE?

.jaKm^jyj;xc.raraiaMi.siFa^^^ W Litewfti'.i, stdaM, Buaiwftt Cod p^ik 013701 • i^bteătJSțJAwOhl.

E‘ffla!t6f5iC«®?Oftsinu!cCrf’.ci.'re<rtsî.ip • Wate Aw/.competjipifro; www.îJniî®*:;

I , , ' J ./>/■ ’i.'i;, t/', f.J'tj

.r . t,j L ȘitE .....


|         ' X-.VA_«,

DonmiâuiPHmarAddanFlerhiPOBRE |    1 f. ,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI     hd'i'.l

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ■


B-dul. Republicii, nr. 2, Palatul Administrativ, Ploiești, județul Prahova Tel 0244515982; Fax 0244513829

?;z ffh w


Subiect: plângerea întreprinderii TOTAL WASTE MANAGEMEN Consiliul Concurenței sub nr. RS/6O/2& 10.2017

Stimate Domnule Primar,

Stimați membri ai Consiliului Local,


Prin plângerea sa, precizată mai .sus, întreprinderea TOTAL .WASTE MANAGEMENT S.R.L. (denumita hx continuare TWM) a reclamat Consiliului Concurenței o posibilă încălcării ari. 8 alin. (I) dirrLf^ea             nr 21/1996, republicată, cu modificările și completările

ulterioare (niimtităîț.continuareLegea centufenței) de-către autoritățile administrației putiiict-lecale din Municipiul Ploiești (în- speță, Consiliul Local .al Municipiului Ploiești și Primarul Municipiului Ploiești,, denumite. împreună, în continuare, UATM Ploiești), prin adoptare^ unor acte administrative cu caracter normativ1 2 car® au ca obiect împiedicarea libaității de acțiune a întreprinderilor cam faiui&ăfăsjoarăiori și-ar putea desfășura activitatea pe piața serYiriuki de;. colșe^s și tiansport a. ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje din Municipiul Ploiești/respectiv asigurarea exclusivității prestării acestor servicii: de către operatorul de salubrizare căruia La fost delegată gestiunea serviciilor de.-.salubrizare din aria sa de competență teritoriali .

Astfel, ’șșă cum vi s-a adus deja la cunoștință: de către autoritatea națională de concurență, prin ădrdșa nf, RQ/15^Ș5/i6,11.2017, jfrfa emiterea unor acte administrative, UATM Ploiești a întreprins o sene de acțiuni susceptibil atiticoncurențiale, după cum urinează:

1) prin Hotărârea jit.T.OJSOlS, CLM -Ploiești a decis că orice operator care desfășoară activități de colectare, transport și valorificare de deșeuri nfciclabile pe raza Municipiului Ploiești are. obligația, de a obține o autorizație de la Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești,- '-suplimentar celei emise- în acest scop do;autoritatea de mediuL Adeastă Obligație suplimbritară'impusă de UATMPloiești creează o barieră în

plus Ia intrarea pe piața serviciilor de colectare, de transport și ds v^LtiȘcare a deșeurilor reciclările;                                                    »

O', ■“J


3)


,                                      li'^r ('O'^Wrs-'

prin art. 4 din Hotărârea sa” nr. 334/2014, CLM Ploiești a stabilit șK economice de colectare și transport: de deșeuri reciclabile/valcrificabilVj^ApsM“---J deșeuri de ambalaje) va fi permisă doar operatorului de salubrizare licențiAțâ^^axe... - L 'contract'de delegare a gestiunii încheiat cu Municipiul Ploiești5, în același 'Micol ’ă actului administrativ arătat mai sas, se prevede că nerespectarea dispoziției duce Ia retragerea actelor de reglementarea funcționării emise de către Primăria Municipiului ’ Ploiești.

Tot prin Hotărârea sa ni*. 334/2.014, CLM Ploiești a interzis desfășurarea, pe raza. Municipiului Ploiești, a. activităților de colectare și transport a deșeurilor i'BcicIabile/valorificabile de către întreprinderile care desfășoară activități de tratare a. acestora, inclusiv colectarea și transportul unor categorii de deșeuri care nu aduc -aiingere-fiuxultii^e-deșeuri--munieîpal.CT -De.- asemenea,- CLM- Ploiești<a..restrâns, posibilitatea întreprinderilor de a desfășura activități, de tratare a deșeurilor reciclabik, prin impunerea obligației de a trata numai deșeurilț reciclabilc provenite de la operatorul do salubrizare sau de la alți producători de deșeuri care fac dovada proprietății lor.

Prin emiterea acestor acte administrative, UATM Ploiești a acordat excjns;yițațe_operat-'..ruiv: de salubrizare pentru activitățile economice de cplei

•anăport a deșeurilordcambalaj


din Municipiul Ploiești, înlăturând astfel.concurența, pe piața corespunzătoare.acestor sețyici*. în speță, piața serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor de anobâlaje/Se prec.zaaze faptul că, din datele și informațiile deținute până In prezent de Consilinl_Concurențți 'actualmente, UATM Ploiești a pus în aplicare aceste prevederi în anumita cazuri, susținând că

au existat acțiuni susceptibHfraudulcasa "ale ușor operatori care acționau-pe piața_sgrdgiijgr ' tie~cbîectara ?i de transport &~deseuri de aȚnbaLue°..Ti‘ebuie_subliniat fapt»l_căjaceste acte *ă3rnmișlrati ve conțin prevedeți ânticorioutențfale, a căror aplicare nu este circunistânți ață ori condițioijaflde împrejurări de natura, cdor menționate mai sus,


 • 3 Hotărârea Consiliului Local Municipal Ploiești nr. 334/24.09.2014 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Ploiești nr. 103/29,03.2013 privind adoptarea unei strategii la nivelul mumKpiului Ploiești cc cuprinde măsuri penau colectarea, transportul și valorificarea deșeurilor redclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toți producătorii/deținătorii de deșeuri.

11 Mase plastice, hfinie/cartcui, sticlă, metal

3 „& interzice desfâșuronfi pe raza municipiului Ploiești de către operatorii economici de la a> ■. u activităților de eedeetare șl transport deșeuri reclclablle va&rrificabfle ihărtie/carwn, mase plastice, menii ti sticla), aa&siăi activitate fiind permisă doar operatorului de salhbritaie licențiat caro are contract de dsl&țțare gestiunii încheiate cu Municipiul Ploiești".

SUATM Ploisști a arătat autorității național? de concurență că, în baza hotârârilor sale care fac obiectul plâr^du. anini ,

i      a—--------- --------- —r.....  ......__ .r ..------ ......           .

040/5.2013 emisă de Servisiu! de Salubritate și Protecția Mediului din cadrul Regiei Autonome de Servicii Publice, s-a reținut că pe un teren viran se " colectare selectivă; ntotiv ]

Locale, le ridicau în vederea confiscării.                           ...            .     .

discuțiijc avute cu șoferul; acesta a părăsit zona. în cadrul aceleiași Note de constatare sc reține t& k<


r--:


^TTĂTErî           o 'wîîMr                          rb» wțwi'âiFflmtâ r*S. îsv                      efi/l#» ftWi® for. CiHfc’.ntnl nlâryrfi i,

an fost luate măsuri împotriva unor operatori economici. Astfel, în Nota de constatare din date de aflau deșeuri, recîclabile cc fuseseră sustrase din sistemul public de pentru care reprezentanții SC Roșa! Grup SA, însoțiți de trei echipaje ale Poliției eu confiscării. In Nota de constatare se rcțir.t faptul că în timpul acțiuni: a apărut în zonă o autoutilitară aparținând SC RIFET ALEX SERV SRL, care urma sl preia aceste deșeuri dai', după discuțiijc avute cu șoferul; acesta a părăsit zona. în cadrul aceleiași Note de constatare sc reține eă la filialul acțiunii de confiscare a apărut o altă autoutilitară, aparținând SC F1RC0M SRL, care.avtiu aceeași intenție, de a prelua cicșeuiîle sustrase/în Nota de constatare s-a apreciat că aceste fapte (apariția iitiiitarakrf în zona în care se găseau deșourile sustrase) sunt suficiente pentru luarea măsurilor prevăzute în Hotărârea 334/2014, Astfel, pentru operatorul SC RIPEȚ ALEX SERV SRL s*a propus suspendarea autorizației (considerfiadu-se că este la prima abatere), iarpentra cperatcmfl SC FIRCOM SRL (având în vedere gravitatea-faptelor șl tseflind la prima abatere), măsura propusă a fost de anulare a autorizației.

Trebuie precizat și faptul cl Procedura. de acordare, prelungire seatanulare a autorizației dcrr'd0 iaa'"4î%\ tratare a deșeurilor reciclabUe/vulo.rificabUe țh&rtie, maseplastice, tnețdk sticlă^ iricîușe^^p^~~~*J categoriile 15 01, ambalaje, deșeuri de ambalaje municipale colectate separai și

fracțiuni colectate separat, cu excepția 15 01} și/șau de colectare șl transport a tțjne&f        . * ') l \'

categorii, de deșeuri care nu aduc 'atingere fluxului de. deșeuri municipale din sistemul publdA

de salubrizare emisa operatorilor economici da către Primăria Municipiului Ploiești

Regia AutonowS.de Ser'vicil Publice Ploiești, anexă la Hotărârea nir. 103/2013, prevede la ar^^jș^

5 că operatorii economici care desfășoară activități do colectare și transport ă unor categorii --kvJI de deșeuri. „să nu preia deșeuri reciclabilC/valorificabile (hârtie, mâss piăâtice, 'metal, sticlă) de la orice persoană fizică sau juridică dâre nu poate face dovada proprietății acestor deșeuri

în cazul autorităților ?s. instituțiilor administrației publice centrale sau locale, Legea concurenței1 interzice orice acțiuni sau inacțiuni ale acestora, care restrâng, împiedică sau denăiurează concurența,, îndeosebi pe acelea prin care este limitată libertatea comerțului sau autofiomiăîntieprinderilor exercitate cp respectarea reglementărilor legale ori prin sare șujit . stabilite condiții discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor, cu excepția- situațiilor când asemenea măsuri, sunt luate -în aplicarea -ailor legi '-Sac pentru apărarea unui interes public âajor. - ..                             V                                                                                            .

în urma analizei datelor, inforniațiilor și documentelor trimise de către părțile implicate51, precum și a prevederilor cadrului legislativ care reglementează activității2 economice de pe piața relevantă a serviciilor de colectare și dc 'transport a deșeurilor de ambalaje, respectiv stabilesc atribuțiile și competențele autoritățilqr administrației publice locale (în acest caz UATM Ploiești), întreprinsă în vederea stabilirii posibilității incidenței ari. 8 alin, (1) din Legea concurenței asupra acțiunilor precizate mai sus, au rezultat următoarele:

 • A) în ceea ce privește definiția pieței relevante în acest caz, în. prealabil, trebuie precât, faptul că art. 16 alin. (?) din Legea nr, 249/2015 privind modalitatea de gestionam . ambalajelor și deșeurilor de ambalaje,-cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr, 249/2015) prevede.că operatorii economici deținători de deșeuri de ambalaje cod 15,01 (în speță, cele rezultate din colectarea ambalajelor, inclusiv amestecurile ■de ambalaje din .materiale diferite)-au obligația valorificării / încredințării deșeurilor țfe ambalaje colectate selectiv cStre un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pcattu protecția : mediului pentru valorificarea deșeurilor, de ambalaje sau inciîierâreă acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie.

Totodată, potrivit prevederilor art, 16 alin, (11) din Legea nr, 249/2015, colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje de la pbpPUțțjș ș^ face prin: \

i) sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale, a. deșeurilor reciciâbile din deșeurile municipale, de către Operatorii

de șahtbrizăre- dlâcaferi/rion republicată^ cu rițodiâcȘrila și completările ulterioare (denumiră în continuare Legea nr. 101/2006), în speță,, operatorii serviciului public de ■ salubrizare. Precizăm că, .potrivit art. 2 alin. (3) din Legea. nrt 101/2006, serviciul public de salubrizare cuprinde activități de colectare separată ^i transport .separat al

- deșeurilor municipale și al deșeurilor similare .provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat (denumite în continuare'deșeuri

■’rarivii aiv. -S slin. (1) din Legea concurenței.

 • 8 Pocii rit art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței.

 • 9 în șpațâ. TWM șt UATM Ploiești.


  ,...........

  municipale}, fără a aduce atingere fluxului de deșeuri de echipanîdji’^îfecfcite^șbj electronice, baterii și acumulatori.


CM

2) sistemele de- colectare distinctă a deșeurilor dc ambalaje. înfimțate^w* economici care dețin autorizație de mediu pentru desfășurarea acestei activ^

Așa cum rezultă și din prevederile actelor normative care reglementează, pe- de o parteb'fluxuî corespunzător deșeurilor municipale, iar pe de altă parte-, fluxul de deșeuri de ambalaje, colectarea, transportul,* respectiv depozitarea (eventual tratarea) deșeurilor de .ambalaje se. realizează, atât în cadrul activităților, care compun serviciul public de salubrizare definit de Legea nr. 101/20061Q, cât și prin activități comerciale desfășurate îti mod liber (acestea constituind fluxurile de deșeuri), în afara sferei serviciului public de salubrizare, activități care au ca scop valorificarea deșeurilor reciclabile.

Astfel, prima categorie de activități/servieii este desfășurată în regim de monopol reglementat, concurența pe piața. relevantă a acestui serviciu realizându-se numai cu ocazia derulării —-procedurii•■de-tfeiegare-'a- gmi-nnir-serviciului - public ^de ^salubrizare^în -eazuferieșeurikn-municipale, deși acestea au, de asemenea, 'valoare economică pozitivă (fiind instituite obligația colectării separate pe fracții), totuși aceasta este nesemnificativă pentru persoam. care generează dașeul respectiv (persoană fizică, sau întreprinderi), aceasta renunțând în mod voluntar la valorificarea pe cent propriu a deșeurilor reciclabile respective. în acest caz, UAT, prin intermediul operatorului de salubrizare, poate valorifica în nume propriu, deșenrile reciclabile din deșeurilc municipal; respective, ceea ce conduce la obținerea de venituri.

A doua categorie de activităp/servicii $s realizează pe o piață liberă, caracterizată de rnâiiifestareâ forțelor pieței date de interacțiunea dintre ofertă (în speță. întreprinderile specializate care acționează pe lanțul valoric al fluxurilor de deșeuri, în speță operatori economici care colectează, sortează, transportă și procesează deșettrik) și cerere (persoane fizica, respectiv întreprinderi care generează deșeurile reciclabile în cauză și care urmăresc valorificarea acestora în nume propriu). în. orice caz, piața, serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor dm ambalaje. este o piață dt^nrivtă, cafenia de pmța serviciului de salubrizare constituită din serviciile de colectare și de transport al deșeurilor municipale.

Pe . cale de consecință, în acest caz, piața relevantă a serviciului este constituită din piața serviciilor de colectare și ds transport a deșeurilor de ambalaje, Consiliul Concurenței nu exclude posibilitatea că piața relevantă a serviciului să poată fi segmentată în funcție de categoria deșeului de ambalaj,. respectiv piața colectării și transportului de deșeuri de ambalaje de sticlă, piața colectării' și transportului de deșeuri de ambalaje de PET, piața colectării și transportului de deșeuri de ambalaje do hârtie. Cu toate acestea, în acest caz, nu este' necesară segmentarea pieței serviciului din punct de vedere al categoriei deșeului de ambalaj, acțiunile UATM Ploiești vizând toate aceste'categorii.

în ceea cc privește piața geografică relevanță, se precizează faptul că, spre deosebire de piața serviciilor de colectare și transport a deșeurilor municipale, care este locală, piața serviciilor de colectare și de transport a. deșeurilor de ambalaje poate fi .mai mare. însă, în speța analizată, intervenția UATM Ploiești este de natură să ridice bariere administrative la intrare, respectiv menținere pe piața serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor de ambalaje. Astfel, acțiunile posibil excluzionare als UATM Ploiești determină crearea, în mod artificial, .a unei piețe geografice relevante locale, constituită din aria geografică corespunzătoare Municipiului Ploiești.50 în speță-. activități dssfăs'jrats în legătură cu dcșeurile municipale («le exemplu, prin colectarea selectivă a deșeurilor te pubele speciale, aferente fiecărei categorii de deșeuri reciclabile, respectiv transportul separat ai acestora).

Pe cale de consecință, în ăcest caz, piața 'geografică relevantă -ccrespUn^^^^^^^. serviciilor de coleciatfi și de transport a deșeurilor de ambalaje este locală, conș^ijiȘSmn"®^. _a\ geografică corespunzătoare Municipiului Ploiești.

Astfel, conform prevederilor Instrucțiunilor cu privire la definirea pieței                      i ;S'|

relevantă în acest caz este piața serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor d® antialăte / M din Municipiul Ploiești.                                        \

 • B) în ceea ce privește sfera atribuțiilor și competențele autorităților administraiiei^ublidS-locale (în acest, căz UATM Ploiești) cu privire la piața relevantă a serviciilor de colectare și de transporta deșeurilor de ambalaje, trebuie precizat faptul că nici Legea nr, 249/2015 și nici Legea nr. 21172011 privind regimul deșeurilor nu conțin prevederi în sensul posibilității UAT de a institui drepturi exclusive ist ceea ce privește serviciile de colectare și de transport de deșeuri din ambalaje:

Mai mult, trebuie precizat faptul că, potrivit ari. -16 alin. (13) din Legea nr, .249/2015. gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calei comerțului.

Man^onărn (faptul că prevederile ari .-59 alin. (Ij lit. c) din Legea nr. 211/2011 /privi >d regimul" deșeurifof,' care permit administrației publice locale să elaboreze strategii ț programe proprii pentru gestionarea deșeurilor, nu conferă autorităților administrației publice locale posibilițâtea da a institui un drept exclusiv în beneficiul operatorului de salubrizare in ceea ce privește activitățile economice. de pe piața, relevantă definită mai sus. De asemenea, ;a alineatul 2 din acest articol de lege se specifică posibilitatea adoptării, prin hotărâri consiliului local,; de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării sau gestionăm necontrolate a deșeurilor, nicidecum; pentru, excluderea operatorilor economici de pe piste

■ feieyan^./ '<■                                                              .v":'                                                - ■■■■

Pe. cale de consecință, acțiunile UATM Ploiești pș piața serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor de ambalaje prin care este acordat un drept exclusiv cu privire la aceasu operatorului de salubrizare (care acționează în aria să de competență teritorială) nu șurii întreprins? în aplicarea unor legi.

Consiliul Concurenței nu neagă posibilitatea adoptării," prii» .hotărâri ale consiliului local, de măsuri administrative necesare pentru împiedicarea abandonării deșeurilor de ambalaje sau .. gestionării.aeaontrolate a acestora. însă, aceste măsuri trebuie luate cu respectarea legislație, națibnăle și (europene, inclusiv cea din domeniul concurentei, fără a crea discriminări înte. agenții economici. Astfel, dacă. UĂTN1, Ploiești consideră că suni necesare(măsuri speciali pentru Creșterea gradului de colectare selectivă, le poate adopta, cu condiția ca acestea să Bt timiteze libertatea-comerțului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu -respectarea reglementărilor legale și să nu stabilească condiții discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.

 • C) în ceea ce privește obiectivul UATM Ploiești de creștere a gradului de colectare selectivă pentru îndeplinirea, țintei de diminuare cu 15% a cantității de deșeuri municipale ș asimilabile, colectată, și transmisă șpre depozitare, trebuie precizat că acest deziderat .este m legătură cu acțiunea operatorului de salubrizare pe piața serviciilor de salubrizare a Municipiului Ploiești, nicidecum în legătură cu acțiunea Operatorilor de pe-țțiața relevantă. Așa cum s-a arătat mai sus,"aceste piețe sunt distincte și au uri mecanism de funcționare total

11 Instrucțiunile cu privire ia definirea pieței relevante, pwe & 'aplicare prin .OrdînuLPreșeiintelui Ccntiliuiri Concurenței ru,,3StoOW, publicate te MOnr. 553'din 05.08.2010.


diferit în orice caz, excluderea operatorilor de pe piața relevantă nu poate c^îâj. realizarea obiectivului menționat mai sus.

Pe cale de consecință, excluderea întreprinderilor de pe piața relevantă și acord^eniifoni exclusiv operatorului de salubrizare ca privire la activitățile economice de pe aș"' ’ ara aptitudinea de-a justifica acest interes legitim identificai de UATM Ploiești. \

Pe de altă parte, este necesar ca UATM Ploiești să aibă în vedere făptui că buna pieței relevante ,a serviciilor de colectare și de transport a deșeurilor de ambalaje comfi^uUrn..,' mod determinant la realizarea țintelor de mediu, asumate <Je țara noastră, la nivel european.

 • D) în opinia UATM Ploiești, Hotărârile sate ar. 103/29.03,2013 și nr. 334/2014 sunt necesare

' deoarece sistemul public do colectare selectivă a. deșeurilor pus la dispoziția utilizatorilor (cetățeni, șgenți economici, asociații) este în mod constant deteriorat și vandalizat, deșeuri teta cauză fiind sustrase și valorificate de cetățeni și agenți economici. Astfel, UATM Pioieș-ide salubrizare SG Roate-Grup SĂ   întreprinderea SC ECd-ROM. AMBALAJE

bariere 1-a mirarea pe piață a/aitor operâtpri. tic .ar putea presta același. scrviclu:;^£^dițfl-:ds,^X efipfență-ecotiioinicămaindîcâa. ::. .                                     ' ;’. ./‘■•â;'! • :-:.-.-??r' \ v

/ i''.'. )■ ■ j-                                       ' -.'..'■                                     f 'X ' / ,?.Ă A :-Xi

.     ...       .                        ,. ..         ......... . numai: că.j

întreprinderilor ce acționează pe această piață.; ca cctestituie o/erra. dar este .afectatgjjî.) ' cererea; în acest sens, trebuie rueiițianaț faptul eă, prin .măsurile. luate de au^triwe£b persoana fizică este împiedicară sibși comercializeze deșeurile de ambalaje

(sauchfiir șj o peirșcâriă.jfțridică în anumite situații) poare, proba cu chitanțe și facturi întreaga ’ . carttitate de^ârtie.saa.șțicle dspiasticpe care dor.cște sâ o valorifice,                       ■-.?■" '


Y,

•-     • sfS. •.


Mâi mult, prin inașurile luate de autoritatea locală,, nfl. numai 'că esțe afectall jactivitdfcs j j j întreprinderilor ce acționează pe această piață, ce. constituie ofsria, dar ’iBste .afectatgjjj.l /< ■' cerere.a; îri acest sens, trebuie nieiiționaț faptul bă, prin -.măsurile, luate de au^we^Jocală^z'^’ .ppr$băîja fizică este împiedicară sâ*și comercializeze deșeurile de ambalaje care nu. pbate fape dovada dreptului de proprietate. Este .greu de presupus că o pftrsofefezică;

cantitate^^arire.sșp^țmietiriplasti&pe caredqtește sâ o valorifice,                     . '

..Pe &dpcdnsesiriță; îri ufma-anatizei datelor,.-fe&țij^ior Și documențeldr trimise depăpef

4: texifltât eă măsurile administrative- identificate mai șiisi' luate de UÂTM Ploiești.prijșșdop^                                 iun S34/2014, ,au aptitudinea de,a

înlătmn tmncmențtedepe piața servidlflar de ccleetațe^f de transport a deșeurilor de ambalaje, fiind ■ șmtebpiibite. 'ăstfel de a intra șub incidența/^șvgderilor.ajt, 8. aim, ,0 j din, XepM concurenței,,. \ -i 'V-f               A                               / ;r;:.           ■.

în concluzie, -având în vedere prevederile nit. ti/tiliri--. (4) din                pniviiid analiza și ~

. soluționarea plângerilor re^ritoare ;la încălcarea, prevederilor ari. 5, 6 și-&■ din L^gea/ . .Concurenței nn 2j/l$96101 'șî:l^/dlX:Țr^ittilpr^iAd'^iCții^^d-■ Ițniufiîi iSiir&pe'na^; aprobat prin Ordinai Weșediriteld Cc.nsiliîilui ConciȘențeriir A99/20 W < respectiv rezultatele analizei efectuate în acest caz, se solicită UAT.M Ploiești ca, până lă data. . „.de 19.02.2018, să trânsmițâ. ibonșiliulni Concurentei punctul .-său de vedere cu privire-la cele

Se prteheâză'făptui că,tiri vederea restabilirii mediului concurențial normal pe piața relevanță' a                           de transport-a deșeurilor de.ămbalâje din Municipiul Ploiești,\

UATM Ploiești are posibiJitațeiL, în intervalul de timp precizat mai sus, șă modifice Hotărârile sale nr.’ .103/2013 și iu1,. 334/2014. prin înlăturarea luturbr prevederilor ■ ânticoncureMțiale enumerate niM sukririehiar ahuiarea acestor ac» admimstrâtive. în -acest caz? UAiM Ploiești v trebplb să inforinege ’Consiliul Concurenței, cât- mai repede, posibil, pu privire .fe măsurile; ' adminiatrătive întreprinsa în acest sens,.                  ■< ■ • - ■■       — ,. . ——• —

. / 13 Țrebuie^oizaî faptei(;g&,supljjsențar.îBclțeîșșrii, ia data ?dâ 24.08,2011, a Uouă ■cbf.fâcs <le delegare, prii; '■■c<>ft.0».w.’ș’gșsțwii-și^dujtii’ii6-i^ițVnfitfeîațtebți,iderirsc ®x>sal Grjp’^A,.UAȘ'^i'P5oi0tiîi încheiat cu . S'C'-HoSd-.Qlup’SÂ i?î :ȘC ECONOM AMBALAJE ȘA un contact de asociere pri vind implementarea -u®»r

. ;. sistem de.colectare separată și Valorificarea; dsșcțiriior dș arn.balajă din fluxul eșîof municipale în' Îyforacîjșu! ,: . . Plătești, în cațB.:w prevede că.UATM Ploiești încasează jumăfâte din valoarea Sejeurito colectate selectiv din

•                 Șe^jnâjți&nei^ă'^ț; dșși-'din tiațil''C.Oiitrac'tul,ui dsssOaers ar -rcsMM® acesta :5e referă. Ia.',,deșțurile

de ambalaje clin fluxul: 'celor munteipșie’V din formularea ari, -3 ai acestui cbnți&ct GObiectuL.coștrabffijai de,.. asociere șl domeniul-de colaborare”), ar respira te domeniul4® «iftort» « fi extins h .toate deșeurife de....

. ;șmtelajei nu ieapărat țti :șele. ciiit fluxul deșburiiSr muniîipak. ■■mult,, cele 'dote-hiștăratj dfe) ecnsiliy. Lcăiț . ■ .

■ prezentate mțiisui, Vteeate Și prinripîa acîiriîătile teteemwe tfe pefitiiij de-iujeuri- tic ambălăjel', / Șupuțhtetar, trebuie adăugat .faptul 0 UATM Ploiești nu a informat Consiliul poncurenței asupra fapțylai te ptiffiȘftil -MuhicipiiiiiK.P!pS0ij a semnai, Șs b0a/îm.pui0nic-ira^rîșț;fc'ppti WCL Ploiești M re.56/05,OSȘȘ^.-

. . contractul de defegare- fir. 1792/1 109.2016 încheiat Șm® Aăeeîajia de Dezvoltam. Intereomunițate de utilirițf

.. pubfeptew serviete.!.4f<s^ubrizăte iParteneriateLpentru-Mânagemențul Deșeurilor-Prah^Mți-ti^itaiss.-.. delegatar și Resaî Giiip'Ș.A. Îri «aȘgȘe.te.^                   de'și.UATM piplești nu â.Mbriiiat Grajsiliiil'

Corteurefe'ici în acest șbps, din date publice. disponibile rezultă 0, actualmente, este în terș- de tierijUrr a. ■ :? procedură concuretițiiflS 4ș atribuire a coijtractalul de delegare a gestiunii serviciilor de colectare și transport j •riișeuriior:*h.uni'cipal©-ț:pj^cîu«ri'-^l i» -akgt- șervicii.de.șaJubri-xprte)-                                       • ' ' ’

însă, acește acțiuni Kctihte tecUAȚM Ploiești nu schimbă cu nimic mecanismul exclumnar 21 rc;iv.n.:oi ■ ■ • -Șitreprinșede ăteMș.âtitorițăți ,ideale, aduse îa cunoștințăConsiliului Cpșcurenjri dseățre rec.isinahț ■

; ■'- Uriiiafeii, ramificărilor legislative, are%din LsgeȘ țoniurehjei i devenit ârt. S, prin renumerotare.UATM Ploiești are posibilitatea de a transmite, fii termenul precizat mai sus, ori documente și informații pe care le consideră ca fiind relevante în acest caz. De măsura fii care UATM Ploiești dorește clarjflcaroâ oricăror aspecte .ale acestui formulării punctului său de vedere ori a inițierii de măsuri administrați restabilirii mediului 'coacurențial normal pe piața relevantă 'a serviciului de c transport a deșeurilor de ambalaje dic Municipiul Ploiești, Consiliul Concurență disponibilitâtoa realizării urnei întâlniri cu reprezentanții săi.

Răspunsul UATM Ploiești va fi acoperit de prevederile din lege privind confidență . informațiilor. în acest sens, este necesar ca UATM Ploiești să respecte prevederile Instrucțiunilor privind regulile de acces la dosarul Consiliului' Concurenței, cil precădere cele precizate m adresa Consiliului Concurenței nr. RG/15685/16.11.2017,

în încheiere, se menționează faptul că, în funcție de poziția exprimată sau adoptată de UATM Ploiești, Consiliul Concurenței poate decidă declanșarea unei investigații privind posibila încălcare a ari, 8 alin, (l)_dm Legec concurenței.____________________ _ _    _ _ _______ ._____________

Cu deosebită considerație,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3

COMISIA PENTRU UTILITĂȚI PUBLICE, CALITATEA VIET&I PROTECȚIA MEDIULUI

RAPORT

1. Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare referitor la încetarea aplicabilității Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/2013, respectiv a Hotărârii de Consiliu Local nr. 334/2014 privind adoptarea unei strategii Ia nivelul municipiului Ploiești ce cuprinde masuri pentru colectarea, transportul si valorificarea deșeurilor reciclabile rezultate din fluxul celor municipale, provenite de la toti producatorii/detinatorii de deșeuri.

si a constatat:SECRETAR,

Aurelian-iDurnitru Tudor

1

In jpețj, Șpt|râiț:a CdnșiWui Lpcăl td./Muaicîpl’Jjui Ploiești uf. 103/2013, modifișată Și completată.-prin HbtărătcaUflițiăiuiiiî Local al Mtirucîpiâlui Ploieștiijr,334/2014

2

în speță, ijiaisteraî -Mediului, Apelor ?i Pădurilor - Agenția Naționălă pentru Proiecția Mediului, Agenția pentru Protecții Meitiulcj Șuzăii.